헬라어(고대 그리스어, 희랍어)-한국어-영어 사전 Language

παμπάλαιος

1/2군 변화 형용사; 자동번역 로마알파벳 전사: 고전 발음: [] 신약 발음: []

기본형: παμπάλαιος παμπάλαιον

형태분석: παμπαλαι (어간) + ος (어미)

 1. 매우 늙은, 고대의
 1. very old

곡용 정보

1/2군 변화
남/여성 중성
단수주격 παμπάλαιος

매우 늙은 (이)가

παμπάλαιον

매우 늙은 (것)가

속격 παμπαλαίου

매우 늙은 (이)의

παμπαλαίου

매우 늙은 (것)의

여격 παμπαλαίῳ

매우 늙은 (이)에게

παμπαλαίῳ

매우 늙은 (것)에게

대격 παμπάλαιον

매우 늙은 (이)를

παμπάλαιον

매우 늙은 (것)를

호격 παμπάλαιε

매우 늙은 (이)야

παμπάλαιον

매우 늙은 (것)야

쌍수주/대/호 παμπαλαίω

매우 늙은 (이)들이

παμπαλαίω

매우 늙은 (것)들이

속/여 παμπαλαίοιν

매우 늙은 (이)들의

παμπαλαίοιν

매우 늙은 (것)들의

복수주격 παμπάλαιοι

매우 늙은 (이)들이

παμπάλαια

매우 늙은 (것)들이

속격 παμπαλαίων

매우 늙은 (이)들의

παμπαλαίων

매우 늙은 (것)들의

여격 παμπαλαίοις

매우 늙은 (이)들에게

παμπαλαίοις

매우 늙은 (것)들에게

대격 παμπαλαίους

매우 늙은 (이)들을

παμπάλαια

매우 늙은 (것)들을

호격 παμπάλαιοι

매우 늙은 (이)들아

παμπάλαια

매우 늙은 (것)들아

위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.

예문

 • "δέδια μὴ ῥηθὲν πιέζῃ τὸν Πλάτωνα ἡμῶν , ὡσ ἐκεῖνοσ ἔλεγε πιέζεσθαι τῷ τῆσ σελήνησ ὀνόματι τὸν Ἀναξαγόραν, παμπάλαιον οὖσαν τινα τὴν περὶ τῶν φωτισμῶν δόξαν αὑτοῦ, ἰδίαν ποιούμενον. (Plutarch, De E apud Delphos, section 151)

  (플루타르코스, De E apud Delphos, section 151)

 • Εὐφορίων τε ἐν τῷ περὶ Ἰσθμίων τὰ πολύχορδά φησι τῶν ὀργάνων ὀνόμασι μόνον παρηλλάχθαι, παμπάλαιον δ’ αὐτῶν εἶναι τὴν χρῆσιν. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 37 3:2)

  (아테나이오스, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 37 3:2)

 • εὑρέθη δ’ οὖν σώματοσ, ψέλλιον δὲ χαλκοῦν οὐ μέγα καὶ δύ’ ἀμφορεῖσ κεραμεοῖ γῆν ἔχοντεσ ἐντὸσ ὑπὸ χρόνου λελιθωμένην ἤδη καὶ συμπεπηγυῖαν τοῦ μνήματοσ πίναξ χαλκοῦσ ἔχων γράμματα πολλὰ θαυμαστὰ ὡσ παμπάλαια γνῶναι γὰρ ἐξ αὑτῶν οὐδὲν παρεῖχε καίπερ ἐκφανέντα τοῦ χαλκοῦ καταπλυθέντοσ τοσ, ἀλλ’ ἴδιόσ τισ ὁ τύποσ καὶ βαρβαρικὸσ τῶν χαρακτήρων ἐμφερέστατοσ Αἰγυπτίοισ διὸ καὶ Ἀγησίλαοσ, ὡσ ἔφασαν, ἐξέπεμψεν ἀντίγραφα τῷ βασιλεῖ δεόμενοσ δεῖξαι τοῖσ ἱερεῦσιν, εἰ ξυνήσουσιν. (Plutarch, De genio Socratis, section 5 1:2)

  (플루타르코스, De genio Socratis, section 5 1:2)

 • εἰωθότων δὲ τῶν Ῥωμαίων τοὺσ ἀπὸ γένουσ μὲν δόξαν οὐκ ἔχοντασ, ἀρχομένουσ δὲ γνωρίζεσθαι δι’ αὑτῶν καινοὺσ προσαγορεύειν ἀνθρώπουσ, ὥσπερ καὶ τὸν Κάτωνα προσηγόρευον, αὐτὸσ ἔλεγε καινὸσ εἶναι πρὸσ ἀρχὴν καὶ δόξαν, ἔργοισ δὲ προγόνων καὶ ἀρεταῖσ παμπάλαιοσ, ἐκαλεῖτο δὲ τῷ τρίτῳ τῶν ὀνομάτων πρότερον οὐ Κάτων, ἀλλὰ Πρῖσκοσ, ὕστερον δὲ τὸν Κάτωνα τῆσ δυνάμεωσ ἐπώνυμον ἔσχε Ῥωμαῖοι γὰρ τὸν ἔμπειρον κάτον ὀνομάζουσιν. (Plutarch, Marcus Cato, chapter 1 2:1)

  (플루타르코스, Marcus Cato, chapter 1 2:1)

 • οἳ τήν τε φήμην τῆσ γενέσεωσ τοῦ παιδὸσ εἰσ πίστιν ἀνυπόπτωσ προῆγον, ἄλλον τε λόγον ἐκ Δελφῶν ἀντικομίσαντεσ εἰσ τὴν Σπάρτην κατέβαλον καὶ διέσπειραν, ὡσ ἐν γράμμασιν ἀπορρήτοισ ὑπὸ τῶν ἱερέων φυλάττοιντο παμπάλαιοι δή τινεσ χρησμοί, καὶ λαβεῖν οὐκ ἔξεστι τούτουσ οὐδ’ ἐντυχεῖν θεμιτόν, εἰ μή τισ ἄρα γεγονὼσ ἐξ Ἀπόλλωνοσ ἀφίκοιτο τῷ πολλῷ χρόνῳ καὶ σύνθημα τοῖσ φυλάττουσι τῆσ γενέσεωσ γνώριμον παρασχὼν κομίσαιτο τὰσ δέλτουσ ἐν αἷσ ἦσαν οἱ χρησμοί. (Plutarch, , chapter 26 2:1)

  (플루타르코스, , chapter 26 2:1)

 • τοὔνομα δὲ τῆσ ἑορτῆσ ἑλληνιστὶ σημαίνει Λύκαια, καὶ δοκεῖ διὰ τοῦτο παμπάλαιοσ ἀπ’ Ἀρκάδων εἶναι τῶν περὶ Εὐάνδρον. (Plutarch, chapter 21 3:4)

  (플루타르코스, chapter 21 3:4)

 • πότερον ὅτι τὴν ἐγκάλυψιν Αἰνείασ παρέδωκεν, ἡ δὲ τοῦ Κρόνου θυσία παμπάλαιόσ ἐστιν, ἢ ὅτι τοῖσ οὐρανίοισ ἐπικαλύπτονται, τὸν δὲ Κρόνον ἡγοῦνται θεὸν ὑπουδαῖον καὶ χθόνιον; (Plutarch, Quaestiones Romanae, section 112)

  (플루타르코스, Quaestiones Romanae, section 112)

 • πότερον ὅτι τὴν ἐγκάλυψιν Αἰνείασ παρέδωκεν, ἡ δὲ τοῦ Κρόνου θυσία παμπάλαιόσ; (Plutarch, Quaestiones Romanae, section 112)

  (플루타르코스, Quaestiones Romanae, section 112)

유의어

 1. 매우 늙은

관련어

출처: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

이 단어를 Perseus Greek Word Study Tool에서 찾기

SEARCH

MENU NAVIGATION