Epictetus, Works, book 1, Ὅτι ἀναγκαῖα τὰ λογικά.

(에픽테토스, Works, book 1, Ὅτι ἀναγκαῖα τὰ λογικά.)

Ἐπειδὴ λόγοσ ἐστὶν ὁ διαρθρῶν καὶ ἐξεργαζόμενοσ τὰ λοιπά, ἔδει δ’ αὐτὸν μὴ ἀδιάρθρωτον εἶναι, ὑπὸ τίνοσ διαρθρωθῇ; δῆλον γὰρ ὅτι ἢ ὑφ’ αὑτοῦ ἢ ὑπ’ ἄλλου.

ἤ τοι λόγοσ ἐστὶν ἐκεῖνοσ ἢ ἄλλο τι κρεῖσσον ἔσται τοῦ λόγου, ὅπερ ἀδύνατον. εἰ λόγοσ, ἐκεῖνον πάλιν τίσ διαρθρώσει;

εἰ γὰρ αὐτὸσ ἑαυτόν, δύναται καὶ οὗτοσ. εἰ ἄλλου δεησόμεθα, ἄπειρον ἔσται τοῦτο καὶ ἀκατάληκτον. "[εἰ]ναί, ἀλλ’ ἐπείγει μᾶλλον θεραπεύειν" καὶ τὰ ὅμοια.

θέλεισ οὖν περὶ ἐκείνων ἀκούειν; ἄκουε. 3ἀλλ’ ἐπείγει μᾶλλον".

διὰ τοῦτο γὰρ οἶμαι προ[σ]τάσσουσιν τὰ λογικά, καθάπερ τῆσ μετρήσεωσ τοῦ σίτου προτάσσομεν τὴν τοῦ μέτρου ἐπίσκεψιν. ἂν δὲ μὴ διαλάβωμεν πρῶτον τί ἐστι μόδιοσ μηδὲ διαλάβωμεν πρῶτον τί ἐστι ζυγόσ, πῶσ ἔτι μετρῆσαί τι ἢ στῆσαι δυνησόμεθα;

ἐνταῦθα οὖν τὸ τῶν ἄλλων κριτήριον καὶ δι’ οὗ τἆλλα καταμανθάνεται μὴ καταμεμαθηκότεσ μηδ’ ἠκριβωκότεσ δυνησόμεθά τι τῶν ἄλλων ἀκριβῶσαι καὶ καταμαθεῖν;

καὶ πῶσ οἱο͂́ν τε;

"ναί· ἀλλ’ ὁ μόδιοσ ξύλον ἐστὶ καὶ ἄκαρπον. " ἀλλὰ μετρητικὸν σίτου.

"καὶ τὰ λογικὰ ἄκαρπά ἐστι. " καὶ περὶ τούτου μὲν ὀψόμεθα. εἰ δ’ οὖν καὶ τοῦτο δοίη τισ, ἐκεῖνο ἀπαρκεῖ ὅτι τῶν ἄλλων ἐστὶ διακριτικὰ καὶ ἐπισκεπτικὰ καὶ ὡσ ἄν τισ εἴποι μετρητικὰ καὶ στατικά. τίσ λέγει ταῦτα;

μόνοσ Χρύσιπποσ καὶ Ζήνων καὶ Κλεάνθησ; Ἀντισθένησ δ’ οὐ λέγει;

καὶ τίσ ἐστιν ὁ γεγραφὼσ ὅτι "ἀρχὴ παιδεύσεωσ ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψισ"; Σωκράτησ δ’ οὐ λέγει; καὶ περὶ τίνοσ γράφει Ξενοφῶν, ὅτι ἤρχετο ἀπὸ τῆσ τῶν ὀνομάτων ἐπισκέψεωσ, τί σημαίνει ἕκαστον; Ἆρ’ οὖν τοῦτό ἐστι τὸ μέγα καὶ τὸ θαυμαστὸν νοῆσαι Χρύσιππον ἢ ἐξηγήσασθαι;

καὶ τίσ λέγει τοῦτο; τί οὖν τὸ θαυμαστόν ἐστιν; νοῆσαι τὸ βούλημα τῆσ φύσεωσ.

τί οὖν; αὐτὸσ διὰ σεαυτοῦ παρακολουθεῖσ; καὶ τίνοσ ἔτι χρείαν ἔχεισ; εἰ γὰρ ἀληθέσ ἐστι τὸ πάντασ ἄκοντασ ἁμαρτάνειν, σὺ δὲ καταμεμάθηκασ τὴν ἀλήθειαν, ἀνάγκη σε ἤδη κατορθοῦν. ἀλλὰ νὴ Δία οὐ παρακολουθῶ τῷ βουλήματι τῆσ φύσεωσ.

τίσ οὖν ἐξηγεῖται αὐτό; λέγουσιν ὅτι Χρύσιπποσ. ἔρχομαι καὶ ἐπιζητῶ τί λέγει οὗτοσ ὁ ἐξηγητὴσ τῆσ φύσεωσ.

ἄρχομαι μὴ νοεῖν τί λέγει, ζητῶ τὸν ἐξηγούμενον. "ἴδε ἐπίσκεψαι, πῶσ τοῦτο λέγεται, καθάπερ εἰ Ῥωμαϊστί. " ποία οὖν ἐνθάδ’ ὀφρὺσ τοῦ ἐξηγουμένου;

οὐδ’ αὐτοῦ Χρυσίππου δικαίωσ, εἰ μόνον ἐξηγεῖται τὸ βούλημα τῆσ φύσεωσ, αὐτὸσ δ’ οὐκ ἀκολουθεῖ· πόσῳ πλέον τοῦ ἐκεῖνον ἐξηγουμένου; οὐδὲ γὰρ Χρυσίππου χρείαν ἔχομεν δι’ αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα παρακολουθήσωμεν τῇ φύσει.

ἀλλ’ ὅτι δι’ ἐκείνων σημαίνεται, οὐδὲ τὸν κόρακα θαυμάζομεν ἢ τὴν κορώνην, ἀλλὰ τὸν θεὸν σημαίνοντα διὰ τούτων.

Ἔρχομαι τοίνυν ἐπὶ τὸν ἐξηγητὴν τοῦτον καὶ θύτην καὶ λέγω ὅτι "ἐπίσκεψαί μοι τὰ σπλάγχνα, τί μοι σημαίνεται" 3.

λαβὼν καὶ ἀναπτύξασ ἐκεῖνοσ ἐξηγεῖται ὅτι "ἄνθρωπε, προαίρεσιν ἔχεισ ἀκώλυτον φύσει καὶ ἀνανάγκαστον. τοῦτο ἐνταῦθα ἐν τοῖσ σπλάγχνοισ γέγραπται.

δείξω σοι αὐτὸ πρῶτον ἐπὶ τοῦ συγκαταθετικοῦ τόπου.

μή τίσ σε κωλῦσαι δύναται ἐπινεῦσαι ἀληθεῖ; οὐδὲ εἷσ. μή τίσ σε ἀναγκάσαι δύναται παραδέξασθαι τὸ ψεῦδοσ; οὐδὲ εἷσ.

ὁρᾷσ ὅτι ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τὸ προαιρετικὸν ἔχεισ ἀκώλυτον ἀνανάγκαστον ἀπαραπόδιστον; ἄγε ἐπὶ δὲ τοῦ ὀρεκτικοῦ καὶ ὁρμητικοῦ ἄλλωσ ἔχει;

καὶ τίσ ὁρμὴν νικῆσαι δύναται ἢ ἄλλη ὁρμή; τίσ δ’ ὄρεξιν καὶ ἔκκλισιν ἢ ἄλλη ὄρεξισ καὶ ἔκκλισισ; " "ἄν μοι", φησί, "προσάγῃ θανάτου φόβον, ἀναγκάζει με.

" "οὐ τὸ προσαγόμενον, ἀλλ’ ὅτι δοκεῖ σοι κρεῖττον εἶναι ποιῆσαί τι τούτων ἢ ἀποθανεῖν. πάλιν οὖν τὸ σὸν δόγμα σε ἠνάγκασεν, τοῦτ’ ἔστι προαίρεσιν προαίρεσισ.

εἰ γὰρ τὸ ἴδιον μέροσ, ὃ ἡμῖν ἔδωκεν ἀποσπάσασ ὁ θεόσ, ὑπ’ αὐτοῦ ἢ ὑπ’ ἄλλου τινὸσ κωλυτὸν ἢ ἀναγκαστὸν κατεσκευάκει, οὐκέτι ἂν ἦν θεὸσ οὐδ’ ἐπεμελεῖτο ἡμῶν ὃν δεῖ τρόπον.

ταῦτα εὑρίσκω", φησίν, "ἐν τοῖσ ἱεροῖσ.

ταῦτά σοι σημαίνεται. ἐὰν θέλῃσ, ἐλεύθεροσ εἶ· ἐὰν θέλῃσ, μέμψῃ οὐδένα, ἐγκαλέσεισ οὐδενί, πάντα κατὰ γνώμην ἔσται ἅμα τὴν σὴν καὶ τὴν τοῦ θεοῦ. " διὰ ταύτην τὴν μαντείαν ἔρχομαι ἐπὶ τὸν θύτην τοῦτον καὶ τὸν φιλόσοφον, οὐκ αὐτὸν θαυμάσασ ἕνεκά γε τῆσ ἐξηγήσεωσ, ἀλλὰ ἐκεῖνα ἃ ἐξηγεῖται.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION