Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 12

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 12)

ταῦτ’ εἰπόντοσ αὐτοῦ πολλή τισ ἔκπληξισ κατέσχε τὸ συνέδριον καὶ ἀμηχανία· καὶ συνελάλουν ἀλλήλοισ, ὡσ χαλεπὸν ἑκάτερον ἦν, καὶ τὸ συγχωρεῖν τοῖσ δημάρχοισ ζητήσεισ ἐφ’ ἑαυτῶν ποιεῖσθαι περὶ κοινοῦ καὶ μεγάλου πράγματοσ, καὶ τὸ μὴ συγχωρεῖν.

ὑποπτεύσασ δ’ αὐτῶν τὴν γνώμην ἀνέστη τῶν ὑπάτων ἅτεροσ, Γάιοσ Κλαύδιοσ καὶ ἔλεξε τοιάδε· οὐ δέδοικα, Οὐεργίνιε, μή με ὑπολάβωσιν οὗτοι κοινωνὸν εἶναι τῆσ συνωμοσίασ, ἣν ἐφ’ ὑμῖν καὶ τῷ δήμῳ πράττεσθαι λέγετε, ἢ τὰ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ δεδιότα ἢ τῶν ἐμῶν τινοσ ἐνόχου ταῖσ αἰτίαισ ὄντοσ ἀνεστάναι τἀναντία ὑμῖν ἐροῦντα·

ὁ γὰρ βίοσ ἀπολύει με πάσησ ὑποψίασ τοιαύτησ. ἃ δὲ νομίζω τῇ τε βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ συμφέρειν, ἀπὸ τοῦ κρατίστου καὶ δίχα πάσησ εὐλαβείασ ἐρῶ. δεῖ πρᾶγμα οὕτωσ ὂν μέγα καὶ ἀναγκαῖον, ἢ ὡσ οὐ δεῖ κοινωνεῖν οὐδὲ παρεῖναι τῇ ζητήσει τοὺσ ἀνειληφότασ τὴν τοῦ δήμου ἀρχήν.

οὐθεὶσ οὔτε ἠλίθιόσ ἐστιν οὕτωσ οὔτε τῷ δήμῳ κακόνουσ, ὥστε ταῦτα λέγειν. τί οὖν, εἴ τισ ἔροιτό με, παθών, ἃ συγχωρῶ καί φημι δίκαια εἶναι, τούτοισ ἀντιλέξων ἀνέστην, καὶ τί βούλεταί μου ὁ λόγοσ, ἐγὼ νὴ Δία φράσω πρὸσ ὑμᾶσ.

παντὸσ οἰόμαι δεῖν πράγματοσ, ὦ βουλή, τὰσ ἀρχὰσ καὶ τὰσ πρώτασ ὑποθέσεισ τοὺσ εὖ φρονοῦντασ ἀκριβῶσ σκοπεῖν· οἱαῖ γὰρ ἂν αὗται τύχωσιν οὖσαι, τοιούτουσ ἀνάγκη γίνεσθαι καὶ τοὺσ περὶ αὐτῶν λόγουσ. φέρε δή, τίσ ἡ τοῦδε τοῦ πράγματοσ ὑπόθεσίσ ἐστι καὶ τί τὸ βούλευμα τῶν δημάρχων, ἀκούσατέ μου.

οὐκ ἐνῆν τούτοισ οὐδέν, ὧν ἐν τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ πράττειν ἐπιβαλλόμενοι διεκωλύθησαν, ἐπιτελέσασθαι νῦν ὑμῶν τε ἐναντιουμένων αὐτοῖσ ὡσ πρότερον καὶ τοῦ δήμου μηκέθ’ ὁμοίωσ συναγωνιζομένου. συνιδόντεσ δὴ τοῦτο ἐσκόπουν, ὅπωσ ἂν ὑμεῖσ τ’ ἀναγκασθείητε παρὰ γνώμην αὐτοῖσ εἶξαι, καὶ ὁ δῆμοσ ἅπαντα ὅσ’ ἂν ἀξιῶσι συμπράττειν. ἀληθῆ μὲν οὖν καὶ δικαίαν ὑπόθεσιν οὐδεμίαν εὑρ́ισκον, δι’ ἧσ ἑκάτερον τούτοισ ἔσται, πολλὰ δὲ βουλεύματα πειράζοντεσ καὶ στρέφοντεσ ἄνω καὶ κάτω τὸ πρᾶγμα τελευτῶντεσ ἐπὶ τοιοῦτον δή τινα λογισμὸν ἦλθον·

αἰτιασώμεθα συνίστασθαί τινασ ἐκ τῶν ἐπιφανῶν ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου, καὶ σφάττειν διεγνωκέναι τοὺσ παρέχοντασ αὐτῷ τὸ ἀσφαλέσ.

καὶ ταῦτα ἐκ πολλοῦ παρασκευάσαντεσ λέγεσθαι κατὰ τὴν πόλιν, ὅταν ἤδη πιστὰ εἶναι τοῖσ πολλοῖσ δόξῃ ‐ δόξει δὲ διὰ τὸ δέοσ ‐ ἐπιστολὰσ μηχανησώμεθα πολλῶν παρόντων ἡμῖν ὑπ’ ἀνδρὸσ ἀγνῶτοσ ἀναδοθῆναι·

ἔπειτ’ ἐλθόντεσ ἐπὶ τὸ συνέδριον ἀγανακτῶμέν τε καὶ σχετλιάζωμεν καὶ τοῦ ζητεῖν τὰ προσηγγελμένα αἰτῶμεν τὴν ἐξουσίαν. ἐάν τε γὰρ ἀντιλέγωσιν ἡμῖν οἱ πατρίκιοι, ταύτην ληψόμεθα τοῦ διαβαλεῖν αὐτοὺσ πρὸσ τὸν δῆμον ἀφορμήν, καὶ οὕτωσ ἅπαν τὸ δημοτικὸν ἠγριωμένον αὐτοῖσ ἕτοιμον ἡμῖν εἰσ ἃ βουλόμεθα ὑπάρξει·

ἐάν τε συγχωρῶσι, τοὺσ γενναιοτάτουσ ἐξ αὐτῶν καὶ πλεῖστα ἡμῖν ἐναντιωθέντασ πρεσβυτέρουσ τε καὶ νέουσ ἐλαύνωμεν, ὡσ εὑρηκότεσ ταῖσ αἰτίαισ ἐνόχουσ.

ἐκεῖνοι δὲ ἄρα τὰσ καταγνώσεισ δεδιότεσ ἢ συμβήσονται πρὸσ ἡμᾶσ ἐπὶ τῷ μηθὲν ἔτι ἀντιπράττειν ἢ καταλιπεῖν ἀναγκασθήσονται τὴν πόλιν.

ἐκ δὲ τούτου πολλὴν ποιήσομεν ἐρημίαν τοῦ ἀντιπάλου.

SEARCH

MENU NAVIGATION