Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 21

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 21)

ἀποδοὺσ δὲ τοῖσ Τυσκλάνοισ τὴν πόλιν Φάβιοσ περὶ δείλην ὀψίαν ἀνίστησι τὴν στρατιάν. καὶ ὡσ εἶχε τάχουσ ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺσ πολεμίουσ, ἀκούων περὶ πόλιν Ἀλγιδὸν ἀθρόασ εἶναι τάσ τε Οὐολούσκων καὶ τὰσ Αἰκανῶν δυνάμεισ. ποιησάμενοσ δὲ δἰ ὅλησ νυκτὸσ σύντονον ὁδὸν ὑπ’ αὐτὸν τὸν ὄρθρον ἐπιφαίνεται τοῖσ πολεμίοισ ἐστρατοπεδευκόσιν ἐν πεδίῳ καὶ οὔτε τάφρον περιβεβλημένοισ οὔτε χάρακα, ὡσ ἐν οἰκείᾳ τε γῇ καὶ καταφρονήσει τοῦ ἀντιπάλου.

παρακελευσάμενοσ δὲ τοῖσ ἀμφ’ αὐτὸν ἀγαθοῖσ ἀνδράσι γίνεσθαι πρῶτοσ εἰσελαύνει μετὰ τῶν ἱππέων εἰσ τὴν τῶν πολεμίων παρεμβολήν, καὶ οἱ πεζοὶ συναλαλάξαντεσ εἵποντο·

τραπέσθαι, οἱ δὲ πλείουσ φεύγοντεσ ἐσκεδάννυντο.

ἁλόντοσ δὲ τοῦ στρατοπέδου κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν ἐπιτρέψασ τοῖσ στρατιώταισ τὰ χρήματα ὠφελεῖσθαι καὶ τὰ σώματα πλὴν ὅσα Τυσκλάνων ἦν, οὐ πολὺν ἐνταῦθα διατρίψασ χρόνον ἐπὶ τὴν Ἐχετράνων πόλιν ἦγε τὴν δύναμιν, ἣ τότε ἦν τοῦ Οὐολούσκων ἔθνουσ ἐπιφανεστάτη τε κἀν τῷ κρατίστῳ μάλιστα τόπῳ κειμένη.

στρατοπεδεύσασ δὲ πλησίον τῆσ πόλεωσ ἐπὶ πολλὰσ ἡμέρασ κατ’ ἐλπίδα τοῦ προελεύσεσθαι τοὺσ ἔνδον εἰσ μάχην, ὡσ οὐδεμία ἐξῄει στρατιά, τὴν γῆν αὐτῶν ἐδῄου ἀνθρώπων μεστὴν οὖσαν καὶ βοσκημάτων.

οὐ γὰρ ἔφθασαν ἀνασκευασάμενοι τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν αἰφνιδίου γενηθείσησ αὐτοῖσ τῆσ ἐφόδου. ἐπ’ οἴκου τὴν δύναμιν.

ὁ δ’ ἕτεροσ τῶν ὑπάτων Κορνήλιοσ ἐπὶ τοὺσ ἐν Ἀντίῳ Ῥωμαίουσ τε καὶ Οὐολούσκουσ ἐλαύνων ἐπιτυγχάνει στρατιᾷ πρὸ τῶν ὁρίων αὐτὸν ὑποδεχομένῃ.

παραταξάμενοσ δὲ αὐτοῖσ καὶ πολλοὺσ μὲν φονεύσασ, τοὺσ δὲ λοιποὺσ τρεψάμενοσ ἀγχοῦ τῆσ πόλεωσ κατεστρατοπέδευσεν. οὐ τολμώντων δὲ τῶν ἐκ τῆσ πόλεωσ οὐκέτι χωρεῖν εἰσ μάχην πρῶτον μὲν τὴν γῆν αὐτῶν ἔκειρεν, ἔπειτα τὴν πόλιν ἀπετάφρευε καὶ περιεχαράκου. τότε δὴ πάλιν ἀναγκασθέντεσ ἐξῆλθον ἐκ τῆσ πόλεωσ πανστρατιᾷ, πολὺσ καὶ ἀσύντακτοσ ὄχλοσ, καὶ συμβαλόντεσ εἰσ μάχην ἔτι κάκιον ἀγωνισάμενοι κατακλείονται τὸ δεύτερον εἰσ τὴν πόλιν, αἰσχρῶσ καὶ ἀνάνδρωσ φεύγοντεσ. ὁ δ’ ὕπατοσ οὐδεμίαν αὐτοῖσ ἀναστροφὴν ἔτι δοὺσ κλίμακασ προσέφερε τοῖσ τείχεσι καὶ κριοῖσ ἐξέκοπτε τὰσ πύλασ.

ἐπιπόνωσ δὲ καὶ ταλαιπώρωσ τῶν ἔνδον ἀπομαχομένων οὐ πολλὰ πραγματευθεὶσ κατὰ κράτοσ αἱρεῖ τὴν πόλιν. χρήματα μὲν οὖν αὐτῶν, ὅσα χρυσὸσ καὶ ἄργυροσ καὶ χαλκὸσ ἐνῆν, εἰσ τὸ δημόσιον ἐκέλευσεν ἀναφέρειν, ἀνδράποδα δὲ τοὺσ ταμίασ παραλαμβάνοντασ καὶ τὰ λοιπὰ λάφυρα πωλεῖν·

τοῖσ δὲ στρατιώταισ ἐσθῆτα καὶ τροφὰσ καὶ ὅσ’ ἄλλα τοιαῦτα ἐδύναντο ὠφελεῖσθαι ἐπέτρεψεν. ἔπειτα διακρίνασ τῶν τε κληρούχων καὶ τῶν ἀρχαίων Ἀντιατῶν τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ τε καὶ τῆσ ἀποστάσεωσ αἰτίουσ ‐ ἦσαν δὲ πολλοί ‐ ῥάβδοισ τε ᾐκίσατο μέχρι πολλοῦ καὶ τοὺσ αὐχένασ αὐτῶν ἐκέλευσεν ἀποτεμεῖν.

ταῦτα διαπραξάμενοσ ἀπῆγε καὶ αὐτὸσ ἐπ’ οἴκου τὴν δύναμιν. τούτοισ ἡ βουλὴ τοῖσ ὑπάτοισ προσιοῦσί τε ἀπήντησε καὶ θριάμβουσ ἀμφοτέροισ καταγαγεῖν ἐψηφίσατο·

καὶ πρὸσ Αἰκανοὺσ πρεσβευσαμένουσ ὑπὲρ εἰρήνησ ἐποιήσατο συνθήκασ περὶ καταλύσεωσ τοῦ πολέμου, ἐν αἷσ ἐγράφη, πόλεισ τε καὶ χώρασ ἔχοντασ Αἰκανούσ, ὧν ἐκράτουν, ὅτε αἱ σπονδαὶ ἐγίνοντο, Ῥωμαίοισ εἶναι ὑπηκόουσ, ἄλλο μὲν ὑποτελοῦντασ μηθέν, ἐν δὲ τοῖσ πολέμοισ συμμαχίαν ἀποστέλλοντασ ὁσηνδήποτε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι. καὶ τὸ ἔτοσ τοῦτο ἐτελεύτα.

SEARCH

MENU NAVIGATION