Epictetus, Works, book 1, Περὶ τοῦ λόγου πῶσ αὑτοῦ θεωρητικόσ ἐστιν.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ τοῦ λόγου πῶσ αὑτοῦ θεωρητικόσ ἐστιν.)

Πᾶσα τέχνη καὶ δύναμισ προηγουμένων τινῶν ἐστι θεωρητική. ὅταν μὲν οὖν ὁμοειδὴσ τοῖσ θεωρουμένοισ καὶ αὐτή, ἀναγκαίωσ καὶ αὑτῆσ γίνεται θεωρητική·

ὅταν δ’ ἀνομογενήσ, οὐ δύναται θεωρεῖν ἑαυτήν. οἱο͂ν σκυτικὴ περὶ δέρματα ἀναστρέφεται, αὐτὴ δὲ παντελῶσ ἀπήλλακται τῆσ ὕλησ τῶν δερμάτων·

διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν αὑτῆσ θεωρητική. γραμματικὴ πάλιν περὶ τὴν ἐγγράμματον φωνήν·

μή τι οὖν ἐστι καὶ αὐτὴ ἐγγράμματοσ φωνή; οὐδαμῶσ. διὰ τοῦτο οὐ δύναται θεωρεῖν ἑαυτήν. ὁ οὖν λόγοσ πρὸσ τί ποτε ὑπὸ τῆσ φύσεωσ παρείληπται; πρὸσ χρῆσιν φαντασιῶν οἱάν δεῖ.

αὐτὸσ οὖν τί ἐστιν; σύστημα ἐκ ποιῶν φαντασιῶν. οὕτωσ γίνεται φύσει καὶ αὑτοῦ θεωρητικόσ. πάλιν ἡ φρόνησισ τίνα θεωρήσουσα παρελήλυθεν;

ἀγαθὰ καὶ κακὰ καὶ οὐδέτερα. αὐτὴ οὖν τί ἐστιν; ἀγαθόν. ἡ δ’ ἀφροσύνη τί ἐστιν; κακόν. ὁρᾷσ οὖν ὅτι ἀναγκαίωσ καὶ αὑτῆσ γίνεται καὶ τῆσ ἐναντίασ θεωρητική; διὰ τοῦτο ἔργον τοῦ φιλοσόφου τὸ μέγιστον καὶ πρῶτον δοκιμάζειν τὰσ φαντασίασ καὶ διακρίνειν καὶ μηδεμίαν ἀδοκίμαστον προσφέρεσθαι.

ὁρᾶτε ἐπὶ τοῦ νομίσματοσ, ὅπου δοκεῖ τι εἶναι πρὸσ ἡμᾶσ, πῶσ καὶ τέχνην ἐξευρήκαμεν καὶ ὅσοισ ὁ ἀργυρογνώμων προσχρῆται πρὸσ δοκιμασίαν τοῦ νομίσματοσ, τῇ ὄψει, τῇ ἁφῇ, τῇ ὀσφρασίᾳ, τὰ τελευταῖα τῇ ἀκοῇ·

ῥήξασ τὸ δηνάριον τῷ ψόφῳ προσέχει καὶ οὐχ ἅπαξ ἀρκεῖται ψοφήσαντοσ, ἀλλ’ ὑπὸ τῆσ πολλῆσ προσοχῆσ μουσικὸσ γίνεται.

οὕτωσ ὅπου διαφέρειν οἰόμεθα τὸ πλανᾶσθαι τοῦ μὴ πλανᾶσθαι, ἐνταῦθα πολλὴν προσοχὴν εἰσφέρομεν εἰσ διάκρισιν τῶν διαπλανᾶν δυναμένων, ἐπὶ δὲ ταλαιπώρου ἡγεμονικοῦ χάσκοντεσ καὶ καθεύδοντεσ, πᾶσαν φαντασίαν παραπροσδεχόμεθα·

ἡ γὰρ ζημία οὐ προσπίπτει.

πῶσ ἔχεισ περὶ μὲν τἀγαθὰ καὶ κακὰ ἀνειμένωσ, περὶ τἀδιάφορα δ’ ἐσπευσμένωσ, ἐπίστησον πῶσ ἔχεισ πρὸσ τὸ ἐκτυφλωθῆναι καὶ πῶσ πρὸσ τὸ ἐξαπατηθῆναι καὶ γνώσῃ ὅτι μακρὰν εἶ τοῦ ὡσ δεῖ πεπονθέναι περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν.

"ἀλλὰ πολλῆσ ἔχει χρείαν παρασκευῆσ καὶ πόνου πολλοῦ καὶ μαθημάτων.

" τί οὖν; ἐλπίζεισ ὅτι τὴν μεγίστην τέχνην ἀπὸ ὀλίγων ἔστιν ἀναλαβεῖν; καίτοι αὐτὸσ μὲν ὁ προηγούμενοσ λόγοσ τῶν φιλοσόφων λίαν ἐστὶν ὀλίγοσ.

εἰ θέλεισ γνῶναι, ἀνάγνωθι τὰ Ζήνωνοσ καὶ ὄψει. τί γὰρ ἔχει μακρὸν εἰπεῖν ὅτι τέλοσ ἐστὶ τὸ ἕπεσθαι θεοῖσ, οὐσία δ’ ἀγαθοῦ χρῆσισ οἱά δεῖ φαντασιῶν;

λέγε "τί οὖν ἐστι θεὸσ καὶ τί φαντασία;

καὶ τί ἐστι φύσισ ἡ ἐπὶ μέρουσ καὶ τί ἐστι φύσισ ἡ τῶν ὅλων; " ἤδη μακρόν.

ἂν οὖν ἐλθὼν Ἐπίκουροσ εἴπῃ, ὅτι ἐν σαρκὶ δεῖ εἶναι τὸ ἀγαθόν, πάλιν μακρὸν γίνεται καὶ ἀνάγκη ἀκοῦσαι τί τὸ προηγούμενόν ἐστιν ἐφ’ ἡμῶν, τί τὸ ὑποστατικὸν καὶ οὐσιῶδεσ. ὅτι τὸ κοχλίου ἀγαθὸν οὐκ εἰκὸσ εἶναι ἐν τῷ κελύφει, τὸ οὖν τοῦ ἀνθρώπου εἰκόσ; σὺ δ’ αὐτὸσ τί κυριώτερον ἔχεισ, Ἐπίκουρε;

τί ἐστιν ἐν σοὶ τὸ βουλευόμενον, τὸ ἐπισκεπτόμενον ἕκαστα, τὸ περὶ τῆσ σαρκὸσ αὐτῆσ ὅτι τὸ προηγούμενόν ἐστιν [τὸ] ἐπικρῖνον; τί δὲ καὶ λύχνον ἅπτεισ καὶ πονεῖσ ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τηλικαῦτα βιβλία γράφεισ;

ἵνα μὴ ἀγνοήσωμεν ἡμεῖσ τὴν ἀλήθειαν; τίνεσ ἡμεῖσ; τί πρὸσ σὲ ὄντεσ; οὕτω μακρὸσ ὁ λόγοσ γίνεται.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION