Aristides, Aelius, Orationes, Λευκτρικὸσ γ# ὑπὲρ Λακεδαιμονίων δεύτερος

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Λευκτρικὸσ γ# ὑπὲρ Λακεδαιμονίων δεύτερος)

μεθ’ ὑμῶν, ὦ Ἀθηναῖοι, σκεψόμενοσ παρῆλθον ποτέροισ δεῖ με συνειπεῖν. ἡγοῦμαι δὲ καὶ ὑμᾶσ ὀρθῶσ ἄν τι ποιεῖν, εἰ μὴ τοῖσ πάλαι κεκρικόσι μηδὲ τοῖσ ἐφ’ ἑαυτῶν προσέχοιτε, ἀλλὰ τοῖσ τὰ συμβησόμενα ἐκ τῶν λογισμῶν ἀναμένουσι. τὸ γὰρ ταυτὰ συμβουλεύειν ὑμῖν τε καὶ αὑτῷ, τοῦτ’ εἶναί μοι δοκεῖ σκοπεῖν ἐν κοινῷ περὶ τῶν πραγμάτων, μὴ προκατειλημμένον. οὐκοῦν Λακεδαιμόνιοι μὲν, ὡσ ὑμεῖσ τε ἠκούσατε κἀγώ φημι, παρεσπόνδησαν τὴν Καδμείαν κατασχόντεσ, καὶ πλεονεξίασ ἐπίδειγμα ἐποιήσαντο οὐχ ἧττον ἢ Θηβαῖοι παρελθόντεσ εἰσ Πλαταιάσ ποτε· Θηβαῖοι δ’ οὕτωσ ἰσχυροὶ γεγόνασιν ὡσ συνενηνοχέναι αὐτοῖσ ἀδικηθεῖσιν. ἐχόντων δὲ οὕτω τούτων ἡ κατηγορία μὲν ἐν Λακεδαιμονίοισ, φόβοσ δ’ ἐν Θηβαίοισ ἐστίν. εἰ μὲν οὖν δικάζομεν αὐτοῖσ, ἠδικηκέναι τοὺσ Λακεδαιμονίουσ ψηφιζόμεθα καὶ δικαίωσ ἃ πεπόνθασι πεπονθέναι· εἰ δὲ μέμικταί τι βουλῆσ καὶ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἡμῖν, οὐκ αὐξήσομεν τοὺσ Θηβαίουσ οὐδὲ τῆσ Λακεδαιμονίων ἀγνωμοσύνησ κληρονόμουσ ποιήσομεν. οὐ γὰρ εἰ δικαίωσ ἐκείνουσ ἀναιρήσουσι, τοῦτο σκεψόμεθα, ἀλλ’ εἰ ταυτὸν τοῦτο καὶ ἡμᾶσ ἀδίκωσ ποιῆσαι δυνήσονται, τοῦτο φοβησόμεθα· καὶ τὸ παράδειγμα ὃ νῦν ἡμᾶσ πεποίηκε τοῖσ Θηβαίοισ συναλγεῖν οὐ βουλησόμεθα ἐλθεῖν ἐφ’ ἡμᾶσ, τῶν νῦν ἀνθελκόντων ἐκποδὼν γενομένων. ἐγκλήματα δ’, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, πολλὰ μὲν ὑμῖν ὑπάρχει πρὸσ Θηβαίουσ, πολλὰ δὲ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ, πρὸσ ὁποτέρουσ δὲ πλείω καὶ μείζω οὐ διαφέρομαι, πλὴν οἶδ’ ὅτι εἰ ἓν ὧν ἐπεχείρησαν Θηβαῖοι κατώρθωσαν, οὐκ ἂν νῦν ἐβουλευόμεθα. ἀλλ’ ἐάσω τό γε μηδ’ ἔργῳ συμβὰν θεῶν τινοσ μεγάλῃ προνοίᾳ· πάλιν δέ με ὕπεισιν ὡσ οὐδ’ αὐτοῦ τούτου παντάπασιν ἀναίτιοι Λακεδαιμόνιοι. τὸ γὰρ εἰσ τοῦτο ἀγαγεῖν τὴν πόλιν ὥστ’ ἔχειν Θηβαίουσ ταῦτ’ ἀποφήνασθαι περὶ αὐτῆσ ὑπάγει δικαίωσ αὐτοὺσ τῆσ μέμψεωσ τῇ κοινωνίᾳ.

ἀλλὰ τοῦ μὲν εἰσ τοῦτ’ ἀγαγεῖν ἡμᾶσ μέτεστι καὶ Θηβαίοισ τοῖσ συμπολεμήσασιν αὐτοῖσ, τοῦ δὲ φείσασθαι τὸ λοιπὸν οὐκέτ’ ἔχουσι Λακεδαιμόνιοι τούσδε κοινωνούσ. καὶ μὴν οὐδ’ ἐκεῖνό γε προσδέξομαι ὅτι Θηβαίων εἷσ εἶπε ταῦτα. ἃ γὰρ Πλαταιὰσ πρότερον διέθεσαν, τοιαύτην ἀναχώρησιν οὐκ ἀπολείποντ’ αὐτοῖσ οὐδὲ σκῆψιν, οὐδὲ τοιοῦτον τὸν ὑπὲρ τῆσ περὶ ἡμῶν ψήφου λόγον δείκνυσιν ὄντα. εἴποιεν δ’ ἂν καὶ περὶ τῆσ παλαιᾶσ αἰτίασ ὡσ οὐκ ἀπὸ πάντων ἦν, ἀλλ’ οἱ προεστηκότεσ αὐτῶν ἐμήδιζον· εἰ δ’ ὑπὲρ ὧν μὲν προὔδοσαν τοὺσ Ἕλληνασ καὶ ὑπὲρ ὧν τοὺσ δεῖνασ ἀνεῖλον καὶ ὑπὲρ ὧν ἡμᾶσ ἐμέλλησαν, τοῖσ πρώτοισ ἐκείνοισ ἀκόλουθα ποιοῦντεσ, καὶ εἴ τι ὅλωσ ἠγνωμονήκασιν, ὑπὲρ μὲν τούτων τοὺσ προεστηκότασ προβαλοῦνται, ὅταν δέ τισ τοῦ Πειραιῶσ μόνον μνησθῇ, πάντεσ ἥξουσι περὶ ὧν δή που καὶ εἷσ τισ καὶ δεύτεροσ εἶπε, μάτην πάντεσ εὐήθεισ κέκληνται τὰ κράτιστα ὄντεσ σοφοί. ἄλογον δέ μοι φαίνεται, πρὸσ ἀμφοτέρουσ ὄντων ἐγκλημάτων ἡμῖν, Λακεδαιμονίοισ μὲν ἐπεξεληλυθέναι καὶ δίκην ἐζητηκέναι λαβεῖν, Θηβαίουσ δὲ ἀφεῖναι καθάπαξ, καὶ τοσοῦτον ὑπερβαλεῖν ἐκείνοισ ὀργιζομένουσ ὥστ’ ἀδικήσειν ἡγεῖσθαι, εἰ μὴ μέχρι παντὸσ τοῖσδε συνεστήξομεν. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι δεῖν μέχρι τούτου τιμωρεῖσθαι Λακεδαιμονίουσ μέχρι οὗ μὴ τοὺσ Θηβαίουσ ἀθώουσ παντάπασιν ἀφήσομεν. φοβοῦμαι δὲ μὴ Θηβαίοισ γιγνόμενοι σύμμαχοι τοὺσ ὑπάρχοντασ ἡμῖν αὐτοῖσ ἀπολέσωμεν. σκοπῶν γὰρ τὰσ παλαιὰσ αἰτίασ, ἃσ ἡμῖν ἐπήνεγκαν οἱ Ἕλληνεσ, ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐχούσασ εὑρίσκω, τοῦτο δὲ, μὴ μετρίωσ ἡμᾶσ χρῆσθαί τισιν αὐτῶν. ἔστι τοίνυν ἅπαντα ἅ τισ ἂν τόθ’ ἡμῶν ἐξήτασεν, ἂν εἰσ ταυτὸν συνθῇ τισ, οὐδ’ ἐγγὺσ τῆσ νῦν ἐγχειρήσεωσ. τὸ γὰρ Λακεδαιμονίουσ ἀνελεῖν ἐθέλοντασ φανῆναι τίσ ἂν εἴποι πάντων τῶν πρὸσ τοὺσ ὑπηκόουσ τότ’ ἀηδῶν μὴ οὐ πολὺ μεῖζον καὶ χαλεπώτερον εἶναι; ὥστε πῶσ ἡμῖν ἀκολουθήσουσιν οἱ τότ’ ἐκεῖνα δυσχεράναντεσ οὐ δύναμαι συνιδεῖν ἔγωγε.

καὶ γὰρ εἴ τινεσ αὐτῶν μισοῦσι Λακεδαιμονίουσ, ὡσ εἰε͂ν ἅπαντεσ τοῦτο πεπονθότεσ, καὶ νὴ Δί’ ἴσωσ εἰσὶν οἱ πλείουσ διὰ τοὺσ ἁρμοστὰσ καὶ τὴν ἀπὸ Λυσάνδρου τότ’ ἐπήρειαν· μέχρι μὲν τοῦ μὴ τὴν τοῦ ταὐτὰ ποιεῖν ἔχειν δύναμιν μισοῦσιν ἴσωσ αὐτοὺσ τῆσ αὐτῶν ἕνεκ’ ἀσφαλείασ ἕκαστοι, ὥστε δὲ καὶ ἀπολωλότασ καθάπαξ ἰδεῖν, οὔ μοι δοκοῦσιν, εἰδότεσ ὡσ ἔχει τι σχῆμα τῇ Ἑλλάδι εἶναι τὴν Λακεδαιμονίων πόλιν. καὶ μὴν οὐδὲ ἐπ’ ἴσησ Θηβαίοισ τε καὶ ὑμῖν βουλευτέον ἐστὶ περὶ τούτων. πολὺ γὰρ μᾶλλον ἐκείνοισ μικρῶν ἕνεκα αἰτιῶν τὴν ἐσχάτην δίκην ἁρμόττει λαβεῖν ἢ ὑμῖν τῶν μεγίστων μετρίαν. ἐὰν γάρ τισ τὸ ἑκατέρων ἦθοσ προσλογίζηται τῇ πράξει, τὴν μὲν ἐκείνων μετρίαν, κἂν ᾖ χαλεπωτάτη, τὴν δ’ ὑμετέραν μεγίστην, κἂν μετρίωσ ἔχῃ, κρινεῖ· τοσοῦτον ὑμῖν μὲν φιλανθρωπίασ, ἐκείνοισ δὲ ὠμότητοσ περίεστιν. εἶτα κἀκείνοισ μὲν ἀρχαῖόν ἐστι, μηδὲν τοῦ κοινοῦ τῆσ Ἑλλάδοσ φροντίζειν, ἀλλ’ ὁπόθεν τι πλέον σχήσουσι, τοῦτο μόνον καθορᾶν, ὑμῖν δὲ προστάταισ τῶν κοινῶν δικαίων οὖσι καὶ ὑπειλημμένοισ οὐκ ἔνεστι παρορᾶν τὰ τοιαῦτα ὀργῆσ ἰδίασ ἕνεκα ἢ μέμψεωσ. πρὸσ δὲ τὸ ἐρώτημα ἐκεῖνο, πότερον τοῖσ ἐκ Πειραιῶσ ἢ τοῖσ ἐξ ἄστεοσ προσήκει σῶσαι Λακεδαιμονίουσ, ἀπεκρινάμην ἂν ἔγωγε ὅτι ἀμφοτέροισ, εἴπερ εἰσὶν Ἀθηναῖοι. καὶ γὰρ οὐδ’ ἐκεῖνο ἔχει λόγον, αὐτοὺσ μὲν ἡμᾶσ ὀμωμοκέναι καὶ πίστεσιν ἰσχυραῖσ διωρίσθαι ἦ μὴν ταὐτὰ φρονήσειν καὶ μὴ μνησικακήσειν ἀλλήλοισ, Λακεδαιμονίουσ δ’ ὥστ’ ἀνελεῖν ἀνακινεῖν τὴν τούτων μνήμην, ἃ συγκρύψειν συνεθέμεθα, καὶ μὴ λογίζεσθαι μηδὲ σκοπεῖν ὅτι ὁ ταῦτ’ ἐξετάζων ἀκριβῶσ τὸ πιστὸν τῶν συνθηκῶν ἀναιρεῖ. καὶ μὴν οὐδὲ οἱ δεδοικότεσ μὴ Θηβαῖοι τῶν παρ’ ἡμῶν ἁμαρτόντεσ βασιλέα καλέσωσι νοῦν ἔχοντα φόβον δεδίασιν. ἀλλ’ ἐμοὶ μὲν καὶ ἄτοπα δοκοῦσι πεπονθέναι, φοβούμενοι μὲν μή τινων εὐπορήσωσι συμμάχων, ὑμᾶσ δὲ πείθοντεσ γενέσθαι τούτοισ αὐτοὺσ, καὶ μὴ λογιζόμενοι τοῦτο, ὅτι βελτίουσ ἂν ἦσαν, εἰ δεινὸν ἐνόμιζον ταύτῃ προσγενέσθαι τινὰ Θηβαίοισ ὠφέλειαν, κωλύοντεσ μᾶλλον ἢ πορίζοντεσ. νῦν δὲ ὥσπερ οὓσ ἂν φοβῆταί τισ μὴ ποιήσῃ τισ εὖ, τούτουσ αἱρεῖσθαι δέον, οὐχ οἷσ ἄν τισ καὶ ἄλλουσ προσγενέσθαι συνεύξαιτο, οὕτω ταῦτα παραινοῦσι.

καίτοι εἰ βασιλέα μὴ δύνανται κωλῦσαι βοηθεῖν, ἀλλ’ ὑμᾶσ μὴ παρακαλεῖν ἠδύναντο. ἐγὼ δ’ οὐχ οὕτωσ ἀναισθήτουσ οὐδ’ ἔκφρονασ εἶναι νομίζω Θηβαίουσ ὥσθ’ ὑπὲρ ἀρχῆσ Λακεδαιμονίοισ πολεμοῦντασ βασιλεῖ περὶ δουλείασ συμβαίνειν. καὶ γὰρ γελοῖον τούτουσ μὲν ζητεῖν ἀνελεῖν, ἵνα μὴ ἐμποδὼν αὐτοῖσ ὦσιν, ἐκεῖνον δὲ καλεῖν ἐπὶ τοῖσ ὃν ἴσασι δεσπότην ἕξοντεσ. τοσούτῳ γὰρ ἄμεινον περὶ ἡμῶν καὶ Λακεδαιμονίων βουλεύσονται, καλοῦντεσ βασιλέα σύμμαχον, ἤπερ αὐτοὶ περὶ αὑτῶν, ὅσῳ ἡμῖν μὲν τὸ ἀμύνασθαι γοῦν αὐτὸν καταλείψουσιν, αὐτοὶ δ’ οὐδ’ ὅπλα ἀνταράμενοι παραχρῆμα ὑποκύψουσιν αὐτῷ καὶ ἡμᾶσ μὲν, ἐὰν ἄρα κρατήσῃ, δι’ αὐτοῦ κεκρατηκὼσ ἔσται, ἐκείνουσ δὲ δι’ αὑτῶν ἔχων προτέρουσ· ταῦτα δὲ μαίνοιντ’ ἂν εἰ βούλοιντο. καὶ μὴν εἴ τισ θαρρεῖν αὐτοὺσ τῇ παλαιᾷ φιλίᾳ καὶ συμμαχίᾳ πρὸσ τὸν βάρβαρον ἡγεῖται, ταῦτα μάλιστα φοβήσονται. ἐπίστανται γὰρ τότε καὶ πάντων ἀγαθῶν ἀνόνητοι γενόμενοι, καὶ παραχωρήσαντεσ ὧν εἶχον ἐκείνῳ, πρότερον μὲν αὐτὸν τὸν βασιλέα, μετὰ ταῦτα δὲ Μαρδόνιον δεξάμενοι τὸν ὕπαρχον αὐτοῦ, ὃσ ἐγκαθήμενοσ μετὰ τῆσ ἵππου καὶ στρατιᾶσ ἀπείρου τὰ μὲν φθείρων, τὰ δὲ καρπούμενοσ αὐτῶν διετέλει τὴν χώραν, τῇ πόλει δ’ ἐχρῆτο στρατοπέδῳ, παρρησίασ δ’ οὐδ’ ὁτιοῦν οὐδενὶ μετεδίδου· ὥστ’ εἶναι μηδὲν ἀθλιώτερον ἐν τῷ τότε καιρῷ Θηβαίων, ὄνειδοσ μὲν ἐν τοῖσ Ἕλλησιν ἐχόντων, ἐπιτριβομένων δὲ κακῶσ ὑπὸ τῶν βαρβάρων. οὔκουν βουλήσονται τοιαύτησ κακοδαιμονίασ πάλιν ἐλθεῖν εἰσ πεῖραν, οὐδὲ δεηθῆναι βασιλέωσ καταπέμψαι σφίσιν ἄνδρα, ὃσ ἐγκαθίσασ εἰσ τὴν Βοιωτίαν καὶ ἡγεμὼν τοῦ πολέμου γενόμενοσ γρύζειν οὐκ ἐάσει σφᾶσ. εἶτα καὶ νενικηκότεσ νίκην τοιαύτην καὶ λαμπροὶ γεγονότεσ φύγοιεν ἂν, οἶμαι, ταπεινὸν οὕτω σχῆμα λαβεῖν, ὥστ’ ἐπὶ τὸν βάρβαρον καὶ κηλῖδα παλαιὰν ἐπανελθεῖν. ὅλωσ δ’ οὐκ ἔχει λόγον ἡ ὑπόνοια αὕτη. ὅπου γάρ ἐστι δυοῖν θάτερον, ἢ κρατήσαντασ αὐτοὺσ ἄλλῳ κεκρατηκέναι καὶ καθ’ αὑτῶν, ἢ κρατηθέντασ, ὅπερ καὶ πρότερον συνέβη, καταλειφθῆναι καὶ ἐφ’ ἡμῖν εἶναι, πρὸσ πότερον τούτων δέοιντ’ ἂν βασιλέωσ;

καὶ μὴν νῦν μὲν ἐὰν πληγῶσι, προσδοκίαν τινὰ ἕξουσι δι’ ἡμῶν πάλιν σωθήσεσθαι, ὥσπερ αὐτούσ τε ἔμπροσθεν καὶ νῦν τοὺσ Λακεδαιμονίουσ τοῦτο πεπονθότασ εἰδότεσ. ἔσονται· ἐὰν δὲ τὸν βάρβαρον καλέσαντεσ ἀποτύχωσιν, ἀπολούμενοι καθαρῶσ ἐπίστανται. πῶσ οὖν οὐχ ὃ τὴν μὲν νίκην καθαρὰν, τὴν δὲ συμφορὰν εὐέλπιν αὐτοῖσ παρίστησιν, αἱρήσονται καθ’ αὑτοὺσ ἀγωνίζεσθαι μᾶλλον ἢ ὃ τὴν εὐτυχίαν ἀνόνητον ποιοῦν ἀνήκεστον ἕξει τὸ πρᾶγμα, τὸν βασιλέα κοινωνὸν παραλαβεῖν; εἶτα καὶ εἰσ ἀνάγκην κατακέκλεινται τοῦ μηδ’ ἂν βούλωνται παραφρονῆσαι. οἱ γὰρ νῦν μετ’ αὐτῶν ὄντεσ Ἠλεῖοι καὶ Ἀρκάδεσ, ἂν ἐπαγομένουσ αὐτοὺσ τὸν βάρβαρον αἴσθωνται, εὔδηλόν ἐστιν ὡσ οὐ μενοῦσιν, ἀλλ’ ὑπόψονται καὶ φυλάξονται, τοῦτο μὲν τὸν κίνδυνον εἰδότεσ ἔσχατον ἥξοντα αὐτοῖσ, τοῦτο δὲ τὴν ἀδοξίαν, εἰ πρὸσ ὃν πρότερον μετὰ τῶν τὰ δίκαια φρονούντων Ἑλλήνων παρετάττοντο, τοῦτον νῦν Θηβαίοισ συνεπασκήσουσιν αὐτοί. μᾶλλον δή μοι δοκοῦσι Θηβαῖοι διὰ τοὺσ ὑπάρχοντασ νῦν συμμάχουσ ἀμελήσειν βασιλέωσ ἢ δι’ ἐκεῖνον τούτουσ παρόψεσθαι. ὅλωσ δὲ, ὦ Ἀθηναῖοι, εἰ νῦν σώων ὄντων Λακεδαιμονίων δεδοίκαμεν μὴ τῷ βασιλεῖ προσθῶνται Θηβαῖοι, τί ποιήσομεν ἡνίκ’ ἂν μηδὲ τούτουσ ἔτι κοινωνοὺσ ἔχωμεν, ἀλλὰ μόνοι μεταξὺ Θηβαίων καὶ τῶν βαρβάρων ἀπολειφθῶμεν; εἰ μὲν γάρ ἐστί τισ ὑμῖν ἐγγυητὴσ ἰσχυρὸσ, ὡσ ἂν Θηβαῖοι Λακεδαιμονίουσ ἀνέλωσιν, οὐχ ὑμεῖσ εὐθέωσ αὐτοῖσ ὑποκείσεσθε, οὐδ’ ἐπὶ τὴν πόλιν ἥξουσι ταύτην· δεινὸν μὲν νὴ τὸν Δία τὸν ἐλευθέριον τὸν Πλαταιᾶσι καὶ τὰ μνήματα τῶν ἐκεῖ πεσόντων κοινῶν ἀμφοτέροισ προγόνων περιιδεῖν τὴν Λακεδαιμονίων πόλιν ἐκπεσοῦσαν ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ, καὶ ταῦθ’ ὑπὸ Θηβαίων, οὐ μὴν ἀλλ’ ἔμοιγε τετολμήσθω τοῦτο τὸ ἀσέβημα τῷ λόγῳ, προώμεθα, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ περιίδωμεν μηδένα ὑπόλογον θέμενοι, βούλεσθε εἴπω καὶ συνεξέλωμεν; ἢ τοῦτο μὲν οὐδαμῶσ;

εἰ δ’ οὐδέπω τοσαύτην οἰκειότητα καὶ συνήθειαν ἔχει τὰ πρὸσ ἡμᾶσ πεπραγμένα Θηβαίοισ, ὥστ’ εἶναι μείζω καὶ πλείω τῶν πρότερον πρὸσ Λακεδαιμονίουσ αὐτοῖσ ὑπαρχόντων, ὧν νῦν εἰσι πόρρω τοῦ μεμνῆσθαι, εὐτυχίασ δὲ οὐδεὶσ κόροσ ἐστὶν ἀνθρώποισ, ἀλλ’ οἱ τὰ μέγιστα κατορθώσαντεσ μεγίστων γλίχονται, δυναστείασ τε ἐπιθυμοῦντασ πολὺ μᾶλλον τὴν ἡμετέραν πόλιν ἢ τὴν Λακεδαιμονίων εἰκόσ ἐστιν αὐτοὺσ δεδιέναι καὶ διὰ φρόνημα καὶ δι’ ἐμπειρίαν πραγμάτων καὶ δι’ ὀξύτητα καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσι παρουσίαν ἀόκνον, τοῦτο δ’ ὑπειληφότασ ἐκποδὼν ποιῆσαι ζητεῖν ἕπεται, ἐφ’ ἅπασί τε πίστισ ἀκριβὴσ οὐχ ἡ μὴ βουλήσεσθαί τινα ἀδικήσειν, ἀλλ’ ἡ μηδ’ ἂν βούλωνται δυνήσεσθαι παριστᾶσα· εἰ ταῦθ’ οὕτω φαίνεται, τί κωλύει Λακεδαιμονίουσ ὁμοῦ σώζειν καὶ τὴν πόλιν δι’ ἀσφαλείασ ποιεῖσθαι καὶ δόξαν φιλανθρωπίασ, μεγαλοψυχίασ, ἀνδρείασ προσλαβεῖν; ἐν γὰρ τῷ σῶσαι μὴ μνησικακήσαντασ τρία ταῦτ’ ἐστὶν εἰσ φιλοτιμίαν τείνοντα. πρὸσ τοίνυν τὸ μὴ παρεῖναι Λακεδαιμονίουσ ὑπὸ τὴν αὐτὴν τύχην ἡμῖν, καὶ τῇ μὲν ψήφῳ δεῖν σῶσαι, τοῖσ δὲ ὅπλοισ ἀπολέσαι, καὶ πρὸσ ταύτην τὴν ἀκριβολογίαν, μᾶλλον δ’ ἀπορίαν, ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν ἀποπληξίαν, οὐ χαλεπὸν εὑρεῖν ἁπλοῦν καὶ σαφῆ λόγον. εἰ μὲν ἦν, ὦ Ἀθηναῖοι, ταμιεύσασθαι, καὶ μέχρι τούτου κακῶσ διαθεῖναι παρὰ τὸν πόλεμον αὐτοὺσ, μέχρι τοῦ πρὸσ σύμβασιν ἐγχωρεῖν διατηρῆσαι, τάχα ἂν ταῦτά τισ ἤκουσεν· οὐκ ὄντοσ δ’ ἐφ’ ἡμῖν οὕτω τὸν πόλεμον τεμεῖν, τί ποιήσομεν, ἐὰν ἅπαξ ὑπερβάλωμεν; ἢ μεταγνωσόμεθα; καὶ τί πλέον τοῦ καιροῦ παρελθόντοσ; ἐπεὶ καὶ νῦν μία δή που μάχη πάντ’ αὐτοὺσ ἀφῄρηται, τοὺσ συμμάχουσ, τοὺσ εἵλωτασ, τὴν παρὰ τῶν περιοίκων πίστιν, ἁπλῶσ τὴν τάξιν ἐφ’ ἧσ βεβηκότεσ ἦσαν. τὸ δὲ προσπταῖσαι τοῖσ σαθροῖσ ῥᾳδίαν ποιεῖ τὴν αἴσθησιν. ἂν οὖν πάλιν ἄλλην μάχην μίαν κρατηθῶσιν οἱ λοιποὶ, τί κωλύει μιᾶσ ἡμέρασ μέρει μικρῷ πάντα τἀκείνων ἐξεληλέγχθαι, καὶ τοὺσ μὲν ἐν ἡλικίᾳ τεθνάναι πάντασ, τὴν πόλιν δὲ εἰλῆφθαι, καὶ ταῦτα ἀτείχιστον οὖσαν, παῖδάσ τε καὶ γυναῖκασ ἄγεσθαι, διαπεπρᾶχθαι δὲ, ὡσ εἰπεῖν, τὸ πρᾶγμα πρὶν ἐλθεῖν εἰσ βουλὴν καὶ λόγον; ἐπεὶ καὶ νῦν ἐπὶ τοῦτ’ αὐτὸ δή που καλοῦσιν ὑμᾶσ Θηβαῖοι, ὥστε συνανελεῖν αὐτούσ.

ἐπὶ τί γὰρ καὶ φῇ τισ ἕτερον, ὅπου περὶ τῆσ πόλεωσ αὐτῆσ ὁ λόγοσ γέγονε; δεῖ τοίνυν ἤδη βεβουλεῦσθαι καὶ μὴ περιμένειν τὰ μηδαμοῦ γενησόμενα. νὴ Δί’ ἄπιστοι γὰρ Θηβαίοισ δόξομεν εἶναι μὴ βοηθήσαντεσ. πολὺ δέ γε μᾶλλον, ἂν βοηθήσαντεσ μὴ ποιῶμεν ἐφ’ οἷσ παρελήφθημεν. τί οὖν κωλύει, ταῦτα ἂν ἐκείνοισ δοκῇ, συναινεῖν; οἱο͂́ν τι λέγω, κατασκάπτειν τὴν πόλιν, ἀνδραποδίζεσθαι, παῖδασ καὶ γυναῖκασ ἀποκτιννύναι πάντασ. ἐπὶ γὰρ ταῦτα καλοῦσι. θήσω τοίνυν ἐγὼ καὶ μενεῖν ἡμᾶσ τὸ πρᾶγμα καὶ μὴ φθάσειν προδιαφθαρέντασ ἐκείνουσ, καὶ ψῆφον προτεθήσεσθαι, ὥσπερ ἀναγκαίᾳ τινὶ περιόδῳ τοῦτο ὀφειλόμενον τοῖσ πολεμίοισ ἅπασιν· ἂν οὖν ἡμῶν σώζειν τοὺσ Λακεδαιμονίουσ τιθεμένων ψῆφον μὴ πείθωνται, μηδὲ συγχωρῶσιν οἱ Θηβαῖοι, τοῦτο δ’ οὐδὲ ἀποδείξεωσ δεῖται, ἆρα ἄλλο τι λοιπὸν ἔσται ἢ διεστάναι καὶ δυσχερῶσ ἔχειν; οὐκοῦν ἀρχὴ πολέμου καὶ πραγμάτων αὕτη, Λακεδαιμόνιοι δ’ ἢ προαπολώλασιν, ἐὰν τὰ Θηβαίων νικᾷ, ἢ μενοῦσι τὴν τοῦ πολέμου κρίσιν, ἂν ἐξελέσθαι δυνηθῶμεν αὐτούσ. ἀνάγκη γὰρ ἢ παθόντων τι παρὰ γνώμην τὴν ἡμετέραν ἡμᾶσ ἐπὶ τοὺσ Θηβαίουσ ἔρχεσθαι, ἢ διατηρηθέντων ὑφ’ ἡμῶν, τούτουσ ἐφ’ ἡμᾶσ ὑπ’ ὀργῆσ ἰέναι. πότερ’ οὖν βέλτιον ὑπὲρ τῆσ σκιᾶσ τῆσ Λακεδαιμονίων ὕστερον πολεμεῖν Θηβαίοισ ἢ κοινωνεῖν ἡμῖν μὴ δυναμένων, ἢ παντελῶσ ἀπολωλότων, ἢ τὸν ὀρθὸν καὶ γενναῖον πόλεμον πολεμεῖν ὑπὲρ αὐτῶν, ἑώσ εἰσὶν ἔτι σῶοι; ἐγὼ μὲν οἶμαι τοῦτο. εἰ δὲ μὴ τῆσ αὐτῆσ τύχησ ἧσπερ ἡμεῖσ πεπείρανται, τοῦτο καὶ μάλιστα ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν. ὅτι μὲν γὰρ εἰσ πολὺ χείρω βουληθέντων ὑμῶν ἥξουσιν ἅπασι δέδεικται· κωλύσαντεσ δὲ ὑμεῖσ τὴν μὲν τιμωρίαν εἰληφέναι τῷ βουληθέντεσ ἂν δυνηθῆναι ῥᾳδίωσ, τὴν μεγαλοψυχίαν δὲ ἐνδεδεῖχθαι τῷ μὴ δεδεῆσθαι δόξετε·

ὥστ’ ἀνθ’ ἑνὸσ ἀμφότερ’ ἕξετε, καὶ τὴν τιμωρίαν καὶ τὸ πρᾶοι δοκεῖν εἶναι, τοῦτο δὴ τὸ ἐξ ἀρχῆσ ὑμέτερον. καὶ μὴν ὅτι γε, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ πολλῷ δεινότερά εἰσι πεπονθότεσ ὧν ὑμᾶσ εἰργάσαντο αὐτοί ποτε ῥᾳδίωσ δείξω. ἡμεῖσ μέν γε ποιοῦντεσ καὶ πάσχοντεσ ὡσ εἰπεῖν διεγενόμεθα ἐν πολλοῖσ ἀγῶσι καὶ μάχαισ κακῶσ ἀλλήλουσ, οἱ δὲ μιᾷ κρατηθέντεσ πάντων ἀφεστᾶσι. δῆλον τοίνυν κἀκεῖθεν· ἡμᾶσ μὲν γὰρ τῆσ κατὰ θάλατταν ἡγεμονίασ ἀπεστέρησαν, αὐτοὶ δ’ ἀμφότερα σχόντεσ προεῖνται νῦν. ὥστ’ εἰ τὸ πλειόνων στέρεσθαι μείζονόσ ἐστι συμφορᾶσ δεῖγμα, μείζων ἐστὶν ἡ νῦν Λακεδαιμονίων τῆσ πρότερον ἡμᾶσ περιστάσησ. οὐ τοίνυν οὐδὲ τὴν τάξιν τῆσ συμμαχίασ τῆσ πρὸσ τοὺσ Θηβαίουσ ἐπινοῶ. προεστᾶσι μὲν γὰρ, ὡσ ὁρᾶτε, αὐτοὶ τοῦ πολέμου, δέονται δ’ ὑμῶν ἐν προσθήκησ μέρει. τὸ μὲν τοίνυν ἐκείνοισ συγχωρεῖν ἡγεῖσθαι αὐτοὶ κρίνατε ὁποῖόν τί ποτ’ ἐστὶν ὑμῖν, μνημονεύοντεσ τοῦ τροπαίου, ὅ ποτ’ ἐστήσατε ἐν Οἰνοφύτοισ· τὸ δ’ αὐτοὺσ ἀξιοῦν προί̈στασθαι μὴ ἀγνωμοσύνη σαφὴσ ᾖ. τὸ γὰρ κληθέντασ ὑπ’ ἐκείνων, κἀκείνων τῶν τὰ μέγιστα ἐξειργασμένων ὄντων ἀμφισβητεῖν περὶ τῆσ προστασίασ οὐκ ἔξω ταύτησ τῆσ αἰτίασ εἶναι δόξει. τοὺσ δ’ ἐπειγομένουσ καταπολεμῆσαι τοὺσ Λακεδαιμονίουσ καὶ μὴ δεῖν ἀνεῖναι λέγοντασ τοῦτ’ ἐρωτῆσαι βούλομαι, ἂν μὴ διδῶσι τὴν ἡγεμονίαν ἡμῖν οἱ Θηβαῖοι, κελεύετε συμμαχεῖν αὐτοῖσ ἐν ὑπηκόων τάξει; νὴ Δί’ ἀλλὰ δώσουσιν. οὐχ οὗτοί γε, ἑώσ ἂν ὁρῶσι τὰσ Λακεδαιμονίων ἀσπίδασ παρ’ αὑτοῖσ κρεμαμένασ. εἰ δ’ ἐπ’ ἀμφότερα ἔστ’ εἰκάσαι, πόθεν καὶ πῶσ τἀκριβὲσ εἰσόμεθα; διδόντων μὲν γὰρ ὡσ οὐδὲν μᾶλλον χρὴ τούτοισ πολεμεῖν ἔστ’ εἰπεῖν, οὐ συγχωρούντων δὲ τίσ ἂν φαίη δεῖν ἀνέχεσθαι; ἂν οὖν ἡμῖν συμβῇ κρῖναι μὲν τοῖσ Θηβαίοισ προσθέσθαι, γενομένησ δ’ ἧσ λέγω διαφορᾶσ διαστῆναι, ἆρα ἄλλο τι συμβεβηκὸσ ἔσται ἢ καὶ τούτουσ περιεορακέναι, καὶ πρὸσ ἐκείνουσ ἐν προσκρούσμασι καὶ μέμψεσιν εἶναι, καὶ μήτ’ ἐπὶ τούτουσ ἐπανελθεῖν εἶναι μήθ’ ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἔχειν εὑρεῖν; ἂν δὲ δὴ τοῦτο νικήσῃ πᾶσι συνδόξαν, ἑκάστουσ ἐκ περιτροπῆσ ἡγεῖσθαι, οἱο͂ν Θηβαίουσ, Ἀργείουσ, Ἠλείουσ, Ἀρκάδασ, ὑμᾶσ, καλόν γε ὄντασ Ἀθηναίουσ διαλαγχάνειν πρὸσ τοὺσ πάντασ ἀνθρώπουσ περὶ τῆσ ἡγεμονίασ, καὶ ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων ἐκ περιτροπῆσ, ὥσπερ ἄλλην τινὰ μοῖραν ἢ ἔρανον διῃρημένουσ.

καὶ πότερον βέλτιον τὸ πέμπτον μέροσ μεταλαμβάνειν, ἂν οὕτω τύχῃ, τῆσ προστασίασ, τὰ δ’ ἄλλα πάντα ἀρχομένουσ διατελεῖν ὑφ’ ὧν εἶπον, ἢ Λακεδαιμονίουσ ἐφ’ ἡμισείᾳ προσδέξασθαι καὶ δύ’ εἶναι μέρη προεστηκότα, εἰσ ἅπερ ἐξ ἀρχῆσ ἡ Ἑλλὰσ διῄρηται; οὐ γὰρ μὴ Φλιάσιοί γε ὑμῖν ἀμφισβητήσωσι δέδιτε, καὶ οὔπω λέγω δεῖν ἐπὶ τούτῳ δέξασθαι τοὺσ Λακεδαιμονίουσ· οὐχ ὁρίζω τοῦτο, ἀλλὰ μάλιστα μὲν οἶμαι καὶ καθάπαξ αὐτοὺσ παραχωρήσειν· καὶ νὴ Δί’ ἔγωγε κελεύω, εἴπερ ὡσ ἀληθῶσ ἡμῶν δέονται καὶ τῆσ σεμνότητοσ καθυφείκασί τι, ἢ φήσαιμ’ ἂν τοῖσ πρέσβεσιν αὐτῶν τοὺσ Θηβαίουσ αἱρήσεσθαι, ἐὰν ἐκεῖνοι ταῦθ’ ὑπακούωσιν, εἰ δὲ μὴ, μετριώτερον, ὦ Ἀθηναῖοι, Λακεδαιμονίουσ ἐξ ἴσου δέξασθαι ἢ τοιαύτην ἀκρισίαν κοινωνίασ ὑποστῆναι Θηβαίοισ. οἶμαι τοίνυν κἀκεῖνο προσήκειν ὑμῖν σκοπεῖν, ὅπωσ μὴ εἰσ τὰσ αὐτὰσ αἰτίασ Λακεδαιμονίοισ ἔλθητε, μηδ’ ἃ μέμφεσθε δικαίωσ, ταῦτα μιμήσεσθε. ἔστι τοίνυν τούτων οὐ μικρὸν κατηγόρημα, ὅτι Θηβαίοισ τουτοισὶ συνεξεῖλον Πλαταιὰσ καὶ παρέδοσαν, καὶ πάλιν τὸ τελευταῖον, ὅτι τοὺσ Ιὤνασ ἐκδότουσ ἐποίησαν ἐν ταύταισ ταῖσ συνθήκαισ ταῖσ πρὸσ βασιλέα. μὴ τοίνυν ὑμῖν τὸ τὴν Σπάρτην Θηβαίοισ συνεξελεῖν καλὸν οἰέσθε λόγον σχήσειν, μηδὲ Λακεδαιμονίοισ ἐγκαλοῦντεσ, ἐπειδήπερ τοὺσ ἀποίκουσ ὑμῶν ἐξέδοσαν τῷ βασιλεῖ, αὐτοὶ Θηβαίοισ ἐκδῶτε ὑμᾶσ αὐτούσ· ἐκδώσετε δὲ, ἂν πρὸσ οὓσ ἄσχολοι νῦν εἰσι Λακεδαιμονίουσ, τούτουσ ἐκποδὼν αὐτοῖσ θήσετε. μικρὸν δ’ ἔτι προσθήσω· εἰ μὲν εὐπορήσουσιν ἑτέρων Λακεδαιμόνιοι συμμάχων ὑμῶν ἁμαρτόντεσ, τισ ἂν μείζων αἰσχύνη γένοιτο τῶν πασῶν ἢ τὸ πρῶτον μὲν ἐζητηκέναι τινὰσ ἄλλουσ, εἶτα καὶ ἀνευρηκέναι τοὺσ συνδιατηρήσοντασ τὴν Σπάρτην αὐτὴν, ὄντων Ἀθηναίων, εἰ δ’ οὐδένων ἑτέρων τεύξονται βοηθῶν, ὑμῖν οὐκ ἀμελητέον, οὓσ ἔχουσι μόνουσ. εὔχομαι δ’ αὐτοῖσ, εἰ μὲν ὑμεῖσ συναγωνιεῖσθε, σωτηρίαν καὶ κράτοσ·

εἰ δ’ ἐγκαταλείψετε, ἀπολεῖσθαι μᾶλλον ἢ δι’ ἑτέρων ἀνενεγκεῖν, ἵνα καὶ ἁπλοῦν ἡμῖν τοὔνειδοσ ᾖ. ἐμοὶ μὲν ταῦτ’ ἔδοξεν ἀμφότερα ἐξετάζοντι· ἔτι δὲ, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ ὑμῖν δεικνύοιτ’ ἂν ἤδη τό γ’ ἐμὸν μέροσ.

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION