Epictetus, Works, book 1, Περὶ τῆσ χρείασ τῶν μεταπιπτόντων καὶ ὑποθετικῶν καὶ τῶν ὁμοίων.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ τῆσ χρείασ τῶν μεταπιπτόντων καὶ ὑποθετικῶν καὶ τῶν ὁμοίων.)

Ἡ περὶ τοὺσ μεταπίπτοντασ καὶ ὑποθετικούσ, ἔτι δὲ ἠρωτῆσθαι περαίνοντασ καὶ πάντασ ἁπλῶσ τοὺσ τοιούτουσ λόγουσ πραγματεία λανθάνει τοὺσ πολλοὺσ περὶ καθήκοντοσ οὖσα. ζητοῦμεν γὰρ ἐπὶ πάσησ ὕλησ πῶσ ἂν εὑρ́[ο]οι ὁ καλὸσ καὶ ἀγαθὸσ τὴν διέξοδον καὶ ἀναστροφὴν τὴν ἐν αὐτῇ καθήκουσαν.

[μ]ἢ τούτων μηδέτερον προσδεχομένοισ ἀναγκαῖον ὁμολογεῖν, ὅτι ἐπίσκεψίν τινα ποιητέον τῶν τόπων τούτων, περὶ οὓσ μάλιστα στρέφεται ἐρώτησισ καὶ ἀπόκρισισ.

τί γὰρ ἐπαγγέλλεται ἐν λόγῳ;

τἀληθῆ τιθέναι, τὰ ψευδῆ αἴρειν, πρὸσ τὰ ἄδηλα ἐπέχειν. ἆρ’ οὖν ἀρκεῖ τοῦτο μόνον μαθεῖν;

‐ Ἀρκεῖ, φησίν. ‐ Οὐκοῦν καὶ τῷ βουλομένῳ ἐν χρήσει νομίσματοσ μὴ διαπίπτειν ἀρκεῖ τοῦτο ἀκοῦσαι, διὰ τί τὰσ μὲν δοκίμουσ δραχμὰσ παραδέχῃ, τὰσ δ’ ἀδοκίμουσ ἀποδοκιμάζεισ; ‐ Οὐκ ἀρκεῖ.

‐ Τί οὖν δεῖ τούτῳ προσλαβεῖν; τί γὰρ ἄλλο ἢ δύναμιν δοκιμαστικήν τε καὶ διακριτικὴν τῶν δοκίμων τε καὶ ἀδοκίμων δραχμῶν; ἀλλ’ ἀνάγκη δοκιμαστικὸν γενέσθαι καὶ διακριτικὸν τοῦ ἀληθοῦσ καὶ τοῦ ψεύδουσ καὶ τοῦ ἀδήλου;

‐ Ἀνάγκη.

‐ Ἐπὶ τούτοισ τί παραγγέλλεται ἐν λόγῳ; τὸ ἀκόλουθον τοῖσ δοθεῖσιν ὑπὸ σοῦ καλῶσ παραδέχου. ἄγε ἀρκεῖ οὖν κἀνταῦθα γνῶναι τοῦτο;

οὐκ ἀρκεῖ, δεῖ δὲ μαθεῖν πῶσ τί τισιν ἀκόλουθον γίνεται καὶ ποτὲ μὲν ἓν ἑνὶ ἀκολουθεῖ, ποτὲ δὲ πλείοσιν κοινῇ. μή ποτε οὖν καὶ τοῦτο ἀνάγκη προσλαβεῖν τὸν μέλλοντα ἐν λόγῳ συνετῶσ ἀναστραφήσεσθαι καὶ αὐτόν τ’ ἀποδείξειν ἕκαστα ἀποδόντα καὶ τοῖσ ἀποδεικνύουσι παρακολουθήσειν μηδ’ ὑπὸ τῶν σοφιζομένων διαπλανηθήσεσθαι ὡσ ἀποδεικνυόντων;

οὐκοῦν ἐλήλυθεν ἡμῖν περὶ τῶν συναγόντων λόγων καὶ τρόπων πραγματεία καὶ γυμνασία καὶ ἀναγκαία πέφηνεν.

Ἀλλὰ δὴ ἔστιν ἐφ’ ὧν δεδώκαμεν ὑγιῶσ τὰ λήμματα καὶ συμβαίνει τουτὶ ἐξ αὐτῶν·

ψεῦδοσ δὲ ὂν οὐδὲν ἧττον συμβαίνει. τί οὖν μοι καθήκει ποιεῖν;

προσδέχεσθαι τὸ ψεῦδοσ; καὶ πῶσ οἱο͂́ν τ’;

ἀλλὰ λέγειν ὅτι "οὐχ ὑγιῶσ παρεχώρησα τὰ ὡμολογημένα"; καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτο δίδοται. ἀλλ’ ὅτι "οὐ συμβαίνει διὰ τῶν παρακεχωρημένων"; ἀλλ’ οὐδὲ τοῦτο δίδοται. τί οὖν ἐπὶ τούτων ποιητέον;

ἢ μή ποτε ὡσ οὐκ ἀρκεῖ τὸ δανείσασθαι πρὸσ τὸ ἔτι ὀφείλειν, ἀλλὰ δεῖ προσεῖναι καὶ τὸ ἐπιμένειν ἐπὶ τοῦ δανείου καὶ μὴ διαλελύσθαι αὐτό, οὕτωσ οὐκ ἀρκεῖ πρὸσ τὸ δεῖν παραχωρεῖν τὸ ἐπιφερόμενον τὸ δεδωκέναι τὰ λήμματα, δεῖ δ’ ἐπιμένειν ἐπὶ τῆσ παραχωρήσεωσ αὐτῶν. τὸ ἀκόλουθον αὐτοῖσ προσδέχεσθαι οὐδὲ γὰρ ἡμῖν ἔτι οὐδὲ καθ’ ἡμᾶσ συμβαίνει τοῦτο τὸ ἐπιφερόμενον, ἐπειδὴ τῆσ συγχωρήσεωσ τῶν λημμάτων ἀπέστημεν.

δεῖ οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν λημμάτων ἱστορῆσαι καὶ τὴν τοιαύτην μεταβολήν τε καὶ μετάπτωσιν αὐτῶν, καθ’ ἣν ἐν αὐτῇ τῇ ἐρωτήσει ἢ τῇ ἀποκρίσει ἢ τῷ συλλελογίσθαι ἤ τινι ἄλλῳ τοιούτῳ λαμβάνοντα τὰσ μεταπτώσεισ ἀφορμὴν παρέχει τοῖσ ἀνοήτοισ τοῦ ταράσσεσθαι μὴ βλέπουσι τὸ ἀκόλουθον.

τίνοσ ἕνεκα; τούτῳ μὴ παρὰ τὸ καθῆκον μηδ’ εἰκῇ μηδὲ συγκεχυμένωσ ἀναστρεφώμεθα.

Καὶ τὸ αὐτὸ ἐπί τε τῶν ὑποθέσεων καὶ τῶν ὑποθετικῶν λόγων.

ἀναγκαῖον γὰρ ἔστιν ὅτ’ αἰτῆσαί τινα ὑπόθεσιν ὥσπερ ἐπιβάθραν τῷ ἑξῆσ λόγῳ. πᾶσαν οὖν τὴν δοθεῖσαν παραχωρητέον ἢ οὐ πᾶσαν;

καὶ εἰ οὐ πᾶσαν, τίνα; [περὶ τίνοσ ἡ σκέψισ;

περὶ καθήκοντοσ. ] παραχωρήσαντι δὲ μενετέον εἰσ ἅπαν ἐπὶ τῆσ τηρήσεωσ ἢ ἔστιν ὅτε ἀποστατέον, τὰ δ’ ἀκόλουθα προσδεκτέον καὶ τὰ μαχόμενα οὐ προσδεκτέον; ‐ Ναί.

‐ Ἀλλὰ λέγει τισ ὅτι "ποιήσω σε δυνατοῦ δεξάμενον ὑπόθεσιν ἐπ’ ἀδύνατον ἀπαχθῆναι". πρὸσ τοῦτον οὐ συγκαθήσει ὁ φρόνιμοσ, ἀλλὰ φεύξεται ἐξέτασιν καὶ κοινολογίαν; καὶ τίσ ἔτι ἄλλοσ ἐστὶ λόγῳ χρηστικὸσ καὶ δεινὸσ ἐρωτήσει καὶ ἀποκρίσει καὶ νὴ Δία ἀνεξαπάτητόσ τε καὶ ἀσόφιστοσ;

ἀλλὰ συγκαθήσει μέν, οὐκ ἐπιστραφήσεται δὲ τοῦ μὴ εἰκῇ καὶ ὡσ ἔτυχεν ἀναστρέφεσθαι ἐν λόγῳ;

καὶ πῶσ ἔτι ἔσται τοιοῦτοσ οἱο͂ν αὐτὸν ἐπινοοῦμεν; ἀλλ’ ἄνευ τινὸσ τοιαύτησ γυμνασίασ καὶ παρασκευῆσ φυλάττειν οἱο͂́σ τ’ ἐστὶ τὸ ἑξῆσ;

τοῦτο δεικνύτωσαν καὶ παρέλκει τὰ θεωρήματα ταῦτα πάντα, ἄτοπα ἦν καὶ ἀνακόλουθα τῇ προλήψει τοῦ σπουδαίου.

Τί ἔτι ἀργοὶ καὶ ῥᾴθυμοι καὶ νωθροί ἐσμεν καὶ προφάσεισ ζητοῦμεν, καθ’ ἃσ οὐ πονήσομεν οὐδ’ ἀγρυπνήσομεν ἐξεργαζόμενοι τὸν αὑτῶν λόγον;

‐ Ἂν οὖν ἐν τούτοισ πλανηθῶ, μή τι τὸν πατέρα ἀπέκτεινα;

‐ Ἀνδράποδον, ποῦ γὰρ ἐνθάδε πατὴρ ἦν, ἵν’ αὐτὸν ἀποκτείνῃσ; τί οὖν ἐποίησασ; ὃ μόνον ἦν κατὰ τὸν τόπον ἁμάρτημα, τοῦτο ἡμάρτηκασ. ἐπεί τοι τοῦτ’ αὐτὸ καὶ ἐγὼ Ῥούφῳ εἶπον ἐπιτιμῶντί μοι ὅτι τὸ παραλειπόμενον ἓν ἐν συλλογισμῷ τινι οὐχ εὑρ́ισκον.

3ἐνθάδε τὸ παραλειπόμενον Καπιτώλιόν ἐστιν".

ἢ ταῦτα μόνα ἁμαρτήματά ἐστι τὸ Καπιτώλιον ἐμπρῆσαι καὶ τὸν πατέρα ἀποκτεῖναι, τὸ δ’ εἰκῇ καὶ μάτην καὶ ὡσ ἔτυχεν χρῆσθαι ταῖσ φαντασίαισ ταῖσ αὑτοῦ καὶ μὴ παρακολουθεῖν λόγῳ μηδ’ ἀποδείξει μηδὲ σοφίσματι μηδ’ ἁπλῶσ βλέπειν τὸ καθ’ αὑτὸν καὶ οὐ καθ’ αὑτὸν ἐν ἐρωτήσει καὶ ἀποκρίσει, τούτων δ’ οὐδέν ἐστιν ἁμάρτημα;

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION