Aristides, Aelius, Orationes, Ὑπὲρ τῆσ πρὸσ Ἀθηναίουσ εἰρήνης

(아리스티데스, 아일리오스, 연설, Ὑπὲρ τῆσ πρὸσ Ἀθηναίουσ εἰρήνης)

ἣν μὲν ἐκ πολλοῦ πάντεσ ἡμέραν ἰδεῖν ἐποθοῦμεν ἥδ’ ἐστὶν, ὦ ἄνδρεσ Λακεδαιμόνιοι, διδοῦσα βουλεύσασθαι περὶ τῶν Ἀθηναίων ὅ τι ἂν βουλώμεθα. δεῖ δὲ μήτ’ ἀγεννὲσ παθεῖν μηδὲν μήτ’, εἰ χρὴ τοῦτ’ εἰπεῖν, ἀτιμάσαι τὰ πεπραγμένα, ἀλλ’ εἰδέναι πόσον τι χρῆμα κατείργασται καὶ ὡσ οὔτε Ἀθηναῖοι συμφορῶν ἐνδεεῖσ οὔθ’ ἡμῖν περίεστιν ὀργίζεσθαι. παρῃτούμην δ’ ἂν ὑμᾶσ μὴ φιλίᾳ τῶν ἀνδρῶν δοκεῖν με λέγειν, εἰ μὴ πολλὰ μὲν τῆσ πρὸσ ὑμᾶσ εὐνοίασ, πολλὰ δὲ τοῦ πρὸσ ἐκείνουσ μίσουσ ὑπῆρχέ μοι σύμβολα, ἃ πάντεσ ὁμοίωσ σύνιστε. οὐ μὴν ἀλλ’ ἅπερ ἐμαυτῷ ὑμῖν ταὐτὰ δεῖν οἶμαι συμβουλεύειν, μὴ πρότερον τί χρὴ παθεῖν ἐκείνουσ ὁρᾶν πρὶν ἡμῖν τί πρᾶξαι καλὸν, μηδ’ ἀγνοεῖν ὅτι οὐ περὶ τῆσ Ἀθηναίων πόλεωσ μᾶλλον ἢ περὶ τῆσ ἡμετέρασ αὐτῶν σκοποῦμεν.

ὡσ ἐὰν μὲν πρεπούσῃ τινὶ γνώμῃ κατακλείσωμεν τὰ πεπραγμένα, ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν βεβουλεύμεθα καὶ τῷ ὄντι νενικήκαμεν, ἂν δ’ ἅ τινεσ κελεύουσι προαχθῆτε, δέδοιχ’ ὅπωσ μή τι καὶ παράλογον εἰπεῖν ἁρμόσῃ. ἡμᾶσ γὰρ εἴ τισ ἔροιτο ἀνθ’ ὅτου τὸν πόλεμον τὸν μακρὸν καὶ πολὺν τοῦτον ἠράμεθα, οὔθ’ ὡσ λείαν ἡμῶν ἤλασαν οὔθ’ ὡσ χώρασ ἀπετέμοντο, ὥσπερ Ἀργεῖοι, οὔτ’ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν εἰπεῖν· οὐδέ γ’ ὡσ φθόνῳ τῆσ δυνάμεωσ αὐτῶν καὶ τῆσ εὐδαιμονίασ, ἀλλὰ τοῦτο καὶ πάντων ἥκιστα συγχωρήσαιμεν ἄν. τίνοσ μὴν χάριν λοιπόν; ἐλευθερίασ τῶν Ἑλλήνων φαίημεν ἂν, οἶμαι δὲ μηδ’ ἡμᾶσ ἂν τοῦτό γε χρῆναι λέγειν, ἀλλ’ ὑπὲρ ἡμῶν ἅπαντασ ἂν συμφῆσαι. καὶ μὴν οὐδ’ ὅτι μεῖζον ἡμῖν πλεονέκτημα κατ’ αὐτῶν ὑπῆρξεν ἢ τοῦτο οὐδ’ ἂν εἷσ εἰπεῖν ἔχοι. περιῆν γὰρ τοῖσ μὲν ἐξ ὧν περιειργάζοντο μισεῖσθαι, ἡμῖν δ’ ἐξ ὧν ἐπηγγελλόμεθα. τίνοσ οὖν χάριν, ὦ ἄνδρεσ Λακεδαιμόνιοι, τούτων ὑπέμνησα; ἑνὸσ μὲν, ἵν’ εἰδῆτε ὡσ οὐδὲν ἡμῖν ὑπόλοιπόν ἐστιν, ἀλλ’ ἔχει τὴν γιγνομένην τελευτὴν ὁ πόλεμοσ. ὥσπερ γὰρ ἀπ’ ἀρχῆσ ἐλευθέρων ὄντων οὐδὲν ἦν πλέον ζητεῖν, οὕτω νῦν ἐκπεπλήρωται. κἂν μὲν οὕτω ποιῶμεν, συμβαίνοντα τὰ ἔργα τοῖσ λόγοισ παρεξόμεθα καὶ νίκην ἁπασῶν καλλίστην ἀναιρησόμεθα, συμφέρουσαν μὲν τοῖσ Ἕλλησιν, ἔντιμον δὲ ἡμῖν αὐτοῖσ· εἰ δ’ ἀναιρήσομεν καθάπαξ τὴν πόλιν, οὐ τῶν Ἑλλήνων ὅπωσ ἐλεύθεροι γενήσονται προορώμενοι πολεμῆσαι δόξομεν, ἀλλὰ τῇ πόλει φθονήσαντεσ, καὶ τὴν ἡμετέραν αὐτῶν κακίαν ἐκπιμπλάντεσ, ἀλλ’ οὐ τὴν ἐκείνων ἀμετρίαν δυσχεραίνοντεσ. τοῦτο δὲ παντί που δῆλον ὡσ καθ’ ἡμῶν ἐστιν. ἕτερον δὲ πρὸσ τούτοισ ἐνθυμήθητε, εἰ καί τῳ παράδοξον φανεῖται, τὰ τῶν Ἀθηναίων ἁμαρτήματα ἐκείνουσ μὲν σώζει, φιλανθρωπεύσασθαι δ’ ἡμᾶσ ἀναγκάζει. τί δή ποτε;

ὅτι εἰ τότε τοῖσ Ἀθηναίοισ νεμεσᾶν ᾠόμεθα δεῖν, εἴ τινασ τῶν Ἑλλήνων ὑφ’ αὑτοῖσ ποιοῦνται, κομιδῆ νῦν ἡμῖν αὐτούσ γ’ ἀνελεῖν οὐκ ἔνεστιν. οὔτε γὰρ τῆσ ἐλευθερίασ ἀποστερῆσαι δή που καὶ καθάπαξ διαφθεῖραι παραπλήσιον οὔθ’ ὅτ’ ἐκείνοισ τοὔλαττον οὐχ ἡρ́μοττεν, ὑμῖν γε τὸ μεῖζον ἐγχωρεῖ. καὶ μὴν οὐδ’ ἐκεῖνό γ’ ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι τοὺσ μὲν ἄλλουσ ἅπαντασ αὐτονόμουσ ἔδει ποιεῖν καὶ κινδυνεύειν ὑπὲρ τούτου, τὸ δὲ τῶν Ἀθηναίων οὕτω σφόδρα ἐν οὐδενὶ θέσθαι ὥστ’ ἄρδην ἀπολέσαι, σῶσαι παρὸν, ἂν μόνον ψηφίσησθε; ὅπου γὰρ εἰ μόνουσ τῶν ἁπάντων ἠξιοῦτε δουλεύειν, οὐ πρὸσ ὑμῶν ἦν, ἦ που τό γ’ ἐξελεῖν οὐδ’ ἐγγύσ. ἃ δ’ αὖ περὶ τοὺσ Σκιωναίουσ καὶ Μηλίουσ ἐξήμαρτον πῶσ οὐκ ἄτοπον κατηγορεῖν μὲν καὶ λέγειν ὡσ ἁμαρτήματα συμβαίη, μιμεῖσθαι δ’ ἀξιοῦν ὡσ ὀρθῶσ ἔχοντα, καὶ μὴ λογίζεσθαι μηδ’ ὁρᾶν ὅτι τοῖσ μὲν Ἀθηναίοισ καὶ λόγοσ τισ ὑπῆν ἴσωσ ταῦτα ποιοῦσι· ‐ καὶ γὰρ ὡσ ὑπ’ ἐλαττόνων ἐδόκουν ὑβρίζεσθαι καὶ ὡσ οὐχὶ δικαίωσ ἐμισοῦντο καὶ ὡσ οὐκ ἔπειθον προκαλούμενοι καὶ ἄλλα τοιαῦτ’ ἴσωσ εἴποιεν ἂν, οὐκ ἰσχυρὰ λέγοντεσ οὐδ’ ἀποχρῶντα, φημὶ κἀγὼ, ὅμωσ δ’ ἔχουσιν ἀναισχυντῆσαι ‐ ἡμῖν δ’ οὐδὲ λόγοσ καταλείπεται τὸ μὴ ταῦτ’ ἔσεσθαι δεδρακότασ ὧν αὐτοὶ κατεψηφίσμεθα καὶ ἃ διωρίσμεθα μὴ δεῖν ἐν τοῖσ Ἕλλησι γίγνεσθαι. τί γὰρ δὴ καὶ τὸ δεινὸν ἐκείνοισ ἔτι δόξει πεπρᾶχθαι παρά γ’ ὑμῖν κριταῖσ, εἴπερ ὑμῖν γε μηδὲν εἶναι δόξει δεινὸν Ἀθήνασ ἀπολωλέναι; οἶμαι δ’, εἰ μέν τισ, ὦ ἄνδρεσ Λακεδαιμόνιοι, τὴν Μαραθῶνι μάχην ἢ τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν Ἀθηναίων ὑμᾶσ κελεύοι μιμεῖσθαι, οὐκ ὀρθῶσ ἔχειν ἀποδέχεσθαι, πλημμελείασ δὲ τοιαύτασ ἥκιστα πάντων. εἰ δ’ αὖ μηδὲ τὰ κάλλιστα τῶν ἔργων ἑτέρωθεν ἡμῖν προσήκει λαμβάνειν, ἀλλ’ αὐτοὺσ μᾶλλον εἶναι παράδειγμα τοῖσ ἄλλοισ, ἦ που τά γε χείριστα τῶν ἐκείνοισ πεπραγμένων κομιδῆ τετυφωμένων ὑμῖν προξενεῖν. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ ὑπερβολὴ προσγίγνεσθαι δοκεῖ δι’ ἀμφοῖν· οἵ τε γὰρ δρῶντεσ Λακεδαιμόνιοι καὶ οὐκ Ἀθηναῖοι οἵ τε πάσχοντεσ Ἀθηναῖοι καὶ οὐ Σκιωναῖοι, ὧν οὐδὲ τοὔνομα πολλοῖσ γνώριμον.

ἔπειτα καὶ οὗτοί μοι δοκοῦσιν ἡμῶν γε κρατήσαντεσ οὐδὲν ἂν πλέον ζητῆσαι, ἀλλ’ αἰσχυνθέντεσ ἂν τὸ σχῆμα καὶ τὰσ ἀρετὰσ ἐνταῦθά που στῆναι. ἴσμεν δ’ ὅτι καὶ τοὺσ ἐκ Πύλου τρόπον τινὰ ᾐσχύνθησαν. μὴ τοίνυν ἀνθ’ ὅτων αὐτοὺσ τιμωρήσεσθε σκοπεῖτε, ἀλλ’ οὕστινασ ὄντασ καὶ τίνεσ ὄντεσ αὐτοὶ καὶ τὸ μέτρον τῆσ τιμωρίασ. ἔξεστι νῦν Αἰγινήταισ κομίσασθαι τὴν ἑαυτῶν· ἀλλ’ ἐὰν ἡμεῖσ Ἀθηναίουσ αὐτοὺσ μὲν διαφθείρωμεν, τὴν δὲ πόλιν κατασκάψωμεν, οὐδ’ αὐτοῖσ ἡμῖν βουληθεῖσι μεταγνῶναι πλέον οὐδ’ ὁτιοῦν λείπεται. πάντων δ’ ἥκιστα ἔγωγε ᾤμην ἐγχωρεῖν τοῖσ μεμφομένοισ τοὺσ Ἀθηναίουσ ταῦτα εἰσηγεῖσθαι. εἰ μὲν γὰρ δικαίωσ αὐτοῖσ πεποίηται, τί μέμφονται; εἰ δ’ οὐ μέτρια ἐποίουν, πῶσ ὑμῖν γε καλὸν τοσοῦτον παρελθεῖν ἀναλγησίᾳ; οἶμαι γὰρ, ἂν μὲν αὐτῶν φείσησθε, ἔργῳ τὰσ κατηγορίασ βεβαιώσειν καὶ δείξειν ὁποίουσ τινὰσ εἶναι χρῆν περὶ τοὺσ Ἕλληνασ, ἂν δ’ ἀνέλητε, κάλλιστα ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογήσεσθε. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖσ ἄθλοισ οἱ νικήσαντεσ φέρονται τοὔνομα, οὕτωσ ὑμεῖσ, ἂν ὑπερβάλησθε τὴν ἐκείνων εὐχέρειαν, αὐτοὶ τῆσ ἀδοξίασ κληρονομήσετε. οὕτωσ ἐπεξιόντεσ μὲν ἀφίετε αἰτίασ αὐτοὺσ, συγγνόντεσ δὲ ἐλέγχετε. καὶ μὴν οὐδ’ ἐκεῖνό γε δεῖ λαθεῖν ὑμᾶσ, ὅτι νῦν μὲν πρὸσ ὀργὴν ὧν ἐγκαλοῦσιν ἡδέωσ ἂν αὐτοὺσ ὁτιοῦν παθόντασ ἴδοιεν οἱ Ἕλληνεσ, χρόνου δ’ ἐγγενομένου καὶ λογισμῷ τὸ πρᾶγμα λαβόντεσ τοῖσ μὲν συναλγήσουσιν, ὑμῖν δὲ μέμψονται. πολλαὶ δὲ μεταβολαὶ τῶν πραγμάτων· ἃ χρὴ προσκοπεῖν καὶ νομίζειν τοὺσ προφέροντασ ἐκείνοισ τὰ Μηλίων ἢ Σκιωναίων πάθη καὶ ὑμῖν προφέρειν τὰ Πλαταιέων. ἀλλ’ οὔθ’ ἃ τοῦ πολέμου τοῦ συνεχοῦσ ἦν, ταῦτ’ ἐπὶ τῷ τέλει καὶ ἡνίκ’ ἔξεστι πεπαῦσθαι πράξασι τὴν ἴσην ἔχει συγγνώμην, οὔθ’ ὡσ πλεῖστα δή που τὰ τοιαῦτα γίγνεσθαι καλὸν, ἀλλ’ ἐξ ἀρχῆσ μηδὲν αὐτῶν συμβῆναι. τίσ γὰρ τῶν Ἑλλήνων λειφθήσεται, εἰ διὰ τοὺσ προτέρουσ ἀπολωλότασ οἱ μετ’ ἐκείνουσ ἀεὶ ταυτὸν τοῦτο πείσονται;

πάντεσ δ’ ὥσπερ ἐν δικτύῳ συγκέκλεινται· ὁρᾶτε δὲ κἀν τοῖσ στεφανίταισ ἀγῶσι τοὺσ ἔξω τῶν νομίμων τρόπων μαχομένουσ ὅτι οὔτ’ αὐτοὺσ ἐπαινοῦμεν οὔτ’, ἄν τισ ἐπαιτιάσηται, τοῖσ αὐτοῖσ τούτοισ ἐῶμεν χρῆσθαι, ἀλλ’ ἐμμένοντασ τοῖσ κειμένοισ οὕτωσ ἂν δύνωνται κρατεῖν. καὶ μὴν ὅτι γ’ οἱ πρὸσ ἀλλήλουσ τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνεσ οὐ πόρρω τούτων εἰσὶν ὧν εἶπον, ἀλλ’ εἰκότωσ ἂν περὶ νίκησ μόνησ γίγνοιντο, ἡ δὲ ἀναίρεσισ τοῖσ φύσει πολεμίοισ ἂν ὀφείλοιτο, τοῖσ βαρβάροισ, ὅστισ ἑλληνίζειν οἶδεν οὐ μόνον τοῖσ ῥήμασιν, ἀλλὰ καὶ τῇ γνώμῃ, συμφήσειεν ἄν. οἶμαι δ’, εἰ καὶ πάντων ἐχθίστουσ καὶ πολεμιωτάτουσ κρίνομεν τοὺσ ἄνδρασ, οὐχ οὕτω μικρά γε ἡμῖν εἶναι τὰ πεπραγμένα ὥστε προσδεῖσθαι δίκησ ἔτι λοιπῆσ, εἰ περὶ Λακεδαιμονίων καὶ πρὸσ Λακεδαιμονίουσ δεῖ λέγειν. ἐγὼ γὰρ ἑώσ μὲν ἑώρων τριήρεισ πλείουσ ἢ τριακοσίασ ἐν τῷ Πειραιεῖ καὶ χρήματα φοιτῶντα ἑκάστου τοῦ ἔτουσ τόσα καὶ τόσα καὶ τὴν πλεονεξίαν αὐτῶν μέχρι τῆσ Μαιώτιδοσ λίμνησ διήκουσαν, καὶ τὰ μὲν τῇ δυνάμει, τὰ δὲ ταῖσ γνώμαισ δεδουλωμένουσ, καὶ τὴν τοῦ Ποσειδῶνοσ ἀρχὴν ἑαυτῶν νομίζοντασ καὶ Πελοπόννησον περιπλέοντασ, καὶ τὰ ἐν Σικελίᾳ καὶ Καρχηδόνι καὶ πανταχοῦ περιβλέποντασ καὶ οὐδαμοῦ στῆναι δυναμένουσ, ἀλλὰ πάντα ἑαυτῶν ποιουμένουσ, ἀμφοτέρων τούτων ᾤμην καιρὸν εἶναι, καὶ μίσουσ καὶ φόβου, καὶ δεῖν σωφρονίσαι τὴν αὐθάδειαν αὐτῶν καὶ τὰ πράγματα εἰσ τὸ ἀρχαῖον καταστῆσαι. ἀλλὰ νῦν τίσ ἢ δέουσ ἢ φθόνου καιρόσ; ἢ πρὸσ τί βλέποντεσ φιλονεικήσομεν; οὐ πλείουσ μὲν ἢ τόσασ μυριάδασ σωμάτων ἐν Σικελίᾳ διεφθείραμεν αὐτῶν, πάντασ καταχρησάμενοι τρόπουσ, ἐλίπομεν δὲ οὐχ ἵππον, οὐ βέλοσ, οὐ ναῦν, οὐκ εἶδοσ συμφορᾶσ οὐδέν; αὗται δ’ ἕτεραι διακόσιαι τριήρεισ ἔχονται, τρισχίλιοι δὲ οὑτοιὶ τὸν τῶν ἱεροσύλων ἀπολώλασι τρόπον, οἱ δὲ λοιποὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν πίπτουσι τῷ λοιμῷ· τὰ δὲ πολλὰ καὶ λαμπρὰ ἐκεῖνα ὄναρ δὴ διαπτάμενα αὐτοῖσ οἴχεται.

εἶτα τούτοισ ἡμεῖσ ὀργιζώμεθα; μηδαμῶσ. ἀνδρῶν γάρ ἐστι καθ’ ὑμᾶσ τὴν φύσιν τοὺσ μὲν ἀνθεστηκότασ κατείργειν τοῖσ ὅπλοισ, τοὺσ δ’ ὑποπεσόντασ ἠπίωσ μεταχειρίζεσθαι, καὶ τοῦ νικῆσαι μαχομένουσ οὐκ ἐλάττω φιλοτιμίαν ἔχειν ἡγεῖσθαι τὸ καλῶσ χρῆσθαι τοῖσ ὑπάρχουσιν, ἄλλωσ τε καὶ εἰ φαυλότατοι πάντων ἐν τῷ νυνὶ χρόνῳ περὶ τοὺσ Ἕλληνασ γεγόνασιν, ἦν ὅτε οὐδένεσ τούτων βελτίουσ μετά γ’ ἡμᾶσ. ἀλλ’ ἂν ἐξετάζητε ὀρθῶσ, οὐδαμοῦ τὰ νῦν ἐγκλήματα πρὸσ τὰσ τότε αὐτῶν ἀνδραγαθίασ ὄντα φανήσεται καὶ μεγέθει λέγω καὶ πλήθει. νυνὶ μέν γε Σκιώνην καὶ Μῆλον καὶ Τορώνην καὶ δύο καὶ τρεῖσ ἑτέρασ πόλεισ ἀοίκουσ ἐποίησαν, τότε δὲ ἁπάσασ τὰσ πόλεισ συνδιέσωσαν τῇ Ἑλλάδι, ἰδίᾳ μὲν πρὸσ Δᾶτιν, κοινῇ δὲ μεθ’ ἡμῶν πρὸσ Ξέρξην καὶ τοὺσ ὑπάρχουσ ἀγωνισάμενοι. καὶ νῦν μέν γε Αἰγινήτασ ἐξῴκισαν, τότε δ’ ἐξέλιπον τὴν ἑαυτῶν ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἀνήκεστον τοῖσ Ἕλλησι συμβῆναι, καὶ παρὸν αὐτοῖσ ἀποπλεύσασιν οἴχεσθαι, ἢ καὶ τῷ βασιλεῖ προσθέσθαι καθ’ ἡμῶν, οὐκ ἐτόλμησαν. ἆρ’ ἐστὶν ἃ τοὺσ ἄνδρασ ἐξαιτεῖται παρ’ ὑμῶν; καὶ σιωπῶ σίτου μετάδοσιν τὸ ἀρχαῖον καὶ μυστηρίων ἔτι νῦν ἐφ’ ἑκάστῳ τῷ ἔτει γιγνομένων καὶ τῶν καταφευγόντων ὑποδοχὰσ καὶ μυρίασ ἑτέρασ φιλανθρωπίασ. καὶ πρὸσ μὲν τὸ κοινὸν τοιοῦτοι τῆσ Ἑλλάδοσ οἱ νῦν ἐπίφθονοι καὶ βαρεῖσ, πρὸσ δ’ ὑμᾶσ ἰδίᾳ τίνεσ; ὡσ μὲν Ἡρακλείδασ ἐδέξαντο ταύτῃ τῇ πόλει καὶ ὡσ Ἡρακλέα καὶ Διοσκούρουσ πρώτουσ ξένων ἐμύησαν ἐῶ λέγειν· καίτοι κἂν εἰ χωρὶσ εὐεργεσίασ πρὸσ τῶν θεῶν τούτων ὑμᾶσ ἱκέτευον λόγον εἶχεν αἰσχυνθῆναι. ἀλλ’ ἐν τῷ πρὸσ Μεσσηνίουσ πολέμῳ δεηθέντων ἡμῶν τίνεσ ἦσαν οἱ τὸν Τυρταῖον πέμψαντεσ; ἢ τίνεσ οἱ Κίμωνα ὑπὸ τὸν σεισμὸν τετρακισχιλίουσ ὁπλίτασ ἄγοντα; ἆρ’ οὖν τὰ μὲν ἐκείνων τοιαῦτα εἰσ ὑμᾶσ, τὰ δ’ ἡμέτερα ἐλάττω πρὸσ ἐκείνουσ, οἳ Δωριέων μέν ποτ’ ἐπ’ αὐτοὺσ στρατευόντων μόνοι πάντων οὐκ ἠξιώσαμεν, τυραννουμένοισ δὲ μόνοι τῶν πάντων ἐβοηθήσαμεν; εἰσ Μαραθῶνα δ’ οὕτωσ ἠπείχθημεν ὥστ’ ἀνθ’ ἡμεροδρόμων ἐγενόμεθα. ἆρ’ οὖν καλὸν ἢ τοὺσ συσσώσαντασ ἡμῖν τοὺσ ἀρχηγέτασ αὐτοῖσ παισὶ καὶ γυναιξὶ νῦν ὑφ’ ἡμῶν ἀπολέσθαι, ἢ τοὺσ τὴν πόλιν ἐκλιπόντασ ὑπὲρ τῆσ τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίασ ὑφ’ ἡμῶν τῆσ πόλεωσ στερηθῆναι, ἢ τοὺσ ὑπὲρ τῆσ ἐκείνων ἐλευθερίασ τοῖσ τυράννοισ ὑμᾶσ πολεμοῦντασ, καὶ ταῦτα πρὶν ἃσ εἶπον αὐτοὺσ ἀρετὰσ ἐπιδείξασθαι, τούτουσ νῦν πανωλεθρίᾳ τοὺσ αὐτοὺσ τούτουσ διαφθεῖραι;

καὶ τοῖσ μὲν τότε μηδίσασι γενέσθαι παρ’ ὑμῶν συγγνώμην, οὓσ δεκατεύειν πρότερον ἐψηφίσασθε, καὶ τοὺσ Ἀθηναίουσ οὐχ ἥκιστα εἶναι τοὺσ ταῦτα συμπείθοντασ, τοῖσ δὲ μεθ’ ὑμῶν γενομένοισ καὶ μεθ’ ὧν ἐν τοῖσ κοινοῖσ τῶν Ἑλλήνων ἱεροῖσ τετάχθαι προσῆκε τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦντασ, τούτοισ ἐνταῦθα τελευτῆσαι τὴν τύχην; καὶ τοὺσ μὲν ἐκ τῶν βαρβάρων περὶ τῆσ βώλου καὶ τοῦ ὕδατοσ ἐλθόντασ, ὡσ συλῶντασ τὰ τῆσ Ἀθηνᾶσ, οὕτωσ ὑπ’ ἐκείνων ἀποθανεῖν, καὶ δύο ταύτασ πόλεισ μόνασ κοσμῆσαι τὸ τῶν Ἑλλήνων γένοσ ὅσοισ ἐψηφίσαντο, τήν τε ἡμετέραν καὶ τὴν ἐκείνων· κατασκαπτομένησ δὲ ἀκροπόλεωσ καὶ ἱερῶν καὶ τῆσ πόλεωσ ἄρδην ἀπολλυμένησ καὶ τῆσ χώρασ οὐκ οἶδ’ οἷστισιν ἀνθρώπων διδομένησ, οὐδὲν τούτων ἄρα οἰέσθε οὔτε πρὸσ τοὺσ ἄλλουσ θεοὺσ οὔτε πρὸσ τὴν Ἀθηνᾶν εἶναι, ἣ κοινὴ μὲν ἀρχηγέτισ ἀμφοῖν ταῖν πόλεοιν, τῆσ δ’ ἐκείνων τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει; μηδαμῶσ, ὦ ἄνδρεσ Λακεδαιμόνιοι, μὴ τοὺσ βαρβάρουσ μιμώμεθα, μηδ’ ἣν ἔρεισμα τῆσ Ἑλλάδοσ πόλιν ᾔδομεν, ταύτην ἀνατρέψωμεν, μηδ’ ὑποσπάσωμεν, μηδ’ ἐκκόψωμεν τῆσ Ἑλλάδοσ τοῖν ὀφθαλμοῖν τὸν ἕτερον, ἀλλ’ ἀναμνησθέντεσ ἐκείνησ τῆσ ἡμέρασ ἐν ᾗ μὴ καταλιπεῖν τοὺσ Ἕλληνασ αὐτῶν δεομένοισ ἡμῖν ὑπήκουσαν, παριδόντεσ μὲν τὰσ τοῦ βασιλέωσ ἐπαγγελίασ, καταφρονήσαντεσ δὲ κινδύνων καὶ φόβων, ἐν καιρῷ νῦν τὴν χάριν αὐτοῖσ ἀπόδοτε, ἕν τι τῶν αἰσχίστων νομίσαντεσ, ἰδίᾳ μὲν εἴ τῳ μείζω τῶν ἐγκλημάτων εἰή τὰ τῆσ ἀνδραγαθίασ εἰδέναι συγγιγνώσκειν, πόλει δὲ τοσαύτῃ τὸ δίκαιον τοῦτο μὴ σωθῆναι. φέρε πρὸσ Διὸσ, οὐδὲν γὰρ ἀπώμοτον, εἰ πάλιν ἐξ ἀρχῆσ ὁ βάρβαροσ ἡμῖν ἐγχειρήσειε, πάντα δ’ ἂν γένοιτο ἐν τῷ μακρῷ χρόνῳ, καὶ τὴν Ἑλλάδα ἴσμεν ὡσ κεκάκωται, τίνασ εἰπέ μοι παραστησώμεθα; πρὸσ τίνασ προτέρουσ ἀποστείλωμεν;

εἰ δὲ μὴ, νικήσωμεν αὐτοὺσ ἀμφοτέροισ, καὶ τοῖσ ὅπλοισ καὶ τῇ φιλανθρωπίᾳ. τίσιν οἱ παρ’ ἡμῶν παρακλητικοὶ μᾶλλον καιρὸν ἕξουσιν; ἂν ἐμοὶ πείθησθε, φείσεσθε μὲν καὶ τῶν Ἀθηναίων, φείσεσθε δὲ ὑμῶν αὐτῶν πρότερον καὶ τῆσ ἁπάσησ Ἑλλάδοσ· καὶ τοὺσ ἀγανακτοῦντασ εἰκότωσ ἂν παραιτήσαισθε, ὑπομιμνήσκοντεσ καὶ κατὰ πόλεισ ὅτι ἡμεῖσ οὐδένα κίνδυνον οὐδὲ ταλαιπωρίαν αὐτῶν ἕνεκα ὠκνήσαμεν καὶ ὅτι ὧν ἔχρῃζον ἔχουσι, Κορίνθιοι μὲν Ποτίδαιαν καὶ τὰσ ἀποικίασ, Αἰγινῆται δὲ τὴν αὑτῶν κομίσασθαι, Μεγαρεῖσ δὲ ἀγοραῖσ καὶ λιμέσι χρῆσθαι τοῖσ Ἀθηναίων. καὶ μὴν καὶ Θηβαίοισ γ’ ἱκανὴ χάρισ τὰ συγχωρηθέντ’ ἐν ἀρχῇ περὶ Πλαταιέασ· ταῦτα δὲ οὐκ εἰκὸσ προσβιάζεσθαι αὐτοὺσ, πολὺ μᾶλλον ὑμῖν εἶξαι, καὶ δοῦναι ταύτην εἰ μή ποτε Ἀθηναίοισ, ἀλλ’ ὑμῖν τὴν χάριν μὴ σφῶν ἕνεκα ἐξαμαρτεῖν, μηδ’ ἀλιτηρίουσ τῆσ τε θεοῦ καὶ τῶν Ἑλλήνων γενέσθαι. ἄγοσ γὰρ τοῦτο πολὺ μᾶλλον ὧν αὐτοί ποτε ἠλαύνετε. κεφάλαιον δ’ εἰπὼν ἀπαλλάξομαι. εἰ μὲν ὁμοίων ἂν καὶ αὐτοὶ τῶν Ἀθηναίων κρατησάντων ἐτύχετε πανταχῆ, καλὸν ὡσ λέγω πρᾶξαι·

상위

Aristides, Aelius (아리스티데스, 아일리오스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION