Epictetus, Works, book 1, Περὶ προνοίασ.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ προνοίασ.)

Ἀφ’ ἑκάστου τῶν ἐν τῷ κόσμῳ γινομένων ῥᾴδιόν ἐστιν ἐγκωμιάσαι τὴν πρόνοιαν, ἂν δύο ἔχῃ τισ ταῦτα ἐν ἑαυτῷ, δύναμίν τε συνορατικὴν τῶν γεγονότων ἑκάστῳ καὶ τὸ εὐχάριστον. ἴδῃ.

χρώματα ὁ θεὸσ εἰ πεποιήκει, δύναμιν δὲ θεατικὴν αὐτῶν μὴ πεποιήκει, τί ἂν ἦν ὄφελοσ; ‐ Οὐδ’ ὁτιοῦν.

‐ Ἀλλ’ ἀνάπαλιν εἰ τὴν μὲν δύναμιν πεποιήκει, τὰ ὄντα δὲ μὴ τοιαῦτα οἱᾶ ὑποπίπτειν τῇ δυνάμει τῇ ὁρατικῇ, καὶ οὕτωσ τί ὄφελοσ; ‐ Οὐδ’ ὁτιοῦν.

‐ Τί δ’, εἰ καὶ ἀμφότερα ταῦτα πεποιήκει, φῶσ δὲ μὴ πεποιήκει;

‐ Οὐδ’ οὕτωσ τι ὄφελοσ. ‐ Τίσ οὖν ὁ ἁρμόσασ τοῦτο πρὸσ ἐκεῖνο κἀκεῖνο πρὸσ τοῦτο; τίσ δ’ ὁ ἁρμόσασ τὴν μάχαιραν πρὸσ τὸ κολεὸν καὶ τὸ κολεὸν πρὸσ τὴν μάχαιραν; οὐδείσ;

καὶ μὴν ἐξ αὐτῆσ τῆσ κατασκευῆσ τῶν ἐπιτετελεσμένων ἀποφαίνεσθαι εἰώθαμεν, ὅτι τεχνίτου τινὸσ πάντωσ τὸ ἔργον, οὐχὶ δ’ εἰκῇ κατεσκευασμένον. ἆρ’ οὖν τούτων μὲν ἕκαστον ἐμφαίνει τὸν τεχνίτην, τὰ δ’ ὁρατὰ καὶ ὁρ́ασ[ε]ισ καὶ φῶσ οὐκ ἐμφαίνει;

τὸ δ’ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ καὶ ἡ προθυμία ἡ πρὸσ τὴν συνουσίαν ἑκατέρου καὶ δύναμισ ἡ χρηστικὴ τοῖσ μορίοισ τοῖσ κατεσκευασμένοισ οὐδὲ ταῦτα ἐμφαίνει τὸν τεχνίτην;

ἀλλὰ ταῦτα μέν·

ἡ δὲ τοιαύτη τῆσ διανοίασ κατασκευή, καθ’ ἣν οὐχ ἁπλῶσ ὑποπίπτοντεσ τοῖσ αἰσθητοῖσ τυπούμεθα ὑπ’ αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκλαμβάνομέν τι καὶ ἀφαιροῦμεν καὶ προστίθεμεν καὶ συντίθεμεν τάδε τινὰ δι’ αὐτῶν καὶ νὴ Δία μεταβαίνομεν ἀπ’ ἄλλων ἐπ’ ἄλλα τινὰ οὕτω πωσ παρακείμενα, οὐδὲ ταῦτα ἱκανὰ κινῆσαί τινασ καὶ διατρέψαι πρὸσ τὸ ἀπολιπεῖν τὸν τεχνίτην; ἢ ἐξηγησάσθωσαν ἡμῖν τί τὸ ποιοῦν ἐστιν ἕκαστον τούτων ἢ πῶσ οἱο͂́ν τε τὰ οὕτω θαυμαστὰ καὶ τεχνικὰ εἰκῇ καὶ ἀπὸ ταὐτομάτου γίνεσθαι.

Τί οὖν; ἐφ’ ἡμῶν μόνων γίνεται ταῦτα;

πολλὰ μὲν ἐπὶ μόνων, ὧν ἐξαιρέτωσ χρείαν εἶχεν τὸ λογικὸν ζῷον, πολλὰ δὲ κοινὰ εὑρήσεισ ἡμῖν καὶ πρὸσ τὰ ἄλογα. ἆρ’ οὖν καὶ παρακολουθεῖ τοῖσ γινομένοισ ἐκεῖνα;

οὐδαμῶσ. ἄλλο γάρ ἐστι χρῆσισ καὶ ἄλλο παρακολούθησισ. ἐκείνων χρείαν εἶχεν ὁ θεὸσ χρωμένων ταῖσ φαντασίαισ, ἡμῶν δὲ παρακολουθούντων τῇ χρήσει. οὐκέτι ταῦτ’ ἀπαρκεῖ, ἀλλ’ ἂν μὴ κατὰ τρόπον καὶ τεταγμένωσ καὶ ἀκολούθωσ τῇ ἑκάστου φύσει καὶ κατασκευῇ πράττωμεν, οὐκέτι τοῦ τέλουσ τευξόμεθα τοῦ ἑαυτῶν.

ὧν γὰρ αἱ κατασκευαὶ διάφοροι, τούτων καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ τέλη.

οὗ τοίνυν ἡ κατασκευὴ μόνον χρηστική, τούτῳ χρῆσθαι ὁπωσοῦν ἀπαρκεῖ·

οὗ δὲ καὶ παρακολουθητικὴ τῇ χρήσει, τούτῳ τὸ κατὰ τρόπον ἂν μὴ προσῇ οὐδέποτε τεύξεται τοῦ τέλουσ. τί οὖν;

ἐκείνων ἕκαστον κατασκευάζει τὸ μὲν ὥστ’ ἐσθίεσθαι, τὸ δ’ ὥστε ὑπηρετεῖν εἰσ γεωργίαν, τὸ δ’ ὥστε τυρὸν φέρειν, τὸ δ’ ἄλλο ἐπ’ ἄλλῃ χρείᾳ παραπλησίῳ, πρὸσ ἃ τίσ χρεία τοῦ παρακολουθεῖν ταῖσ φαντασίαισ καὶ ταύτασ διακρίνειν δύνασθαι; τὸν δ’ ἄνθρωπον θεατὴν εἰσήγαγεν αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἔργων τῶν αὐτοῦ, καὶ οὐ μόνον θεατήν, ἀλλὰ καὶ ἐξηγητὴν αὐτῶν.

διὰ τοῦτο αἰσχρόν ἐστι τῷ ἀνθρώπῳ ἄρχεσθαι καὶ καταλήγειν ὅπου καὶ τὰ ἄλογα, ἀλλὰ μᾶλλον ἔνθεν μὲν ἄρχεσθαι, καταλήγειν δὲ ἐφ’ ὃ κατέληξεν ἐφ’ ἡμῶν καὶ ἡ φύσισ.

κατέληξεν δ’ ἐπὶ θεωρίαν καὶ παρακολούθησιν καὶ σύμφωνον διεξαγωγὴν τῇ φύσει.

ὁρᾶτε οὖν, μὴ ἀθέατοι τούτων ἀποθάνητε. ἵν’ [ε]ἴδητε τὸ ἔργον τοῦ Φειδίου, καὶ ἀτύχημα ἕκαστοσ ὑμῶν οἰέται τὸ ἀνιστόρητοσ τούτων ἀποθανεῖν·

ὅπου δ’ οὐδ’ ἀποδημῆσαι χρεία ἐστίν, ἀλλ’ ἐστὲ ἤδη καὶ πάρεστε τοῖσ ἔργοισ, ταῦτα δὲ θεάσασθαι καὶ κατανοῆσαι οὐκ ἐπιθυμήσετε;

οὐκ αἰσθήσεσθε τοίνυν, οὔτε τίνεσ ἐστὲ οὔτ’ ἐπὶ τί γεγόνατε οὔτε [ἐπὶ] τί τοῦτό ἐστιν, ἐφ’ οὗ τὴν θέαν παρείληφθε;

‐ Ἀλλὰ γίνεταί τινα ἀηδῆ καὶ χαλεπὰ ἐν τῷ βίῳ.

‐ Ἐν Ὀλυμπίᾳ δ’ οὐ γίνεται; οὐ καυματίζεσθε; οὐ στενοχωρεῖσθε; οὐ κακῶσ λούεσθε; οὐ καταβρέχεσθε, ὅταν βρέχῃ; θορύβου δὲ καὶ βοῆσ καὶ τῶν ἄλλων χαλεπῶν οὐκ ἀπολαύετε; ἀλλ’ οἶμαι ὅτι ταῦτα πάντα ἀντιτιθέντεσ πρὸσ τὸ ἀξιόλογον τῆσ θέασ φέρετε καὶ ἀνέχεσθε.

ἄγε δυνάμεισ δ’ οὐκ εἰλήφατε, καθ’ ἃσ οἴσετε πᾶν τὸ συμβαῖνον; μεγαλοψυχίαν οὐκ εἰλήφατε;

ἀνδρείαν οὐκ εἰλήφατε; καρτερίαν οὐκ εἰλήφατε;

καὶ τί ἔτι μοι μέλει μεγαλοψύχῳ ὄντι τῶν ἀποβῆναι δυναμένων; τί μ’ ἐκστήσει ἢ ταράξει ἢ τί ὀδυνηρὸν φανεῖται; οὐ χρήσομαι τῇ δυνάμει πρὸσ ἃ εἴληφα αὐτήν, ἀλλ’ ἐπὶ τοῖσ ἀποβαίνουσιν πενθήσω καὶ στενάξω; 3Ναί·

ἀλλ’ αἱ μύξαι μου ῥέουσιν. " τίνοσ οὖν ἕνεκα χεῖρασ ἔχεισ, ἀνδράποδον; οὐχ ἵνα καὶ ἀπομύσσῃσ σεαυτόν; ‐ Τοῦτο οὖν εὔλογον μύξασ γίνεσθαι ἐν τῷ κόσμῳ;

‐ Καὶ πόσῳ κρεῖττον ἀπομύξασθαί σε ἢ ἐγκαλεῖν;

ἢ τί οἰεί ὅτι ὁ Ἡρακλῆσ ἂν ἀπέβη, εἰ μὴ λέων τοιοῦτοσ ἐγένετο καὶ ὕδρα καὶ ἔλαφ[ρ]οσ καὶ σῦσ καὶ ἄδικοί τινεσ ἄνθρωποι καὶ θηριώδεισ, οὓσ ἐκεῖνοσ ἐξήλαυνεν καὶ ἐκάθαιρεν; καὶ τί ἂν ἐποίει μηδενὸσ τοιούτου γεγονότοσ;

ἢ δῆλον ὅτι ἐντετυλιγμένοσ ἂν ἐκάθευδεν; οὐκοῦν πρῶτον μὲν οὐκ ἂν ἐγένετο Ἡρακλῆσ ἐν τρυφῇ τοιαύτῃ καὶ ἡσυχίᾳ νυστάζων ὅλον τὸν βίον· εἰ δ’ ἄρα καὶ ἐγένετο, τί ὄφελοσ αὐτοῦ; τίσ δὲ χρῆσισ τῶν βραχιόνων τῶν ἐκείνου καὶ τῆσ ἄλλησ ἀλκῆσ καὶ καρτερίασ καὶ γενναιότητοσ, εἰ μὴ τοιαῦταί τινεσ αὐτὸν περιστάσεισ καὶ ὗλαι διέσεισαν καὶ ἐγύμνασαν;

τί οὖν;

αὑτῷ ταύτασ ἔδει κατασκευάζειν καὶ ζητεῖν ποθεν λέοντα εἰσαγαγεῖν εἰσ τὴν χώραν τὴν αὑτοῦ καὶ σῦν καὶ ὕδραν; μωρία τοῦτο καὶ μανία.

γενόμενα δὲ καὶ εὑρεθέντα εὔχρηστα ἦν πρὸσ τὸ δεῖξαι καὶ γυμνάσαι τὸν Ἡρακλέα. Ἄγε οὖν καὶ σὺ τούτων αἰσθόμενοσ ἀπόβλεψον εἰσ τὰσ δυνάμεισ ἃσ ἔχεισ καὶ ἀπιδὼν εἰπὲ "φέρε νῦν, ὦ Ζεῦ, ἣν θέλεισ περίστασιν·

ἔχω γὰρ παρασκευὴν ἐκ σοῦ μοι δεδομένην καὶ ἀφορμὰσ πρὸσ τὸ κοσμῆσαι διὰ τῶν ἀποβαινόντων ἐμαυτόν" 3 οὔ· ἀλλὰ κάθησθε τὰ μὲν μὴ συμβῇ τρέμοντεσ, τῶν δὲ συμβαινόντων ὀδυρόμενοι καὶ πενθοῦντεσ καὶ στένοντεσ·

εἶτα τοῖσ θεοῖσ ἐγκαλεῖτε. τί γάρ ἐστιν ἄλλο ἀκόλουθον τῇ τοιαύτῃ ἀγεννείᾳ ἢ καὶ ἀσέβεια;

καίτοι ὅ γε θεὸσ οὐ μόνον ἔδωκεν ἡμῖν τὰσ δυνάμεισ ταύτασ, καθ’ ἃσ οἴσομεν πᾶν τὸ ἀποβαῖνον μὴ ταπεινούμενοι μηδὲ συγκλώμενοι ὑπ’ αὐτοῦ, ἀλλ’ ὃ ἦν ἀγαθοῦ βασιλέωσ καὶ ταῖσ ἀληθείαισ πατρόσ, ἀκώλυτον τοῦτο ἔδωκεν, ἀνανάγκαστον, ἀπαραπόδιστον, ὅλον αὐτὸ ἐφ’ ἡμῖν ἐποίησεν οὐδ’ αὑτῷ τινα πρὸσ τοῦτο ἰσχὺν ἀπολιπών, ὥστε κωλῦσαι ἢ ἐμποδίσαι.

ἀλλὰ κάθησθε πενθοῦντεσ καὶ στένοντεσ οἱ μὲν πρὸσ αὐτὸν τὸν δόντα ἀποτετυφλωμένοι μηδ’ ἐπιγινώσκοντεσ τὸν εὐεργέτην, οἱ δ’ ὑπ’ ἀγεννείασ εἰσ μέμψεισ καὶ τὰ ἐγκλήματα τῷ θεῷ ἐκτρεπόμενοι.

καίτοι πρὸσ μεγαλοψυχίαν μὲν καὶ ἀνδρείαν ἐγὼ σοὶ δείξω ὅτι ἀφορμὰσ καὶ παρασκευὴν ἔχεισ, πρὸσ δὲ τὸ μέμφεσθαι καὶ ἐγκαλεῖν ποίασ ἀφορμὰσ ἔχεισ σὺ δ’ ἐμοὶ δείκνυε.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION