Epictetus, Works, book 1, Πῶσ ἄν τισ σῴζοι τὸ κατὰ πρόσωπον ἐν παντί.

(에픽테토스, Works, book 1, Πῶσ ἄν τισ σῴζοι τὸ κατὰ πρόσωπον ἐν παντί.)

Τῷ λογικῷ ζῴῳ μόνον ἀφόρητόν ἐστι τὸ ἄλογον, τὸ δ’ εὔλογον φορητόν. πληγαὶ οὐκ εἰσὶν ἀφόρητοι τῇ φύσει.

‐ Τίνα τρόπον; ‐ Ὅρα πῶσ· Λακεδαιμόνιοι μαστιγοῦνται μαθόντεσ ὅτι εὔλογόν ἐστιν. ‐ Τὸ δ’ ἀπάγξασθαι οὐκ ἔστιν ἀφόρητον;

‐ Ὅταν γοῦν πάθῃ τισ ὅτι εὔ λογον, ἀπελθὼν ἀπήγξατο. ἁπλῶσ ἐὰν προσέχωμεν, ὑπ’ οὐδενὸσ οὕτωσ εὑρήσομεν τὸ ζῷον θλιβόμενον ὡσ ὑπὸ τοῦ ἀλόγου καὶ πάλιν ἐπ’ οὐδὲν οὕτωσ ἑλκόμενον ὡσ ἐπὶ τὸ εὔλογον.

καθάπερ καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν ἄλλο ἄλλῳ καὶ συμφέρον καὶ ἀσύμφορον.

διὰ τοῦτο μάλιστα παιδείασ δεόμεθα, ὥστε μαθεῖν τοῦ εὐλόγου καὶ ἀλόγου πρόληψιν ταῖσ ἐπὶ μέρουσ οὐσίαισ ἐφαρμόζειν συμφώνωσ τῇ φύσει.

εἰσ δὲ τὴν τοῦ εὐλόγου καὶ ἀλόγου κρίσιν οὐ μόνον ταῖσ τῶν ἐκτὸσ ἀξίαισ συγχρώμεθα, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ ἕκαστοσ.

τῷ γάρ τινι εὔλογον τὸ ἀμίδα παρακρατεῖν αὐτὸ μόνον βλέποντι, ὅτι μὴ παρακρατήσασ μὲν πληγὰσ λήψεται καὶ τροφὰσ οὐ λήψεται, παρακρατήσασ δ’ οὐ πείσεταί τι τραχὺ ἢ ἀνιαρόν·

ἄλλῳ δέ τινι οὐ μόνον τὸ αὐτὸν παρακρατῆσαι ἀφόρητον δοκεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄλλου παρακρατοῦντοσ ἀνασχέσθαι.

ἂν οὖν μου πυνθάνῃ "παρακρατήσω τὴν ἀμίδα ἢ μή;

, ἐρῶ σοι ὅτι μείζονα ἀξίαν ἔχει τὸ λαβεῖν τροφὰσ τοῦ μὴ λαβεῖν καὶ μείζονα ἀπαξίαν τὸ δαρῆναι τοῦ μὴ δαρῆναι· ὥστ’ εἰ τούτοισ παραμετρεῖσ τὰ σαυτοῦ, ἀπελθὼν παρακράτει. "ἀλλ’ οὐκ ἂν κατ’ ἐμέ.

" τοῦτο σὲ δεῖ συνεισφέρειν εἰσ τὴν σκέψιν, οὐκ ἐμέ. σὺ γὰρ εἶ ὁ σαυτὸν εἰδώσ, πόσου ἄξιοσ εἶ σεαυτῷ καὶ πόσου σεαυτὸν πιπράσκεισ· ἄλλοι γὰρ ἄλλων πιπράσκουσιν. εἰ καταβατέον αὐτῷ ἐστιν εἰσ Νέρωνοσ θεωρίασ, ὥστε καὶ αὐτόν τι λειτουργῆσαι, ἔφη " 3Κατάβηθι".

πυθομένου δ’ αὐτοῦ "Διὰ τί σὺ οὐ καταβαίνεισ; 3.

ὁ γὰρ ἅπαξ εἰσ τὴν περὶ τῶν τοιούτων σκέψιν καὶ τὰσ τῶν ἐκτὸσ ἀξίασ συγκαθεὶσ καὶ ψηφίζων ἐγγύσ ἐστι τῶν ἐπιλελησμένων τοῦ ἰδίου προσώπου. τί γάρ μου πυνθάνῃ;

"θάνατοσ αἱρετώτερόν ἐστιν ἢ ζωή; λέγω ζωή. " 3πόνοσ ἢ ἡδονή; λέγω ἡδονή.

"ἀλλά, ἂν μὴ τραγῳδήσω, τραχηλοκοπηθήσομαι. " ἄπελθε τοίνυν καὶ τραγῴδει, ἐγὼ δ’ οὐ τραγῳδήσω. "διὰ τί;

ὅτι σὺ σεαυτὸν ἡγῇ μίαν τινὰ εἶναι κρόκην τῶν ἐκ τοῦ χιτῶνοσ. τί οὖν; σὲ ἔδει φροντίζειν πῶσ ἀνόμοιοσ ᾖσ τοῖσ ἄλλοισ ἀνθρώποισ, ὥσπερ οὐδ’ ἡ κρόκη πρὸσ τὰσ ἄλλασ κρόκασ θέλει τι ἔχειν ἐξαίρετον. ἐγὼ δὲ πορφύρα εἶναι βούλομαι, τὸ ὀλίγον ἐκεῖνο καὶ στιλπνὸν καὶ τοῖσ ἄλλοισ αἴτιον τοῦ εὐπρεπῆ φαίνεσθαι καὶ καλά.

τί οὖν μοι λέγεισ ὅτι "ἐξομοιώθητι τοῖσ πολλοῖσ"; καὶ πῶσ ἔτι πορφύρα ἔσομαι; Ταῦτα εἶδεν καὶ Πρῖσκοσ Ἑλουίδιοσ καὶ ἰδὼν ἐποίησε. προσπέμψαντοσ αὐτῷ Οὐεσπασιανοῦ, ἵνα μὴ εἰσέλθῃ εἰσ τὴν σύγκλητον, ἀπεκρίνατο "Ἐπὶ σοί ἐστι μὴ ἐᾶσαί με εἶναι συγκλητικόν·

μέχρι δὲ ἂν ὦ, δεῖ με εἰσέρχεσθαι" 3. "ἄγε ἀλλ’ εἰσελθών", φησίν, "σιώπησον". "μή μ’ ἐξέταζε καὶ σιωπήσω. " "ἀλλὰ δεῖ με ἐξετάσαι.

" "κἀμὲ εἰπεῖν τὸ φαινόμενον δίκαιον. " "ἀλλ’ ἐὰν εἴπῃσ, ἀποκτενῶ σε.

" "πότε οὖν σοι εἶπον, ὅτι ἀθάνατόσ εἰμι; καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεισ κἀγὼ τὸ ἐμόν. σόν ἐστιν ἀποκτεῖναι, ἐμὸν ἀποθανεῖν μὴ τρέμοντα· σὸν φυγαδεῦσαι, ἐμὸν ἐξελθεῖν μὴ λυπούμενον. " τί οὖν ὠφέλησε Πρῖσκοσ εἷσ ὤν;

τί δ’ ὠφελεῖ ἡ πορφύρα τὸ ἱμάτιον; τί γὰρ ἄλλο ἢ διαπρέπει ἐν αὐτῷ ὡσ πορφύρα καὶ τοῖσ ἄλλοισ δὲ καλὸν παράδειγμα ἔκκειται; 3ἔχω χάριν, ὅτι μου φείδῃ".

τὸν τοιοῦτον οὐδ’ ἂν ἐκώλυεν εἰσελθεῖν, ἀλλ’ ᾔδει, ὅτι ἢ καθεδεῖται ὡσ κεράμιον ἢ λέγων ἐρεῖ, ἃ οἶδεν ὅτι ὁ Καῖσαρ θέλει, καὶ προσεπισωρεύσει ἔτι πλείονα. Τοῦτον τὸν τρόπον καὶ ἀθλητήσ τισ κινδυνεύων ἀποθανεῖν, εἰ μὴ ἀπεκόπη τὸ αἰδοῖον, ἐπελθόντοσ αὐτῷ τοῦ ἀδελφοῦ ἦν δ’ ἐκεῖνοσ φιλόσοφοσ καὶ εἰπόντοσ "ἄγε, ἀδελφέ, τί μέλλεισ ποιεῖν;

ἀποκόπτομεν τοῦτο τὸ μέροσ καὶ ἔτι εἰσ γυμνάσιον προερχόμεθα; οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ’ ἐγκαρτερήσασ ἀπέθανεν. πυθομένου δέ τινοσ·

Πῶσ τοῦτο ἐποίησεν; ὡσ ἀθλητὴσ ἢ ὡσ φιλόσοφοσ; Ὡσ ἀνήρ, ἔφη, ἀνὴρ δ’ Ὀλύμπια κεκηρυγμένοσ καὶ ἠγωνισμένοσ, ἐν τοιαύτῃ τινὶ χώρᾳ ἀνεστραμμένοσ, οὐχὶ παρὰ τῷ Βάτω νι ἀλειφόμενοσ. ἄλλοσ δὲ κἂν τὸν τράχηλον ἀπετμήθη, εἰ ζῆν ἠδύνατο δίχα τοῦ τραχήλου.

τοιοῦτόν ἐστι τὸ κατὰ πρόσωπον·

οὕτωσ ἰσχυρὸν παρὰ τοῖσ εἰθισμένοισ αὐτὸ συνεισφέρειν ἐξ αὐτῶν ἐν ταῖσ σκέψεσιν. "ἄγε οὖν, Ἐπίκτητε, διαξύρησαι.

" ἂν ὦ φιλόσοφοσ, λέγω "οὐ διαξυρῶμαι". "ἀλλ’ ἀφελῶ σου τὸν τράχηλον. " εἰ σοὶ ἄμεινον, ἄφελε. Ἐπύθετό τισ· Πόθεν οὖν αἰσθησόμεθα τοῦ κατὰ πρόσωπον ἕκαστοσ;

‐ Πόθεν δ’ ὁ ταῦροσ, ἔφη, λέοντοσ ἐπελθόντοσ μόνοσ αἰσθάνεται τῆσ αὑτοῦ παρασκευῆσ καὶ προβέβληκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆσ ἀγέλησ πάσησ; ἢ δῆλον ὅτι εὐθὺσ ἅμα τῷ τὴν παρασκευὴν ἔχειν ἀπαντᾷ καὶ συναίσθησισ αὐτῆσ; καὶ ἡμῶν τοίνυν ὅστισ ἂν ἔχῃ τοιαύτην παρασκευήν, οὐκ ἀγνοήσει αὐτήν.

ἄφνω δὲ ταῦροσ οὐ γίνεται οὐδὲ γενναῖοσ ἄνθρωποσ, ἀλλὰ δεῖ χειμασκῆσαι, παρασκευάσασθαι καὶ μὴ εἰκῇ προσπηδᾶν ἐπὶ τὰ μηδὲν προσήκοντα.

Μόνον σκέψαι, πόσου πωλεῖσ τὴν σεαυτοῦ προαίρεσιν. ἄνθρωπε, εἰ μηδὲν ἄλλο, μὴ ὀλίγου αὐτὴν πωλήσῃσ.

τὸ δὲ μέγα καὶ ἐξαίρετον ἄλλοισ τάχα προσήκει, Σωκράτει καὶ τοῖσ τοιούτοισ. ‐ Διὰ τί οὖν, εἰ πρὸσ τοῦτο πεφύκαμεν, οὐ πάντεσ ἢ πολλοὶ γίνονται τοιοῦτοι;

‐ Ἵπποι γὰρ ὠκεῖσ ἅπαντεσ γίνονται, κύνεσ γὰρ ἰχνευτικοὶ πάντεσ; τί οὖν;

ἐπειδὴ ἀφυήσ εἰμι, ἀποστῶ τῆσ ἐπιμελείασ τούτου ἕνεκα; μὴ γένοιτο.

Ἐπίκτητοσ κρείσσων Σωκράτουσ οὐκ ἔσται· εἰ δὲ μή, οὐ χείρων, τοῦτό μοι ἱκανόν ἐστιν. οὐδὲ γὰρ Μίλων ἔσομαι καὶ ὅμωσ οὐκ ἀμελῶ τοῦ σώματοσ·

οὐδὲ Κροῖσοσ καὶ ὅμωσ οὐκ ἀμελῶ τῆσ κτήσεωσ· οὐδ’ ἁπλῶσ ἄλλου τινὸσ τῆσ ἐπιμελείασ διὰ τὴν ἀπόγνωσιν τῶν ἄκρων ἀφιστάμεθα.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION