Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 9

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, Books X-XX, book 10, chapter 9)

Ποπλίου δὲ Οὐαλερίου Ποπλικόλα καὶ Γαϊού Κλαυδίου Σαβίνου τὴν ὑπατικὴν ἐξουσίαν παραλαβόντων κίνδυνοσ ὅσοσ οὔπω τὴν Ῥώμην κατέσχεν ἐξ ἀλλοεθνοῦσ πολέμου, ὃν παρήγαγεν ἐντὸσ τείχουσ ἡ πολιτικὴ στάσισ, ὡσ οἵ τε Σιβύλλειοι χρησμοὶ προὔλεγον καὶ τὰ ἐκ τοῦ δαιμονίου φανέντα προεθέσπισε τῷ παρελθόντι ἐνιαυτῷ. διηγήσομαι δὲ τήν τε αἰτίαν, ἀφ’ ἧσ ὁ πόλεμοσ εἰσῆλθε, καὶ τὰ πραχθέντα τοῖσ ὑπάτοισ κατὰ τὸν τότε ἀγῶνα. οὐκ ἐνῆν τῷ βιαίῳ καταγωνίσασθαι, μάλιστα δὲ τοῦ δήμου τὸ πλεῖον ὑποκατακλινόμενον ταῖσ θεραπείαισ τῶν πατρικίων καὶ προθυμίαν οὐκέτι περὶ τοῦ νόμου τὴν αὐτὴν παρεχόμενον, ἰταμωτέραν ὁδὸν ἔγνωσαν ἐπὶ τὰ πράγματα πορεύεσθαι, δι’ ἧσ καταπλήξονται μὲν τὸν δῆμον, ἀναβαλοῦσι δὲ τὸν ὕπατον.

πρῶτον μὲν κατεσκεύασαν φήμασ λέγεσθαι κατὰ τὴν πόλιν παντοδαπάσ·

ἔπειτ’ ἐξ ἑωθινοῦ καθεζόμενοι δι’ ὅλησ ἡμέρασ συνήδρευον ἐν τῷ φανερῷ, μεταδιδόντεσ οὐθενὶ τῶν ἔξωθεν οὔτε βουλεύματοσ οὔτε λόγου. ἐπεὶ δὲ καιρὸσ ἐπιτήδειοσ ἔδοξεν αὐτοῖσ εἶναι πράττειν τὰ βεβουλευμένα, πλασάμενοι γράμματα καὶ ταῦτα παρασκευάσαντεσ ἀναδοθῆναι σφίσιν ὑπ’ ἀνδρὸσ ἀγνῶτοσ καθημένοισ ἐν ἀγορᾷ, ὡσ διῆλθον αὐτά, παίοντεσ τὰ μέτωπα καὶ κατηφεῖσ τὰσ ὄψεισ ποιήσαντεσ ἀνίστανται. πολλοῦ δὲ συνδραμόντοσ ὄχλου καὶ μέγα τι κακὸν ἐν τοῖσ γράμμασιν ἐνεῖναι γεγραμμένον μαντευομένου σιωπὴν προκηρύξαντεσ εἶπον·

ἐν ἐσχάτοισ ἐστὶν ὑμῖν κινδύνοισ, ὦ πολῖται, τὸ δημοτικόν·

καὶ εἰ μὴ θεῶν τισ εὔνοια προείδετο τῶν ἄδικα πάσχειν μελλόντων, εἰσ δεινὰσ ἂν ἅπαντεσ ἤλθομεν συμφοράσ. αἰτούμεθα δὲ ὑμᾶσ βραχὺν ἐπισχεῖν χρόνον, ἑώσ τῇ βουλῇ δηλώσωμεν τὰ προσαγγελθέντα καὶ μετὰ κοινῆσ γνώμησ πράξωμεν τὰ δέοντα. ταῦτ’ εἰπόντεσ ᾤχοντο πρὸσ τοὺσ ὑπάτουσ.

ἐν ὅσῳ δὲ ἡ βουλὴ συνήγετο χρόνῳ, πολλοὶ καὶ παντοδαποὶ λόγοι κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐγίνοντο, τῶν μὲν ἐκ παρασκευῆσ ἃ παρηγγέλλετο αὐτοῖσ ὑπὸ τῶν δημάρχων κατὰ συστροφὰσ λαλούντων, τῶν δέ, ἃ μάλιστα ἐδεδοίκεσαν μὴ γένηται, ταῦτα ὡσ ἀπηγγελμένα τοῖσ δημάρχοισ λεγόντων. ἔφη δ’ ὁ μέν τισ Αἰκανοὺσ καὶ Οὐολούσκουσ ὑποδεξαμένουσ Καίσωνα Κοίντιον τὸν ὑπὸ τοῦ δήμου καταδικασθέντα ᾑρῆσθαι στρατηγὸν αὐτοκράτορα τῶν ἐθνῶν καὶ πολλὰσ δυνάμεισ ἀγείραντα μέλλειν ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν·

ὁ δέ τισ ἀπὸ κοινῆσ γνώμησ τῶν πατρικίων τὸν ἄνδρα κατάγεσθαι ξενικαῖσ δυνάμεσιν, ἵνα ἡ φυλακὴ καταλυθείῃ νῦν τε καὶ εἰσ τὸν λοιπὸν χρόνον τῶν δημοτικῶν·

ὁ δέ τισ οὐχ ἅπαντασ εἶναι τοὺσ πατρικίουσ ἔφη τοὺσ ταῦτα βεβουλευμένουσ, ἀλλὰ μόνουσ τοὺσ νέουσ. ἐτόλμων δέ τινεσ λέγειν, ὅτι καὶ ἐντὸσ τῆσ πόλεωσ ὁ ἀνὴρ εἰή κρυπτόμενοσ καὶ μέλλοι καταλαμβάνεσθαι τῶν τόπων τοὺσ ἐπικαιροτάτουσ.

ὅλησ δὲ κραδαινομένησ ἐπὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν δεινῶν τῆσ πόλεωσ, καὶ πάντων ἀλλήλουσ ἐχόντων δι’ ὑποψίασ καὶ φυλακῆσ, οἱ μὲν ὕπατοι τὴν βουλὴν ἐκάλουν, οἱ δὲ δήμαρχοι παρελθόντεσ ἐδείκνυσαν τὰ προσαγγελλόμενα. ἦν δὲ ὁ τοὺσ λόγουσ ὑπὲρ αὐτῶν ποιούμενοσ Αὖλοσ Οὐεργίνιοσ καὶ ἔλεξε τοιάδε·

SEARCH

MENU NAVIGATION