Epictetus, Works, book 1, Περὶ προκοπῆσ.

(에픽테토스, Works, book 1, Περὶ προκοπῆσ.)

Ὁ προκόπτων μεμαθηκὼσ παρὰ τῶν φιλοσόφων ὅτι ἡ μὲν ὄρεξισ ἀγαθῶν ἐστιν, ἡ δ’ ἔκκλισισ πρὸσ κακά, μεμαθηκὼσ δὲ καὶ ὅτι οὐκ ἄλλωσ τὸ εὔρουν καὶ ἀπαθὲσ περιγίνεται τῷ ἀνθρώπῳ ἢ ἐν ὀρέξει μὲν μὴ ἀποτυγχάνοντι, ἐν ἐκκλίσει δὲ μὴ περιπίπτοντι, τὴν μὲν ὄρεξιν ἦρκεν ἐξ αὑτοῦ εἰσάπαν καὶ ὑπερτέθειται, τῇ ἐκκλίσει δὲ πρὸσ μόνα χρῆται τὰ προαιρετικά. τῶν γὰρ ἀπροαιρέτων ἄν τι ἐκκλίνῃ, οἶδεν ὅτι περιπεσεῖταί ποτέ τινι παρὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν αὑτοῦ καὶ δυστυχήσει.

εἰ δ’ ἡ ἀρετὴ ταύτην ἔχει τὴν ἐπαγγελίαν εὐδαιμονίαν ποιῆσαι καὶ ἀπάθειαν καὶ εὔροιαν, πάντωσ καὶ ἡ προκοπὴ ἡ πρὸσ αὐτὴν πρὸσ ἕκαστον τούτων ἐστὶ προκοπή.

ἀεὶ γὰρ πρὸσ ὃ ἂν ἡ τελειότησ τινὸσ καθάπαξ ἄγῃ, πρὸσ αὐτὸ ἡ προκοπὴ συνεγγισμόσ ἐστιν.

Πῶσ οὖν τὴν μὲν ἀρετὴν τοιοῦτόν τι ὁμολογοῦμεν, τὴν προκοπὴν δ’ ἐν ἄλλοισ ζητοῦμεν καὶ ἐπιδείκνυμεν; τί ἔργον ἀρετῆσ;

εὔροια.

τίσ οὖν προκόπτει; ὁ πολλὰσ Χρυσίππου συντάξεισ ἀνεγνωκώσ; μὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ τοῦτ’ ἔστι Χρύσιππον νενοηκέναι;

εἰ γὰρ τοῦτ’ ἔστιν, ὁμολογουμένωσ ἡ προκοπὴ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τὸ πολλὰ τῶν Χρυσίππου νοεῖν. νῦν δ’ ἄλλο μέν τι τὴν ἀρετὴν ἐπιφέρειν ὁμολογοῦμεν, ἄλλο[ν] δὲ τὸν συνεγγισμόν, τὴν προκοπὴν ἀποφαίνομεν.

"οὗτοσ", φησίν, "ἤδη καὶ δι’ αὑτοῦ δύναται Χρύσιππον ἀναγιγνώσκειν".

εὖ, νὴ τοὺσ θεούσ, προκόπτεισ, ἄνθρωπε· ποίαν προκοπήν. "τί ἐμπαίζεισ αὐτῷ;

τί δ’ ἀπάγεισ αὐτὸν τῆσ συναισθήσεωσ τῶν αὑτοῦ κακῶν; οὐ θέλεισ δεῖξαι αὐτῷ τὸ ἔργον τῆσ ἀρετῆσ, ἵνα μάθῃ ποῦ τὴν προκοπὴν ζητῇ; ἐκεῖ ζήτησον αὐτήν, ταλαίπωρε, ὅπου σου τὸ ἔργον.

ποῦ δέ σου τὸ ἔργον; ἐν ὀρέξει καὶ ἐκκλίσει, ἵν’ ἀναπότευκτοσ ᾖσ καὶ ἀπερίπτωτοσ, ἐν ὁρμαῖσ καὶ ἀφορμαῖσ, ἵν’ ἀναμάρτητοσ, ἐν προσθέσει καὶ ἐποχῇ, ἵν’ ἀνεξαπάτητοσ. πρῶτοι δ’ εἰσὶν οἱ πρῶτοι τόποι καὶ ἀναγκαιότατοι.

ἂν δὲ τρέμων καὶ πενθῶν ζητῇσ ἀπερίπτωτοσ εἶναι, ἄρα πῶσ προκόπτεισ; Σὺ οὖν ἐνταῦθά μοι δεῖξόν σου τὴν προκοπήν. καθάπερ εἰ ἀθλητῇ διελεγόμην "δεῖξόν μοι τοὺσ ὤμουσ", εἶτα ἔλεγεν ἐκεῖνοσ "ἴδε μου τοὺσ ἁλτῆρασ".

ὄψει σὺ καὶ οἱ ἁλτῆρεσ, ἐγὼ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἁλτήρων ἰδεῖν βούλομαι. "λάβε τὴν περὶ ὁρμῆσ σύνταξιν καὶ γνῶθι πῶσ αὐτὴν ἀνέγνωκα.

" ἀνδράποδον, οὐ τοῦτο ζητῶ, ἀλλὰ πῶσ ὁρμᾷσ καὶ ἀφορμᾷσ, πῶσ ὀρέγῃ καὶ ἐκκλίνεισ, πῶσ ἐπιβάλλῃ καὶ προ[σ]τίθεσαι καὶ παρασκευάζῃ, πότερα συμφώνωσ τῇ φύσει ἢ ἀσυμφώνωσ. εἰ γὰρ συμφώνωσ, τοῦτό μοι δείκνυε καὶ ἐρῶ σοι ὅτι προκόπτεισ·

εἰ δ’ ἀσυμφώνωσ, ἄπελθε καὶ μὴ μόνον ἐξηγοῦ τὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ γράφε αὐτὸσ τοιαῦτα. καὶ τί σοι ὄφελοσ;

οὐκ οἶδασ ὅτι ὅλον τὸ βιβλίον πέντε δηναρίων ἐστίν; ὁ οὖν ἐξηγούμενοσ αὐτὸ δοκεῖ ὅτι πλείονοσ ἄξιόσ ἐστιν ἢ πέντε δηναρίων; μηδέποτε οὖν ἀλλαχοῦ τὸ ἔργον ζητεῖτε, ἀλλαχοῦ τὴν προκοπήν.

Ποῦ οὖν προκοπή; εἴ τισ ὑμῶν ἀποστὰσ τῶν ἐκτὸσ ἐπὶ τὴν προαίρεσιν ἐπέστραπται τὴν αὑτοῦ, ταύτην ἐξεργάζεσθαι καὶ ἐκπονεῖν, ὥστε σύμφωνον ἀποτελέσαι τῇ φύσει, ὑψηλὴν ἐλευθέραν ἀκώλυτον ἀνεμπόδιστον πιστὴν αἰδήμονα·

μεμάθηκέν τε, ὅτι ὁ τὰ μὴ ἐφ’ αὑτῷ ποθῶν ἢ φεύγων οὔτε πιστὸσ εἶναι δύναται οὔτ’ ἐλεύθεροσ, ἀλλ’ ἀνάγκη μεταπίπτειν καὶ μεταρριπίζεσθαι ἅμα ἐκείνοισ καὶ αὐτόν, ἀνάγκη δὲ καὶ ὑποτεταχέναι ἄλλοισ ἑαυτόν, τοῖσ ἐκεῖνα περιποιεῖν ἢ κωλύειν δυναμένοισ·

καὶ λοιπὸν ἑώθεν ἀνιστάμενοσ ταῦτα τηρεῖ καὶ φυλάσσει, λούεται ὡσ πιστόσ, ὡσ αἰδήμων ἐσθίει, ὡσαύτωσ ἐπὶ τῆσ ἀεὶ παραπιπτούσησ ὕλησ τὰ προηγούμενα ἐκπονῶν, ὡσ ὁ δρομεὺσ δρομικῶσ καὶ ὁ φώνασκοσ φωνασκικῶσ·

οὗτόσ ἐστιν ὁ προκόπτων ταῖσ ἀληθείαισ καὶ ὁ μὴ εἰκῇ ἀποδεδημηκὼσ οὗτόσ ἐστιν.

εἰ δ’ ἐπὶ τὴν ἐν τοῖσ βιβλίοισ ἕξιν τέταται καὶ ταύτην ἐκπονεῖ καὶ ἐπὶ τοῦτο ἐκδεδήμηκε, λέγω αὐτῷ αὐτόθεν πορεύεσθαι εἰσ οἶκον καὶ μὴ ἀμελεῖν τῶν ἐκεῖ·

τοῦτο γὰρ ἐφ’ ὃ ἀποδεδήμηκεν οὐδέν ἐστιν·

τί ἐστι θάνατοσ, τί φυγή, τί δεσμωτήριον, τί [νοσ]κώνειον, ἵνα δύνηται λέγειν ἐν τῇ φυλακῇ "ὦ φίλε Κρίτων, εἰ ταύτῃ τοῖσ θεοῖσ φίλον, ταύτῃ γινέσθω" καὶ μὴ ἐκεῖνα "τάλασ ἐγώ, γέρων ἄνθρωποσ, ἐπὶ ταῦτά μου τὰσ πολιὰσ ἐτήρησα" 3.

τίσ λέγει ταῦτα; δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἄδοξόν τινα ἐρῶ καὶ ταπεινόν;

Πρίαμοσ αὐτὰ οὐ λέγει; Οἰδίπουσ οὐ λέγει; ἀλλ’ ὁπόσοι βασιλεῖσ λέγουσιν; τί γάρ εἰσιν ἄλλο τραγῳδίαι ἢ ἀνθρώπων πάθη τεθαυμακότων τὰ ἐκτὸσ διὰ μέτρου τοιοῦδ’ ἐπιδεικνύμενα;

εἰ γὰρ ἐξαπατηθέντα τινὰ ἔδει μαθεῖν, ὅτι τῶν ἐκτὸσ καὶ ἀπροαιρέτων οὐδέν ἐστι πρὸσ ἡμᾶσ, ἐγὼ μὲν ἤθελον τὴν ἀπάτην ταύτην, ἐξ ἧσ ἤμελλον εὐρόωσ καὶ ἀταράχωσ βιώσεσθαι, ὑμεῖσ δ’ ὄψεσθ’ αὐτοὶ τί θέλετε.

Τί οὖν ἡμῖν παρέχει Χρύσιπποσ; ἵνα γνῷσ, φησίν, ὅτι οὐ ψευδῆ ταῦτά ἐστιν, ἐξ ὧν ἡ εὔροιά ἐστι καὶ ἀπάθεια ἀπαντᾷ, λάβε μου τὰ βιβλία καὶ γνώσῃ ὡσ τε καὶ σύμφωνά ἐστι τῇ φύσει τὰ ἀπαθῆ με ποιοῦντα.

ὦ μεγάλησ εὐτυχίασ, ὦ μεγάλου εὐεργέτου τοῦ δεικνύοντοσ τὴν ὁδόν.

ὅτι τὰσ ἡμέρουσ τροφὰσ ἡμῖν ἔδωκεν, τῷ δὲ τὴν ἀλήθειαν εὑρόντι καὶ φωτίσαντι καὶ εἰσ πάντασ ἀνθρώπουσ ἐξενεγκόντι, οὐ τὴν περὶ τὸ ζῆν, ἀλλὰ τὴν πρὸσ τὸ εὖ ζῆν, τίσ ὑμῶν ἐπὶ τούτῳ βωμὸν ἱδρύσατο ἢ ναὸν ἢ ἄγαλμα ἀνέθηκεν ἢ τὸν θεὸν ἐπὶ τούτῳ προσκυνεῖ;

ἀλλ’ ὅτι μὲν ἄμπελον ἔδωκαν ἢ πυρούσ, ἐπιθύομεν τούτου ἕνεκα, ὅτι δὲ τοιοῦτον ἐξήνεγκαν καρπὸν ἐν ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ, δι’ οὗ τὴν ἀλήθειαν τὴν περὶ εὐδαιμονίασ δείξειν ἡμῖν ἤμελλον, τούτου δ’ ἕνεκα οὐκ εὐχαριστήσωμεν τῷ θεῷ;

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION