Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 36 4:

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 36 4:)

ὦ πονηρὰ καρδία, ἐπιχαιρέκακον ὡσ εἶ μόνον τοῦ σώματοσ· ὀρχῇ γὰρ εὐθὺσ ἂν μ’ ἴδῃσ δεδοικότα. ">περιθεῖναι πρῶτον μὲν μαλακὴν καὶ ἄναιμον, εἶτα σήραγγασ ἔχουσαν οἱο͂ν σπόγγου κατατετρημένασ, ἵν’ ἐν τῇ τῶν δεινῶν προσδοκίᾳ πολλάκισ ἁλλομένη τὸν παλμὸν εἰσ ὑπεῖκον καὶ μαλακὸν ποιῆται. "ἀλλὰ μὴν καὶ τοὺσ στεφάνουσ τοὺσ περικειμένουσ τῷ στήθει ὑποθυμίδασ οἱ ποιηταὶ κεκλήκασιν ἀπὸ τῆσ τῶν ἀνθῶν ἀναθυμιάσεωσ, οὐκ ἀπὸ τοῦ τὴν ψυχὴν θυμὸν καλεῖσθαι, ὥσ τινεσ ἀξιοῦσιν. "τῷ δὲ τοῦ μύρου ὀνόματι πρῶτοσ Ἀρχίλοχοσ κέχρηται λέγων οὐκ ἂν μύροισι γραῦσ ἐοῦσ1’ ἠλείφετο. "καὶ ἀλλαχοῦ δ’ ἔφη· "ἐσμυρισμένασ κόμασ καὶ στῆθοσ, ὡσ ἂν καὶ γέρων ἠράσσατο. "μύρρα γὰρ ἡ σμύρνα παρ’ Αἰολεῦσιν, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ τῶν μύρων διὰ σμύρνησ ἐσκευάζετο καὶ ἥ γε στακτὴ καλουμένη διὰ μόνησ ταύτησ· "ὁ ’δὲ Ὅμηροσ τὴν μὲν χρῆσιν οἶδε τῶν μύρων, ἔλαια δ’ αὐτὰ καλεῖ μετ’ ἐπιθέτου· "ῥοδόεντι δ’ ἔχριεν ἐλαίῳ. καὶ ἀλλαχοῦ δὲ λέγει τι τεθυωμένον. "καὶ ἡ Ἀφροδίτη δὲ παρ’ αὐτῷ τὸν Ἕκτοροσ νεκρὸν ῥοδόεντι ἔχριεν ἐλαίῳ ἀμβροσίῳ. καὶ τοῦτο μὲν ξ ἀνθέων. "περὶ δὲ τοῦ ἐκ τῶν ἀρωμάτων σκευαζομένου, ἃ δὴ θυώματα ἐκάλουν, ἐπὶ τῆσ Ἥρασ λέγει· "ἀμβροσίῃ μὲν πρῶτον ἀπὸ χροὸσ ἱμερόεντοσ λύματα πάντα κάθηρεν, ἀλείψατο δὲ χρόα λευκὸν ἀμβροσίῃ ἑδανῷ τό,6 τό ῥά οἱ τεθυωμένον ἠε͂ν τοῦ καὶ κινυμένοιο Διὸσ ποτὶ χαλκοβατὲσ δῶ ἒμπησ ἐσ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἵκετ’ ἀυτμή. γίνεται δὲ μύρα κάλλιστα κατὰ τόπουσ, ὡσ Ἀπολλώνιόσ φησιν ὁ Ἡροφίλειοσ ἐν τῷ περὶ Μύρων γράφων οὕτωσ· "ἶρισ μὲν ἐν Ἤλιδι χρηστοτάτη καὶ ἐν Κυζίκῳ· "ῥόδινον δὲ κράτιστον Φασήλιδι, καὶ τὸ ἐκ Νέασ δὲ πόλεωσ καὶ Καπύησ· "κρόκινον δ’ ἐν Σόλοισ τοῖσ Κιλικίοισ καὶ ἐν Ῥόδῳ· "νάρδινον δὲ τὸ ἐν Τάρσῳ· "οἰνάνθη δὲ ἡ ἀρίστη Κυπρία καὶ Ἀδραμυττηνή · "ἀμαράκινον δὲ Κῷον καὶ μήλινον. "κύπρινον δὲ προκέκριται τὸ ἐν Αἰγύπτῳ, δευτερεῦον δ’ ἐστὶ τὸ Κυπριακὸν καὶ τὸ ἐν Φοινίκῃ καὶ ταύτησ τὸ ἀπὸ Σιδῶνοσ. "τὸ δὲ παναθηναικὸν λεγόμενον ἐν Ἀθήναισ· "τὸ δὲ μετώπιον καὶ Μενδήσιον κάλλιστα ἐν Αἰγύπτῳ σκευάζεται· "σκευάζεται δὲ τὸ μετώπιον ἐξ ἐλαίου τοῦ ἀπὸ τῶν πικρῶν καρύων. "οἱ δὲ χορηγοῦντεσ, φησί,3 καὶ ἡ ὕλη καὶ οἱ τεχνῖται τὸ χρηστότατον ποιοῦσι μύρον, ἀλλ’ οὐχ οἱ τόποι. "Ἔφεσόσ γέ τοι πρότερον, φησί,4 τοῖσ μύροισ διέφερεν καὶ μάλιστα ἐν τῷ μεγαλλείῳ,6 νῦν δὲ οὔ. ἤκμαζε δὲ καὶ τὰ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ διὰ πλοῦτον καὶ διὰ τὴν Ἀρσινόησ καὶ Βερενίκησ σπουδήν. ἐγίνετο δὲ καὶ ἐν Κυρήνῃ ῥόδινον χρηστότατον καθ’ ὃν χρόνον ἔζη Βερενίκη ἡ μεγάλη · "οἰνάνθινον δὲ ἐν Ἀδραμυττίῳ πάλαι μὲν μέτριον, ὕστερον δὲ πρῶτον διὰ Στρατονίκην τὴν Εὐμένουσ. "ἡ δὲ Συρία τὸ παλαιὸν χρηστὰ πάντα παρείχετο, μάλιστα δὲ τὸ τήλινον, νῦν δὲ οὔ. ἐν δὲ Περγάμῳ πρότερον μὲν ἐξόχωσ,11 νῦν δὲ οὔ, μυρεψοῦ τινοσ ἐκπονήσαντοσ, ἐσκευάσθη τὸ παρ’ οὐδενί πω γεγονὸσ λιβανώτινον μύρον. "μύρον δὲ χρηστὸν μύρῳ εὐτελεῖ ἐπιχεόμενον ἐπιπολῆσ μένει· "μέλι δὲ χρηστὸν χείρονι ἐπιχεόμενον εἰσ τὸ κάτω βιάζεται· "λαμβάνει γὰρ αὑτοῦ καθύπερθεν τὸ ἧττον. "τοῦ δὲ Αἰγυπτίου μύρου μνημονεύων Ἀχαιὸσ ἐν Ἄθλοισ φησιν ἰσάργυρόν τ’ εἰσ χεῖρα Κυπρίου λίθου δώσουσι κόσμον χριμάτων τ’ Αἰγυπτίων. "μήποτε, φησὶν ὁ Δίδυμοσ, τὴν καλουμένην στακτὴν λέγει, διὰ τὴν σμύρναν ἣν εἰσ Αἴγυπτον καταγομένην κομίζεσθαι πρὸσ τοὺσ Ἕλληνασ. "Ἱκέσιοσ δ’ ἐν β’ περὶ Ὕλησ τῶν μύρων, φησίν, ἃ μέν ἐστιν χρίματα,4 ἃ δ’ ἀλείμματα, καὶ ῥόδινον μὲν πρὸσ πότον ἐπιτήδειον, ἔτι δὲ μύρσινον, μήλινον τοῦτο δ’ ἐστὶν καὶ εὐστόμαχον καὶ ληθαργικοῖσ χρήσιμον. "τὸ δ’ οἰνάνθινον εὐστόμαχον ὂν καὶ τὴν διάνοιαν ἀπαραπόδιστον φυλάσσει, καὶ τὸ σαμψούχινον δὲ καὶ ἑρπύλλινον ἐπιτήδεια πρὸσ πότον καὶ κρόκινον τὸ χωρὶσ σμύρνησ πολλῆσ, καὶ ἡ στακτὴ δὲ ἐπιτήδειοσ πρὸσ πότον, ἔτι δὲ νάρδοσ. "τὸ δὲ τήλινον καὶ γλυκύ ἐστι καὶ ἁπαλόν. τὸ δὲ λευκόινον καὶ εὐῶδεσ καὶ σφόδρα πεπτικόν. Θεόφραστοσ δὲ ἐν τῷ περὶ Ὀδμῶν συντίθεσθαί φησι μύρα ἀπ’ ἀνθέων μὲν ῥόδινον καὶ λευκόινον καὶ σούσινον καὶ γὰρ τοῦτο ἐκ τῶν κρίνων, ἔτι δὲ τὸ σισύμβρινον καὶ ἑρπύλλινον, ἔτι δὲ κύπρινον καὶ κρόκινον βέλτιστον δ’ ἐν Αἰγίνῃ καὶ Κιλικίᾳ. ἀπὸ δὲ φύλλων τὸ μύρρινον καὶ τὸ οἰνάνθινον· "αὕτη δ’ ἐν Κύπρῳ φύεται ὀρεινὴ καὶ πολύοσμοσ, ἀπὸ δὲ τῆσ ἐν τῇ Ἑλλάδι οὐ γίνεται διὰ τὸ ἀόσμον. "ἀπὸ δὲ ῥιζῶν τὸ τ’ ἴρινον, καὶ τὸ νάρδινον, καὶ τὸ ἀμαράκινον ἐκ τοῦ κόστου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION