Epictetus, Works, book 1, Περὶ εὐσταθείασ.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ εὐσταθείασ.)

Οὐσία τοῦ ἀγαθοῦ προαίρεσισ ποιά, τοῦ κακοῦ προαίρεσισ ποιά. τί οὖν τὰ ἐκτόσ;

ὗλαι τῇ προαιρέσει, περὶ ἃσ ἀναστρεφομένη τεύξεται τοῦ ἰδίου ἀγαθοῦ ἢ κακοῦ. πῶσ τοῦ ἀγαθοῦ τεύξεται; ἂν τὰσ ὕλασ μὴ θαυμάσῃ.

τὰ γὰρ περὶ τῶν ὑλῶν δόγματα ὀρθὰ μὲν ὄντα ἀγαθὴν ποιεῖ τὴν προαίρεσιν, στρεβλὰ δὲ καὶ διεστραμμένα κακήν. τοῦτον τὸν νόμον ὁ θεὸσ τέθεικεν καὶ φησίν "εἰ τι ἀγαθὸν θέλεισ, παρὰ σεαυτοῦ λάβε".

σὺ λέγεισ "οὔ· ἀλλὰ παρ’ ἄλλου". μή, ἀλλὰ παρὰ σεαυτοῦ. λοιπὸν ὅταν ἀπειλῇ ὁ τύραννοσ καὶ μὴ καλῇ, λέγω " 3τίνι ἀπειλεῖ; ἂν λέγῃ "δήσω σε", φημὶ ὅτι "ταῖσ χερσὶν ἀπειλεῖ καὶ τοῖσ ποσίν" 3.

ἂν λέγῃ "τραχηλοκοπήσω σε", λέγω "τῷ τραχήλῳ ἀπειλεῖ". ἂν λέγῃ "εἰσ φυλακήν σε βαλῶ", "ὅλῳ τῷ σαρκιδίῳ"· κἂν ἐξορισμὸν ἀπειλῇ, τὸ αὐτό.

‐ Σοὶ οὖν οὐδὲν ἀπειλεῖ;

‐ Εἰ πέπονθα ὅτι ταῦτα οὐδέν ἐστι πρὸσ ἐμέ, οὐδέν· εἰ δὲ φοβοῦμαί τι τούτων, ἐμοὶ ἀπειλεῖ. τίνα λοιπὸν δέδοικα;

τὸν τίνων ὄντα κύριον; τῶν ἐπ’ ἐμοί; οὐδὲ εἷσ ἐστιν. τῶν οὐκ ἐπ’ ἐμοί; καὶ τί μοι αὐτῶν μέλει; Ὑμεῖσ οὖν οἱ φιλόσοφοι διδάσκετε καταφρονεῖν τῶν βασιλέων;

‐ Μὴ γένοιτο. τίσ ἡμῶν διδάσκει ἀντιποιεῖσθαι πρὸσ αὐτούσ, ὧν ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἐξουσίαν; τὸ σωμάτιον λάβε, τὴν κτῆσιν λάβε, τὴν φήμην λάβε, τοὺσ περὶ ἐμὲ λάβε.

ἄν τινασ τούτων ἀναπείθω ἀντιποιεῖσθαι, τῷ ὄντι ἐγκαλείτω μοι. "ναί·

ἀλλὰ καὶ τῶν δογμάτων ἄρχειν θέλω. " καὶ τίσ σοι ταύτην τὴν ἐξουσίαν δέδωκεν; ποῦ δύνασαι νικῆσαι δόγμα ἀλλότριον;

"προσάγων", φησίν, "αὐτῷ φόβον νικήσω. " ἀγνοεῖσ ὅτι αὐτὸ αὑτὸ ἐνίκησεν, οὐχ ὑπ’ ἄλλου ἐνικήθη· προαίρεσιν δὲ οὐδὲν ἄλλο νικῆσαι δύναται, πλὴν αὐτὴ ἑαυτήν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ τοῦ θεοῦ νόμοσ κράτιστόσ ἐστι καὶ δικαιότατοσ·

τὸ κρεῖσσον ἀεὶ περιγινέσθω τοῦ χείρονοσ. "κρείττονέσ εἰσιν οἱ δέκα τοῦ ἑνόσ.

" πρὸσ τί; πρὸσ τὸ δῆσαι, πρὸσ τὸ ἀποκτεῖναι, πρὸσ τὸ ἀπαγαγεῖν ὅπου θέλουσιν, πρὸσ τὸ ἀφελέσθαι τὰ ὄντα. νικῶσιν τοίνυν οἱ δέκα τὸν ἕνα ἐν τούτῳ, ἐν ᾧ κρείσσονέσ εἰσιν. ἐν τίνι οὖν χείρονέσ εἰσιν;

ἂν ὁ μὲν ἔχῃ δόγματα ὀρθά, οἱ δὲ μή. τί οὖν; ἐν τούτῳ δύνανται νικῆσαι; πόθεν; εἰ δ’ ἱστάμεθα ἐπὶ ζυγοῦ, οὐκ ἔδει τὸν βαρύτερον καθελκύσαι; Σωκράτησ οὖν ἵνα πάθῃ ταῦτα ὑπ’ Ἀθηναίων; ‐ Ἀνδράποδον, τί λέγεισ τὸ Σωκράτησ;

ὡσ ἔχει τὸ πρᾶγμα λέγε· ἵν’ οὖν τὸ Σωκράτουσ σωμάτιον ἀπαχθῇ καὶ συρῇ ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων εἰσ δεσμωτήριον καὶ κώνειόν τισ δῷ τῷ σωματίῳ τῷ Σωκράτουσ κἀκεῖνο ἀποψυγῇ; ταῦτά σοι φαίνεται θαυμαστά, ταῦτα ἄδικα, ἐπὶ τούτοισ ἐγκαλεῖσ τῷ θεῷ;

οὐδὲν οὖν εἶχε Σωκράτησ ἀντὶ τούτων; ποῦ ἦν ἡ οὐσία αὐτῷ τοῦ ἀγαθοῦ; τίνι προσσχῶμεν;

σοὶ ἢ αὐτῷ; καὶ τί λέγει ἐκεῖνοσ; "ἐμὲ δ’ Ἄνυτοσ καὶ Μέλητοσ ἀποκτεῖναι μὲν δύνανται, βλάψαι δ’ οὔ". καὶ πάλιν "εἰ ταύτῃ τῷ θεῷ φίλον, ταύτῃ γινέσθω" 3. ἀλλὰ δεῖξον ὅτι χείρονα ἔχων δόγματα κρατεῖ τοῦ κρείττονοσ ἐν δόγμασιν. οὐ δείξεισ·

οὐδ’ ἐγγύσ. νόμοσ γὰρ τῆσ φύσεωσ. καὶ τοῦ θεοῦ οὗτοσ τὸ κρεῖσσον ἀεὶ περιγινέσθω τοῦ χείρονοσ. ἐν τίνι; ἐν ᾧ κρεῖσσόν ἐστιν. σῶμα σώματοσ ἰσχυρότερον, οἱ πλείονεσ τοῦ ἑνόσ, ὁ κλέπτησ τοῦ μὴ κλέπτου.

διὰ τοῦτο κἀγὼ τὸν λύχνον ἀπώλεσα, ὅτι ἐν τῷ ἀγρυπνεῖν μου κρείσσων ἦν ὁ κλέπτησ.

ἀλλ’ ἐκεῖνοσ τοσούτου ὠνήσατο λύχνον· ἀντὶ λύχνου κλέπτησ ἐγένετο, ἀντὶ λύχνου ἄπιστοσ, ἀντὶ λύχνου θηριώδησ. τοῦτο ἔδοξεν αὐτῷ λυσιτελεῖν. Ἔστω· ἀλλ’ εἴληπταί μού τισ τοῦ ἱματίου καὶ ἕλκει μ’ εἰσ τὴν ἀγοράν, εἶτα ἐπικραυγάζουσιν ἄλλοι "φιλόσοφε, τί σε ὠφέληκε τὰ δόγματα;

ἰδοὺ σύρῃ εἰσ τὸ δεσμωτήριον, ἰδοὺ μέλλεισ τραχηλοκοπεῖσθαι" 3. καὶ ποίαν ἔπραξα ἂν εἰσαγωγήν, ἵν’, ἂν ἰσχυρότεροσ ἐπιλάβηταί μου τοῦ ἱματίου, μὴ σύρωμαι; ἵνα, ἄν με δέκα περισπάσαντεσ εἰσ τὸ δεσμωτήριον ἐμβάλωσιν, μὴ ἐμβληθῶ;

ἄλλο οὖν οὐδὲν ἔμαθον;

ἔμαθον, ἵνα· πᾶν τὸ γινόμενον ἴδω ὅτι, ἂν ἀπροαίρετον ᾖ, οὐδέν ἐστι πρὸσ ἐμέ. πρὸσ τοῦτο οὖν οὐκ ὠφέλησαι;

τί οὖν ἐν ἄλλῳ ζητεῖσ τὴν ὠφέλειαν ἢ ἐν ᾧ ἔμαθεσ; καθήμενοσ λοιπὸν ἐν τῇ φυλακῇ λέγω "οὗτοσ ὁ ταῦτα κραυγάζων οὔτε τοῦ σημαινομένου ἀκούει οὔτε τῷ λεγομένῳ παρακολουθεῖ οὔτε ὅλωσ μεμέληκεν αὐτῷ εἰδέναι περὶ τῶν φιλοσόφων τί λέγουσιν ἢ τί ποιοῦσιν.

ἄφεσ αὐτόν. " " 3ἀλλ’ ἔξελθε πάλιν ἀπὸ τῆσ φυλακῆσ. " εἰ μηκέτι χρείαν ἔχητέ μου ἐν τῇ φυλακῇ, ἐξέρχομαι· ἂν πάλιν σχῆτε, εἰσελεύσομαι.

μέχρι τίνοσ;

μέχρισ ἂν οὗ λόγοσ αἱρῇ συνεῖναί με τῷ σωματίῳ· ὅταν δὲ μὴ αἱρῇ, λάβετε αὐτὸ καὶ ὑγιαίνετε. μόνον μὴ ἀλογίστωσ, μόνον μὴ μαλακῶσ, μὴ ἐκ τῆσ τυχούσησ προφάσεωσ.

πάλιν γὰρ ὁ θεὸσ οὐ βούλεται· χρείαν γὰρ ἔχει κόσμου τοιούτου, τῶν ἐπὶ γῆσ ἀναστρεφομένων τοιούτων. ἐὰν δὲ σημήνῃ τὸ ἀνακλητικὸν ὡσ τῷ Σωκράτει, πείθεσθαι δεῖ τῷ σημαίνοντι ὡσ στρατηγῷ. Τί οὖν; λέγειν δεῖ ταῦτα πρὸσ τοὺσ πολλούσ;

‐ Ἵνα τί; οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ αὐτὸν πείθεσθαι;

τοῖσ γὰρ παιδίοισ, ὅταν προσελθόντα κροτῇ καὶ λέγῃ "σήμερον Σατορνάλια ἀγαθά", λέγομεν "οὐκ ἔστιν ἀγαθὰ ταῦτα"; οὐδαμῶσ· ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ἐπικροτοῦμεν. καὶ σὺ τοίνυν, ὅταν μεταπεῖσαί τινα μὴ δύνῃ, γίγνωσκε ὅτι παιδίον ἐστὶ καὶ ἐπικρότει αὐτῷ·

ἂν δὲ μὴ τοῦτο θέλῃσ, σιώπα λοιπόν. Τούτων δεῖ μεμνῆσθαι καὶ κληθέντα εἴσ τινα τοιαύτην περίστασιν εἰδέναι, ὅτι ἐλήλυθεν ὁ καιρὸσ τοῦ ἀποδεῖξαι, εἰ πεπαιδεύμεθα.

νέοσ γὰρ ἀπὸ σχολῆσ ἀπιὼν εἰσ περίστασιν ὅμοιόσ ἐστι τῷ μεμελετηκότι συλλογισμοὺσ ἀναλύειν, κἄν τισ εὔλυτον αὐτῷ προτείνῃ, λέγει "μᾶλλόν μοι πεπλεγμένον κομψῶσ προτείνατε, ἵνα γυμνασθῶ".

καὶ οἱ ἀθληταὶ τοῖσ κούφοισ νεανίσκοισ δυσαρεστοῦσιν· 3οὐ βαστάζει με", φησίν.

οὗτόσ ἐστιν εὐφυὴσ νέοσ. οὔ· ἀλλὰ καλέσαντοσ τοῦ καιροῦ κλάειν δεῖ καὶ λέγειν "ἤθελον ἔτι μανθάνειν". τίνα; εἰ ταῦτα οὐκ ἔμαθεσ [οὐχ] ὥστ’ ἔργῳ δεῖξαι, πρὸσ τί αὐτὰ ἔμαθεσ; ἐγώ τινα οἶμαι τῶν καθημένων ἐνταῦθα ὠδίνειν αὐτὸν ἐφ’ ἑαυτοῦ καὶ λέγειν "ἐμοὶ νῦν περίστασιν μὴ ἔρχεσθαι τοιαύτην, ὁποία τούτῳ ἐλήλυθεν;

ἐμὲ νῦν κατατριβῆναι καθήμενον ἐν γωνίᾳ δυνάμενον στεφανωθῆναι Ὀλύμπια; πότε τισ ἐμοὶ καταγγελεῖ τοιοῦτον ἀγῶνα; οὕτωσ ἔχειν ἔδει πάντασ ὑμᾶσ. ἀλλ’ ἐν μὲν τοῖσ Καίσαροσ μονομάχοισ εἰσί τινεσ οἱ ἀγανακτοῦντεσ ὅτι οὐδεὶσ αὐτοὺσ προάγει οὐδὲ ζευγνύει καὶ εὔχονται τῷ θεῷ καὶ προσέρχονται τοῖσ ἐπιτρόποισ δεόμενοι μονομαχῆσαι, ἐξ ὑμῶν δ’ οὐδεὶσ φανήσεται τοιοῦτοσ;

ἤθελον πλεῦσαι ἐπ’ αὐτὸ τοῦτο καὶ ἰδεῖν, τί μου ποιεῖ ὁ ἀθλητήσ, πῶσ μελετᾷ τὴν ὑπόθεσιν.

"οὐ θέλω", φησίν, "τοιαύτην".

ἐπὶ σοὶ γάρ ἐστι λαβεῖν ἣν θέλεισ ὑπόθεσιν; δέδοταί σοι σῶμα τοιοῦτον, γονεῖσ τοιοῦτοι, ἀδελφοὶ τοιοῦτοι, πατρὶσ τοιαύτη, τάξισ ἐν αὐτῇ τοιαύτη· εἶτά μοι λέγεισ ἐλθὼν "ἄλλαξόν μοι τὴν ὑπόθεσιν". εἶτα οὐκ ἔχεισ ἀφορμὰσ πρὸσ τὸ χρήσασθαι τοῖσ δοθεῖσιν; σόν ἐστι προτεῖναι, ἐμὸν μελετῆσαι καλῶσ.

οὔ· ἀλλὰ "μὴ τοιοῦτό μοι προβάλῃσ τροπικόν, ἀλλὰ τοιοῦτον· μὴ τοιαύτην ἐπενέγκῃσ τὴν ἐπιφοράν, ἀλλὰ τοιαύτην. " ἔσται χρόνοσ τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οἰήσονται ἑαυτοὺσ εἶναι προσωπεῖα καὶ ἐμβάδασ καὶ τὸ σύρμα.

ἄνθρωπε, ταῦτα ὕλην ἔχεισ καὶ ὑπόθεσιν. φθέγξαι τι, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸσ εἶ ἢ γελωτοποιόσ·

κοινὰ γὰρ ἔχουσι τὰ ἄλλα ἀμφότεροι. διὰ τοῦτο ἂν ἀφέλῃ τισ αὐτοῦ καὶ τὰσ ἐμβάδασ καὶ τὸ προσωπεῖον καὶ ἐν εἰδώλῳ αὐτὸν προαγάγῃ, ἀπώλετο ὁ τραγῳδὸσ ἢ μένει;

ἂν φωνὴν ἔχῃ, μένει. Καὶ ἐνθάδε. "λάβε ἡγεμονίαν.

" λαμβάνω καὶ λαβὼν δεικνύω, πῶσ ἄνθρωποσ ἀναστρέφεται πεπαιδευμένοσ. 3θὲσ τὴν πλατύσημον καὶ ἀναλαβὼν ῥάκη πρόσελθε ἐν προσώπῳ τοιούτῳ.

" τί οὖν; οὐ δέδοταί μοι καλὴν φωνὴν εἰσενεγκεῖν; "πῶσ οὖν ἀναβαίνεισ νῦν;

ὡσ μάρτυσ ὑπὸ τοῦ θεοῦ κεκλημένοσ. "ἔρχου σὺ καὶ μαρτύρησόν μοι·

σὺ γὰρ ἄξιοσ εἶ προαχθῆναι μάρτυσ. ὑπ’ ἐμοῦ. μή τι τῶν ἐκτὸσ τῆσ προαιρέσεωσ ἀγαθόν ἐστιν ἢ κακόν; μή τινα βλάπτω; μή τι ἐπ’ ἄλλῳ τὴν ὠφέλειαν ἐποίησα τὴν ἑκάστου ἢ ἐπ’ αὐτῷ; " τίνα μαρτυρίαν δίδωσ τῷ θεῷ;

"ἐν δεινοῖσ εἰμι, κύριε, καὶ δυστυχῶ, οὐδείσ μου ἐπιστρέφεται, οὐδείσ μοι δίδωσιν οὐδέν, πάντεσ ψέγουσιν, κακολογοῦσιν. " ταῦτα μέλλεισ μαρτυρεῖν καὶ καταισχύνειν τὴν κλῆσιν ἣν κέκληκεν, ὅτι σε ἐτίμησεν ταύτην τὴν τιμὴν καὶ ἄξιον ἡγήσατο προσαγαγεῖν εἰσ μαρτυρίαν τηλικαύτην;

Ἀλλ’ ἀπεφήνατο ὁ ἔχων τὴν ἐξουσίαν " 3κρίνω σε ἀσεβῆ καὶ ἀνόσιον εἶναι. " τί σοι γέγονεν;

"ἐκρίθην ἀσεβὴσ καὶ ἀνόσιοσ εἶναι" 3. ἄλλο οὐδέν; "οὐδέν".

εἰ δὲ περὶ συνημμένου τινὸσ ἐπικεκρίκει καὶ ἐδεδώκει ἀπόφασιν "τὸ εἰ ἡμέρα ἐστίν, φῶσ ἐστιν κρίνω ψεῦδοσ εἶναι", τί ἐγεγόνει τῷ συνημμένῳ; τίσ ἐνθάδε κρίνεται, τίσ κατακέκριται; τὸ συνημμένον ἢ ὁ ἐξαπατηθεὶσ περὶ αὐτοῦ; οὗτοσ οὖν τίσ ποτε ὁ ἔχων ἐξουσίαν τοῦ ἀποφήνασθαί τι περὶ σοῦ;

οἶδεν τί ἐστι τὸ εὐσεβὲσ ἢ τὸ ἀσεβέσ; μεμελέτηκεν αὐτό; μεμάθηκεν; ποῦ; παρὰ τίνι; εἶτα μουσικὸσ μὲν οὐκ ἐπιστρέφεται αὐτοῦ ἀποφαινομένου περὶ τῆσ νήτησ ὅτι ἐστὶν ὑπάτη οὐδὲ γεωμετρικόσ, ἂν ἐπικρίνῃ τὰσ ἀπὸ κέντρου πρὸσ τὸν κύκλον προσπιπτούσασ μὴ εἶναι ἴσασ·

ὁ δὲ ταῖσ ἀληθείαισ πεπαιδευμένοσ ἀνθρώπου ἀπαιδεύτου ἐπιστραφήσεται ἐπικρίνοντόσ τι περὶ ὁσίου καὶ ἀνοσίου καὶ ἀδίκου καὶ δικαίου;

Ὦ πολλῆσ ἀδικίασ τῶν πεπαιδευμένων. ταῦτα οὖν ἔμαθεσ ἐνταῦθα; οὐ θέλεισ τὰ μὲν λογάρια τὰ περὶ τούτων ἄλλοισ ἀφεῖναι, ἀταλαιπώροισ ἀνθρωπαρίοισ, ἵν’ ἐν γωνίᾳ καθεζόμενοι μισθάρια λαμβάνωσιν ἢ γογγ[ρ]ύζωσιν, ὅτι οὐδεὶσ αὐτοῖσ παρέχει οὐδέν, σὺ δὲ χρῆσθαι παρελθὼν οἷσ ἔμαθεσ;

οὐ γὰρ λογάριά ἐστι τὰ λείποντα νῦν, ἀλλὰ γέμει τὰ βιβλία τῶν Στωικῶν λογαρίων.

τί οὖν τὸ λεῖπόν ἐστιν; ὁ χρησόμενοσ, ὁ ἔργῳ μαρτυρήσων τοῖσ λόγοισ. τοῦτό μοι τὸ πρόσωπον ἀνάλαβε, ἵνα μηκέτι παλαιοῖσ ἐν τῇ σχολῇ παραδείγμασι χρώμεθα, ἀλλὰ ἔχωμέν τι καὶ καθ’ ἡμᾶσ παράδειγμα.

ταῦτα οὖν τίνοσ ἐστὶ θεωρεῖν;

τοῦ σχολάζοντοσ. ἔστι γὰρ φιλοθέωρόν τι ζῷον ὁ ἄνθρωποσ. ἀλλ’ αἰσχρόν ἐστι θεωρεῖν ταῦτα οὕτωσ ὡσ οἱ δραπέται·

ἀλλ’ ἀπερισπάστωσ καθῆσθαι καὶ ἀκούειν νῦν μὲν τραγῳδοῦ νῦν δὲ κιθαρῳδοῦ, οὐχ ὡσ ἐκεῖνοι ποιοῦσιν. ἅμα μὲν ἐπέστη καὶ ἐπῄνεσεν τὸν τραγῳδόν, ἅμα δὲ περιεβλέψατο· εἶτα ἄν τισ φθέγξηται κύριον, εὐθὺσ σεσόβηνται, ταράσσονται. αἰσχρόν ἐστιν οὕτωσ καὶ τοὺσ φιλοσόφουσ θεωρεῖν τὰ ἔργα τῆσ φύσεωσ.

τί γάρ ἐστι κύριοσ; ἄνθρωποσ ἀνθρώπου κύριοσ οὐκ ἔστιν, ἀλλὰ θάνατοσ καὶ ζωὴ καὶ ἡδονὴ καὶ πόνοσ. ἐπεὶ χωρὶσ τούτων ἄγαγέ μοι τὸν Καίσαρα καὶ ὄψει πῶσ εὐσταθῶ.

ὅταν δὲ μετὰ τούτων ἔλθῃ βροντῶν καὶ ἀστράπτων, ἐγὼ δὲ ταῦτα φοβῶμαι, τί ἄλλο ἢ ἐπέγνωκα τὸν κύριον ὡσ ὁ δραπέτησ; μέχρι δ’ ἂν οὗ τινα ἀνοχὴν ἀπὸ τούτων ἔχω, ὡσ δραπέτησ ἐφίσταται θεάτρῳ οὕτωσ κἀγώ·

λούομαι, πίνω, ᾄδω, πάντα δὲ μετὰ φόβου καὶ ταλαιπωρίασ. ἐὰν δ’ ἐμαυτὸν ἀπολύσω τῶν δεσποτῶν, τοῦτ’ ἔστιν ἐκείνων, δι’ ἃ οἱ δεσπόται εἰσὶ φοβεροί, ποῖον ἔτι πρᾶγμα ἔχω, ποῖον ἔτι κύριον;

Τί οὖν; κηρύσσειν δεῖ ταῦτα πρὸσ πάντασ;

‐ Οὔ, ἀλλὰ τοῖσ ἰδιώταισ συμπεριφέρεσθαι καὶ λέγειν "οὗτοσ ὃ αὑτῷ ἀγαθὸν οἰέται τοῦτο κἀμοὶ συμβουλεύει· συγγιγνώσκω αὐτῷ. " καὶ γὰρ Σωκράτησ συνεγίγνωσκεν τῷ ἐπὶ τῆσ φυλακῆσ κλάοντι, ὅτι ἔμελλεν πίνειν τὸ φάρμακον, καὶ λέγει "ὡσ γενναίωσ ἡμᾶσ ἀποδεδάκρυκεν" 3.

μή τι οὖν ἐκείνῳ λέγει ὅτι "διὰ τοῦτο τὰσ γυναῖκασ ἀπελύσαμεν"; ἀλλὰ τοῖσ γνωρίμοισ, τοῖσ δυναμένοισ αὐτὰ ἀκοῦσαι·

ἐκείνῳ δὲ συμπεριφέρεται ὡσ παιδίῳ.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION