Epictetus, Works, book 1, Περὶ εὐαρεστήσεωσ.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ εὐαρεστήσεωσ.)

Περὶ θεῶν οἱ μέν τινέσ εἰσιν οἱ λέγοντεσ μηδ’ εἶναι τὸ θεῖον, οἱ δ’ εἶναι μέν, ἀργὸν δὲ καὶ ἀμελὲσ καὶ μὴ προνοεῖν μηδενόσ· τρίτοι δ’ οἱ καὶ εἶναι καὶ προνοεῖν, ἀλλὰ τῶν μεγάλων καὶ οὐρανίων, τῶν δὲ ἐπὶ γῆσ μηδενόσ·

τέταρτοι δ’ οἱ καὶ τῶν ἐπὶ γῆσ καὶ τῶν ἀνθρωπίνων, εἰσ κοινὸν δὲ μόνον καὶ οὐχὶ δὲ καὶ κατ’ ἰδίαν ἑκάστου· πέμπτοι δ’, ὧν ἦν καὶ Ὀδυσσεὺσ καὶ Σωκράτησ, οἱ λέγοντεσ ὅτι οὐδέ σε λήθω Κινύμενοσ.

Πολὺ πρότερον οὖν ἀναγκαῖόν ἐστι περὶ ἑκάστου τούτων ἐπεσκέφθαι, πότερα ὑγιῶσ ἢ οὐχ ὑγιῶσ λεγόμενόν ἐστιν.

εἰ γὰρ μὴ εἰσὶν θεοί, πῶσ ἐστι τέλοσ ἕπεσθαι θεοῖσ; εἰ δ’ εἰσὶν μέν, μηδενὸσ δ’ ἐπιμελούμενοι, καὶ οὕτωσ πῶσ ὑγιὲσ ἔσται;

ἀλλὰ δὴ καὶ ὄντων καὶ ἐπιμελομένων εἰ μηδεμία διάδοσισ εἰσ ἀνθρώπουσ ἐστὶν ἐξ αὐτῶν καὶ νὴ Δία γε καὶ εἰσ ἐμέ, πῶσ ἔτι καὶ οὕτωσ ὑγιέσ ἐστιν;

πάντα οὖν ταῦτα ὁ καλὸσ καὶ ἀγαθὸσ ἐπεσκεμμένοσ τὴν αὑτοῦ γνώμην ὑποτέταχεν τῷ διοικοῦντι τὰ ὅλα καθάπερ οἱ ἀγαθοὶ πολῖται τῷ νόμῳ τῆσ πόλεωσ.

ὁ δὲ παιδευόμενοσ ταύτην ὀφείλει τὴν ἐπιβολὴν ἔχων ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ παιδεύεσθαι "πῶσ ἂν ἑποίμην ἐγὼ ἐν παντὶ τοῖσ θεοῖσ καὶ πῶσ ἂν εὐαρεστοίην τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ πῶσ ἂν γενοίμην ἐλεύθεροσ;

" ἐλεύθεροσ γάρ ἐστιν, ᾧ γίνεται πάντα κατὰ προαίρεσιν καὶ ὃν οὐδεὶσ δύναται κωλῦσαι.

τί οὖν;

ἀπόνοιά ἐστιν ἡ ἐλευθερία; μὴ γένοιτο. μανία γὰρ καὶ ἐλευθερία εἰσ ταὐτὸν οὐκ ἔρχεται. "ἀλλ’ ἐγὼ θέλω πᾶν τὸ δοκοῦν μοι ἀποβαίνειν, κἂν ὁπωσοῦν δοκῇ.

" μαινόμενοσ εἶ, παραφρονεῖσ.

οὐκ οἶδασ, ὅτι καλόν τι ἐλευθερία ἐστὶ καὶ ἀξιόλογον; τὸ δ’ ὡσ ἔτυχέν με βούλεσθαι τὰ [δ’] ὡσ ἔτυχεν δόξαντα γίνεσθαι, τοῦτο κινδυνεύει οὐ μόνον οὐκ εἶναι καλόν, ἀλλὰ καὶ πάντων αἴσχιστον εἶναι. πῶσ γὰρ ἐπὶ γραμματικῶν ποιοῦμεν;

βούλομαι γράφειν ὡσ θέλω τὸ Δίωνοσ ὄνομα; οὔ· ἀλλὰ διδάσκομαι θέλειν, ὡσ δεῖ γράφεσθαι. τί ἐπὶ μουσικῶν; ὡσαύτωσ. τί ἐν τῷ καθόλου, ὅπου τέχνη τισ ἢ ἐπιστήμη ἐστίν;

εἰ δὲ μή, οὐδενὸσ ἦν ἄξιον τὸ ἐπίστασθαί τι, εἰ ταῖσ ἑκάστων βουλήσεσι προσηρμόζετο. ἐνταῦθα οὖν μόνον ἐπὶ τοῦ μεγίστου καὶ κυριωτάτου, τῆσ ἐλευθερίασ, ὡσ ἔτυχεν ἐφεῖταί μοι θέλειν;

οὐδαμῶσ, ἀλλὰ τὸ παιδεύεσθαι τοῦτ’ ἔστι μανθάνειν ἕκαστα οὕτω θέλειν ὡσ γίνεται. πῶσ δὲ γίνεται; ὡσ διέταξεν αὐτὰ ὁ διατάσσων. διέταξε δὲ θέροσ εἶναι καὶ χειμῶνα καὶ φορὰν καὶ ἀφορίαν καὶ ἀρετὴν καὶ κακίαν καὶ πάσασ τὰσ τοιαύτασ ἐναντιότητασ ὑπὲρ συμφωνίασ τῶν ὅλων ἡμῶν θ’ ἑκάστῳ σῶμα καὶ μέρη τοῦ σώματοσ καὶ κτῆσιν καὶ κοινωνοὺσ ἔδωκεν.

Ταύτησ οὖν τῆσ διατάξεωσ μεμνημένουσ ἔρχεσθαι δεῖ ἐπὶ τὸ παιδεύεσθαι, οὐχ ἵν’ ἀλλάξωμεν τὰσ ὑποθέσεισ οὔτε γὰρ δίδοται ἡμῖν οὔτ’ ἄμεινον, ἀλλ’ ἵνα οὕτωσ ἐχόντων τῶν περὶ ἡμᾶσ ὡσ ἔχει καὶ πέφυκεν αὐτοὶ τὴν γνώμην τὴν αὑτῶν συνηρμοσμένην τοῖσ γινομένοισ ἔχωμεν.

τί γάρ;

ἐνδέχεται φυγεῖν ἀνθρώπουσ; καὶ πῶσ οἱο͂́ν τε; ἀλλὰ συνόντασ αὐτοῖσ ἐκείνουσ ἀλλάξαι; καὶ τίσ ἡμῖν δίδωσιν; τί οὖν ἀπολείπεται ἢ τίσ εὑρίσκεται μηχανὴ πρὸσ τὴν χρῆσιν αὐτῶν;

τοιαύτη, δι’ ἧσ ἐκεῖνοι μὲν ποιήσουσι τὰ φαινόμενα αὐτοῖσ, ἡμεῖσ δ’ οὐδὲν ἧττον κατὰ φύσιν ἕξομεν. σὺ δ’ ἀταλαίπωροσ εἶ καὶ δυσάρεστοσ κἂν μὲν μόνοσ ᾖσ, ἐρημίαν καλεῖσ τοῦτο, ἂν δὲ μετὰ ἀνθρώπων, ἐπιβούλουσ λέγεισ καὶ λῃστάσ, μέμφῃ δὲ καὶ γονεῖσ τοὺσ σεαυτοῦ καὶ τέκνα καὶ ἀδελφοὺσ καὶ γείτονασ.

ἔδει δὲ μόνον μένοντα ἡσυχίαν καλεῖν αὐτὸ καὶ ἐλευθερίαν καὶ ὅμοιον τοῖσ θεοῖσ ἡγεῖσθαι αὑτόν, μετὰ πολλῶν δ’ ὄντα μὴ ὄχλον καλεῖν μηδὲ θόρυβον μηδ’ ἀηδίαν, ἀλλ’ ἑορτὴν καὶ πανήγυριν καὶ οὕτωσ πάντα εὐαρέστωσ δέχεσθαι.

τίσ οὖν ἡ κόλασισ τοῖσ οὐ προσδεχομένοισ; τὸ οὕτωσ ἔχειν ὡσ ἔχουσιν.

δυσαρεστεῖ τισ τῷ μόνοσ εἶναι; ἔστω ἐν ἐρημίᾳ. δυσαρεστεῖ τισ τοῖσ γονεῦσιν; ἔστω κακὸσ υἱὸσ καὶ πενθείτω. δυσαρεστεῖ τοῖσ τέκνοισ; ἔστω κακὸσ πατήρ.

"βάλε αὐτὸν εἰσ φυλακήν. " ποίαν φυλακήν; ὅπου νῦν ἐστιν. ἄκων γάρ ἐστιν· ὅπου δέ τισ ἄκων ἐστίν, ἐκεῖνο φυλακὴ αὐτῷ ἐστιν. καθὸ καὶ Σωκράτησ οὐκ ἦν ἐν φυλακῇ, ἑκὼν γὰρ ἦν. "σκέλοσ οὖν μοι γενέσθαι πεπηρωμένον.

" ἀνδράποδον, εἶτα δι’ ἓν σκελύδριον τῷ κόσμῳ ἐγκαλεῖσ; οὐκ ἐπιδώσεισ αὐτὸ τοῖσ ὅλοισ; οὐκ ἀποστήσῃ; οὐ χαίρων παραχωρήσεισ τῷ δεδωκότι; ἀγανακτήσεισ δὲ καὶ δυσαρεστήσεισ τοῖσ ὑπὸ τοῦ Διὸσ διατεταγμένοισ, ἃ ἐκεῖνοσ μετὰ τῶν Μοιρῶν παρουσῶν καὶ ἐπικλωθουσῶν σου τὴν γένεσιν ὡρ́ισεν καὶ διέταξεν;

οὐκ οἶσθα[σ], ἡλίκον μέροσ πρὸσ τὰ ὅλα;

τοῦτο δὲ κατὰ τὸ σῶμα, ὡσ κατά γε τὸν λόγον οὐδὲν χείρων τῶν θεῶν οὐδὲ μικρότεροσ· λόγου γὰρ μέγεθοσ οὐ μήκει οὐδ’ ὕψει κρίνεται, ἀλλὰ δόγμασιν. καθ’ ἃ ἴσοσ εἶ τοῖσ θεοῖσ, ἐκεῖ που τίθεσθαι τὸ ἀγαθόν;

"τάλασ ἐγώ, τὸν πατέρα ἔχω τοιοῦτον καὶ τὴν μητέρα.

" τί οὖν; ἐδίδοτό σοι προελθόντι ἐκλέξασθαι καὶ εἰπεῖν "ὁ δεῖνα τῇ δεῖνι συνελθέτω τῇδε τῇ ὡρ́ᾳ, ἵνα ἐγὼ γένωμαι" 3; οὐκ ἐδίδοτο.

ἀλλ’ ἔδει προυποστῆναί σου τοὺσ γονεῖσ, εἶτα οὕτωσ γεννηθῆναι. ἐκ ποίων τινῶν; ἐκ τοιούτων, ὁποῖοι ἦσαν.

τί οὖν; τοιούτων αὐτῶν ὄντων οὐδεμία σοι δίδοται μηχανή; εἶτ’ εἰ μὲν τὴν ὁρατικὴν δύναμιν ἠγνόεισ πρὸσ τί κέκτησαι, δυστυχὴσ ἂν ἦσ καὶ ἄθλιοσ, εἰ κατέμυεσ, προσαγόντων σοι τῶν χρωμάτων· ὅτι δὲ μεγαλοψυχίαν ἔχων καὶ γενναιότητα πρὸσ ἕκαστα τούτων ἀγνοεῖσ, οὐ δυστυχέστεροσ εἶ καὶ ἀθλιώτεροσ; προσάγεταί σοι τὰ κατάλληλα τῇ δυνάμει ἣν ἔχεισ· σὺ δ’ αὐτὴν τότε μάλιστα ἀποστρέφεισ, ὁπότε ἠνοιγμένην καὶ βλέπουσαν ἔχειν ἔδει.

οὐ μᾶλλον εὐχαριστεῖσ τοῖσ θεοῖσ, ὅτι σε ἐπάνω τούτων ἀφῆκαν ὅσα μηδ’ ἐποίησαν ἐπὶ σοί, μόνον δ’ ὑπεύθυνον ἀπέφηναν τῶν ἐπὶ σοί;

γονέων ἕνεκα ἀνυπεύθυνον ἀφῆκαν· ἀδελφῶν ἕνεκα ἀφῆκαν, σώματοσ ἕνεκα ἀφῆκαν, κτήσεωσ, θανάτου, ζωῆσ.

τίνοσ οὖν ὑπεύθυνόν σε ἐποίησαν;

τοῦ μόνου ὄντοσ ἐπὶ σοί, χρήσεωσ οἱάσ δεῖ φαντασιῶν. τί οὖν ἐπισπᾷσ σεαυτῷ ταῦτα ὧν ἀνυπεύθυνοσ εἶ;

τοῦτό ἐστιν ἑαυτῷ παρέχειν πράγματα.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION