Diodorus Siculus, Library, book xv, chapter 29

(디오도로스 시켈로스, Library, book xv, chapter 29)

ἅμα δὲ τούτοισ πραττομένοισ Ἄκορισ ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεύσ, ἀλλοτρίωσ διακείμενοσ πρὸσ τὸν Περσῶν βασιλέα, δυνάμεισ ξενικὰσ ἀξιολόγουσ ἤθροισε· μεγάλουσ γὰρ μισθοὺσ τοῖσ ὑπακούουσι προτιθείσ, συχνοὺσ δ’ εὐεργετῶν, ταχὺ πολλοὺσ ἔσχε τῶν Ἑλλήνων ὑπακούοντασ πρὸσ τὴν στρατείαν. οὐκ ἔχων δὲ στρατηγὸν ἀξιόχρεων, μετεπέμψατο Χαβρίαν τὸν Ἀθηναῖον, ἄνδρα καὶ φρονήσει καὶ συνέσει στρατηγικῇ διάφορον καὶ δόξαν ἐπ’ ἀρετῇ μεγάλην περιπεποιημένον.

οὗτοσ μὲν οὖν ἄνευ τῆσ τοῦ δήμου γνώμησ προσδεξάμενοσ τὴν στρατηγίαν ἀφηγεῖτο τῶν κατ’ Αἴγυπτον δυνάμεων, καὶ μετὰ πολλῆσ σπουδῆσ παρεσκευάζετο πολεμεῖν πρὸσ τοὺσ Πέρσασ. Φαρνάβαζοσ δ’ ὑπὸ τοῦ βασιλέωσ ἀναδεδειγμένοσ στρατηγὸσ ἐπὶ τῆσ Περσικῆσ δυνάμεωσ παρασκευὰσ μεγάλασ ἐποιήσατο τῶν πρὸσ τὸν πόλεμον χρησίμων·

ἐξέπεμψε δὲ καὶ πρὸσ Ἀθηναίουσ πρέσβεισ, κατηγορῶν μὲν Χαβρίου, ὅτι τῶν Αἰγυπτίων ἡγούμενοσ ἀπαλλοτριοῖ τὴν τοῦ βασιλέωσ εὔνοιαν ἀπὸ τοῦ δήμου, παρακαλῶν δὲ στρατηγὸν Ἰφικράτην αὑτῷ δοῦναι. οἱ δ’ Ἀθηναῖοι, σπεύδοντεσ τὸν βασιλέα τῶν Περσῶν εἰσ εὔνοιαν προσαγαγέσθαι καὶ τὸν Φαρνάβαζον ἰδιοποιήσασθαι, ταχέωσ τόν τε Χαβρίαν ἐξ Αἰγύπτου μετεπέμψαντο καὶ τὸν Ἰφικράτην στρατηγὸν ἐξαπέστειλαν συμμαχήσοντα τοῖσ Πέρσαισ.

τοῖσ δὲ Λακεδαιμονίοισ καὶ τοῖσ Ἀθηναίοισ σπονδὰσ πεποιημένοισ ἐν τοῖσ ἐπάνω χρόνοισ συνέβαινε μένειν τὴν εἰρήνην μέχρι τῶνδε τῶν καιρῶν.

μετὰ δὲ ταῦτα Σφοδριάδου τοῦ Σπαρτιάτου τεταγμένου μὲν ἐφ’ ἡγεμονίασ, φύσει δ’ ὄντοσ μετεώρου καὶ προπετοῦσ, ἔπεισεν αὐτὸν Κλεόμβροτοσ ὁ βασιλεὺσ τῶν Λακεδαιμονίων ἄνευ τῆσ γνώμησ τῶν ἐφόρων καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ. ὁ δὲ Σφοδριάδησ ἔχων στρατιώτασ πλείουσ τῶν μυρίων ἐπεβάλετο μὲν τῆσ νυκτὸσ καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ·

καταφανὴσ δὲ γενόμενοσ Ἀθηναίοισ καὶ διαμαρτὼν τῆσ ἐπιβολῆσ ἄπρακτοσ ἐπανῆλθεν. κατηγορηθεὶσ δ’ ἐν τῷ συνεδρίῳ τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ συναγωνιστὰσ ἔχων τοὺσ βασιλεῖσ, ἀδίκωσ ἀπελύθη. διόπερ οἱ Ἀθηναῖοι χαλεπῶσ φέροντεσ ἐπὶ τοῖσ γεγονόσιν, ἐψηφίσαντο λελύσθαι τὰσ σπονδὰσ ὑπὸ Λακεδαιμονίων.

κρίναντεσ δὲ πολεμεῖν αὐτοῖσ, στρατηγοὺσ τρεῖσ εἵλαντο τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ τῶν πολιτῶν, Τιμόθεον καὶ Χαβρίανκαὶ Καλλίστρατον. ἐψηφίσαντο δὲ στρατιώτασ μὲν ὁπλίτασ καταλέξαι δισμυρίουσ, ἱππεῖσ δὲ πεντακοσίουσ, ναῦσ δὲ πληρῶσαι διακοσίασ. προσελάβοντο δὲ καὶ τοὺσ Θηβαίουσ ἐπὶ τὸ κοινὸν συνέδριον ἐπὶ τοῖσ ἴσοισ πᾶσιν. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ τὰσ γενομένασ κληρουχίασ ἀποκαταστῆσαι τοῖσ πρότερον κυρίοισ γεγονόσι, καὶ νόμον ἔθεντο μηδένα τῶν Ἀθηναίων γεωργεῖν ἐκτὸσ τῆσ Ἀττικῆσ.

διὰ δὲ ταύτησ τῆσ φιλανθρωπίασ ἀνακτησάμενοι τὴν παρὰ τοῖσ Ἕλλησιν εὔνοιαν, ἰσχυροτέραν ἐποιήσαντο τὴν ἰδίαν ἡγεμονίαν. πολλαὶ μὲν οὖν καὶ τῶν ἄλλων πόλεων διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν προεκλήθησαν πρὸσ τοὺσ Ἀθηναίουσ ἀποκλῖναι, πρῶται δὲ καὶ προθυμότατα συνεμάχησαν αἱ κατὰ τὴν Εὔβοιαν οἰκοῦσαι χωρὶσ Ἑστιαίασ·

αὕτη γὰρ εὐηργετημένη μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεγάλα, πεπολεμημένη δὲ δεινῶσ ὑπὸ Ἀθηναίων, εὐλόγωσ πρὸσ μὲν Ἀθηναίουσ ἀδιάλυτον ἐφύλαττε τὴν ἔχθραν, πρὸσ δὲ τοὺσ Σπαρτιάτασ βεβαίαν τὴν πίστιν διεφύλαττεν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖσ Ἀθηναίοισ εἰσ συμμαχίαν συνέβησαν ἑβδομήκοντα πόλεισ καὶ μετέσχον ἐπ’ ἴσησ τοῦ κοινοῦ συνεδρίου·

διὸ καὶ τοῖσ Ἀθηναίοισ αἰεὶ μᾶλλον τῆσ δυνάμεωσ αὐξομένησ, τοῖσ δὲ Λακεδαιμονίοισ ταπεινουμένησ, ἐφάμιλλον τὴν ἰσχὺν τῶν πόλεων συνέβαινε γίνεσθαι. οἱ δ’ Ἀθηναῖοι, τῶν πραγμάτων αὐτοῖσ κατὰ νοῦν προχωρούντων, δύναμιν ἐξέπεμψαν εἰσ τὴν Εὔβοιαν τὴν παραφυλάξουσαν μὲν τοὺσ συμμάχουσ, καταπολεμήσουσαν δὲ τοὺσ ἐναντίουσ. κατὰ δὲ τὴν Εὔβοιαν βραχὺ μὲν πρὸ τούτων τῶν χρόνων Νεογένησ τισ ὄνομα μετ’ Ιἄσονοσ τοῦ Φεραίου συλλέξασ στρατιώτασ κατελάβετο τήν τε ἀκρόπολιν τῶν Ἑστιαιέων, καὶ τύραννον ἑαυτὸν ἀπέδειξε ταύτησ τῆσ χώρασ καὶ τῆσ τῶν Ὠρειτῶν πόλεωσ.

ἄρχοντοσ δ’ αὐτοῦ βιαίωσ καὶ ὑπερηφάνωσ Λακεδαιμόνιοι Θηριπίδην ἀπέστειλαν ἐπ’ αὐτόν. ὁ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει λόγοισ τὸν τύραννον ἐκχωρεῖν ἐκ τῆσ ἀκροπόλεωσ·

ὡσ δ’ οὐ προσεῖχε, παρακαλέσασ τοὺσ ἐγχωρίουσ πρὸσ τὴν ἐλευθερίαν ἐξεπολιόρκησε τὸ χωρίον καὶ τοῖσ Ὠρείταισ τὴν ἐλευθερίαν ἀποκατέστησεν, δι’ ἣν αἰτίαν οἱ τὴν Ἑστιαιέων καλουμένην χώραν οἰκοῦντεσ οἰκείωσ διετέθησαν πρὸσ τοὺσ Σπαρτιάτασ, καὶ βεβαίωσ ἐτήρουν τὴν φιλίαν. τῆσ δ’ ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐκπεμφθείσησ δυνάμεωσ ἡγούμενοσ Χαβρίασ ἐπόρθησε τὴν Ἑστιαιῶτιν χώραν, καὶ τὴν καλουμένην μὲν Μητρόπολιν, κειμένην δ’ ἐπί τινοσ ἐρυμνοῦ λόφου, τειχίσασ, ἀπέλιπεν ἐν αὐτῇ φρουράν, αὐτὸσ δὲ ταῖσ Κυκλάσι νήσοισ ἐπιπλέων προσηγάγετο Πεπάρηθον καὶ Σκίαθον καί τινασ ἄλλασ τεταγμένασ ὑπὸ Λακεδαιμονίοισ.

SEARCH

MENU NAVIGATION