Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 41

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 41)

οὐκ ἄκαιρον δ’ εἶναι νομίζω ἔτι καὶ αὐτόσ, ἐπειδήπερ ἐμνήσθην τοῦ κιθαριστοῦ Στρατονίκου, λέξαι τι περὶ τῆσ εὐστοχίασ αὐτοῦ τῶν ἀποκρίσεων. διδάσκων γὰρ κιθαριστάσ, ἐπειδὴ ἐν τῷ διδασκαλείῳ εἶχεν ἐννέα μὲν εἰκόνασ τῶν Μουσῶν, τοῦ δὲ ’ Ἀπόλλωνοσ μίαν, μαθητὰσ δὲ δύο, πυνθανομένου τινὸσ πόσουσ ἔχοι μαθητάσ, ἔφη ’ σὺν τοῖσ θεοῖσ δώδεκα εἰσ Μύλασα δὲ ἐπιδημήσασ καὶ κατιδὼν ναοὺσ μὲν πολλούσ, ἀνθρώπουσ δὲ ὀλίγουσ στὰσ ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ ἔφη ’ ἀκούετε, νεῴ Μάχων δ’ αὐτοῦ ἀναγράφει τάδε ἀπομνημονεύματα· Στρατόνικοσ ἀπεδήμησεν εἰσ Πέλλαν ποτέ, παρὰ πλειόνων ἔμπροσθε τοῦτ’ ἀκηκοὼσ ὡσ σπληνικοὺσ εἰώθεν ἡ πόλισ ποιεῖν.

ἐν τῷ βαλανείῳ καταμαθὼν οὖν πλείονασ γυμναζομένουσ τῶν μειρακίσκων παρὰ τὸ πῦρ, κομψῶσ τό τε χρῶμα καὶ τὸ σῶμ’ ἠσκηκότασ, διαμαρτάνειν ἔφασκε τοὺσ εἰρηκότασ αὑτῷ καταμαθὼν δ’, ἡνίκ’ ἐξῄει πάλιν τῆσ κοιλίασ τὸν σπλῆν’ ἔχοντα διπλάσιον. ’ καθήμενοσ γὰρ ἐνθάδ’ οὗτοσ φαίνεται τὰ θ’ ἱμάτια τῶν εἰσιόντων λαμβάνων τηρεῖν ἅμα καὶ τοὺσ σπλῆνασ, εὐθέωσ ἵνα μηδ’ ἡτισοῦν τοῖσ ἔνδον ᾖ στενοχωρία ψάλτησ κακὸσ Στρατόνικον ἑστιῶν ποτε ἐπεδείκνυτ’ αὐτῷ τὴν τέχνην παρὰ τὸν πότον.

οὔσησ δὲ λαμπρᾶσ καὶ φιλοτίμου τῆσ δοχῆσ, ψαλλόμενοσ ὁ Στρατόνικοσ, οὐκ ἔχων δ’ ὅτῳ διαλέξεθ’ ἑτέρῳ, συγκατέθλα τὸ ποτήριον. ᾔτησε μεῖζον καὶ κυάθουσ πολλοὺσ λαβὼν τῷ θ’ ἡλίῳ τὴν κύλικα δείξασ συντόμωσ πιὼν καθεῦδε, τἄλλ’ ἐπιτρέψασ τῇ τύχῃ.

ἐπὶ κῶμον ἐλθόντων δὲ τῷ ψάλτῃ τινῶν ἑτέρων κατὰ τύχην, ὡσ ἐοίκε, γνωρίμων ἔξοινοσ ὁ Στρατόνικοσ ἐγένετ’ εὐθέωσ. προσπυνθανομένων δ’ ὅ τι πολὺν πίνων ἀεὶ οἶνον ἐμεθύσθη συντόμωσ, ἀπεκρίνατο · ’ ὁ γὰρ ἐπίβουλοσ κἀναγὴσ ψάλτησ, ’ ἔφη, ’ ὡσ βοῦν ἐπὶ φάτνῃ δειπνίσασ ἀπέκτονεν. Στρατόνικοσ εἰσ Ἄβδηρ’ ἀποδημήσασ ποτὲ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα τὸν τιθέμενον αὐτόθι, ὁρῶν ἕκαστον τῶν πολιτῶν κατ’ ἰδίαν κεκτημένον κήρυκα κηρύττοντά τε ἕκαστον αὐτῶν, ὅτε θέλοι, νουμηνίαν, σχεδόν τε τοὺσ κήρυκασ ἐν τῷ χωρίῳ ὄντασ πολὺ πλείουσ κατὰ λόγον τῶν δημοτῶν, ἐπ’ ἄκρων ἐβάδιζε τῶν ὀνύχων ἐν τῇ πόλει σχέδην, δεδορκὼσ ἀτενὲσ εἰσ τὴν γῆν κάτω.

πυνθανομένου δὲ τῶν ξένων αὐτοῦ τινοσ τὸ πάθοσ τὸ γεγονὸσ ἐξαπίνησ περὶ τοὺσ πόδασ, τοῦτ’ εἶπε· ’τοῖσ ὅλοισ μὲν ἔρρωμαι, ξένε, καὶ τῶν κολάκων πολὺ μᾶλλον ἐπὶ δεῖπνον τρέχω·

ἀγωνιῶ δὲ καὶ δέδοικα παντελῶσ, μὴ ποτ’ ἐπιβὰσ κήρυκι τὸν πόδ’ ἀναπαρῶ αὐλεῖν ἐπὶ τοῖσ ἱεροῖσιν αὐλητοῦ κακοῦ μέλλοντοσ ὁ Στρατόνικοσ ’ εὐφήμει, μέχρι σπείσαντεσ εὐξώμεσθα φησί, ’ τοῖσ θεοῖσ. ’ Κλέων τισ ἦν κιθαρῳδόσ, ὃσ ἐκαλεῖτο Βοῦσ, δεινῶσ ἀπᾴδων τῇ λύρᾳ παραχρώμενοσ. τούτου διακούσασ ὁ Στρατόνικοσ εἶφ’ ὅτι ’ ὄνοσ λύρασ ἐλέγετο, νῦν δὲ βοῦσ λύρασ.

Στρατόνικοσ ὁ κιθαρῳδὸσ ὡσ Βηρισάδην ἔπλευσεν εἰσ τὸν Πόντον ὄντα βασιλέα, πολλοῦ χρόνου δ’ ἤδη γεγονότοσ ἀποτρέχειν ἠβούλετο Στρατόνικοσ εἰσ τὴν Ἑλλάδα, ὡσ δ’ αὐτὸν, ὡσ ἐοίκεν, οὐ προσίετο, τοῦτ’ ἀποκριθῆναί φασι τῷ Βηρισάδῃ· · ’ σὺ γὰρ διανοεῖ φησίν, ’ αὐτοῦ καταμένειν; ’ ἐν τῇ Κορίνθῳ παρεπεδήμησέν ποτε Στρατόνικοσ ὁ κιθαρῳδόσ, εἶτα γρᾴδιον ἐνέβλεπεν αὐτῷ κοὐκ ἀφίστατ’ οὐδαμοῦ. κᾆθ’ ὁ Στρατόνικοσ ’ πρὸσ θεῶν, μῆτερ, φράσον τί ἔσθ’ ὃ βούλει καὶ τί μ’ εἰσβλέπεισ ἀεί; ’ διηπόρησα φησίν, ’ εἰ μήτηρ σε μὲν δέκα μῆνασ εἶχε κἀκράτει τῆσ κοιλίασ, πόλισ δ’ ἔχουσὰ σ1’ ἡμέραν ἀλγεῖ μίαν ἡ Νικοκρέοντοσ εἰσιοῦσ1’ Ἀξιοθέα γυνὴ μετὰ παιδίσκησ ἅβρασ εἰσ τὸν πότον ἀπεψόφησε κᾆτα τῷ Σικυωνίῳ ἀμυγδάλην ἐπιβᾶσα συνέτριβεν συνεὶσ Στρατόνικοσ εἶπεν ’ οὐχ ὅμοιοσ ὁ ψόφοσ ὑπὸ νύκτα τῆσ φωνῆσ δὲ ταύτησ οὕνεκα ἐν τῷ πελάγει διέλυσε τὴν παρρησίαν.

ἐπιδεικνυμένου πόθ’, ὡσ ἐοίκεν, ἐν Ἐφέσῳ ἀφυοῦσ κιθαρῳδοῦ τὸν μαθητὴν τοῖσ φίλοισ, παρὼν κατὰ τύχην ὁ Στρατόνικοσ τοῦτ’ ἔφη·

’ ὃσ αὐτὸσ αὑτὸν οὐ κιθαρίζει φαῦλοσ ὤν, ἄλλουσ κιθαρίζων φαυλότατοσ ὢν δείκνυται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION