Epictetus, Works, book 1, Πῶσ ἔχειν δεῖ πρὸσ τοὺσ τυράννουσ.

(에픽테토스, Works, book 1, Πῶσ ἔχειν δεῖ πρὸσ τοὺσ τυράννουσ.)

Ὅτι ἄν τινι προσῇ τι πλεονέκτημα ἢ δοκῇ γε προσεῖναι μὴ προσόν, τοῦτον πᾶσα ἀνάγκη, ἐὰν ἀπαίδευτοσ ᾖ, πεφυσῆσθαι δι’ αὐτό. εὐθὺσ ὁ τύραννοσ λέγει "ἐγώ εἰμι ὁ πάντων κράτιστοσ.

" καὶ τί μοι δύνασαι παρασχεῖν; ὄρεξίν μοι δύνασαι περιποιῆσαι ἀκώλυτον; πόθεν σοι; σὺ γὰρ ἔχεισ; ἔκκλισιν ἀπερίπτωτον; σὺ γὰρ ἔχεισ; ὁρμὴν ἀναμάρτητον; καὶ ποῦ σοι μέτεστιν;

ἄγε, ἐν νηὶ δὲ σαυτῷ θαρρεῖσ ἢ τῷ εἰδότι; ἐπὶ δ’ ἁρ́ματοσ τίνι ἢ τῷ εἰδότι; τί δ’ ἐν ταῖσ ἄλλαισ τέχναισ;

ὡσαύτωσ. τί οὖν δύνασαι; "πάντεσ με θεραπεύουσιν. " καὶ γὰρ ἐγὼ τὸ πινάκιον θεραπεύω καὶ πλύνω αὐτὸ καὶ ἐκμάσσω καὶ τῆσ ληκύθου ἕνεκα πάσσαλον πήσσω. τί οὖν; ταῦτά μου κρείττονά ἐστιν; οὔ· ἀλλὰ χρείαν μοι παρέχει τινά. ταύτησ οὖν ἕνεκα θεραπεύω αὐτά. τί δέ; τὸν ὄνον οὐ θεραπεύω; οὐ νίπτω αὐτοῦ τοὺσ πόδασ;

οὐ περικαθαίρω; οὐκ οἶδασ ὅτι πᾶσ ἄνθρωποσ ἑαυτὸν θεραπεύει, σὲ δ’ οὕτωσ ὡσ τὸν ὄνον; ἐπεὶ τίσ σε θεραπεύει ὡσ ἄνθρωπον; δείκνυε. τίσ σοι θέλει ὅμοιοσ γενέσθαι, τίσ σου ζηλωτὴσ γίνεται ὡσ Σωκράτουσ;

"ἀλλὰ δύναμαί σε τραχηλοκοπῆσαι. " καλῶσ λέγεισ. ἐξελαθόμην ὅτι σε δεῖ θεραπεύειν καὶ ὡσ πυρετὸν καὶ ὡσ χολέραν καὶ βωμὸν στῆσαι, ὡσ ἐν Ῥώμῃ Πυρετοῦ βωμόσ ἐστιν. Τί οὖν ἐστι τὸ ταράσσον καὶ καταπλῆττον τοὺσ πολλούσ;

ὁ τύραννοσ καὶ οἱ δορυφόροι; πόθεν; μὴ γένοιτο· οὐκ ἐνδέχεται τὸ φύσει ἐλεύθερον ὑπ’ ἄλλου τινὸσ ταραχθῆναι ἢ κωλυθῆναι πλὴν ὑφ’ ἑαυτοῦ. ἀλλὰ τὰ δόγματα αὐτὸν ταράσσει.

ὅταν γὰρ ὁ τύραννοσ εἴπῃ τινὶ "δήσω σου τὸ σκέλοσ", ὁ μὲν τὸ σκέλοσ τετιμηκὼσ λέγει "μή· ἐλέησον", ὁ δὲ τὴν προαίρεσιν τὴν ἑαυτοῦ λέγει "εἴ σοι λυσιτελέστερον φαίνεται, δῆσον". "οὐκ ἐπιστρέφῃ; " "οὐκ ἐπιστρέφομαι.

" "ἐγώ σοι δείξω ὅτι κύριόσ εἰμι. " "πόθεν σύ; ἐμὲ ὁ Ζεὺσ ἐλεύθερον ἀφῆκεν. ἢ δοκεῖσ ὅτι ἔμελλεν τὸν ἴδιον υἱὸν ἐᾶν καταδουλοῦσθαι; τοῦ νεκροῦ δέ μου κύριοσ εἶ, λάβε αὐτόν. " "ὥσθ’ ὅταν μοι προσίῃσ, ἐμὲ οὐ θεραπεύεισ;

"οὐ· ἀλλ’ ἐμαυτόν. εἰ δὲ θέλεισ με λέγειν ὅτι καὶ σέ, λέγω σοι οὕτωσ ὡσ τὴν χύτραν. " Τοῦτο οὐκ ἔστιν φίλαυτον· γέγονε γὰρ οὕτωσ τὸ ζῷον·

αὑτοῦ ἕνεκα πάντα ποιεῖ. καὶ γὰρ ὁ ἥλιοσ αὑτοῦ ἕνεκα πάντα ποιεῖ καὶ τὸ λοιπὸν αὐτὸσ ὁ Ζεύσ. ἀλλ’ ὅταν θέλῃ εἶναι Υἕτιοσ καὶ Ἐπικάρπιοσ καὶ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, ὁρᾷσ ὅτι τούτων τῶν ἔργων καὶ τῶν προσηγοριῶν οὐ δύναται τυχεῖν, ἂν μὴ εἰσ τὸ κοινὸν ὠφέλιμοσ ᾖ.

καθόλου τε τοιαύτην τὴν φύσιν τοῦ λογικοῦ ζῴου κατεσκεύασεν, ἵνα μηδενὸσ τῶν ἰδίων ἀγαθῶν δύνηται τυγχάνειν, ἂν μή τι εἰσ τὸ κοινὸν ὠφέλιμον προσφέρηται.

οὕτωσ οὐκέτι ἀκοινώνητον γίνεται τὸ πάντα αὑτοῦ ἕνεκα ποιεῖν.

ἐπεὶ τί ἐκδέχῃ;

ἵνα τισ ἀποστῇ αὑτοῦ καὶ τοῦ ἰδίου συμφέροντοσ; καὶ πῶσ ἔτι μία καὶ ἡ αὐτὴ ἀρχὴ πᾶσιν ἔσται ἡ πρὸσ αὐτὰ οἰκείωσισ; Τί οὖν; ὅταν ὑπῇ δόγματα ἀλλόκοτα περὶ τῶν ἀπροαιρέτων [π]ὡσ ὄντων ἀγαθῶν καὶ κακῶν, πᾶσα ἀνάγκη θεραπεύει ν τοὺσ τυράννουσ.

ὤφελον γὰρ τοὺσ τυράννουσ μόνον, τοὺσ κοιτωνίτασ δ’ οὔ.

πῶσ δὲ καὶ φρόνιμοσ γίνεται ἐξαίφνησ ὁ ἄνθρωποσ, ὅταν Καῖσαρ αὐτὸν ἐπὶ τοῦ λασάνου ποιήσῃ· 3.

ἤθελον αὐτὸν ἀποβληθῆναι τοῦ κοπρῶνοσ, ἵνα πάλιν ἄφρων σοι δοκῇ. εἶχέν τινα Ἐπαφρόδιτοσ σκυτέα, ὃν διὰ τὸ ἄχρηστον εἶναι ἐπώλησεν.

εἶτα ἐκεῖνοσ κατά τινα δαίμονα ἀγορασθεὶσ ὑπό τινοσ τῶν Καισαριανῶν τοῦ Καίσαροσ σκυτεὺσ ἐγένετο. εἶδεσ ἂν πῶσ αὐτὸν ἐτίμα ὁ Ἐπαφρόδιτοσ· 3τί πράσσει Φηλικίων ὁ ἀγαθόσ;

φιλῶ σε.

" εἶτα εἴ τισ ἡμῶν ἐπύθετο "τί ποιεῖ αὐτόσ; ἐλέγετο ὅτι "μετὰ Φηλικίωνοσ βουλεύεται περί τινοσ" 3. οὐχὶ γὰρ πεπράκει αὐτὸν ὡσ ἄχρηστον; τίσ οὖν αὐτὸν ἄφνω φρόνιμον ἐποίησεν;

τοῦτ’ ἔστι τὸ τιμᾶν ἄλλο τι ἢ τὰ προαιρετικά.

" 3Ἠξίωται δημαρχίασ. " πάντεσ οἱ ἀπαντῶντεσ συνήδονται·

ἄλλοσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ καταφιλεῖ, ἄλλοσ τὸν τράχηλον, οἱ δοῦλοι τὰσ χεῖρασ. ἔρχεται εἰσ οἶκον, εὑρίσκει λύχνουσ ἁπτομένουσ. ἀναβαίνει εἰσ τὸ Καπιτώλιον, ἐπιθύει. τίσ οὖν πώποτε ὑπὲρ τοῦ ὀρεχθῆναι καλῶσ ἔθυσεν;

ὑπὲρ τοῦ ὁρμῆσαι κατὰ φύσιν; ἐκεῖ γὰρ καὶ θεοῖσ εὐχαριστοῦμεν, ὅπου τὸ ἀγαθὸν τιθέμεθα. Σήμερόν τισ ὑπὲρ ἱερωσύνησ ἐλάλει μοι τοῦ Αὐγούστου.

λέγω αὐτῷ "ἄνθρωπε, ἄφεσ τὸ πρᾶγμα· δαπανήσεισ πολλὰ εἰσ οὐδέν. " ‐ "Ἀλλ’ οἱ τὰσ [φ]ὠνάσ", φησί, "γράφοντεσ γράψουσι τὸ ἐμὸν ὄνομα.

" ‐ "Μή τι οὖν σὺ τοῖσ ἀναγιγνώσκουσι λέγεισ παρών· ἐμὲ γεγράφασιν; εἰ δὲ καὶ νῦν δύνασαι παρεῖναι πᾶσιν, ἐὰν ἀποθάνῃσ, τί ποιήσεισ;

‐ "Μενεῖ μου τὸ ὄνομα. " ‐ "Γράψον αὐτὸ εἰσ λίθον καὶ μενεῖ. ἄγε ἔξω δὲ Νικοπόλεωσ τίσ σου μνεία; " ‐ "Ἀλλὰ χρυσοῦν στέφανον φορήσω.

" ‐ "Εἰ ἅπαξ ἐπιθυμεῖσ στεφάνου, ῥόδινον λαβὼν περίθου· ὄψει γὰρ κομψότερον.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION