Epictetus, Works, book 1, Πῶσ ἀπὸ τοῦ συγγενεῖσ ἡμᾶσ εἶναι τῷ θεῷ ἐπέλθοι ἄν τισ ἐπὶ τὰ ἑξῆσ.

(에픽테토스, Works, book 1, Πῶσ ἀπὸ τοῦ συγγενεῖσ ἡμᾶσ εἶναι τῷ θεῷ ἐπέλθοι ἄν τισ ἐπὶ τὰ ἑξῆσ.)

Εἰ ταῦτά ἐστιν ἀληθῆ τὰ περὶ τῆσ συγγενείασ τοῦ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων λεγόμενα ὑπὸ τῶν φιλοσόφων, τί ἄλλο ἀπολείπεται τοῖσ ἀνθρώποισ ἢ τὸ τοῦ Σωκράτουσ, μηδέποτε πρὸσ τὸν πυθόμενον ποδαπόσ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι Ἀθηναῖοσ ἢ Κορίνθιοσ, ἀλλ’ ὅτι κόσμιοσ; διὰ τί γὰρ λέγεισ Ἀθηναῖον εἶναι σεαυτόν, οὐχὶ δ’ ἐξ ἐκείνησ μόνον τῆσ γωνίασ, εἰσ ἣν ἐρρίφη γεννηθέν σου τὸ σωμάτιον;

ἢ δῆλον ὅτι ἀπὸ τοῦ κυριωτέρου καὶ περιέχοντοσ οὐ μόνον αὐτὴν ἐκείνην τὴν γωνίαν, ἀλλὰ καὶ ὅλην σου τὴν οἰκίαν καὶ ἁπλῶσ ὅθεν σου τὸ γένοσ τῶν προγόνων εἰσ σὲ κατελήλυθεν ἐντεῦθέν ποθεν καλεῖσ σεαυτὸν Ἀθηναῖον καὶ Κορίνθιον;

ὅτι κοινωνεῖν μόνον ταῦτα πέφυκεν τῷ θεῷ τῆσ συναναστροφῆσ κατὰ τὸν λόγον ἐπι πεπλεγμένα", διὰ τί μὴ εἴπῃ [τισ] αὑτὸν κόσμιον;

διὰ τί μὴ υἱὸν τοῦ θεοῦ;

διὰ τί δὲ φοβηθήσεταί τι τῶν γιγνομένων ἐν ἀνθρώποισ; ἀλλὰ πρὸσ μὲν τὸν Καίσαρα ἡ συγγένεια ἢ ἄλλον τινὰ τῶν μέγα δυναμένων ἐν Ῥώμῃ ἱκανὴ παρέχειν ἐν ἀσφαλείᾳ διάγοντασ καὶ ἀκαταφρονήτουσ καὶ δεδοικότασ μηδ’ ὁτιοῦν, τὸ δὲ τὸν θεὸν ποιητὴν ἔχειν καὶ πατέρα καὶ κηδεμόνα οὐκέτι ἡμᾶσ ἐξαιρήσεται λυπῶν καὶ φόβων;

‐ Καὶ πόθεν φάγω, φησίν, μηδὲν ἔχων;

‐ Καὶ πῶσ οἱ δοῦλοι, πῶσ οἱ δραπέται, τίνι πεποιθότεσ ἐκεῖνοι ἀπαλλάττονται τῶν δεσποτῶν; τοῖσ ἀγροῖσ. ἢ τοῖσ οἰκέταισ ἢ τοῖσ ἀργυρώμασιν; οὐδενί, ἀλλ’ ἑαυτοῖσ· καὶ ὅμωσ οὐκ ἐπιλείπουσιν αὐτοὺσ τροφαί. τὸν δὲ φιλόσοφον ἡμῖν δεήσει ἄλλοισ θαρροῦντα καὶ ἐπαναπαυόμενον ἀποδημεῖν καὶ μὴ ἐπιμελεῖσθαι αὐτὸν αὑτοῦ καὶ τῶν θηρίων τῶν ἀλόγων εἶναι χείρονα καὶ δειλότερον, ὧν ἕκαστον αὐτὸ αὑτῷ ἀρκούμενον οὔτε τροφῆσ ἀπορεῖ τῆσ οἰκείασ οὔτε διεξαγωγῆσ τῆσ καταλλήλου[σ] καὶ κατὰ φύσιν;

ἀλλὰ μή τινεσ ἐμπίπτωσιν τοιοῦτοι νέοι, οἳ ἐπιγνόντεσ τὴν πρὸσ τοὺσ θεοὺσ συγγένειαν καὶ ὅτι δεσμά τινα ταῦτα προσηρτήμεθα τὸ σῶμα καὶ τὴν κτῆσιν αὐτοῦ καὶ ὅσα τούτων ἕνεκα ἀναγκαῖα ἡμῖν γίνεται εἰσ οἰκονομίαν καὶ ἀναστροφὴν τὴν ἐν τῷ βίῳ, ὡσ βάρη τινὰ καὶ ἀνιαρὰ καὶ ἄχρηστα ἀπορρῖψαι θέλωσιν καὶ ἀπελθεῖν πρὸσ τοὺσ συγγενεῖσ.

καὶ τοῦτον ἔδει τὸν ἀγῶνα ἀγωνίζεσθαι τὸν διδάσκαλον ὑμῶν καὶ παιδευτήν, εἴ τισ ἄρα ἦν·

ὑμᾶσ μὲν ἔρχεσθαι λέγοντασ "Ἐπίκτητε, οὐκέτι ἀνεχόμεθα μετὰ τοῦ σωματίου τούτου δεδεμένοι καὶ τοῦτο τρέφοντεσ καὶ ποτίζοντεσ καὶ ἀναπαύοντεσ καὶ καθαίροντεσ, εἶτα δι’ αὐτὸ συμπεριφερόμενοι τοῖσδε καὶ τοῖσδε. οὐκ ἀδιάφορα ταῦτα καὶ οὐδὲν πρὸσ ἡμᾶσ καὶ ὁ θάνατοσ οὐ κακόν;

καὶ συγγενεῖσ τινεσ τοῦ θεοῦ ἐσμεν κἀκεῖθεν ἐληλύθαμεν; ἄφεσ ἡμᾶσ ἀπελθεῖν ὅθεν ἐληλύθαμεν, ἄφεσ λυθῆναί ποτε τῶν δεσμῶν τούτων τῶν ἐξηρτημένων καὶ βαρούντων.

ἐνταῦθα λῃσταὶ καὶ κλέπται καὶ δικαστήρια καὶ οἱ καλούμενοι τύραννοι δοκοῦντεσ ἔχειν τινὰ ἐφ’ ἡμῖν ἐξουσίαν διὰ τὸ σωμάτιον καὶ τὰ τούτου κτήματα.

ἄφεσ δείξωμεν αὐτοῖσ, ὅτι οὐδενὸσ ἔχουσιν ἐξουσίαν" 3· ἐμὲ δ’ ἐν τῷδε λέγειν ὅτι "ἄνθρωποι, ἐκδέξασθε τὸν θεόν.

ὅταν ἐκεῖνοσ σημήνῃ καὶ ἀπολύσῃ ὑμᾶσ ταύτησ τῆσ ὑπηρεσίασ, τότ’ ἀπολύεσθε πρὸσ αὐτόν· ἐπὶ δὲ τοῦ παρόντοσ ἀνάσχεσθε ἐνοικοῦντεσ ταύτην τὴν χώραν, εἰσ ἣν ἐκεῖνοσ ὑμᾶσ ἔταξεν. ὀλίγοσ ἄρα χρόνοσ οὗτοσ ὁ τῆσ οἰκήσεωσ καὶ ῥᾴδιοσ τοῖσ οὕτω διακειμένοισ.

ποῖοσ γὰρ ἔτι τύραννοσ ἢ ποῖοσ κλέπτησ ἢ ποῖα δικαστήρια φοβερὰ τοῖσ οὕτωσ παρ’ οὐδὲν πεποιημένοισ τὸ σῶμα καὶ τὰ τούτου κτήματα; μείνατε, μὴ ἀλογίστωσ ἀπέλθητε". Τοιοῦτόν τι ἔδει γίνεσθαι παρὰ τοῦ παιδευτοῦ πρὸσ τοὺσ εὐφυεῖσ τῶν νέων.

νῦν δὲ τί γίνεται;

νεκρὸσ μὲν ὁ παιδευτήσ, νεκροὶ δ’ ὑμεῖσ. ὅταν χορτασθῆτε σήμερον, κάθησθε κλάοντεσ περὶ τῆσ αὔριον, πόθεν φάγητε. ἀνδράποδον, ἂν σχῇσ, ἕξεισ·

ἂν μὴ σχῇσ, ἐξελεύσῃ· ἤνοικται ἡ θύρα. τί πενθεῖσ; ποῦ ἔτι τόποσ δακρύοισ; τίσ ἔτι κολακείασ ἀφορμή; διὰ τί ἄλλοσ ἄλλῳ φθονήσει; διὰ τί πολλὰ κεκτημένουσ θαυμάσει ἢ τοὺσ ἐν δυνάμει τεταγμένουσ, μάλιστ’ ἂν καὶ ἰσχυροὶ ὦσιν καὶ ὀργίλοι; τί γὰρ ἡμῖν ποιήσουσιν;

ἃ δύνανται ποιῆσαι, τούτων οὐκ ἐπιστρεψόμεθα· ὧν ἡμῖν μέλει, ταῦτα οὐ δύνανται. τίσ οὖν ἔτι ἄρξει τοῦ οὕτωσ διακειμένου; πῶσ Σωκράτησ εἶχεν πρὸσ ταῦτα;

πῶσ γὰρ ἄλλωσ ἢ ὡσ ἔδει τὸν πεπεισμένον ὅτι ἐστὶ τῶν θεῶν συγγενήσ; , ἀποκρινοῦμαι ὅτι γελοῖοί ἐστε, οἵτινεσ ἀξιοῦτε, εἰ μέν με ὁ στρατηγὸσ ὁ ὑμέτεροσ ἔταξεν εἴσ τινα τάξιν, ὅτι ἔδει με τηρεῖν αὐτὴν καὶ φυλάττειν καὶ μυριάκισ πρότερον αἱρεῖσθαι ἀποθνῄσκειν ἢ ἐγκαταλιπεῖν αὐτήν, εἰ δ’ ὁ θεὸσ ἔν τινι χώρᾳ καὶ ἀναστροφῇ κατατέταχεν, ταύτην δ’ ἐγκαταλιπεῖν δεῖ ἡμᾶσ.

" τοῦτ’ ἔστιν ἄνθρωποσ ταῖσ ἀληθείαισ συγγενὴσ τῶν θεῶν. ἡμεῖσ οὖν ὡσ κοιλίαι, ὡσ ἔντερα, ὡσ αἰδοῖα, οὕτω περὶ αὑτῶν διανοούμεθα, ὅτι φοβούμεθα, ὅτι ἐπιθυμοῦμεν·

τοὺσ εἰσ ταῦτα συνεργεῖν δυναμένουσ κολακεύομεν, τοὺσ αὐτοὺσ τούτουσ δεδοίκαμεν.

Ἐμέ τισ ἠξίωκεν ὑπὲρ αὐτοῦ γράψαι εἰσ τὴν Ῥώμην ὡσ ἐδόκει τοῖσ πολλοῖσ ἠτυχηκὼσ καὶ πρότερον μὲν ἐπιφανὴσ ὢν καὶ πλούσιοσ, ὕστερον δ’ ἐκπεπτωκὼσ ἁπάντων καὶ διάγων ἐνταῦθα.

κἀγὼ ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ταπεινῶσ.

ὁ δ’ ἀναγνοὺσ τὴν ἐπιστολὴν ἀπέδωκέν μοι αὐτὴν καὶ ἔφη ὅτι "Ἐγὼ βοηθηθῆναί τι ὑπὸ σοῦ ἤθελον, οὐχὶ ἐλεηθῆναι· κακὸν δέ μοι οὐθέν ἐστιν". 3Συμβήσεταί σοι τοῦτο καὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ δεσπότου" 3.

κἀμοῦ πρὸσ αὐτὸν ἀποκριναμένου ὅτι "Ἀνθρώπινα" "Τί οὖν ἔτι ἐκεῖνον παρακαλῶ παρὰ σοῦ αὐτὰ λαβεῖν δυνάμενοσ"; ὃ ἐξ αὑτοῦ τισ ἔχει, περισσὸσ καὶ μάταιοσ παρ’ ἄλλου λαμβάνων.

ἐγὼ οὖν ἔχων ἐξ ἐμαυτοῦ λαβεῖν τὸ μεγαλόψυχον καὶ γενναῖον, ἀγρὸν παρὰ σοῦ λάβω καὶ ἀργύριον ἢ ἀρχήν τινα;

μὴ γένοιτο. οὐχ οὕτωσ ἀναίσθητοσ ἔσομαι τῶν ἐμῶν κτημάτων. ἀλλ’ ὅταν τισ ᾖ δειλὸσ καὶ ταπεινόσ, ὑπὲρ τούτου τί ἄλλο ἢ ἀνάγκη γράφειν ἐπιστολὰσ ὡσ ὑπὲρ νεκροῦ "τὸ πτῶμα ἡμῖν χάρισαι τοῦ δεῖνοσ καὶ ξέστην αἱματίου" 3;

τῷ γὰρ ὄντι πτῶμα ὁ τοιοῦτόσ ἐστι καὶ ξέστησ αἱματίου, πλέον δ’ οὐδέν.

εἰ δ’ ἦν πλέον τι, ᾐσθάνετ’ ἄν, ὅτι ἄλλοσ δι’ ἄλλον οὐ δυστυχεῖ.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION