Polybius, Histories, book 3, chapter 84

(폴리비오스, Histories, book 3, chapter 84)

οὔσησ δὲ τῆσ ἡμέρασ ὀμιχλώδουσ διαφερόντωσ, Ἀννίβασ ἅμα τῷ τὸ πλεῖστον μέροσ τῆσ πορείασ εἰσ τὸν αὐλῶνα προσδέξασθαι καὶ συνάπτειν πρὸσ αὐτὸν ἤδη τὴν τῶν ἐναντίων πρωτοπορείαν ἀποδοὺσ τὰ συνθήματα καὶ διαπεμψάμενοσ πρὸσ τοὺσ ἐν ταῖσ ἐνέδραισ συνεπεχείρει πανταχόθεν ἅμα τοῖσ πολεμίοισ. οἱ δὲ περὶ τὸν Φλαμίνιον, παραδόξου γενομένησ αὐτοῖσ τῆσ ἐπιφανείασ, ἔτι δὲ δυσσυνόπτου τῆσ κατὰ τὸν ἀέρα περιστάσεωσ ὑπαρχούσησ, καὶ τῶν πολεμίων κατὰ πολλοὺσ τόπουσ ἐξ ὑπερδεξίου καταφερομένων καὶ προσπιπτόντων, οὐχ οἱο͂ν παραβοηθεῖν ἐδύναντο πρόσ τι τῶν δεομένων οἱ ταξίαρχοι καὶ χιλίαρχοι τῶν Ῥωμαίων, ἀλλ’ οὐδὲ συννοῆσαι τὸ γινόμενον.

ἅμα γὰρ οἱ μὲν κατὰ πρόσωπον, οἱ δ’ ἀπ’ οὐρᾶσ, οἱ δ’ ἐκ τῶν πλαγίων αὐτοῖσ προσέπιπτον.

διὸ καὶ συνέβη τοὺσ πλείστουσ ἐν αὐτῷ τῷ τῆσ πορείασ σχήματι κατακοπῆναι, μὴ δυναμένουσ αὑτοῖσ βοηθεῖν, ἀλλ’ ὡσανεὶ προδεδομένουσ ὑπὸ τῆσ τοῦ προεστῶτοσ ἀκρισίασ.

ἔτι γὰρ διαβουλευόμενοι τί δεῖ πράττειν ἀπώλλυντο παραδόξωσ.

ἐν ᾧ καιρῷ καὶ τὸν Φλαμίνιον αὐτὸν δυσχρηστούμενον καὶ περικακοῦντα τοῖσ ὅλοισ προσπεσόντεσ τινὲσ τῶν Κελτῶν ἀπέκτειναν.

ἔπεσον οὖν τῶν Ῥωμαίων κατὰ τὸν αὐλῶνα σχεδὸν εἰσ μυρίουσ καὶ πεντακισχιλίουσ, οὔτ’ εἴκειν τοῖσ παροῦσιν οὔτε πράττειν οὐδὲν δυνάμενοι, τοῦτο δ’ ἐκ τῶν ἐθισμῶν αὐτὸ περὶ πλείστου ποιούμενοι, τὸ μὴ φεύγειν μηδὲ λείπειν τὰσ τάξεισ.

οἱ δὲ κατὰ πορείαν μεταξὺ τῆσ λίμνησ καὶ τῆσ παρωρείασ ἐν τοῖσ στενοῖσ συγκλεισθέντεσ αἰσχρῶσ, ἔτι δὲ μᾶλλον ταλαιπώρωσ διεφθείροντο.

συνωθούμενοι [μὲν] γὰρ εἰσ τὴν λίμνην οἱ μὲν διὰ τὴν παράστασιν τῆσ διανοίασ ὁρμῶντεσ ἐπὶ τὸ νήχεσθαι σὺν τοῖσ ὅπλοισ ἀπεπνίγοντο, τὸ δὲ πολὺ πλῆθοσ μέχρι μὲν τοῦ δυνατοῦ προβαῖνον εἰσ τὴν λίμνην ἔμενε τὰσ κεφαλὰσ αὐτὰσ ὑπὲρ τὸ ὑγρὸν ὑπερίσχον·

ἐπιγενομένων δὲ τῶν ἱππέων, καὶ προδήλου γενομένησ ἀπωλείασ ἐξαίροντεσ τὰσ χεῖρασ καὶ δεόμενοι ζωγρεῖν καὶ πᾶσαν προϊέμενοι φωνὴν τὸ τελευταῖον οἱ μὲν ὑπὸ τῶν πολεμίων, τινὲσ δὲ παρακαλέσαντεσ αὑτοὺσ διεφθάρησαν.

ἑξακισχίλιοι δ’ ἴσωσ τῶν κατὰ τὸν αὐλῶνα τοὺσ κατὰ πρόσωπον νικήσαντεσ παραβοηθεῖν μὲν τοῖσ ἰδίοισ καὶ περιίστασθαι τοὺσ ὑπεναντίουσ ἠδυνάτουν διὰ τὸ μηδὲν συνορᾶν τῶν γινομένων, καίπερ μεγάλην δυνάμενοι πρὸσ τὰ ὅλα παρέχεσθαι χρείαν·

ἀεὶ δὲ τοῦ πρόσθεν ὀρεγόμενοι προῆγον, πεπεισμένοι συμπεσεῖσθαί τισιν, ἑώσ ἔλαθον ἐκπεσόντεσ πρὸσ τοὺσ ὑπερδεξίουσ τόπουσ.

καὶ τῆσ ὀμίχλησ ἤδη πεπτωκυίασ συνέντεσ τὸ γεγονὸσ ἀτύχημα καὶ ποιεῖν οὐδὲν ὄντεσ ἔτι δυνατοὶ διὰ τὸ τοῖσ ὅλοισ ἐπικρατεῖν καὶ πάντα προκατέχειν ἤδη τοὺσ πολεμίουσ, συστραφέντεσ ἀπεχώρησαν εἴσ τινα κώμην Τυρρηνίδα.

μετὰ δὲ τὴν μάχην ἀποσταλέντοσ ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ μετὰ τῶν Ἰβήρων καὶ λογχοφόρων Μαάρβα καὶ περιστρατοπεδεύσαντοσ τὴν κώμην, ποικίλησ αὐτοῖσ ἀπορίασ περιεστώσησ, ἀποθέμενοι τὰ ὅπλα παρέδοσαν αὑτοὺσ ὑποσπόνδουσ, ὡσ τευξόμενοι τῆσ σωτηρίασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION