Epictetus, Works, book 1, Ὅτι οὐ δεῖ χαλεπαίνειν τοῖσ ἁμαρτανομένοισ.

(에픽테토스, Works, book 1, Ὅτι οὐ δεῖ χαλεπαίνειν τοῖσ ἁμαρτανομένοισ.)

τι τὸ παθεῖν ὅτι ἐμοὶ συμφέρει, ἀμήχανον δ’ ἄλλο μὲν κρίνειν τὸ συμφέρον, ἄλλου δ’ ὀρέγεσθαι καὶ ἄλλο μὲν κρίνειν καθῆκον, ἐπ’ ἄλλο δὲ ὁρμᾶν, τί ἔτι τοῖσ πολλοῖσ χαλεπαίνομεν; ‐ Κλέπται, φησίν, εἰσὶ καὶ λωποδύται.

‐ Τί ἐστι τὸ κλέπται καὶ λωποδύται; πεπλάνηνται περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν. χαλεπαίνειν οὖν δεῖ αὐτοῖσ ἢ ἐλεεῖν αὐτούσ; ἀλλὰ δεῖξον τὴν πλάνην καὶ ὄψει πῶσ ἀφίστανται τῶν ἁμαρτημάτων.

ἂν δὲ μὴ βλέπωσιν, οὐδὲν ἔχουσιν ἀνώτερον τοῦ δοκοῦντοσ αὐτοῖσ. Τοῦτον οὖν τὸν λῃστὴν καὶ τοῦτον τὸν μοιχὸν οὐκ ἔδει ἀπολωλέναι;

‐ Μηδαμῶσ, ἀλλ’ ἐκεῖνο μᾶλλον "τοῦτον τὸν πεπλανημένον καὶ ἐξηπατημένον περὶ τῶν μεγίστων καὶ ἀποτετυφλωμένον οὐ τὴν ὄψιν τὴν διακριτικὴν τῶν λευκῶν καὶ μελάνων, ἀλλὰ τὴν γνώμην τὴν διακριτικὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν μὴ ἀπολλύναι;

γνώσῃ πῶσ ἀπάνθρωπόν ἐστιν ὃ λέγεισ καὶ ὅτι ἐκείνῳ ὅμοιον "τοῦτον οὖν τὸν τυφλὸν μὴ ἀπολλύναι καὶ τὸν κωφόν;

" εἰ γὰρ μεγίστη βλάβη ἡ τῶν μεγίστων ἀπώλειά ἐστιν, μέγιστον δ’ ἐν ἑκάστῳ προαίρεσισ οἱά δεῖ καὶ τούτου στέρεταί τισ, τί ἔτι χαλεπαίνεισ αὐτῷ;

ἄνθρωπε, εἰ σὲ δεῖ παρὰ φύσιν ἐπὶ τοῖσ ἀλλοτρίοισ κακοῖσ διατίθεσθαι, ἐλέει αὐτὸν μᾶλλον ἢ μίσει·

ἄφεσ τοῦτο τὸ προσκοπτικὸν καὶ μισητικόν· μὴ ἐ̣

π̣ ῃσ τὰσ φωνὰσ ταύτασ ἃσ οἱ πολλοὶ τῶν φ των "τούτουσ οὖν τοὺσ καταράτουσ καὶ μιαροὺσ " ἔστω· σὺ πῶσ ποτ’ ἀπεσοφώθησ ἄφνω ν̣ . ἀ̣

μὴ θαύμαζε τὸ κάλλοσ τῆσ γυναικὸσ καὶ τῷ μοιχῷ οὐ χαλεπαίνεισ. λ̣ λ̣ ω̣ σ̣ χαλεπὸσ εἶ. διὰ τί οὖν χαλεπαίνομεν; ὅτι τὰσ ὕλασ θαυμάζομεν, ὧν ἡμᾶσ ἀφαιροῦνται. ἐπεί τοι μὴ θαύμαζέ σου τὰ ἱμάτια καὶ τῷ κλέπτῃ οὐ χαλεπαίνεισ· γνῶθι ὅτι κλέπτησ καὶ μοιχὸσ ἐν τοῖσ σοῖσ τόπον οὐκ ἔχει, ἐν δὲ τοῖσ ἀλλοτρίοισ καὶ τοῖσ οὐκ ἐπὶ σοί.

ταῦτα ἂν ἀφῇσ καὶ παρὰ μηδὲν ἡγήσῃ, τίνι ἔτι χαλεπαίνεισ; μέχρι δ’ ἂν ταῦτα θαυμάζῃσ, σεαυτῷ χαλέπαινε μᾶλλον ἢ ἐκείνοισ. σκόπει γάρ· ἔχεισ καλὰ ἱμάτια, ὁ γείτων σου οὐκ ἔχει·

θυρίδα ἔχεισ, θέλεισ αὐτὰ ψῦξαι. οὐκ οἶδεν ἐκεῖνοσ τί τὸ ἀγαθόν ἐστι τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ φαντάζεται ὅτι τὸ ἔχειν καλὰ ἱμάτια, τοῦτο ὃ καὶ σὺ φαντάζῃ. εἶτα μὴ ἔλθῃ καὶ ἄρῃ αὐτά;

ἀλλὰ σὺ πλακοῦντα δεικνύων ἀνθρώποισ λίχνοισ καὶ μόνοσ αὐτὸν καταπίνων οὐ θέλεισ ἵνα αὐτὸν ἁρπάσωσι; μὴ ἐρέθιζε αὐτούσ, θυρίδα μὴ ἔχε, μὴ ψῦχέ σου τὰ ἱμάτια. κἀγὼ πρῴην σιδηροῦν λύχνον ἔχων παρὰ τοῖσ θεοῖσ ἀκούσασ ψόφον τῆσ θυρίδοσ κατέδραμον.

εὑρ͂ον ἡρπασμένον τὸν λύχνον. ἐπελογισάμην, ὅτι ἔπαθέν τι ὁ ἄρασ οὐκ ἀπίθανον. τί οὖν; αὔριον, φημί, ὀστράκινον εὑρήσεισ. ἐκεῖνα γὰρ ἀπολλύει, ἃ ἔχει.

"ἀπώλεσά μου τὸ ἱμάτιον. " εἶχεσ γὰρ ἱμάτιον. "ἀλγῶ τὴν κεφαλήν. " μή τι κέρατα ἀλγεῖσ; τί οὖν ἀγανακτεῖσ; τούτων γὰρ αἱ ἀπώλειαι, τούτων οἱ πόνοι, ὧν καὶ αἱ κτήσεισ. 3Ἀλλ’ ὁ τύραννοσ δήσει.

" τί; τὸ σκέλοσ. "ἀλλ’ ἀφελεῖ. " τί; τὸν τράχηλον. τί οὖν οὐ δήσει οὐδ’ ἀφελεῖ; τὴν προαίρεσιν. διὰ τοῦτο παρήγγελλον οἱ παλαιοὶ τὸ Γνῶθι σαυτόν. τί οὖν;

ἔδει νὴ τοὺσ θεοὺσ μελετᾶν ἐπὶ τῶν μικρῶν καὶ ἀπ’ ἐκείνων ἀρχομένουσ διαβαίνειν ἐπὶ τὰ μείζω. "κεφαλὴν ἀλγῶ.

" "οἴμοι" μὴ λέγε. "ὠτίον ἀλγῶ. " "οἴμοι" μὴ λέγε. καὶ οὐ λέγω ὅτι οὐ δέδοται στενάξαι, ἀλλὰ ἔσωθεν μὴ στενάξῃσ. μηδ’ ἂν βραδέωσ τὸν ἐπίδεσμον ὁ παῖσ φέρῃ, κραύγαζε καὶ σπῶ καὶ λέγε "πάντεσ με μισοῦσιν". τίσ γὰρ μὴ μισήσῃ τὸν τοιοῦτον; τούτοισ τὸ λοιπὸν πεποιθὼσ τοῖσ δόγμασιν ὀρθὸσ περιπάτει, ἐλεύθεροσ, οὐχὶ τῷ μεγέθει πεποιθὼσ τοῦ σώματοσ ὥσπερ ἀθλητήσ·

οὐ γὰρ ὡσ ὄνον ἀήττητον εἶναι. Τίσ οὖν ὁ ἀήττητοσ; ὃν οὐκ ἐξίστησιν οὐδὲν τῶν ἀπροαιρέτων.

εἶτα λοιπὸν ἑκάστην τῶν περιστάσεων ἐπερχόμενοσ καταμανθάνω ὡσ ἐπὶ τοῦ ἀθλητοῦ. "οὗτοσ ἐξεβίασε τὸν πρῶτον κλῆρον. τί οὖν τὸν δεύτερον; τί δ’ ἂν καῦμα ᾖ; τί δ’ ἐν Ὀλυμπίᾳ;

καὶ ἐνταῦθα ὡσαύτωσ. ἂν ἀργυρίδιον προβάλῃσ, καταφρονήσει. τί οὖν ἂν κορασίδιον; τί οὖν ἂν ἐν σκότῳ; τί οὖν ἂν δοξάριον; τί οὖν ἂν λοιδορίαν; τί οὖν ἂν ἔπαινον; τί δ’ ἂν θάνατον; δύναται ταῦτα πάντα νικῆσαι.

τί οὖν ἂν καῦμα ᾖ, τοῦτό ἐστι· τί, ἂν οἰνωμένοσ ᾖ; τί ἂν μελαγχολῶν; τί ἐν ὕπνοισ; οὗτόσ μοί ἐστιν ὁ ἀνίκητοσ ἀθλητήσ.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION