Ancient Greek-English Dictionary Language

εὔδιος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: εὔδιος εὔδιον

Structure: εὐδι (Stem) + ος (Ending)

Etym.: di=os

Sense

 1. calm, fine, clear

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • εἶθ’, ὥσπερ ἐξ ἀέροσ εὐδίου καὶ σταθεροῦ πολὺσ ἄνεμοσ καταρραγείσ, ταράττει τὸ καθαρὸν τῆσ φράσεωσ ἐσ ποιητικὴν ἐκφέρων ἀπειροκαλίαν, ἐνθένδ’ ἀρξάμενοσ· (Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 7 1:7)
 • τῷ δ’ ἐπιόντι ἔτει ᾧ ἦν Ὀλυμπιάσ, ᾗ τὸ στάδιον ἐνίκα Κροκίνασ Θετταλόσ, Εὐδίου ἐν Σπάρτῃ ἐφορεύοντοσ, Πυθοδώρου δ’ ἐν Ἀθήναισ ἄρχοντοσ, ὃν Ἀθηναῖοι, ὅτι ἐν ὀλιγαρχίᾳ ᾑρέθη, οὐκ ὀνομάζουσιν, ἀλλ’ ἀναρχίαν τὸν ἐνιαυτὸν καλοῦσιν. (Xenophon, Hellenica, , chapter 3 2:1)
 • Οὕτω μὲν ἑκάτεροι παρασκευῆσ εἶχον, γενομένησ δὲ τῆσ νουμηνίασ ἀνήγοντο πάντεσ ἅμα ἠοῖ, Λέπιδοσ μὲν ἐκ Λιβύησ χιλίαισ ὁλκάσι καὶ μακραῖσ ἑβδομήκοντα καὶ τέλεσι στρατοῦ δυώδεκα καὶ ἱππεῦσι Νομάσι πεντακισχιλίοισ καὶ ἑτέρᾳ παρασκευῇ πολλῇ, Ταῦροσ δ’ ἐκ Τάραντοσ ταῖσ Ἀντωνίου ναυσὶν ἐξ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα δύο μόναισ καὶ ἑκατόν, ἐπεὶ τῶν λοιπῶν οἱ ἐρέται χειμῶνοσ ἐτεθνήκεσαν, ὁ δὲ Καῖσαρ ἐκ Δικαιαρχείασ, θύων ἅμα καὶ σπένδων ἀπὸ τῆσ ναυαρχίδοσ νεὼσ ἐσ τὸ πέλαγοσ ἀνέμοισ εὐδίοισ καὶ Ἀσφαλείῳ Ποσειδῶνι καὶ ἀκύμονι θαλάσσῃ, συλλήπτορασ αὑτῷ κατὰ ἐχθρῶν πατρῴων γενέσθαι. (Appian, The Civil Wars, book 5, chapter 11 2:1)
 • διὰ γὰρ εὐδίου κλίματοσ οἱ δρόμοι συντελοῦνται καὶ μάλιστα τῷ πελαγίζοντι· (Strabo, Geography, book 3, chapter 2 10:6)
 • περὶ δὲ τῶν ὡρέων ὧδε ἄν τισ ἐνθυμεύμενοσ διαγινώσκοι, ὁκοῖόν τι μέλλει ἔσεσθαι τὸ ἔτοσ, εἴτε νοσερὸν εἴτε ὑγιηρόν‧ ἢν μὲν γὰρ κατὰ λόγον γένηται τὰ σημεῖα ἐπὶ τοῖσ ἄστροισι δύνουσί τε καὶ ἐπιτέλλουσιν, ἔν τε τῷ μετοπώρῳ ὕδατα γένηται, καὶ ὁ χειμὼν μέτριοσ καὶ μήτε λίην εὔδιοσ μήτε ὑπερβάλλων τὸν καιρὸν τῷ ψύχει, ἔν τε τῷ ἦρι ὕδατα γένηται ὡραῖα καὶ ἐν τῷ θέρει, οὕτω τὸ ἔτοσ ὑγιεινότατον εἰκὸσ εἶναι. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, , x.2)
 • ἢν δ’ ὁ μὲν χειμὼν νότιοσ γένηται καὶ ἔπομβροσ καὶ εὔδιοσ, τὸ δὲ ἦρ βόρειόν τε καὶ αὐχμηρὸν καὶ χειμέριον, πρῶτον μὲν τὰσ γυναῖκασ, ὁκόσαι ἂν τύχωσιν ἐν γαστρὶ ἔχουσαι καὶ ὁ τόκοσ αὐτῇσιν ᾖ πρὸσ τὸ ἦρ, ἐκτιτρώσκεσθαι‧ ὁκόσαι δ’ ἂν καὶ τέκωσιν, ἀκρατέα τὰ παιδία τίκτειν καὶ νοσώδεα, ὥστε ἢ αὐτίκα ἀπόλλυσθαι, ἢ ζῶσι λεπτά τε ἐόντα καὶ ἀσθενέα καὶ νοσώδεα. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, , x.7)
 • καί ποτε μὲν φαίνεισ πολὺν ὑετόν, ἄλλοτε δ’ αὖτε εὔδιοσ, ἁβρὰ γελῶν δ’ ὄμμασιν ἐκκέχυσαι. (Unknown, Greek Anthology, Volume IV, book 12, chapter 1562)
 • Βρασίδασ, Ἰσάνωρ, Σωστρατίδασ, Ἔξαρχοσ, Ἀγησίστρατοσ, Ἀγγενίδασ, Ὀνομακλῆσ, Ζεύξιπποσ, Πιτύασ, Πλειστόλασ, Κλεινόμαχοσ, Ἴλαρχοσ, Λέων, Χαιρίλασ, Πατησιάδασ, Κλεοσθένησ, Λυκάριοσ, Ἐπήρατοσ, Ὀνομάντιοσ, Ἀλεξιππίδασ, Μισγολαί̈δασ, Ἰσίασ, Ἄρακοσ, Εὐάρχιπποσ, Παντακλῆσ, Πιτύασ, Ἀρχύτασ, Εὔδιοσ, ἐφ’ οὗ Λύσανδροσ πράξασ τὰ εἰρημένα οἴκαδε κατέπλευσεν. (Xenophon, Hellenica, , chapter 3 14:1)
 • Καίσαρι δὲ ἥ τε Ιὄνιοσ θάλασσα εἶξε, χειμῶνοσ μέσου πλωτὴ καὶ εὔδιοσ γενομένη, καὶ τὸν ἑσπέριον ὠκεανὸν ἐπὶ Βρεττανοὺσ διέπλευσεν οὔπω γενόμενον ἐν πείρα, κρημνοῖσ τε τῶν Βρεττανῶν τοὺσ κυβερνήτασ ἐποκέλλοντασ ἐκέλευε τὰσ ναῦσ περιαγνύναι. (Appian, The Civil Wars, book 2, chapter 21 2:1)

Synonyms

 1. calm

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION