Aristides, Aelius, Orationes, Πρεσβευτικὸσ πρὸσ Ἀχιλλέα

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Πρεσβευτικὸσ πρὸσ Ἀχιλλέα)

ἄριστε Ἀχιλλεῦ, τὸ μὲν θυμοῦσθαί σε καὶ χαλεπαίνειν ἐφ’ οἷσ ὑβρίσθησ οὐδὲν ἀπεικὸσ, οὐκοῦν ἄχρι τούτου γε. ἐγὼ δ’, εἰ μὲν ἢ τῆσ αὐτῆσ γνώμησ ἔτι καὶ νῦν Ἀγαμέμνων εἴχετο, ἢ περὶ ὧν ἥμαρτεν ἔξαρνοσ ἦν, οὐκ ἂν παρῃτούμην, ἀλλ’ εἰών ὅπωσ ποτέ σοι δοκεῖ ποιεῖν· ἐπεὶ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου καὶ δεήσεισ ποιεῖται καὶ δῶρα τὰ μὲν δίδωσι, τὰ δ’ ἐπαγγέλλεται, τί ἄν τισ ἐξελέγχοι τόν γε ὁμολογοῦντα; ἀλλ’ ὥσπερ ἐκεῖνόσ σοι συγχωρεῖ δίκαια λέγειν, οὕτω καὶ σὺ πείθου παραιτουμένῳ· εἰ δὲ μὴ, πῶσ οὐκ ἄτοπον πρῶτον μὲν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν ἥνπερ πρὸ τοῦ πρὸσ τὸν οὐκέτι τὴν αὐτὴν ἔχοντα; ἔπειτα σκόπει μὴ τὴν δίκην ὧν ἐκείνῳ μέμφῃ παρ’ ἡμῶν λάβῃσ. εἰ μὲν γὰρ ἅπασι χαλεπῶσ ἔχεισ, εἰπὲ πρὸσ Διὸσ ἀνθ’ ὅτου, εἰ δ’ ἀπολύεισ τούσ γε ἄλλουσ αἰτίασ, κοινὸσ ἁπάντων ὁ κίνδυνοσ. ὥστε πῶσ δίκαιοσ εἶ περιορᾶν; ὅπωσ νὴ Δία ἐκεῖνοσ ἔτι μᾶλλον μισοῖτο ὑπὸ πάντων διὰ ταῦτα; ἀλλὰ μάλιστα μὲν δέδοικα μὴ οὐ λειφθῶσιν οἱ μισήσοντεσ· οὕτω πυκνοὶ πίπτουσιν. ἔπειτα νῦν γε ὦ πρὸσ θεῶν πῶσ ἄλλωσ γνώμησ οἰεί ἔχειν αὐτούσ. δέδοικα μέντοι μὴ σοῦ πλεονάζοντοσ τοὐναντίον ἢ σὺ βούλει γένηται, κἀκεῖνον ἀφέντεσ, εἶτά σοι μέμφωνται. μὴ γὰρ οἰού τὸν μὲν πρότερον ἄρξαντα τῆσ ὀργῆσ ὑπαίτιον εἶναι, τὸν δὲ μηδ’ ὕστερον ἐθέλοντα παύσασθαι μετρίωσ δόξειν βεβουλεῦσθαι. χωρὶσ δὲ τούτων οὐ σὸν, ὦ φίλε Ἀχιλλεῦ, μᾶλλον ὅπωσ τισ δικαίωσ μισηθήσεται ζητεῖν ἢ ὅπωσ τὸ κοινὸν σωθήσεται.

εἰ γὰρ δεῖ χαλεπαίνειν διὰ τέλουσ, τοῖσ βαρβάροισ ἂν ἔγωγε φαίην δεῖν καὶ τοῖσ φύσει πολεμίοισ. πολὺ γὰρ μείζω πρὸσ τούτουσ ἡμῖν τὰ ἐγκλήματα καὶ ὑπὲρ μειζόνων. ὥστε πῶσ δίκαιον τὸν μὲν ἐπὶ καιροῦ λυπήσαντα μισεῖν, τοὺσ δ’ ἐξ ὅτου γεγόνασι πολεμίουσ μὴ ὅσον ἀθώουσ περιορᾶν, ἀλλὰ καὶ τοσοῦτον κρατοῦντασ τῶν σῶν ἑταίρων καὶ μεθ’ ὧν ὤφθησ πρῶτον αὐτοῖσ; ἐπεὶ νῦν εἴ σοι δέδοκται παντάπασι διαφθεῖραι τὸ στρατόπεδον, τί οὐκ ἄντικρυσ γίγνει μετὰ τῶν βαρβάρων καὶ τοὺσ μὲν ἐκ τοῦ ἄστεοσ ἐᾷσ προσελαύνειν, αὐτὸσ δὲ ἀπὸ τοῦ Σιγείου προσβαλὼν ἐν μέσῳ σαυτοῦ τε κἀκείνων ποιεῖσ; ὅτι νὴ Δία οὐκ ἀνεκτὰ ταῦτα οὐδ’ ὅσια; τῶν αὐτῶν τοίνυν τούτων ἔχεται λογισμῶν καὶ ἡ νυνὶ βοήθεια. ἀπόλλυνται μὲν γὰρ οὐδὲν ἧττον καὶ τὴν ἡσυχίαν ἄγοντοσ σοῦ, πρόσεστι δὲ τῷ σχήματι ῥᾳθυμία, τῷ δοκεῖν θεωρεῖν τὰ γιγνόμενα. ὥστε διπλοῦν ἀνθ’ ἁπλοῦ τοὔνειδοσ γίγνεται· καὶ γὰρ μισεῖν τοὺσ ὁμοφύλουσ δοκεῖσ καὶ φοβεῖσθαι τὴν μάχην. μὴ σύ γε, ἀλλ’ ἐξ ἀρχῆσ δυοῖν ἑλοῦ θάτερον· εἰ μὲν τὰ τῆσ ὀργῆσ νικᾷ, χρῆσαι παντὶ τῷ θυμῷ, εἰ δ’ ἐπίστασαι λογίζεσθαι, μὴ σχίζου τῇ γνώμῃ, μηδὲ ἀπέχου μὲν ὡσ φιλίων, πρόῃ δὲ ὡσ πολεμίουσ, ἀλλ’ ἴσθι τοσούτῳ χείρω νυνὶ ποιῶν ἢ εἰ μετὰ τῶν βαρβάρων ἡμῖν ἐπῄεισ, ὅσῳ φανερᾶσ ἔχθρασ προδοσία χαλεπώτερον. σὺ δὲ εἰ μὲν πρέσβεισ ἔλθοιεν παρὰ Πριάμου νυνὶ περὶ συμμαχίασ, οὐκ ἂν αὐτοὺσ δέξαιο τῇ σκηνῇ, ἃ δ’ ἂν εὔξαιντο ἐκεῖνοι, ταῦτα σὺ πράττεισ, καὶ τῷ θυμῷ τὰ πράγματα ἀπολλὺσ κάθησαι· ἔπειτα δ’ εἰ μὴ σιδήρῳ τοῦτο ποιεῖσ ἢ πυρὶ, πρᾷον τοῦθ’ ἡγεῖ τι. καὶ λόγον μὲν οὐκ ἂν ἐξ ἴσου δοίησ ἐκείνοισ τε καὶ ἡμῖν, ἐξ ἴσου δὲ ἀμφοτέροισ ἐκποδὼν ἕστηκασ, μᾶλλον δὲ βοηθεῖσ μὲν οὐδετέροισ, τῇ δὲ γνώμῃ πρὸσ ἐκείνουσ ῥέπεισ·

τοσούτῳ πλέον ἡμῶν ἔχουσι. καὶ παρ’ αὐτὴν μὲν τὴν ὀργὴν οὕτω πολιτικῶσ ἔσχεσ ὥστ’ οὐδ’ αὐτὸν τὸν Ἀγαμέμνονα ᾤου δεῖν τεθνάναι· μέγα τούτου τεκμήριον· οὔκουν ἀπέσφαξάσ γε αὐτὸν, ἐξόν σοι. νῦν δ’ οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδένα δεῖν οἰεί λιπεῖν, καίτοι πολλῷ βέλτιον μετὰ τῶν ἄλλων κἀκεῖνον ἦν παρ’ ἀξίαν σῶσαι ἢ δι’ ἐκεῖνον ἅπαντασ ἄρδην ἀφανισθέντασ περιιδεῖν, καὶ δίκην γ’ ἂν οὕτω παρ’ αὐτοῦ τὴν γιγνομένην λαβεῖν. εἰπὲ γάρ μοι τί μάλιστ’ ἂν εὔξαιο; οὐκ ἀδοξεῖν ἐκεῖνον καὶ κακῶσ ἀκούειν καὶ μῖσοσ ἔχειν ἐν τῷ στρατοπέδῳ; τοῦτο τοίνυν ἐξ ἀμφοῖν αὐτῷ περιέσται, ἔκ τε τῶν μέχρι τοῦδε ἀπολωλότων καὶ τῶν ἀπὸ τούτου σωθησομένων· ὁ μὲν γὰρ ἐκείνοισ αἴτιοσ τούτου δόξει γεγενῆσθαι, τῆσ συμμαχίασ ἀποστήσασ σε δι’ ὧν ὕβρισε, σὺ δὲ τούτουσ νυνὶ σεσωκέναι μόνοσ ἀνθρώπων τῇ βοηθεία ὥστε τὸ μὲν ἐκείνου μέροσ οὐδεὶσ τῶν Ἀχαιῶν σώζεται, τὸ δὲ σὸν οὐδεὶσ διέφθαρται. σκόπει δῆτα καὶ τὴν αἰτίαν τῆσ διαφορᾶσ αὐτῆσ, ὡσ οὐκ ἐξ ἄλλου σοι πράγματοσ κατέστη πρὸσ αὐτὸν, ἀλλ’ ὑπὲρ τῶν Ἀχαιῶν, ὅπωσ σωθεῖεν. τήν τε γὰρ ἐκκλησίαν διὰ τοῦτο ἐποίησασ, ὁρῶν τὸ πλῆθοσ τῶν ἀπολλυμένων ὑπὸ τῆσ νόσου, τῷ τε Κάλχαντι παρῄνεισ εἰπεῖν θαρρούντωσ εἴ τι σύνοιδε. καὶ παρελθόντοσ ἐκείνου καὶ φάσκοντοσ δεδιέναι μή τινα τῶν αὑτοῦ κρειττόνων παροξύνασ κακόν τι λάβοι, ἀπώμνυσ ἦ μὴν μὴ περιόψεσθαι τοῦτον. ἐκ δὲ τούτων ὁ μὲν ἀπέφαινε τὸν αἴτιον, ἐκεῖνοσ δ’ ἀμφοτέροισ ὠργίζετο· σὺ δ’ οὐκ ἀπέστησ πρὶν ἐπράχθη τὸ δέον.

οὐκοῦν ἄτοπον ὑπὲρ ὧν ἵνα σωθῶσι τότε ἤρω τὴν ἔχθραν, τούτουσ νῦν διὰ τῆσ ἔχθρασ διαφθεῖραι, καὶ τὰσ μὲν παρὰ τῆσ τύχησ συμφορὰσ ἀξιοῦν ἐπανορθοῦσθαι, αὐτὸν δ’ ἐξεπίτηδεσ πράττειν ἐξ ὧν ἀπολούμεθα καὶ περὶ ὧν τότε ηὔχου τοῖσ θεοῖσ, περὶ τούτων νῦν οὐ βούλεσθαι διαλεχθῆναι σεαυτῷ· καὶ ὑπὲρ μὲν τοῦ ἱερέωσ τοῦ βαρβάρου τὸν θεὸν ἀξιοῦν αἰδεῖσθαι, ὑπὲρ δὲ τῶν ὁμοφύλων τοσούτων τὸ πλῆθοσ μήτε θεοὺσ τοὺσ κοινοὺσ μήτε ὁσίαν μήτε σπονδὰσ ἐθέλειν αἰσχυνθῆναι· καὶ τότε μὲν προέσθαι τὴν σαυτοῦ γνωρίμην, ἵνα σωθῇ τὰ τῶν Ἀχαιῶν, νῦν δὲ ἀντὶ ταύτησ αὖ πανστρατιᾷ τοὺσ Ἀχαιοὺσ ἐκτρῖψαι. καὶ μὴν εἰ δυοῖν αἱρ́εσισ ἦν, καί μοι πρὸσ Διὸσ ἔστω παρρησία, δίκαιον γὰρ, ἄλλωσ τε καὶ παρ’ ἀνδρὶ τιμῶντι τἀληθὲσ, πότερον δεῖ τὴν παῖδα σώαν εἶναι ταύτην, ἢ τὸ στρατόπεδον καὶ τὰ τῶν Ἀχαιῶν πράγματα; οὐκ ἂν οὔτε τὸν Δία τὸν σαυτοῦ πρόγονον τοῦτ’ ᾔτησασ οὔτ’ ἄλλον θεῶν οὐδένα ταύτην ἀντὶ πάντων λειφθῆναι· τί οὖν; εἰ ταύτην τε ἔξεστι κομίσασθαι καὶ σῶσαι τοὺσ Ἀχαιοὺσ, αἱρήσει ταύτησ τε ἀφεστάναι καὶ τούτουσ ἀπολωλεκὼσ εἶναι; καὶ πῶσ οὐκ ἄτοπον συμφορὰν μὲν ἐπίστασθαι συμφορᾶσ ἀνταλλάξασθαι, ἄμφω δὲ ἐξὸν ἔχειν ἄνευ ζημίασ, εἶτα ἀμφοῖν δέξασθαι στέρεσθαι; οὐ γὰρ μόνων τῶν Ἀτρειδῶν ἦν τὰσ ἑαυτῶν γυναῖκασ φιλεῖν. τίσ δ’ ἂν εἴποι ταῦτα; ἀλλά τοι καὶ κατ’ αὐτὸ τοῦτο ἡ τοῦ πολέμου φύσισ ἀξία θαυμάσαι. εἰ γὰρ ἑκάστῳ τοῦτο παρέστη τὸ κατ’ ἀρχὰσ εὐθὺσ ὅτι νῦν Μενέλαοσ συλλέγει στρατιὰν τῆσ γυναικὸσ τῆσ ἑαυτοῦ χάριν, πῶσ οὖν ἐμέ γ’ εἰκὸσ καταλιπόντα τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα καὶ πρὸσ τῇ γυναικὶ παῖδασ καὶ γονεῖσ ἐν γήρᾳ καὶ χρήματα καὶ οἰκέτασ πλεῖν ἔξω τῆσ Ἑλλάδοσ, καὶ πρὸσ τούτοισ ἔτι κινδυνεύειν ἐπὶ στρατείασ περὶ ψυχῆσ, ὃ πᾶσιν ἁπάντων κτημάτων τιμιώτατον εἶναι συμβέβηκε καὶ πρῶτον ὁ τῶν Ἑλλήνων ἄριστοσ ὁρίζεται, εἰ τούτοισ ἕκαστοσ ἐχρήσατο τοῖσ λογισμοῖσ, οὐδ’ ἂν συνελέγη δή που τὸ στράτευμα τὴν ἀρχήν. νῦν δὲ οἶμαι δύο ταῦτα ἦν τὰ κινοῦντα, τό τε τοῖσ ὁρ́κοισ πάλαι προκατειλῆφθαι θεῶν τινοσ, οἶμαι, προνοίᾳ καὶ τὸ κοινῇ πάντασ ὑβρίσθαι δοκεῖν ὑπὸ τῶν ἀλλοφύλων καὶ μὴ δεῖν ἐπιτρέπειν. προσθείη δ’ ἄν τισ τάχα καὶ τρίτον τὸ τοῖσ ἄρχουσι πείθεσθαι χρῆναι.

μὴ δὴ τοῦτο σκοπῶμεν νῦν, τίνοσ χάριν τὴν στρατείαν ἠράμεθα ἐξ ἀρχῆσ, ἀλλ’ ὅτι οὐ τῶν αὐτῶν ἐστι τότε μὲν τὰ ἄλλα πάντα δεύτερα ποιήσασθαι, νῦν δὲ πρὶν ὧν ἕνεχ’ ἥκομεν πρᾶξαι διαστῆναι. οὐ γὰρ τῇ προφάσει τῆσ στρατείασ ἀκόλουθον, ἀλλ’ ἐναντίον αὐτῇ τῇ στρατείᾳ φαίνεται· ἔπειτ’ οὐδὲ ὅμοιόν ἐστιν· ὅπωσ δὲ, ἀκούσει πρᾴωσ. οὐ γὰρ ἵνα ἐλέγξω λέγω, ἀλλ’ ὅπωσ παραμυθήσωμαι· εἰ γὰρ μὴ ἐκομίζου τὴν ἄνθρωπον, εἰκότωσ ἂν εἰσ ταῦτ’ ἀνεχώρεισ, νῦν δὲ οὐ μόνον αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ ἑπτὰ πρὸσ αὐτῇ δίδωσιν· ἄλλα γὰρ ἐῶ τοσαῦτα τὸ πλῆθοσ. καίτοι εἴ γε οἱ Τρῶεσ ἐβούλοντο τὴν Ἑλένην καὶ ὅσα μετ’ αὐτῆσ ἄγοντεσ ᾤχοντο ἀποδιδόναι, οὐκ ἂν ἡμῖν ἦν λόγοσ πρὸσ αὐτούσ· εἰ δὲ δὴ καὶ παρ’ ἑαυτῶν οἴκοθεν προσετίθεσαν, οὐδὲ φωνὴν οὐδεὶσ προήκατο ἂν ὡσ οὐ χρὴ δέχεσθαι. τί τούτου μέγα σημεῖον; αὐτοὶ ταῦτα προὐκαλούμεθ’ αὐτοὺσ κατ’ ἀρχὰσ εὐθὺσ, ἀλλ’ οὔτε ἐκείνων οὐδεὶσ ταῦτα ἐβούλετο ποιεῖν, σοί τε ἣν ἀφῃρέθησ, ἐπάνεισι μετὰ πολλῶν. εἰ δ’ αὖ καὶ δίκην δεῖ προσυποσχεῖν τῆσ ὕβρεωσ, δέδωκε καὶ μάλα πολλὴν ἐκεῖνόσ γε. χωρὶσ γὰρ ὧν ἀπολώλεκε τοσούτων τὸ πλῆθοσ στρατιωτῶν τήν γε ἀπὸ τοῦ φόβου καὶ τοῦ ταπεινὸσ εἶναι πηλίκην τιν’ οἰεί σοι δίδωσι δίκην; οὐδὲ γὰρ ἄλλο γε οὐδὲν νῦν ἢ τὸ σχῆμα πᾶν ἀποτέθειται, ἱκέτησ ἐκ βασιλέωσ καὶ δοῦλοσ ἐξ ἐλευθέρου γεγονὼσ, καὶ εἰ δεῖ τἀληθέστερον εἰπεῖν, ἐλέῳ θαρρῶν, ἐὰν τὰ κράτιστα φέρηται παρὰ τῆσ τύχησ.

καὶ μὴν εἰ δεῖ καὶ τούτων μνημονεύειν, ἐκεῖνο ἐνθυμήθητι· τῶν ἀτόπων ἐστὶ συλλεγομένησ μὲν τότε τῆσ στρατιᾶσ οὕτω προθύμωσ ἔχειν σε πρὸσ τὸ μετασχεῖν τῶν πραγμάτων, ὥστ’ ἐπειδὴ τάχιστα εἶδεσ τὰ ὅπλα ὁρμῆσαι πρὸσ αὐτὰ καὶ μὴ κατασχεῖν σεαυτὸν, καὶ ταῦτα ὄντα παῖδα κἀν ταῖσ κόραισ κρυπτόμενον, νῦν δ’ ἐπειδὴ τηλικόσδ’ εἶ καὶ παῖδα ἔχεισ ὡραῖον ὡσ συνεῖναι καὶ στρατεύεσθαι, καὶ δόξαν τὴν πρώτην ἐν ἅπασιν εἴληφασ, βούλεσθαι μὴ χρῆσθαι τοῖσ ὅπλοισ τοῖσ σαυτοῦ, ἀλλὰ ζητεῖν προφάσεισ δι’ ἃσ προήσει πάντα, καὶ τότε μὲν τὴν παῖδα ἀπολιπεῖν ῥᾳδίωσ, ἧσ τί σοι φίλτερον εἰκὸσ εἶναι; καὶ ἣν ὁμότιμον ἐκτήσω γυναῖκα σαυτῷ, νῦν δ’ ἑτέρασ παιδὸσ ἕνεκα τἀναντία γνῶναι σαυτῷ περὶ τῶν ὅλων. σκόπει μὴ οὐδὲ τῆσ Δηιδαμείασ ᾖ ταῦτα ἄξια ἐπαινέσαι, μή τί γε ἀνδρὸσ ὅτου καὶ μνησθῆναι καλόν. καὶ λέγεισ δὴ τὰσ μοίρασ τὰσ διττὰσ ἀκηκοέναι παρὰ τῆσ μητρὸσ ἄριστα εἰδυίασ περὶ αὐτῶν. ἐγὼ δὲ ἀμφιγνοῶ μὲν εἴτε σπουδάζων ταῦτα λέγεισ εἴτ’ ἐρεσχελῶν ἡμᾶσ καὶ φιλονεικίᾳ τινὶ θυμοῦ· οὐ γὰρ σοί γε οἱ λόγοι· πολλοῖσ ἔργοισ τοῦτο σοῖσ τεκμαίρομαι. οὐ μὴν ἀλλ’ εἰ τὰ μάλιστα ἐσπούδακασ, ἔστι σοι καὶ τούτων οὕτωσ ἐχόντων ὅμωσ τὰ δέοντα βουλεύσασθαι· μάλιστα μὲν γὰρ ἔγωγε φαίην ἂν τὴν μητέρα σου ποιεῖσθαι τούτοισ συγκατατίθεσθαι τοῖσ λόγοισ, ἐπεὶ καὶ ὁ πατὴρ καὶ ὁ διδάσκαλοσ οὕτωσ ἐπαίδευόν σε πειρώμενοι, ἔπειτ’ ἐνταῦθα δὴ καὶ τὸ πάνδεινόν ἐστιν, εἰ παρ’ αὐτοὺσ μὲν τοὺσ λόγουσ καὶ τὴν ἀκοὴν οὕτωσ ἐρρωμένωσ ἔσχεσ ὥστε τὴν εὐδοξίαν καὶ τὸ καλὸν πρὸ τῆσ ἀσφαλείασ καὶ τοῦ γήρωσ αἱρεῖσθαι, ἐπειδὴ δὲ ὡμολόγησασ αὐτῇ περὶ τῆσ ἀμείνονοσ μοίρασ, πάλιν ἐξ ἀρχῆσ ἕτεροσ γενήσει, καὶ τότε μὲν καὶ τῆσ ψυχῆσ τῆσ σαυτοῦ πλείονοσ ἄξιον ἡγοῦ τὸ στρατόπεδον, νῦν δὲ οὐδὲ τῆσ κόρησ ἀντάξιον, μᾶλλον δὲ ἑνὸσ τῶν περὶ τὴν κόρην συμβάντων. οὕτωσ μέντἂν ἀμφοτέρων δόξαισ τὴν παῖδα τιμιωτέραν ἡγεῖσθαι, καὶ σαυτοῦ καὶ τῶν Ἀχαιῶν.

πῶσ γὰρ οὐ καὶ σαυτοῦ, εἰ τοῦ μὲν σώζεσθαι κρεῖττον τὸ εὐδοξεῖν, τοῦ δὲ εὐδοξεῖν ἡ κόρη; δόξαισ δ’ ἂν οὕτωσ καὶ τὴν μητέρα ἐψεῦσθαι, καὶ σαυτὸν ἐξελέγχειν οὐκ ἐπιστάμενον λογίζεσθαι. τὸ μὲν γὰρ ἀπ’ ἀρχῆσ εὐθὺσ ἑλέσθαι πλεῖν οἴκαδε καὶ ζῆν ἡσυχῇ γνώμησ κρίσισ ἦν, τὸ δὲ τοὺσ ἐπὶ τῆσ στρατείασ κινδύνουσ ἑλόμενον μεταβαλέσθαι περὶ τῶν αὐτῶν οὐ ταὐτὰ γιγνώσκειν ἐστίν· ὃ σοὶ τῶν πάντων ἥκιστα προσήκει, ὅσῳπερ ἀνθρώπων μάλιστα ἀρετὴν ἀσκεῖσ καὶ τὸ μὴ ψεύδεσθαι. οὐ γὰρ δή που τοὺσ μὲν ἄλλα λέγοντασ, ἄλλα δὲ γιγνώσκοντασ αἰτιάσει, τοὺσ δὲ ὑπὲρ τῶν αὐτῶν ἄλλοτε ἄλλωσ βουλευομένουσ καὶ μὴ τοὺσ αὐτοὺσ ὄντασ ἐπαινέσει. σκέψαι δὲ ὅτι κἀν τοῖσ στρατοπέδοισ μέχρι μὲν μὴ συνάγουσιν οἱ στρατηγοὶ πᾶσ τισ ὡσ εἰπεῖν αὐτοκράτωρ ἐστὶν αὑτοῦ, ἐπειδὰν δὲ εἰσ τάξιν καταστῇ, ταύτην δεῖ σώζειν, ἢ φαῦλον νομίζεσθαι· σὺ δ’ οὐ βουλεύεσθαι δόξεισ περὶ ὧν αἱρ́εσίσ ἐστί σοι, ἀλλ’ ἀναχωρεῖν ἀπὸ τούτων ἃ προὔκρινασ αὐτὸσ καὶ μονονοὺ λιπεῖν τὴν τάξιν· ὃ καὶ ὄναρ μοι δοκεῖσ σύ γε ἰδὼν εἰκότωσ ἂν αἰσχυνθῆναι. δίκαια καὶ καλὰ ταῦτα ἐγίγνωσκεσ, ὡσ οὐχ αἱρετὸσ βίοσ ἀνθρώπῳ μακρὸσ, εἰ μὴ προσέσται τὸ πράττειν τὰ δέοντα. ἐπεὶ δὲ τὴν παῖδα οἱ κήρυκεσ ἄγοντεσ ᾤχοντο, καὶ δὴ διὰ τοῦτο ἑτέρωσ ἔχει τὰ τῆσ φύσεωσ. οὐ παύσει δύο τῶν χειρίστων ὀνειδῶν ἀμφισβητῶν, δειλίασ καὶ ἀπιστίασ· ὃ τῶν ἐχθρῶν οὐδεὶσ πώποτε ὠνείδισε. καίτοι τίσ ἂν ἦσθα πρὸσ θεῶν, εἴ σοι ταῦτα Ἀγαμέμνων ἀνετίθει; ἐγὼ δ’ ἡγοῦμαι τὸ μὲν τέλοσ πάντων πραγμάτων τῷ θεῷ χρῆναι καταλιπεῖν, ὥσπερ καὶ ἡμᾶσ ἅπαντασ ὁρᾷσ περὶ ἡμῶν αὐτῶν βεβουλευμένουσ.

οὐ γὰρ ποικίλησ δεῖται τοῦτό γε μούσησ, ἀλλὰ πᾶσιν εὔδηλον ὅτι εἰρήνη πολέμου γέρασ συμφορώτερον καὶ ὅτι οὐκ ἔστι μαχομένουσ καὶ κινδυνεύοντασ ἀναιμωτὶ τὸν αἰῶνα διελθεῖν. ἀλλ’ οὐ τούτου χάριν τὰσ πίστεισ παραβαίνομεν· ἀλλ’ ὧν μὲν ὁ δαίμων κύριοσ, αὐτῷ καταλείπομεν, ὅσα δὲ εἰσ λογισμοὺσ ἥκει καὶ τὸ βουλεύσασθαι, μηδαμοῦ τῶν χειρόνων ἑαυτῷ τιμᾶν ἀνδρόσ. νὴ Δι’ ἀλλ’ οὐκ ἄξιά σου τὰ δῶρα οὐδ’ ἐκπλήξει σε ὑπισχνούμενοσ, οὐδ’ ἂν τὴν ψάμμον καὶ τὴν κόνιν παρέλθῃ τῷ πλήθει. ἄριστά γε, ὦ γενναῖε, καὶ γνωρίζω τούτουσ ἤδη τοὺσ λόγουσ. ἐγὼ δὲ οὐ τῶν χρημάτων ἕνεκα συμβουλεύω σοι βοηθεῖν τοῖσ Ἀχαιοῖσ· πόθεν; μηδέποθ’ οὕτω σμικρῶσ ἴδοιμι τὰ σά· ἀλλ’ ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ προσήκειν οὕτω ποιεῖν. ἀλλὰ τὰ μὲν χρήματα φιλίασ τινὶ συμβόλῳ δέξασθαι εἴτε καὶ χαίρειν ἐᾷσ, οὐχὶ διοίσομαι· καὶ περὶ τῆσ κηδείασ ταύτησ ἐπὶ σχολῆσ βουλεύσασθαι, μηδὲ γὰρ ἂν τοῦτό σε ἁρπάσαι. παῖσ γὰρ ἂν εἰήν, εἰ ταῦτα συμβουλεύοιμι, ἡγεῖσθαι μὲν ἐκεῖνον οὐκ ἀνελεύθερον εἶναι τῇ δόσει καὶ τοῖσ ἐπαγγέλμασι, σαυτῷ δὲ ἕτερα εἶναι τὰ ποιοῦντα τὴν ἔξοδον. ποῖα ταῦτα; ἃ μικρῷ πρόσθεν αὐτὸσ ἀπηρίθμεισ, πολλῷ χρημάτων καλλίω πράγματα. πῶσ γὰρ οὐκ ἄτοπον καὶ ὑπερφυὲσ, εἰ πρότερον μὲν τῶν Ἀχαιῶν τούτων ἡγούμενοσ δώδεκα μὲν πόλεισ κατὰ θάλατταν, ἕνδεκα δ’ εἷλεσ κατ’ ἤπειρον οὐδὲν τῶν ἰδίων ὑπολογιζόμενοσ, οὐ πόνον, οὐ κίνδυνον, οὐκ ἀσχολίαν, οὐχ ἣν φιλτάτην εἶναι φῂσ σαυτῷ ψυχὴν εἰ προήσει, καὶ τοσούτων εὐποριῶν καὶ τοσαύτησ εὐδαιμονίασ ἀπέδειξασ κυρίουσ· νῦν δ’ οὐδ’ εἰσ αὐτὴν τὴν σωτηρίαν αὐτοῖσ ἐπαρκέσαι τολμήσεισ. πόθεν ὦ πρὸσ θεῶν ἐκτήσω τὴν κόρην, ἵνα τἄλλ’ ἀφῶμεν;

ἀφ’ ὧν εὐηργέτεισ ἡμᾶσ. οὕτω γοῦν καὶ τὴν Λυρνησὸν εἷλεσ ἐν τῷ πλήθει τῶν ἄλλων χωρίων. οὐκοῦν οὐ τὸ στράτευμα τῆσ παιδὸσ εἰκὸσ εἶναι προσθήκην, ἀλλὰ τὴν παῖδα τοῦ στρατοπέδου καὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων. ἁπάντων δὲ ἀτοπώτατον, εἰ ὁ μὲν Χρύσησ τὴν θυγατέρα ἀπολαμβάνων οὐ προήχθη περαιτέρω εὔξασθαι ὡσ πολεμίοισ, ἀλλ’ ἐπέπαυτο τῆσ ὀργῆσ, ἄνθρωποσ βάρβαροσ καὶ φύσει πολέμιοσ καὶ συγκινδυνεύσασ καὶ περὶ τῆσ σωτηρίασ αὐτῆσ, σὺ δ’ αὐτήν τε ἀπολαμβάνων τὴν ἄνθρωπον καὶ πρὸσ ἐκείνῃ τοσαύτασ λαμβάνων, καὶ πρὸσ ταῖσ γυναιξὶ χρήματα, πόλεισ, χώραν, συγγένειαν, ἃ θαυμάζειν δέον οὐκ ἐῶ, μέμψασθαι δ’ οὐκ ἔχεισ, εἰσαεὶ μενεῖσ ἐπὶ τοῦ παροξυσμοῦ; κἀκεῖνοσ μὲν συνεύξατο τῷ θεῷ παῦσαι τὴν νόσον ἡμῖν, σὺ δ’ οὐ βουλήσει παῦσαι τὰ τοῦ πολέμου δύσκολα; ἀλλ’ ὁ μὲν ἐξ ἀμφοῖν ἐνεδείξατο τὴν δύναμιν τοῖσ Ἀχαιοῖσ, ἔκ τε ὧν καταρασάμενοσ πολλοὺσ διέφθειρε καὶ ὧν εὐξάμενοσ ἅπαντασ ἔσωσε, σὺ δ’ ἀξιώσεισ ἀπὸ θατέρου μόνου μιμήσασθαι τὸν ἱερέα, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν ἀπολλυμένων; ἀλλὰ πολλῷ βέλτιον ἦν τῷ σώζειν πάντασ ἐνδείκνυσθαι τὴν ῥώμην ἢ θάτερον πράξαντα τὸ λοιπὸν φυγεῖν, καὶ προδοῦναι μὲν τὸ στρατόπεδον ἐπὶ τῷ κομίσασθαι τὴν σαυτοῦ δεινὸν ἂν ἡγήσω, σῶσαι δὲ οὐ δέξει τὸ στρατόπεδον μετὰ τοῦ τὴν σεαυτοῦ κομίζεσθαι, ἀλλ’ ὁ μὲν Ἕκτωρ πυρὶ καὶ σιδήρῳ πάντα ἐπέρχεται, καὶ σμικρόν ἐστιν αὐτῷ σῶσαι Τροίαν, σὺ δ’ ἐν τῇ σκηνῇ μενεῖσ ᾄδων πρὸσ λύραν; πότερον τὰ ἑτέρων ᾄδων μενεῖσ; ἀλλ’ ἄμεινον ἑτέροισ τὰ σαυτοῦ παρασχεῖν ᾄδειν ἐπὶ χρηστῷ τινι. ἀλλὰ τὴν μῆνιν νὴ Δί’ ἣν μηνίεισ ταύτην ὑμνήσεισ ὥσπερ θεόν; δέδοικα μὴ τῶν Ἀχαιῶν ᾄδησ ἐπιταφίουσ, οὕτωσ ἀωρὶ τοῦ παντὸσ χρόνου μελῳδῶν. εἶτα φῂσ εἶναι φιλόψυχοσ καὶ καταψεύδει σαυτοῦ. καὶ τίσ ὦ πρὸσ θεῶν οὕτω παῖσ ἐστιν ὥστε πεισθῆναι ὡσ Ἀχιλλεὺσ ἀγαπᾷ ζῶν καὶ διὰ ταῦτα ἔξω βελῶν ἐστιν, ὅτι οὐχ οἱο͂́ν τε ἀποθανόντα ἀναστῆναι; εἰ δ’ Ἐπειοῦ τοῦ Φωκέωσ ἠκούομεν, ποίουσ ἄν τινασ ἄλλουσ ἢ τούτουσ ἠκούομεν τοὺσ λόγουσ;

καίτοι τί λέγω; ἐκεῖνοσ πυκτεύων ἥδιον ἂν τεθναίη, πρὶν ἐκστῆναί τινι. ταῦτα μὲν οὖν εἰσ Θερσίτην τρέποιτο καὶ ὅστισ ἐκείνῳ παραπλήσιοσ· σὺ δὲ ὦ τᾶν μὴ σκῶπτε, μηδ’ ἀντιποιοῦ κακίασ, ἧσ οὐδέν σοι προσήκει· οὔτε γὰρ ἡμᾶσ πείσεισ οὔθ’, ὡσ ἐγᾦμαι, σαυτόν. ἀλλὰ καθελκύσασ τὰσ ναῦσ ἀποπλέων οἰχήσει; εἶτ’ οὐκ αἰσχύνει τὰσ Νηρηίδασ τὰσ πρὸσ μητρὸσ συγγενεῖσ οὕτωσ ἀνομοίωσ πλέων τὴν θάλατταν νῦν καὶ πρὸ τοῦ· τότε μὲν δόξησ ἀφορμὰσ δύναμιν συλλέγων τῷ στρατοπέδῳ, νυνὶ δ’ ἅπασι λελυμασμένοσ. πρὸσ ποτέρων δέ σοι ταῦτα ἄξια τῶν συγγενῶν, πότερον τῶν θαλαττίων ἢ τῶν κατ’ ἤπειρον, οἵ ποτ’ ἐλθόντεσ δεῦρο οὐ πρότερον ἀπῆραν πρὶν συνεξεῖλον τῷ πολεμάρχῳ. τί δὲ καὶ θήσει πρὸσ θεῶν ὄνομα τῇ θυσίᾳ, ἣν αὔριον θύσειν φῄσ; πότερον χαριστήρια, ἢ τί καλεῖσ αὐτήν; εἶτ’ οὐκ αἰσχύνει τοὺσ θεοὺσ αὐτοὺσ μάρτυρασ τοσαύτησ κακίασ ποιούμενοσ, θύων καὶ σπένδων καὶ παιανίζων ἐπὶ ταῖσ τῶν Ἑλλήνων συμφοραῖσ, φάσκων ἀπέχειν ἅπαντα παρ’ αὐτῶν, ὁρῶν εἰσ τὸ πεδίον, μεστὸν νεκρῶν τῶν ὑπὸ σοὶ ταττομένων, ἡμέραν οὐκ οἶδα πόστην ἄνω. τί δ’ ἔσται σοι τοῦ πλοῦ τὸ σχῆμα; ἢ τίσ λόγοσ τῶν ἰδόντων ἢ τῶν ἀκουσάντων; Ἀχιλλεὺσ ἐπαναπλεῖ; ποῖα λάφυρα κομίζων, ἢ ποίασ ἀπαρχὰσ ἄγων, ἢ τί τῶν οἴκοι στεφανώσων, ἢ τῶν ἰδίων ἢ τῶν δημοσίων; καλὸν δὲ τῇ Σκύρῳ νῦν προσχεῖν. καὶ τί φήσεισ πρὸσ τὸν παῖδα τὸν σαυτοῦ; τί τῇ γυναικὶ δόξεισ εἶναι βελτίων εἰπών; καὶ τί λέγω Σκῦρον ἢ γυναῖκα; ἀλλὰ τί φήσουσιν οἱ Τρῶεσ;

ἆρ’ οὐ φεύγειν σε φοβούμενον, ὁρῶντα οὐδεμίαν σωτηρίαν ἐὰν μένῃσ; ἄξιόν γε, οὐ γάρ; τὸ Πριάμου καὶ Νέστοροσ γῆρασ συντεθὲν τοιαύτησ αἰσχύνησ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐ ποιήσεισ, μενεῖσ δὲ ἄχρι ἂν ἐπὶ τὰσ σὰσ σκηνάσ τε καὶ ναῦσ ὁ Ἕκτωρ ἀφίκηται, κτείνων πάντασ ἑξῆσ, τηνικαῦτα δὲ αὐτοῖσ δείξεισ ὅστισ εἶ; εἰ μέν σοι τοσοῦτον περίεστι, πῶσ οὐκ αἰσχρὸν ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐᾶσαι γενέσθαι καὶ μὴ περὶ τῆσ ἁπάντων σωτηρίασ τῇ περιουσίᾳ χρήσασθαι, ἀλλ’ ὅταν μηδεὶσ λίπηται; εἰ δ’ ἐργῶδεσ ἤδη γίγνεται, βοηθητέον ἡνίκ’ ἔξεστιν; ἐγὼ δ’ ἀπιστῶ οὐδ’ ἐκείνῳ, τῷ μὴ οὐ καὶ μόνον σὲ πρὸσ ἅπαντασ τοὺσ βαρβάρουσ ἱκανὸν εἶναι καὶ ἔτι κρείττω. ἡγοῦμαι μέντοι τῷ παντὶ τὸ τοῦ καιροῦ διαφέρειν οὐ μόνον κατὰ τοῦτο ὅτι ἄμεινον ὄντων σοι τῶν θεατῶν καὶ μαρτύρων ἐπιδείξασθαι τὴν ὑπερβολὴν ταύτην, ἀλλ’ ἔτι καὶ κατ’ ἐκεῖνο, ὅτι τηνικαῦτα μὲν σαυτῷ δόξεισ βοηθεῖν καὶ κατ’ ἀνάγκασ ἀμύνεσθαι, νῦν δ’ ὑπὲρ τῶν κεκληκότων ἐξιέναι καὶ βοηθεῖν τούτοισ· ὥστε οὐ μικρὸν κερδανεῖσ παρὰ τὴν χάριν. ὅλωσ δὲ οὐκ ἔστι τοῦ πολέμου ταμίαν γενέσθαι καθ’ ὅσον βούλει μέροσ. ἀλλὰ πολλὰ γένοιτ’ ἂν ὧν βούλει μεθ’ ὧν οὐκ ἂν δέξαιο. πεσεῖταί τισ καὶ τῶν πάνυ σοι κεχαρισμένων. καὶ τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἐῶ, ἀλλ’ ἡμᾶσ τουτουσὶ οὓσ προσεῖπασ φιλτάτουσ, καὶ οὓσ ἀνέστησ ἰδὼν, καὶ οἷσ τὸν κρατῆρα ἔστησασ καὶ προεῖπασ ζωρότερον εἶναι, τί κωλύει καὶ ἡμᾶσ αὔριον κεῖσθαι τηνικάδε ὁμοῦ τοῖσ ἄλλοισ ἀναμεμιγμένουσ, καὶ μεθ’ ὧν νῦν σπένδεισ, ἀπὸ τούτων ῥυῆναι τὴν γῆν αἵματι καὶ κρατῆρασ ἐν Ἕκτοροσ ἵστασθαι ἐπινικίουσ καὶ παιᾶνασ ᾄδεσθαι σοῦ ζῶντοσ ὦ Ζεῦ; τί δ’, ἂν ἅμα ταῖσ σκηναῖσ ἐχομέναισ καὶ ταῖσ ναυσὶν ἐμπιμπραμέναισ καὶ τὴν περιπόθητον ταύτην ἀποσφάξωσιν, ἢ καὶ λαβόντεσ αἰχμάλωτον αὖθισ ἄγωσι πρὸσ ἑαυτούσ; ἢ νῦν αὕτη κεφάλαιόν ἐστι πάντων τῶν πραγμάτων;

ἡδέωσ δ’ ἄν σου πυθοίμην, εἰ τότε αὐτὴν παραλαβὼν Ἀγαμέμνων ἀπέκτεινεν, ἢ καὶ παρὰ σοὶ μένουσαν, τί χρῆν αὐτὸν ποιεῖν νῦν, ἢ πόσα τὰ ὑποφόνια καταθέντα εὐμενοῦσ τυχεῖν, εἰ δὴ νῦν ζῶσαν ἀποκαθιστάντοσ καὶ προσέτι ὀμνύντοσ ἃ μάλιστ’ ἂν σὺ βουληθείησ, εἶτ’ οὐ παύσει, ἀλλ’ εἰσ τοσοῦτον ἥξεισ ὀργῆσ, ὥστ’ εἰ μὴ παρὰ πάντων λήψει τὴν δίκην κατὰ ἔθνη καὶ κατὰ πόλεισ καὶ κατὰ σῶμα ἕκαστον, ἀβίωτον ἠγήσει τὸν βίον σαυτῷ. ὁρ́α μὴ αὐτὴν τὴν παῖδα μισήσῃσ, ὅταν δι’ αὐτὴν διαφθαρῇ πασσυδὶ τὸ στρατόπεδον. βούλομαι δέ σοι καὶ τοῦ διδασκάλου Χείρωνοσ λόγον εἰπεῖν, ὅν ποτ’ ἐν τῷ Πηλίῳ διελέχθη πρόσ τινα τῶν ἀπ’ Αἰτωλίασ. θυμοῦ γὰρ ἔφη μετρίου μὲν οὐδὲν ἂν κάλλιον ἀνθρώπῳ γενέσθαι, τοῦ δὲ ὑπερβάλλοντοσ οὐδὲν αἴσχιον· ὃσ τοὺσ μὲν ἐχθροὺσ ἀντιλυπήσασ ἀπήλλακται, τὸν δὲ ἔχοντα ἀεὶ καὶ συνεχῶσ ἀπόλλυσι. σὺ δὲ μήτε ἐργάσῃ περαιτέρω μηδὲν μήτε αὐτὸσ πάθῃσ. ἐνθυμοῦ δὲ ὅτι πᾶσι πράγμασιν ὥσπερ ὁρ́ουσ ἡ φύσισ ἐστήσατο καὶ οὐδέν ἐστιν ἀθάνατον τῶν ἐν ἀνθρώποισ, οὐ πόλεμοσ, οὐκ εἰρήνη, οὐ χάρισ, οὐκ ὀργὴ, οὐκ ἄλλο τῶν πάντων οὐδέν· ἢ τῆσ μὲν φιλίασ τῆσ ὑπαρχούσησ σοι πρὸσ τὸν βασιλέα λύσισ εὑρέθη, τῆσ δὲ ὀργῆσ οὐ φανεῖται πάλιν; καὶ μὴν πολὺ βέλτιον τὰσ φιλίασ ἀθανάτουσ ἀξιοῦν εἶναι ἢ ’κείνων ἐρχομένων ὑπὸ τὴν τύχην τῆσ ἔχθρασ μὴ βούλεσθαι πορίζεσθαι λύσεισ· δύο γὰρ τούτω θεὰ περιέρχεσθον ἅπαντα τὰ τῶν ἀνθρώπων, Νέμεσισ καὶ Δίκη, οὐκ ἐῶσαι μεῖζον τῆσ φύσεωσ φρονεῖν, ἀλλὰ ῥᾳδίωσ μικροὺσ ἐκ μεγάλων ποιοῦσαι, ἐάν τισ αὐτῶν μηδένα ποιῆται λόγον. καὶ τούτου σοι τὸ παράδειγμα ἐγγύθεν· ὃσ σοῦ τότ’ ἐφρόνησε μεῖζον, τίνοσ οὐκ ἔλαττον φρονεῖ νῦν; ἡγεῖσθαι δὲ χρὴ λόγῳ μὲν ἀκούειν ταῦτα παρ’ ἡμῶν, τῇ δὲ ἀληθείᾳ καὶ τοῖσ γιγνομένοισ Ἕκτορα πρεσβεύειν καὶ διαλέγεσθαί σοι·

ὃσ τὰ μὲν ἄλλα ὅσα ὑβρίζει καὶ προπηλακίζει τί τισ ἂν λέγοι; σὲ δὲ ἀπειλεῖ καθεύδοντα λήψεσθαι. πάντωσ δὲ οὐδὲ τὸν Δάρδανον τὸν ἑαυτοῦ πρόγονον οὐδὲν εἶναι χείρω τοῦ Αἰακοῦ τοῦ σοῦ, σέ τε σκήπτεσθαι τὴν μῆνιν, τὸ δ’ ἀληθὲσ αὐτὸν ὀρρωδεῖν. ἃ πῶσ ἀνεκτὰ ἀκούειν ἐμοί; τίσ ὑπὲρ σοῦ τούτων λήψεται δίκην; οὐκ ἀναστήσει πρὸσ θεῶν; οὐ δυσχερανεῖσ ὅτι μὴ πάλαι, οὐχ ὅσον τοῦ χρόνου προεῖται ζημίαν θήσει; οὐκ εἰ δεῖ καὶ τῆσ κόρησ ἕνεκα ὀργισθῆναι, εἰσ τοὺσ Τρῶασ ἀφήσεισ τὸν θυμὸν τοὺσ ἁπάντων τούτων αἰτίουσ; εἰ γὰρ ἐκεῖνοι μηδὲν παρεκίνησαν ἐξ ἀρχῆσ, τί τῶν πάντων ἂν ἢ μεῖζον ἢ ἔλαττον ἐνταυθοῖ συνέβη δυσχερέσ; ἐνθυμοῦ δὲ ὅτι Πηλεὺσ μέσοσ Αἰακοῦ καὶ σοῦ, Αἰακοῦ ἐκείνου, εἰσ ὅν ποτ’ ἦλθε τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα. σοὶ δὲ ὑπάρχει καὶ τοῦτο ὡσ κάλλιστα· μιμούμενοσ γὰρ τὴν τοῦ προγόνου γνώμην ὑπεραίρεισ τῷ σχήματι. ὁ μὲν γὰρ εὐξάμενοσ ὤνησε, σὺ δ’ ἔργῳ βοηθήσασ ἐκπλήσεισ τὰσ ἁπάντων εὐχάσ. κἀκεῖνα ἔτι πρὸσ τούτοισ λογίζου, ἔξιμεν δὴ αὐτίκα μάλα ἐκ τῆσ σκηνῆσ, ποίοισ ποσὶν, ὦ πρὸσ τοῦ Διὸσ, εἰ μὴ σοὶ ταῦτα συνδόξειε; τίνασ λόγουσ ἐροῦμεν ἀπελθόντεσ, ἢ ποίασ ἀποκρίσεισ ἀποκρινούμεθα; καραδοκοῦσι δὲ δή που πάντεσ, εἰ ἄσμενοι περιχυθέντεσ ἄλλοσ ἄλλοθεν πεύσονται. τί χρὴ πρὸσ αὐτοὺσ λέγειν; ἀπόκριναι· σπεῖσον μεθ’ ἡμῶν τῷ Διὶ τῷ σωτῆρι, μὴ τὴν τελευταίαν τοῦ νῦν εἶναι, ἀλλ’ αἰσχυνθεὶσ τήν τε χρείαν τὴν κοινὴν καὶ τοὺσ πρέσβεισ ἡμᾶσ καὶ τῆσ πρεσβείασ τὴν ὡρ́αν, νύκτα ταύτην, ἢ καὶ ἄστρα ταυτὶ καὶ θεοὺσ καὶ ἡρ́ωασ τοὺσ κοινοὺσ τῶν Ἑλλήνων, ἐκδὺσ τὴν ὀργὴν ὥσπερ νόσον φάνηθι τοῖσ βαρβάροισ ἅμα τῷ ἡλίῳ.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION