Epictetus, Works, book 1, Περὶ τῶν προλήψεων.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ τῶν προλήψεων.)

Προλήψεισ κοιναὶ πᾶσιν ἀνθρώποισ εἰσίν· καὶ πρόληψισ προλήψει οὐ μάχεται. τίσ γὰρ ἡμῶν οὐ τίθησιν, ὅτι τὸ ἀγαθὸν συμφέρον ἐστὶ ἐστι καὶ αἱρετὸν καὶ ἐκ πάσησ αὐτὸ περιστάσεωσ δεῖ μετιέναι καὶ διώκειν; τίσ δ’ ἡμῶν οὐ τίθησιν, ὅτι τὸ δίκαιον καλόν ἐστι καὶ πρέπον; πότ’ οὖν ἡ μάχη γίνεται;

περὶ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν προλήψεων ταῖσ ἐπὶ μέρουσ οὐσίαισ, ὅταν ὁ μὲν εἴπῃ "καλῶσ ἐποίησεν, ἀνδρεῖόσ ἐστιν"· "οὔ, ἀλλ’ ἀπονενοημένοσ.

" ἔνθεν ἡ μάχη γίνεται τοῖσ ἀνθρώποισ πρὸσ ἀλλήλουσ. αὕτη ἐστὶν ἡ Ιοὐδαίων καὶ Σύρων καὶ Αἰγυπτίων καὶ Ῥωμαίων μάχη, οὐ περὶ τοῦ ὅτι τὸ ὅσιον πάντων προτιμητέον καὶ ἐν παντὶ μεταδιωκτέον, ἀλλὰ πότερόν ἐστιν ὅσιον τοῦτο τὸ χοιρείου φαγεῖν ἢ ἀνόσιον.

ταύτην τὴν μάχην εὑρήσετε καὶ Ἀγαμέμνονοσ καὶ Ἀχιλλέωσ.

κάλει γὰρ αὐτοὺσ εἰσ τὸ μέσον. τί λέγεισ σύ, ὦ Ἀγάμεμνον; οὐ δεῖ γενέσθαι τὰ δέοντα καὶ τὰ καλῶσ ἔχοντα; "δεῖ μὲν οὖν.

" σὺ δὲ τί λέγεισ, ὦ Ἀχιλλεῦ; οὐκ ἀρέσκει σοι γίνεσθαι τὰ καλῶσ ἔχοντα; "ἐμοὶ μὲν οὖν πάντων μάλιστα ἀρέσκει. " ἐφαρμόσατε οὖν τὰσ προλήψεισ. ἐντεῦθεν ἡ ἀρχὴ μάχησ. ὁ μὲν λέγει "οὐ χρὴ ἀποδιδόναι με τὴν Χρυσηίδα τῷ πατρί", ὁ δὲ λέγει "δεῖ μὲν οὖν".

πάντωσ ὁ ἕτεροσ αὐτῶν κακῶσ ἐφαρμόζει τὴν πρόληψιν τοῦ δέοντοσ. πάλιν ὁ μὲν λέγει "οὐκοῦν, εἴ με δεῖ ἀποδοῦναι τὴν Χρυσηίδα, δεῖ με λαβεῖν ὑμῶν τινοσ τὸ γέρασ", ὁ δέ "τὴν ἐμὴν οὖν λάβῃσ ἐρωμένην;

. "τὴν σήν" φησίν. "ἐγὼ οὖν μόνοσ ‐ " "ἀλλ’ ἐγὼ μόνοσ μὴ ἔχω; οὕτωσ μάχη γίνεται. Τί οὖν ἐστι τὸ παιδεύεσθαι; μανθάνειν τὰσ φυσικὰσ προλήψεισ ἐφαρμόζειν ταῖσ ἐπὶ μέρουσ οὐσίαισ καταλλήλωσ τῇ φύσει καὶ λοιπὸν διελεῖν, ὅτι τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ’ ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν·

ἐφ’ ἡμῖν μὲν προαίρεσισ καὶ πάντα τὰ προαιρετικὰ ἔργα, οὐκ ἐφ’ ἡμῖν δὲ τὸ σῶμα, τὰ μέρη τοῦ σώματοσ, κτήσεισ, γονεῖσ, ἀδελφοὶ, τέκνα, πατρίσ, ἁπλῶσ οἱ κοινωνοί.

ποῦ οὖν θῶμεν τὸ ἀγαθόν;

ποίᾳ οὐσίᾳ αὐτὸ ἐφαρμόσομεν; τῇ ἐφ’ ἡμῖν; ‐ Εἶτα οὐκ ἔστιν ἀγαθὸν ὑγίεια καὶ ἀρτιότησ καὶ ζωή, ἀλλ’ οὐδὲ τέκνα οὐδὲ γονεῖσ οὐδὲ πατρίσ;

‐ Καὶ τίσ σου ἀνέξεται; μεταθῶμεν οὖν αὐτὸ πάλιν ἐνθάδε.

ἐνδέχεται οὖν βλαπτόμενον καὶ ἀποτυγχάνοντα τῶν ἀγαθῶν εὐδαιμονεῖν; ‐ Οὐκ ἐνδέχεται. ‐ Καὶ τὴν πρὸσ τοὺσ κοινωνοὺσ οἱάν δεῖ ἀναστροφήν; καὶ πῶσ ἐνδέχεται; ἐγὼ γὰρ πέφυκα πρὸσ τὸ ἐμὸν συμφέρον.

εἰ συμφέρει μοι ἀγρὸν ἔχειν, συμφέρει μοι καὶ ἀφελέσθαι αὐτὸν τοῦ πλησίον· εἰ συμφέρει μοι ἱμάτιον ἔχειν, συμφέρει μοι καὶ κλέψαι αὐτὸ ἐκ βαλανείου. ἔνθεν πόλεμοι, στάσεισ, τυραννίδεσ, ἐπιβουλαί. πῶσ δ’ ἔτι δυνήσομαι τὸ πρὸσ τὸν Δία καθῆκον;

εἰ γὰρ βλάπτομαι καὶ ἀτυχῶ, οὐκ ἐπιστρέφεταί μου. καὶ "τί μοι καὶ αὐτῷ, εἰ οὐ δύναταί μοι βοηθῆσαι; καὶ πάλιν "τί μοι καὶ αὐτῷ, εἰ θέλει μ’ ἐν τοιούτοισ εἶναι ἐν οἷσ εἰμι; ἄρχομαι λοιπὸν μισεῖν αὐτόν. τί οὖν ναοὺσ ποιοῦμεν, τί οὖν ἀγάλματα, ὡσ κακοῖσ δαίμοσιν, ὡσ πυρετῷ τῷ Διί;

καὶ πῶσ ἔτι Σωτὴρ καὶ πῶσ Υἕτιοσ καὶ πῶσ Ἐπικάρπιοσ; καὶ μήν, ἂν ἐνταῦθά που θῶμεν τὴν οὐσίαν τοῦ ἀγαθοῦ, πάντα ταῦτα ἐξακολουθεῖ. Τί οὖν ποιήσωμεν; ‐ Αὕτη ἐστὶ ζήτησισ τοῦ φιλοσοφοῦντοσ τῷ ὄντι καὶ ὠδίνοντοσ·

νῦν ἐγὼ οὐχ ὁρῶ τί ἐστι τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸ κακόν· οὐ μαίνομαι; ναί·

ἀλλ’ ἂν ἐνταῦθά που θῶ τὸ ἀγαθόν, ἐν τοῖσ προαιρετικοῖσ, πάντεσ μου καταγελάσονται. ἥξει τισ γέρων πολιὸσ χρυσοῦσ δακτυλίουσ ἔχων πολλούσ, εἶτα ἐπισείσασ τὴν κεφαλὴν ἐρεῖ "ἄκουσόν μου, τέκνον· δεῖ μὲν καὶ φιλοσοφεῖν, δεῖ δὲ καὶ ἐγκέφαλον ἔχειν· ταῦτα μωρά ἐστιν. τί δέ σοι ποιητέον ἐστίν, σὺ κάλλιον οἶδασ ἢ οἱ φιλόσοφοι".

ἄνθρωπε, τί οὖν μοι ἐπιτιμᾷσ, εἰ οἶδα; τούτῳ τῷ ἀνδραπόδῳ τί εἴπω;

ἂν σιωπῶ, ῥήγνυται ἐκεῖνοσ.

ὡσ δεῖ λέγειν ὅτι "σύγγνωθί μοι ὡσ τοῖσ ἐρῶσιν· οὐκ εἰμὶ ἐμαυτοῦ, μαίνομαι".

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION