Epictetus, Works, book 1, Περὶ προνοίασ.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ προνοίασ.)

Μὴ θαυμάζετ’ εἰ τοῖσ μὲν ἄλλοισ ζῴοισ τὰ πρὸσ τὸ σῶμα ἕτοιμα γέγονεν, οὐ μόνον τροφαὶ καὶ πόμα, ἀλλὰ καὶ κοίτη καὶ τὸ μὴ δεῖσθαι ὑποδημάτων, μὴ ὑποστρωμάτων, μὴ ἐσθῆτοσ, ἡμεῖσ δὲ πάντων τούτων προσδεόμεθα. τὰ γὰρ οὐκ αὐτῶν ἕνεκα, ἀλλὰ πρὸσ ὑπηρεσίαν γεγονότα οὐκ ἐλυσιτέλει προσδεόμενα ἄλλων πεποιηκέναι.

ἐπεὶ ὁρ́α οἱο͂ν ἦν ἡμᾶσ φροντίζειν μὴ περὶ αὑτῶν μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν προβάτων καὶ τῶν ὄνων, πῶσ ἐνδύσηται καὶ πῶσ ὑποδήσηται, πῶσ φάγῃ, πῶσ πίῃ.

ἀλλ’ ὥσπερ οἱ στρατιῶται ἕτοιμοί εἰσι τῷ στρατηγῷ ὑποδεδεμένοι ἐνδεδυμένοι ὡπλισμένοι, εἰ δ’ ἔδει περιερχόμενον τὸν χιλίαρχον ὑποδεῖν ἢ ἐνδύειν τοὺσ χιλίουσ, δεινὸν ἂν ἦν, οὕτω καὶ ἡ φύσισ πεποίηκε τὰ πρὸσ ὑπηρεσίαν γεγονότα ἕτοιμα παρεσκευασμένα μηδεμιᾶσ ἐπιμελείασ ἔτι προσδεόμενα.

οὕτωσ ἓν παιδίον μικρὸν καὶ ῥάβδῳ ἐλαύνει τὰ πρόβατα.

νῦν δ’ ἡμεῖσ ἀφέντεσ ἐπὶ τούτοισ εὐχαριστεῖν, ὅτι μὴ καὶ αὐτῶν τὴν ἴσην ἐπιμέλειαν ἐπιμελούμεθα, ἐφ’ αὑτοῖσ ἐγκαλοῦμεν τῷ θεῷ.

καίτοι νὴ τὸν Δία καὶ τοὺσ θεοὺσ ἓν τῶν γεγονότων ἀπήρκει πρὸσ τὸ αἰσθέσθαι τῆσ προνοίασ τῷ γε αἰδήμονι καὶ εὐχαρίστῳ.

καὶ μή μοι νῦν τὰ μεγάλα·

αὐτὸ τοῦτο τὸ ἐκ π[τ]όασ γάλα γεννᾶσθαι καὶ ἐκ γάλακτοσ τυρὸν καὶ ἐκ δέρματοσ ἔρια τίσ ἐστιν ὁ πεποιηκὼσ ταῦτα ἢ ἐπινενοηκώσ; "οὐδὲ εἷσ" φησίν. ὦ μεγάλησ ἀναισθησίασ καὶ ἀναισχυντίασ. τὰ πάρεργα αὐτῆσ θεασώμεθα.

μή τι ἀχρηστότερον τριχῶν τῶν ἐπὶ γενείου;

τί οὖν; οὐ συνεχρήσατο καὶ ταύταισ ὡσ μάλιστα πρεπόντωσ ἐδύνατο; οὐ διέκρινεν δι’ αὐτῶν τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ; οὐκ εὐθὺσ μακρόθεν κέκραγεν ἡμῶν ἑκάστου ἡ φύσισ "ἀνήρ εἰμι·

οὕτω μοι προσέρχου, οὕτω μοι λάλει, ἄλλο μηδὲν ζήτει· ἰδοὺ τὰ σύμβολα" 3; πάλιν ἐπὶ τῶν γυναικῶν ὥσπερ ἐν φωνῇ τι ἐγκατέμιξεν ἁπαλώτερον, οὕτωσ καὶ τὰσ τρίχασ ἀφεῖλεν.

οὔ· 3ἀνήρ εἰμι".

πῶσ δὲ καλὸν τὸ σύμβολον καὶ εὐπρεπὲσ καὶ σεμνόν, πόσῳ κάλλιον τοῦ τῶν ἀλεκτρυόνων λόφου, πόσῳ μεγαλοπρεπέστερον τῆσ χαίτησ τῶν λεόντων. διὰ τοῦτο ἔδει σῴζειν τὰ σύμβολα τοῦ θεοῦ, ἔδει αὐτὰ μὴ καταπροίεσθαι, μὴ συγχεῖν ὅσον ἐφ’ ἑαυτοῖσ τὰ γένη τὰ διῃρημένα.

Ταῦτα μόνα ἐστὶν ἔργα ἐφ’ ἡμῶν τῆσ προνοίασ; καὶ τίσ ἐξαρκεῖ λόγοσ ὁμοίωσ αὐτὰ ἐπαινέσαι ἢ παραστῆσαι;

εἰ γὰρ νοῦν εἴχομεν, ἄλλο τι ἔδει ἡμᾶσ ποιεῖν καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ ἢ ὑμνεῖν τὸ θεῖον καὶ εὐφημεῖν καὶ ἐπεξέρχεσθαι τὰσ χάριτασ; οὐκ ἔδει καὶ σκάπτοντασ καὶ ἀροῦντασ καὶ ἐσθίοντασ ᾄδειν τὸν ὕμνον τὸν εἰσ τὸν θεόν;

"μέγασ ὁ θεὸσ, ὅτι ἡμῖν παρέσχεν ὄργανα ταῦτα δι’ ὧν τὴν γῆν ἐργασόμεθα· μέγασ ὁ θεόσ, ὅτι χεῖρασ δέδωκεν, ὅτι κατάποσιν, ὅτι κοιλίαν, ὅτι αὔξεσθαι λεληθότωσ, ὅτι καθεύδοντασ ἀναπνεῖν.

" ταῦτα ἐφ’ ἑκάστου ἐφυμνεῖν ἔδει καὶ τὸν μέγιστον καὶ θειότατον ὕμνον ἐφυμνεῖν, ὅτι τὴν δύναμιν ἔδωκεν τὴν παρακολουθητικὴν τούτοισ καὶ ὁδῷ χρηστικήν.

τί οὖν;

ἐπεὶ οἱ πολλοὶ ἀποτετύφλωσθε, οὐκ ἔδει τινὰ εἶναι τὸν ταύτην ἐκπληροῦντα τὴν χώραν καὶ ὑπὲρ πάντων ᾄδοντα τὸν ὕμνον τὸν εἰσ τὸν θεόν; τί γὰρ ἄλλο δύναμαι γέρων χωλὸσ εἰ μὴ ὑμνεῖν τὸν θεόν;

εἰ γοῦν ἀηδὼν ἤμην, ἐποίουν τὰ τῆσ ἀηδόνοσ, εἰ κύκνοσ, τὰ τοῦ κύκνου. νῦν δὲ λογικόσ εἰμι·

ὑμνεῖν με δεῖ τὸν θεόν. τοῦτό μου τὸ ἔργον ἐστίν, ποιῶ αὐτὸ οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὴν τάξιν ταύτην, ἐφ’ ὅσον ἂν διδῶται, καὶ ὑμᾶσ ἐπὶ τὴν αὐτὴν ταύτην ᾠδὴν παρακαλῶ.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION