Epictetus, Works, book 1, Τίσ ὁ βιωτικὸσ νόμοσ.

(에픽테토스, Works, book 1, Τίσ ὁ βιωτικὸσ νόμοσ.)

Ἀναγιγνώσκοντοσ δὲ τοὺσ ὑποθετικοὺσ ἔφη Νόμοσ ὑποθετικόσ ἐστι καὶ οὗτοσ τὸ ἀκόλουθον τῇ ὑποθέσει παραδέχεσθαι. πολὺ πρότερον δὲ νόμοσ βιωτικόσ ἐστιν οὗτοσ τὸ ἀκόλουθον τῇ φύσει πράττειν. εἰ γὰρ ἐπὶ πάσησ ὕλησ καὶ περιστάσεωσ βουλόμεθα τηρῆσαι τὸ κατὰ φύσιν, δῆλον ὅτι ἐν παντὶ στοχαστέον τοῦ μήτε τὸ ἀκόλουθον ἡμᾶσ ἐκφυγεῖν μήτε παραδέξασθαι τὸ μαχόμενον.

πρῶτον οὖν ἐπὶ τῆσ θεωρίασ γυμνάζουσιν ἡμᾶσ οἱ φιλόσοφοι ὅπου ῥᾷον, εἶτα οὕτωσ ἐπὶ τὰ χαλεπώτερα ἄγουσιν·

ἐνταῦθα γὰρ οὐδέν ἐστι τὸ ἀνθέλκον ὡσ πρὸσ τὸ ἀκολουθῆσαι τοῖσ διδασκομένοισ, ἐπὶ δὲ τῶν βιωτικῶν πολλὰ τὰ περισπῶντα. γελοῖοσ οὖν ὁ λέγων πρῶτον βούλεσθαι ἐπ’ ἐκείνων· οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἄρχεσθαι ἀπὸ τῶν χαλεπωτέρων.

καὶ τοῦτον ἀπολογισμὸν ἔδει φέρειν πρὸσ τοὺσ γονεῖσ τοὺσ ἀγανακτοῦντασ ἐπὶ τῷ φιλοσοφεῖν τὰ τέκνα.

"οὐκοῦν ἁμαρτάνω, πάτερ, καὶ οὐκ οἶδα τὸ ἐπιβάλλον ἐμαυτῷ καὶ προσῆκον· εἰ μὲν οὐδὲ μαθητόν ἐστιν οὐδὲ διδακτόν, τί μοι ἐγκαλεῖσ; εἰ δὲ διδακτόν, δίδασκε· εἰ δὲ σὺ μὴ δύνασαι, ἄφεσ με μαθεῖν παρὰ τῶν λεγόντων εἰδέναι. ἐπεὶ τί δοκεῖσ;

ὅτι θέλων περιπίπτω κακῷ καὶ ἀποτυγχάνω τοῦ ἀγαθοῦ; μὴ γένοιτο. τί οὖν ἐστι τὸ αἴτιον τοῦ ἁμαρτάνειν με; ἡ ἄγνοια.

οὐ θέλεισ οὖν ἀποθῶμαι τὴν ἄγνοιαν; τίνα πώποτε ὀργὴ[ν] ἐδίδαξε τὰ κυβερνητικά, τὰ μουσικά; τὰ βιωτικὰ οὖν διὰ τὴν ὀργήν σου δοκεῖσ ὅτι μαθήσομαι; Ταῦτα ἐκείνῳ μόνῳ λέγειν ἔξεστι τῷ τοιαύτην ἐπιβολὴν ἐνηνοχότι.

εἰ δέ τισ μόνον ἐπιδείκνυσθαι θέλων ἐν συμποσίῳ ὅτι οἶδεν τοὺσ ὑποθετικοὺσ ἀναγιγνώσκει ταῦτα καὶ προσέρχεται τοῖσ φιλοσόφοισ, οὗτοσ ἄλλο τι πράσσει ἵνα αὐτὸν συγκλητικὸσ παρακατακείμενοσ θαυμάσει;

ἐκεῖ γὰρ τῷ ὄντι αἱ μεγάλαι ὗλαί εἰσι καὶ οἱ ἐνθάδε πλοῦτοι ἐκεῖ παίγνια δοκοῦσιν.

διὰ τοῦτο ἐκεῖ δύσκολον κρατῆσαι τῶν αὑτοῦ φαντασιῶν, ὅπου τὰ ἐκ σείοντα μεγάλα. ἐγώ τινα οἶδα κλαίοντα Ἐπαφροδίτου τῶν γονάτων ἁπτόμενον καὶ λέγοντα ταλαιπωρεῖν·

ἀπολελεῖφθαι γὰρ αὐτῷ μηδέν, εἰ μὴ ἑκατὸν πεντήκοντα μυριάδασ. τί οὖν ὁ Ἐπαφρόδιτοσ;

κατεγέλασεν ὡσ ὑμεῖσ; οὔ· ἀλλ’ ἐπιθαυμάσασ λέγει "τάλασ, πῶσ οὖν ἐσιώπασ, πῶσ ἐκαρτέρεισ; Ταράξασ δὲ τὸν ἀναγιγνώσκοντα τοὺσ ὑποθετικοὺσ καὶ γελάσαντοσ τοῦ ὑποθεμένου αὐτῷ τὴν ἀνάγνωσιν Σεαυτοῦ, ἔφη, καταγελᾷσ·

οὐ προεγύμνασασ τὸν νεανίσκον οὐδ’ ἔγνωσ εἰ δύναται τούτοισ παρακολουθεῖν, ἀλλ’ ὡσ ἀναγνώστῃ αὐτῷ χρῇ. τί οὖν, ἔφη, μὴ δυναμένῃ διανοίᾳ συμπεπλεγμένου ἐπικρίσει παρακολουθεῖν ἔπαινον πιστεύομεν, ψόγον πιστεύομεν, ἐπίκρισιν περὶ τῶν καλῶσ ἢ κακῶσ γινομένων;

κἄν τινα κακῶσ λέγῃ, οὗτοσ ἐπιστρέφεται, κἂν ἐπαινῇ τινα, ἐπαίρεται; ἐν τοῖσ οὕτωσ μικροῖσ μὴ εὑρίσκων τὸ ἑξῆσ; αὕτη οὖν ἀρχὴ τοῦ φιλοσοφεῖν, αἴσθησισ τοῦ ἰδίου ἡγεμονικοῦ πῶσ ἔχει·

μετὰ γὰρ τὸ γνῶναι ὅτι ἀσθενῶσ οὐκ ἔτι θελήσει χρῆσθαι αὐτῷ πρὸσ τὰ μεγάλα. νῦν δὲ μὴ δυνάμενοί τινεσ τὸν ψωμὸν καταπίνειν σύνταξιν ἀγοράσαντεσ ἐπιβάλλονται ἐσθίειν.

διὰ τοῦτο ἐμοῦσιν ἢ ἀπεπτοῦσιν· εἶτα στρόφοι καὶ κατάρροιαι καὶ πυρετοί. ἔδει δ’ ἐφιστάνειν, εἰ δύνανται. ἀλλ’ ἐν μὲν θεωρίᾳ ῥᾴδιον ἐξελέγξαι τὸν οὐκ εἰδότα, ἐν δὲ τοῖσ κατὰ τὸν βίον οὔτε παρέχει ἑαυτόν τισ ἐλέγχῳ τόν τ’ ἐξελέγξαντα μισοῦμεν.

ὁ δὲ Σωκράτησ ἔλεγεν ἀνεξέταστον βίον μὴ ζῆν.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION