Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 71

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 71)

ἔτι δὲ τῶν τοιούτων περὶ ὧν Φαινίασ ὁ Ἐρέσιοσ ἐν τοῖσ περὶ φυτῶν τάδε γράφει· "πᾶσα γὰρ χεδροπώδησ ἥμεροσ φύσισ ἐνσπέρματοσ ἣ μὲν ἑψήσεωσ ἕνεκα σπείρεται, οἱο͂ν ὁ κύαμοσ, πισόσ· "ἐτνηρὸν γὰρ ἐκ τούτων ἕψημα γίνεται· "τὰ δὲ πάλιν αὖθισ λεκιθώδη, καθάπερ ἄρακοσ· "τὸ δὲ φακῆσ, οἱο͂ν ἀφάκη, φακόσ· "τὸ δὲ χόρτου ἕνεκα τῶν τετραπόδων ζῴων, οἱο͂ν ὄροβοσ μὲν ἀροτήρων βοῶν, ἀφάκη δὲ προβάτων. πισοῦ δὲ τοῦ ὀσπρίου μνημονεύει καὶ Εὔπολισ ἐν Χρυσῷ γένει. "ἑψήσεωσ ἐπινοηθείσησ οἱ μὲν παλαιοὶ πύανον, οἱ δὲ νῦν ὁλόπυρον προσαγορεύουσιν.

τοιούτων ἔτι πολλῶν λεγομένων ὁ Δημόκριτοσ ἔφη· καὶ ὁ Οὐλπιανὸσ ἔφη· "τίσ δ’ αὕτη ἡ λιθίνη βαλλητύσ; "Ἐλευσῖνι γὰρ τῇ ἐμῇ οἶδά τινα πανήγυριν ἀγομένην καὶ καλουμένην Βαλλητὺν περὶ ἧσ οὐκ ἄν τι εἴποιμι μὴ παρ’ ἑκάστου μισθὸν λαβών. "οὐκ ὢν ’λαβάργυροσ2ὡρολογητὴσ’ κατὰ τὸν Τίμωνοσ Πρόδικον λέξω τὰ περὶ τοῦ Ἡγήμονοσ.

"χαμαιλέων ὁ Ποντικὸσ ἐν ἕκτῳ περὶ τῆσ ἀρχαίασ κωμῳδίασ ι Ἡγήμων φησίν, ’ ὁ Θάσιοσ ὁ τὰσ παρῳδίασ γράψασ πρῶτοσ Φακῆ ἐπεκαλεῖτο καὶ ἐποίησεν ἔν τινι τῶν παρῳδιῶν ταῦτά μοι ὁρμαίνοντι παρίστατο Παλλὰσ Ἀθήνη, χρυσῆν ῥάβδον ἔχουσα, καὶ ἤλασεν εἶπέ τε μῦθον. "δεινὰ παθοῦσα, Φακῆ βδελυρή, χώρει ’σ τὸν ἀγῶνα. "καὶ τότ’ ἐγὼ ’ θάρσησα. "εἰσῆλθε δέ ποτε καὶ εἰσ τὸ θέατρον διδάσκων κωμῳδίαν λίθων ἔχων πλῆρεσ τὸ ἱμάτιον, οὓσ βάλλων εἰσ τὴν ὀρχήστραν διαπορεῖν ἐποίησε τοὺσ θεατάσ. καὶ ὀλίγον διαλιπὼν εἶπε· "λίθοι μὲν οἵδε· "βαλλέτω δ’ εἴ τισ θέλει· "ἀγαθὸν δὲ κἀν χειμῶνι κἀν θέρει φακῆ. εὐδοκίμει δ’· "ὁ ἀνὴρ μάλιστα ἐν ταῖσ παρῳδίαισ καὶ περιβόητοσ ἦν λέγων τὰ ἔπη πανούργωσ καὶ ὑποκριτικῶσ καὶ διὰ ταῦτα σφόδρα παρὰ τοῖσ Ἀθηναίοισ εὐδοκίμει. "ἐν δὲ τῇ Γιγαντομαχίᾳ οὕτω σφόδρα τοὺσ Ἀθηναίουσ ἐκήλησεν, ὡσ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ πλεῖστα αὐτοὺσ γελάσαι, καίτοι ἀγγελθέντων αὐτοῖσ ἐν τῷ θεάτρῳ τῶν γενομένων περὶ Σικελίαν ἀτυχημάτων. "οὐδεὶσ οὖν ἀνέστη καίτοι σχεδὸν πᾶσι τῶν οἰκείων ἀπολωλότων. "ἔκλαιον οὖν ἐγκαλυψάμενοι, οὐκ ἀνέστησαν δ’, ἵνα μὴ γένωνται διαφανεῖσ τοῖσ ἀπὸ τῶν ἄλλων πόλεων θεωροῦσιν ἀχθόμενοι τῇ συμφορᾷ· "διέμειναν δ’ ἀκροώμενοι καίτοι καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἡγήμονοσ, ὡσ ἤκουσε, σιωπᾶν διεγνωκότοσ. "καθ’ ὃν δὲ χρόνον θαλασσοκρατοῦντεσ ’ͅ Ἀθηναῖο ι ἀνῆγον εἰσ ἄστυ τὰσ νησιωτικὰσ δίκασ γραψάμενόσ τισ καὶ τὸν Ἡγήμονα δίκην ἤγαγεν εἰσ τὰσ Ἀθήνασ, ὁ δὲ παραγενόμενοσ καὶ συναγαγὼν τοὺσ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτασ προσῆλθε μετ’ αὐτῶν Ἀλκιβιάδῃ βοηθεῖν ἀξιῶν. ὁ δὲ θαρρεῖν παρακελευσάμενοσ εἰπών τε πᾶσιν ἕπεσθαι ἧκεν εἰσ τὸ Μητρῷον, ὅπου τῶν δικῶν ἦσαν αἱ γραφαί, καὶ βρέξασ τὸν δάκτυλον ἐκ τοῦ στόματοσ διήλειψε τὴν δίκην τοῦ Ἡγήμονοσ. "ἀγανακτοῦντεσ δ’ ὅ τε γραμματεὺσ καὶ ὁ ἄρχων τὰσ ἡσυχίασ ἤγαγον δι’ Ἀλκιβιάδην, φυγόντοσ δι’ εὐλάβειαν καὶ τοῦ τὴν δίκην γραψαμένου . ’ αὕτη παρ’ ἡμῶν, Οὐλπιανέ, ἡ βαλλητύσ. σὺ δ’ ὅταν βουληθῇσ ἐρεῖσ περὶ τῆσ Ἐλευσῖνι. καὶ ὁ Οὐλπιανόσ·

ἀλλά με ἀνέμνησασ, καλὲ Δημόκριτε, μνησθεὶσ χύτρασ ποθοῦντα μαθεῖν πολλάκισ τίσ ἡ Τηλεμάχου καλουμένη χύτρα καὶ τίσ ὁ Τηλέμαχοσ. καὶ ὁ Δημόκριτοσ ἔφη; Τιμοκλῆσ ὁ τῆσ κωμῳδίασ ποιητὴσ ἦν δὲ καὶ τραγῳδίασ ἐν μὲν δράματι Λήθῃ φησί· μετὰ τοῦτον αὐτῷ Τηλέμαχοσ συνετύγχανε. καὶ τοῦτον ἀσπασάμενοσ ἡδέωσ πάνυ ἔπειτα ’χρῆσόν μοι σύ, φησί, τὰσ χύτρασ ἐν αἷσιν ἕψεισ τοὺσ κυάμουσ καὶ ταῦτά γε ἔφη τε καὶ παριόντα Φείδιππον πάλιν τὸν Χαιρεφίλου πόρρωθεν ἀπιδὼν τὸν παχὺν ἐπόππυσ1’, εἶτ’ ἐκέλευσε πέμπειν σαργάνασ. ὅτι δὲ καὶ τῶν δήμων Ἀχαρνεὺσ ὁ Τηλέμαχοσ ὁ αὐτὸσ ποιητήσ φησιν ἐν Διονύσῳ οὕτωσ·

ὁ δ’ Ἀχαρνικὸσ Τηλέμαχοσ ἔτι δημηγορεῖ. οὗτοσ δ’ ἐοίκε τοῖσ νεωνήτοισ Σύροισ. β. πῶσ ἢ τί πράττων; βούλομαι γὰρ εἰδέναι. α. θάργηλον ἀγκάλῃ κυάμων χύτραν φέρει. ἐν δ’ Ἰκαρίοισ σατύροισ φησίν·

ὥστ’ ἔχειν οὐδὲν παρ’ ἡμῖν. νυκτερεύσασ δ’ ἀθλίωσ πρῶτα μὲν σκληρῶσ καθεῦδον, εἶτα Θούδιπποσ βδέων παντελῶσ ἔπνιξεν ἡμᾶσ, εἶθ’ ὁ λιμὸσ ἥπτετο. εἶτ’ ἐφερόμην πρὸσ Δίωνα τὸν διάπυρον· ἀλλὰ >, γὰρ οὐδ’ ἐκεῖνοσ οὐδὲν εἶχε. πρὸσ δὲ τὸν χρηστὸν δραμὼν Τηλέμαχον Ἀχαρνέα σωρόν τε κυάμων καταλαβὼν ἁρπάσασ τούτων ἐνέτραγον. ὁ δ’ ὄνοσ ἡμᾶσ ὡσ ὁρᾷ, ὡσπερεὶ ὁ Κηφισόδωροσ περὶ τὸ βῆμ’, ἐπέρδετο. ἐκ τούτων δῆλόν ἐστιν ὅτι Τηλέμαχοσ κυάμων χύτρασ ἀεὶ σιτούμενοσ ἦγε Πυανέψια πορδὴν ἑορτήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION