Epictetus, Works, book 1, Πρὸσ τὸ αὐτό.

(에픽테토스, Works, book 1, Πρὸσ τὸ αὐτό.)

Εἰ ταῦτα ἀληθῆ ἐστι καὶ μὴ βλακεύομεν μηδ’ ὑποκρινόμεθα ὅτι τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν προαιρέσει καὶ τὸ κακόν, τὰ δ’ ἄλλα πάντα οὐδὲν πρὸσ ἡμᾶσ, τί ἔτι ταρασσόμεθα, τί ἔτι φοβούμεθα; περὶ ἃ ἐσπουδάκαμεν, τούτων ἐξουσίαν οὐδεὶσ ἔχει· ὧν ἐξουσίαν οἱ ἄλλοι ἔχουσιν, τούτων οὐκ ἐπιστρεφόμεθα.

ποῖον ἔτι πρᾶγμα ἔχομεν; ‐ Ἀλλὰ ἔντειλαί μοι.

‐ Τί σοι ἐντείλωμαι; ὁ Ζεύσ σοι οὐκ ἐντέταλται; οὐ δέδωκέν σοι τὰ μὲν σὰ ἀκώλυ[σ]τα καὶ ἀπαραπόδιστα, τὰ δὲ μὴ σὰ κωλυτὰ καὶ παραποδιστά; τίνα οὖν ἐντολὴν ἔχων ἐκεῖθεν ἐλήλυθασ, ποῖον διάταγμα;

τὰ σὰ τήρει ἐκ παντὸσ τρόπου, τῶν ἀλλοτρίων μὴ ἐφίεσο. τὸ πιστὸν σόν· τίσ οὖν ἀφελέσθαι δύναταί σου ταῦτα; τίσ κωλύσει χρῆσθαι αὐτοῖσ ἄλλοσ εἰ μὴ σύ; σὺ δὲ πῶσ; ὅταν περὶ τὰ μὴ σαυτοῦ σπουδάσῃσ, τὰ σαυτοῦ ἀπώλεσασ. τοιαύτασ ἔχων ὑποθήκασ καὶ ἐντολὰσ παρὰ τοῦ Διὸσ ποίασ ἔτι παρ’ ἐμοῦ θέλεισ;

κρείσσων εἰμὶ ἐκείνου, ἀξιοπιστότεροσ; ἀλλὰ ταύτασ τηρῶν ἄλλων τινῶν προσδέῃ;

ἀλλ’ ἐκεῖνοσ οὐκ ἐντέταλται ταῦτα; φέρε τὰσ προλήψεισ, φέρε τὰσ ἀποδείξεισ τὰσ τῶν φιλοσόφων, φέρε ἃ πολλάκισ ἤκουσασ, φέρε δ’ ἃ εἶπασ αὐτόσ, φέρε ἃ ἀνέγνωσ, φέρε ἃ ἐμελέτησασ. ν τίνοσ ταῦτα τηρεῖν καλῶσ ἔχει[σ] καὶ τὴν παιδιὰν μὴ λύειν;

μέχρισ ἂν κομψῶσ διεξάγηται.

ἐν Σατορναλίοισ λέλογχεν βασιλεύσ· ἔδοξε γὰρ παῖξαι ταύτην τὴν παιδιάν. προστάσσει "σὺ πίε, σὺ κέρασον, σὺ ᾆσον, σὺ ἄπελθε, σὺ ἐλθέ". ὑπακούω, ἵνα μὴ παρ’ ἐμὲ λύηται ἡ παιδιά. "ἀλλὰ σὺ ὑπολάμβανε ὅτι ἐν κακοῖσ εἶ.

" οὐχ ὑπολαμβάνω· καὶ τίσ μ’ ἀναγκάσει ὑπολαμβάνειν; πάλιν συνεθέμεθα παῖξαι τὰ περὶ Ἀγαμέμνονα καὶ Ἀχιλλέα.

καταταγεὶσ Ἀγαμέμνων λέγει μοι "πορεύου πρὸσ τὸν Ἀχιλλέα καὶ ἀπόσπασον τὴν Βρισηίδα. " πορεύο μαι. "ἔρχου.

" ἔρχομαι. ὡσ γὰρ ἐπὶ τῶν ὑποθετικῶν λόγων ἀναστρεφόμεθα, οὕτωσ δεῖ καὶ ἐπὶ τοῦ βίου. "ἔστω νύξ. " ἔστω. "τί οὖν; ἡμέρα ἐστίν; οὔ· ἔλαβον γὰρ ὑπόθεσιν τοῦ νύκτα εἶναι. "ἔστω σε ὑπολαμβάνειν ὅτι νύξ ἐστιν.

" ἔστω. "ἀλλὰ καὶ ὑπόλαβε ὅτι νύξ ἐστιν. " οὐκ ἀκολουθεῖ τῇ ὑποθέσει. οὕτωσ καὶ ἐνταῦθα.

"ἔστω σε εἶναι δυστυχῆ. " ἔστω. "ἆρ’ οὖν ἀτυχὴσ εἶ; ναί. "τί οὖν; κακοδαιμονεῖσ; ναί. "ἀλλὰ καὶ ὑπόλαβε ὅτι ἐν κακοῖσ εἶ. " οὐκ ἀκολουθεῖ τῇ ὑποθέσει· καὶ ἄλλοσ με κωλύει. Μέχρι πόσου οὖν ὑπακουστέον τοῖσ τοιούτοισ; μέχρισ ἂν οὗ λυσιτελῇ, τοῦτο δ’ ἔστιν μέχρισ ἂν οὗ σῴζω τὸ πρέπον καὶ κατάλληλον.

λοιπὸν οἱ μέν εἰσι κακαύστηροι καὶ κακοστόμαχοι καὶ λέγουσιν "ἐγὼ οὐ δύναμαι παρὰ τούτῳ δειπνεῖν, ἵν’ αὐτοῦ ἀνέχομαι καθ’ ἡμέραν διηγουμένου, πῶσ ἐν Μυσίᾳ ἐπολέμησεν·

"διηγησάμην σοι, ἀδελφέ, πῶσ ἐπὶ τὸν λόφον ἀνέβην· ".

ἄλλοσ λέγει "ἐγὼ δειπνῆσαι θέλω μᾶλλον καὶ ἀκούειν αὐτοῦ ὅσα θέλει ἀδολεσχοῦντοσ" 3. καὶ σὺ σύγκρινε ταύτασ τὰσ ἀξίασ· μόνον μηδὲν βαρούμενοσ ποίει, μὴ θλιβόμενοσ μηδ’ ὑπολαμβάνων ἐν κακοῖσ εἶναι·

τοῦτο γὰρ οὐδείσ σε ἀναγκάζει. καπνὸν πεποίηκεν ἐν τῷ οἰκήματι;

ἂν μέτριον, μενῶ· ἂν λίαν πολύν, ἐξέρχομαι. τούτου γὰρ μεμνῆσθαι καὶ κρατεῖν, ὅτι ἡ θύρα ἤνοικται. ἀλλὰ "μὴ οἴκει ἐν Νικοπόλει".

οὐκ οἰκῶ. "μηδ’ ἐν Ἀθήναισ. " οὐδ’ ἐν Ἀθήναισ. "μηδ’ ἐν Ῥώμῃ. " οὐδ’ ἐν Ῥώμῃ. "ἐν Γυάροισ οἴκει. " οἰκῶ. ἀλλὰ πολύσ μοι καπνὸσ φαίνεται τὸ ἐν Γυάροισ οἰκεῖν. ἀποχωρῶ, ὅπου μ’ οὐδεὶσ κωλύσει οἰκεῖν·

ἐκείνη γὰρ ἡ οἴκησισ παντὶ ἤνοικται. καὶ τὸ τελευταῖον χιτωνάριον, τοῦτ’ ἔστι τὸ σωμάτιον, τούτου ἀνωτέρω οὐδενὶ οὐδὲν εἰσ ἐμὲ ἔξεστιν.

διὰ τοῦτο ὁ Δημήτριοσ εἶπεν τῷ Νέρωνι " 3ἀπειλεῖσ μοι θάνατον, σοὶ δ’ ἡ φύσισ".

ἂν δὲ τὸ σωμάτιον θαυμάσω, δοῦλον ἐμαυτὸν παραδέδωκα· ἂν τὸ κτησείδιον, δοῦλον.

εὐθὺσ γὰρ [ἐμ]αὐτὸσ κατ’ ἐμαυτοῦ δηλῶ, τίνι ἁλωτόσ εἰμι.

ὡσ ὁ ὄφισ ἐὰν συσπᾷ τὴν κεφαλήν, λέγω "ἐκεῖνο αὐτοῦ τύπτε ὃ φυλάσσει". καὶ σὺ γίγνωσκε, ὅτι ὃ ἂν φυλάσσειν ἐθέλῃσ, κατ’ ἐκεῖνο ἐπιβήσεταί σοι ὁ κύριοσ. τούτων μεμνημένοσ τίνα ἔτι κολακεύσεισ ἢ φοβήσῃ;

Ἀλλὰ θέλω καθῆσθαι ὅπου οἱ συγκλητικοί. ‐ Ὁρᾷσ ὅτι σὺ σαυτῷ στενοχωρίαν παρέχεισ, σὺ σαυτὸν θλίβεισ;

‐ Πῶσ οὖν ἄλλωσ θεωρήσω καλῶσ ἐν τῷ ἀμφιθεάτρῳ;

‐ Ἄνθρωπε, καὶ μὴ θεώρει καὶ οὐ μὴ θλιβῇσ. τί πράγματα ἔχεισ; ἢ μικρὸν ἔκδεξαι καὶ ἀχθείσησ τῆσ θεωρίασ κάθισον εἰσ τοὺσ τῶν συγκλητικῶν τόπουσ καὶ ἡλιάζου. καθόλου γὰρ ἐκείνου μέμνησο, ὅτι ἑαυτοὺσ θλίβομεν, ἑαυτοὺσ στενοχωροῦμεν, τοῦτ’ ἔστιν τὰ δόγματα ἡμᾶσ θλίβει καὶ στενοχωρεῖ.

ἐπεὶ τί ἐστιν αὐτὸ τὸ λοιδορεῖσθαι;

παραστὰσ λίθον λοιδόρει· καὶ τί ποιήσεισ; ἂν οὖν τισ ὡσ λίθοσ ἀκούῃ, τί ὄφελοσ τῷ λοιδοροῦντι; ἂν δ’ ἔχῃ τὴν ἀσθένειαν τοῦ λοιδορουμένου ὁ λοιδορῶν ἐπιβάθραν, τότε ἀνύει τι. "περίσχισον αὐτόν.

" τί λέγεισ αὐτόν; τὸ ἱμάτιον λάβε, περίσχισον. "ὕβριν σοι πεποίηκα.

" καλῶσ σοι γένοιτο. ταῦτα ἐμελέτα Σωκράτησ, διὰ τοῦτο ἓν ἔχων πρόσωπον ἀεὶ διετέλει. ἡμεῖσ δὲ θέλομεν πάντα μᾶλλον ἀσκεῖν καὶ μελετᾶν ἢ ὅπωσ ἀπαραπόδιστοι καὶ ἐλεύθεροι ἐσόμεθα. "παράδοξα λέγουσιν οἱ φιλόσοφοι.

" ἐν δὲ ταῖσ ἄλλαισ τέχναισ οὐκ ἔστι παράδοξα; καὶ τί παραδοξότερόν ἐστιν ἢ κεντεῖν τινοσ τὸν ὀφθαλμόν, ἵνα ἴδῃ; εἴ τισ ἀπείρῳ τῶν ἰατρικῶν τοῦτο εἶπεν, οὐκ ἂν κατεγέλα τοῦ λέγοντοσ; τί οὖν θαυμαστὸν εἰ καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ πολλὰ τῶν ἀληθῶν παράδοξα φαίνεται τοῖσ ἀπείροισ;

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION