Epictetus, Works, book 1, Περὶ τῶν ἐφ’ ἡμῖν καὶ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ τῶν ἐφ’ ἡμῖν καὶ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν.)

Τῶν ἄλλων δυνάμεων οὐδεμίαν εὑρήσετε αὐτὴν αὑτῆσ θεωρητικήν, οὐ τοίνυν οὐδὲ δοκιμαστικὴν ἢ ἀποδοκιμαστικήν. ἡ γραμματικὴ μέχρι τίνοσ κέκτηται τὸ θεωρητικόν;

μέχρι τοῦ διαγνῶναι τὰ γράμματα. ἡ μουσική; μέχρι τοῦ διαγνῶναι τὸ μέλοσ. αὐτὴ οὖν αὑτὴν θεωρεῖ τισ αὐτῶν;

οὐδαμῶσ. ἀλλ’ ὅτε μέν, ἄν τι γράφῃσ τῷ ἑταίρῳ, δεῖ τούτων τῶν γραπτέων, ἡ γραμματικὴ ἐρεῖ· πότερον δὲ γραπτέον τῷ ἑταίρῳ ἢ οὐ γραπτέον, ἡ γραμματικὴ οὐκ ἐρεῖ. καὶ περὶ τῶν μελῶν ὡσαύτωσ ἡ μουσική· πότερον δ’ ᾀστέον νῦν καὶ κιθαριστέον ἢ οὔτε ᾀστέον οὔτε κιθαριστέον οὐκ ἐρεῖ. τίσ οὖν ἐρεῖ;

ἡ καὶ αὑτὴν θεωροῦσα καὶ τἆλλα πάντα. αὕτη δ’ ἐστὶ τίσ; ἡ δύναμισ ἡ λογική· μόνη γὰρ αὕτη καὶ αὑτὴν κατανοήσουσα παρείληπται, τίσ τέ ἐστι καὶ τί δύναται καὶ πόσου ἀξία οὖσα ἐλήλυθεν, καὶ τὰσ ἄλλασ ἁπάσασ. τί γάρ ἐστιν ἄλλο τὸ λέγον ὅτι χρυσίον καλόν ἐστιν;

αὐτὸ γὰρ οὐ λέγει. δῆλον ὅτι ἡ χρηστικὴ δύναμισ ταῖσ φαντασίαισ. τί ἄλλο τὸ μουσικήν, γραμματικήν, τὰσ ἄλλασ δυνάμεισ διακρῖνον, δοκιμάζον τὰσ χρήσεισ αὐτῶν καὶ τοὺσ καιροὺσ παραδεικνύον; οὐδὲν ἄλλο.

τὸ κράτιστον ἁπάντων καὶ κυριεῦον οἱ θεοὶ μόνον ἐφ’ ἡμῖν ἐποίησαν, τὴν χρῆσιν τὴν ὀρθὴν ταῖσ φαντασίαισ, τὰ δ’ ἄλλα οὐκ ἐφ’ ἡμῖν.

ἆρά γε ὅτι οὐκ ἤθελον; ἐγὼ μὲν δοκῶ ὅτι, εἰ ἠδύναντο, κἀκεῖνα ἂν ἡμῖν ἐπέτρεψαν·

ἀλλὰ πάντωσ οὐκ ἠδύναντο. ἐπὶ γῆσ γὰρ ὄντασ καὶ σώματι συνδεδεμένουσ τοιούτῳ καὶ κοινωνοῖσ τοιούτοισ πῶσ οἱο͂́ν τ’ ἦν εἰσ ταῦτα ὑπὸ τῶν ἐκτὸσ μὴ ἐμποδίζεσθαι;

Ἀλλὰ τί λέγει ὁ Ζεύσ; "Ἐπίκτητε, εἰ οἱο͂́ν τε ἦν, καὶ τὸ σωμάτιον ἄν σου καὶ τὸ κτησίδιον ἐποίησα ἐλεύθερον καὶ ἀπαραπόδιστον.

νῦν δέ, μή σε λανθανέτω, τοῦτο οὐκ ἔστιν σόν, ἀλλὰ πηλὸσ κομψῶσ πεφυραμένοσ.

ἐπεὶ δὲ τοῦτο οὐκ ἠδυνάμην, ἐδώκαμέν σοι μέροσ τι ἡμέτερον, τὴν δύναμιν ταύτην τὴν ὁρμητικήν τε καὶ ἀφορμητικὴν καὶ ὀρεκτικήν τε καὶ ἐκκλιτικὴν καὶ ἁπλῶσ τὴν χρηστικὴν ταῖσ φαντασίαισ, ἧσ ἐπιμελούμενοσ καὶ ἐν ᾗ τὰ σαυτοῦ τιθέμενοσ οὐδέποτε κωλυθήσῃ, οὐδέποτ’ ἐμποδισθήσῃ, οὐ στενάξεισ, οὐ μέμψῃ, οὐ κολακεύσεισ οὐδένα.

τί οὖν;

μή τι μικρά σοι φαίνεται ταῦτα; "μὴ γένοιτο. " "ἀρκῇ οὖν αὐτοῖσ; "εὔχομαι δὲ τοῖσ θεοῖσ. Νῦν δ’ ἑνὸσ δυνάμενοι ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἑνὶ προσηρτηκέναι ἑαυτοὺσ μᾶλλον θέλομεν πολλῶν ἐπιμελεῖσθαι καὶ πολλοῖσ προσδεδέσθαι καὶ τῷ σώματι καὶ τῇ κτήσει καὶ ἀδελφῷ καὶ φίλῳ καὶ τέκνῳ καὶ δούλῳ.

ἅτε οὖν πολλοῖσ προσδεδεμένοι βαρούμεθα ὑπ’ αὐτῶν καὶ καθελκόμεθα.

διὰ τοῦτο, ἂν ἄπλοια ᾖ, καθήμεθα σπώμενοι καὶ παρακύπτομεν συνεχῶσ·

"τίσ ἄνεμοσ πνεῖ; βορέασ. " τί ἡμῖν καὶ αὐτῷ; "πότε ὁ ζέφυροσ πνεύσει; ὅταν αὐτῷ δόξῃ, ὦ βέλτιστε, ἢ τῷ Αἰόλῳ. σὲ γὰρ οὐκ ἐποίησεν ὁ θεὸσ ταμίαν τῶν ἀνέμων, ἀλλὰ τὸν Αἰόλον. τί οὖν;

δεῖ τὰ ἐφ’ ἡμῖν βέλτιστα κατασκευάζειν, τοῖσ δ’ ἄλλοισ χρῆσθαι ὡσ πέφυκεν. "πῶσ οὖν πέφυκεν; ὡσ ἂν ὁ θεὸσ θέλῃ. " 3Ἐμὲ οὖν νῦν τραχηλοκοπεῖσθαι μόνον; τί οὖν;

ἤθελεσ πάντασ τραχηλοκοπηθῆναι, ἵνα σὺ παραμυθίαν ἔχῃσ; οὐ θέλεισ οὕτωσ ἐκτεῖναι τὸν τράχηλον, ὡσ Λατερανόσ τισ ἐν τῇ Ῥώμῃ κελευσθεὶσ ὑπὸ τοῦ Νέρωνοσ ἀποκεφαλισθῆναι; ἐκτείνασ γὰρ τὸν τράχηλον καὶ πληγεὶσ καὶ πρὸσ αὐτὴν τὴν πληγὴν ἀσθενῆ γενομένην ἐπ’ ὀλίγον συνελκυσθεὶσ πάλιν ἐξέτεινεν.

ἀλλὰ καὶ ἔτι πρότερον προσελθόντι τισ Ἐπαφροδίτῳ τῷ κυρίῳ τοῦ Νέρωνοσ καὶ ἀνακρίνοντι αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ συγκρουσθῆναι "Ἄν τί θέλω," φησίν, "ἐρῶ σου τῷ κυρίῳ".

" 3Τί οὖν δεῖ πρόχειρον ἔχειν ἐν τοῖσ τοιούτοισ; τί γὰρ ἄλλο ἢ τί ἐμὸν καὶ τί οὐκ ἐμὸν καὶ τί μοι ἔξεστιν καὶ τί μοι οὐκ ἔξεστιν;

ἀποθανεῖν με δεῖ·

μή τι οὖν καὶ στένοντα; δεθῆναι· μή τι καὶ θρηνοῦντα; φυγαδευθῆναι· μή τισ οὖν κωλύει γελῶντα καὶ εὐθυμοῦντα καὶ εὐροοῦντα; "εἰπὲ τὰ ἀπόρρητα.

" οὐ λέγω· τοῦτο γὰρ ἐπ’ ἐμοί ἐστιν. "ἀλλὰ δήσω σε. " ἄνθρωπε. τί λέγεισ; ἐμέ; τὸ σκέλοσ μου δήσεισ, τὴν προαίρεσιν δὲ οὐδ’ ὁ Ζεὺσ νι κῆσαι δύναται. "εἰσ φυλακήν σε βαλῶ.

" τὸ σωμάτιον. "ἀποκεφαλίσω σε. " πότε οὖν σοὶ εἶπον, ὅτι μόνου ἐμοῦ ὁ τράχηλοσ ἀναπότμητόσ ἐστιν; ταῦτα ἔδει μελετᾶν τοὺσ φιλοσοφοῦντασ, ταῦτα καθ’ ἡμέραν γράφειν, ἐν τούτοισ γυμνάζεσθαι.

3Σήμερον ἀναιρεθῆναι θέλω μᾶλλον ἢ αὔριον φυγαδευθῆναι" 3.

τί οὖν αὐτῷ Ῥοῦφοσ εἶπεν; "Εἰ μὲν ὡσ βαρύτερον ἐκλέγῃ, τίσ ἡ μωρία τῆσ ἐκλογῆσ;

εἰ δ’ ὡσ κουφότερον, τίσ σοι δέδωκεν; οὐ θέλεισ μελετᾶν ἀρκεῖσθαι τῷ δεδομένῳ; Διὰ τοῦτο γὰρ Ἀγριππῖνοσ τί ἔλεγεν; ὅτι "Ἐγὼ ἐμαυτῷ ἐμπόδιοσ οὐ γίνομαι".

3κρίνῃ ἐν συγκλήτῳ.

" ‐ "Ἀγαθῇ τύχῃ. ἀλλὰ ἦλθεν ἡ πέμπτη" ταύτῃ δ’ εἰώθει γυμνασάμενοσ ψυχρολουτρεῖν· 3ἀπέλθωμεν καὶ γυμνασθῶμεν.

" γυμνασαμένῳ λέγει τισ αὐτῷ ἐλθὼν ὅτι "Κατακέκρισαι". ‐ "Φυγῇ,", φησίν, "ἢ θανάτῳ; ‐ "Φυγῇ. " ‐ "Τὰ ὑπάρχοντα τί; ‐ "Οὐκ ἀφῃρέθη. " ‐ "Εἰσ Ἀρίκειαν οὖν ἀπελθόντεσ ἀριστήσωμεν. " ‐ Τοῦτ’ ἔστι μεμελετηκέναι ἃ δεῖ μελετᾶν, ὄρεξιν ἔκκλισιν ἀκώλυτα ἀπερίπτωτα παρεσκευακέναι.

ἀποθανεῖν με δεῖ. εἰ ἤδη, ἀποθνῄσκω·

κἂν μετ’ ὀλίγον, νῦν ἀριστῶ τῆσ ὡρ́ασ ἐλθούσησ, εἶτα τότε τεθνήξομαι. πῶσ; ὡσ προσήκει τὸν τὰ ἀλλότρια ἀποδιδόντα.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION