Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 68

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 68)

ἐπὶ τούτοισ λεγομένοισ παρηνέχθη ἡ ῥοδουντία καλουμένη λοπάσ· περὶ ἧσ ἐξετραγῴδησεν ὁ σοφὸσ ἐκεῖνοσ μάγειροσ, πρὶν καὶ ἐπιδεῖξαι ὅ τι φέρει, διεχλεύαζέ τε τοὺσ πάνυ μαγείρουσ γενομένουσ, ὧν καὶ μνημονεύων ἔφη· "τί τοιοῦτον ἐξεῦρεν ὁ παρὰ Ἀναξίππῳ τῷ κωμικῷ μάγειροσ, ὃσ ἐν τῷ Ἐγκαλυπτομένῳ τοιάδε ὠγκώσατο; "Σόφων Ἀκαρνὰν καὶ Ῥόδιοσ Δαμόξενοσ ἐγένονθ’ ἑαυτῶν συμμαθηταὶ τῆσ τέχνησ· "ἐδίδασκε δ’ αὐτοὺσ Σικελιώτησ Λάβδακοσ. "οὗτοι τὰ μὲν παλαιὰ καὶ θρυλούμενα ἀρτύματ’ ἐξήλειψαν ἐκ τῶν βιβλίων καὶ τὴν θυίαν ἠφάνισαν ἐκ τοῦ μέσου, οἱο͂ν λέγω κύμινον, ὄξοσ, σίλφιον, τυρόν, κορίαννον, οἷσ ὁ Κρόνοσ ἀρτύμασιν ἐχρῆτο, ὁ πάντ’ ἀφεῖλον εἶναὶ θ’ ὑπέλαβον τὸν τοῖσ τοιούτοισ παντοπώλην χρώμενον. "αὐτοὶ δ’ ἔλαιον καὶ λοπάδα καινήν, πάτερ, πῦρ τ’ ὀξὺ καὶ μὴ πολλάκισ φυσώμενον ἐπόθουν· ", ἀπὸ τούτου πᾶν τὸ δεῖπνον εὐτρεπὲσ οὗτοί τε πρῶτοι δάκρυα καὶ πταρμὸν πολὺν ἀπὸ τῆσ τραπέζησ καὶ σίαλον ἀπήγαγον, τῶν τ’ ἐσθιόντων ἀνεκάθηραν τοὺσ πόρουσ ὁ μὲν οὖν Ῥόδιοσ πιών τιν’ ἅλμην ἀπέθανεν παρὰ τὴν φύσιν γὰρ τὸ ποτὸν ἦν. β. μάλ’ εἰκότωσ. "α. ὁ Σόφων δὲ πᾶσαν τὴν Ιὠνίαν ἔχει, ἐμὸσ γενόμενοσ, ὦ πάτερ, διδάσκαλοσ. "καὐτὸσ φιλοσοφῶ καταλιπεῖν συγγράμματα σπεύδων ἐμαυτοῦ καινὰ τῆσ τέχνησ. "β. παπαῖ· "ἐμὲ κατακόψεισ, οὐχ ὃ θύειν μέλλομεν, Α. τὸν ὄρθρον ἐν ταῖσ χερσί μ’ ὄψει βιβλία ἔχοντα καὶ ζητοῦντα τὰ κατὰ τὴν τέχνην, οὐδὲν Διοδώρου διαφέρω τἀσπενδίου. "γεύσω δ’, ἐὰν βούλῃ, σὲ τῶν εὑρημένων οὐ ταὐτὰ προσάγω πᾶσιν ἀεὶ βρώματα· "τεταγμέν’ εὐθὺσ ἐστί μοι πρὸσ τὸν βίον ἕτερ’ ἐστὶ τοῖσ ἐρῶσι καὶ τοῖσ φιλοσόφοισ καὶ τοῖσ τελώναισ. "μειράκιον ἐρωμένην ἔχον πατρῴαν οὐσίαν κατεσθίει· "τούτῳ παρέθηκα σηπίασ καὶ τευθίδασ καὶ τῶν πετραίων ἰχθύων τῶν ποικίλων ἐμβαμματίοισ γλαφυροῖσι κεχορηγημένα · "ὁ γὰρ τοιοῦτόσ ἐστιν οὐ δειπνητικόσ, πρὸσ τῷ φιλεῖν δὲ τὴν διάνοιὰν ἐστ’ ἔχων. "τῷ φιλοσόφῳ παρέθηκα κωλῆν ἢ πόδασ ἀδηφάγον τὸ ζῷον εἰσ ὑπερβολὴν ἐστιν. "τελώνῃ γλαῦκον, ἔγχελυν, σπάρον. "ὅταν ἐγγύσ ᾖ τῳ δ’ ἡ σορόσ, ἀρτύω φακῆν καὶ τὸ περίδειπνον τοῦ βίου λαμπρόν ποιῶ. τά τῶν γερόντων στόματα διαφοράν ἔχει, νωθρότερα πολλῷ δ’ ἐστὶν ἢ τὰ τῶν νέων. "σίναπυ παρατίθημι τούτοισ καὶ ποιῶ χυλοὺσ ἐχομένουσ δριμύτητοσ τὴν φύσιν, ἵνα διεγείρασ πνευματῶ τὸν ἀέρα. "ἰδὼν τὸ πρόσωπον γνώσομ’ οὗ ζητεῖ φαγεῖν ἕκαστοσ ὑμῶν. καὶ ὁ παρὰ Διονυσίῳ δὲ ἐν Θεσμοφόρῳ μάγειροσ, ἄνδρεσ δαιταλεῖσ οὑ’ χεῖρον γὰρ καὶ τούτου μνησθῆναἰ, τί φησίν; "σφόδρα μοι κεχάρισαι, Σιμία. νὴ τοὺσ θεούσ, ταυτὶ προείπασ τὸν μάγειρον εἰδέναι πολὺ δεῖ γὰρ αἰεὶ πρότερον οἷσ μέλλει ποιεῖν τὸ δεῖπνον ἢ τὸ δεῖπνον ἐγχειρεῖν ποιεῖν. ἂν μὲν γάρ ἕν τισ τοῦτ’ ἐπιβλέψῃ μόνον, τοὔψον ποιῆσαι κατὰ τρόπον πῶσ δεῖ, τίνα τρόπον παραθεῖναι δ’ ἢ πότ’ ἢ πῶσ σκευάσαι δεῖ, μὴ προίδηται τοῦτο μηδὲ φροντίσῃ, οὐκέτι μάγειροσ, ὀψοποιόσ ἐστι δέ. οὐ ταὐτὸ δ’ ἐστὶ τοῦτο, πολὺ διήλλαχεν. "ὡσ οὐ στρατηγὸσ πᾶσ καλεῖθ’ ὃσ ἂν λάβῃ δύναμιν, ὁ μέντοι δυνάμενοσ κἀν πράγμασιν ἀναστραφῆναι καὶ διαβλέψαι τί που στρατηγόσ ἐστιν, ἡγεμὼν δὲ θάτερον, οὕτωσ ἐφ’ ἡμῖν σκευάσαι μὲν ἢ τεμεῖν ἡδύσμαθ’ ἑψῆσαί τε καὶ φυσᾶν τὸ πῦρ ὁ τυχὼν δύναιτ’ ἄν· "ὀψοποιὸσ οὖν μόνον ἐστὶν ὁ τοιοῦτοσ, ὁ δὲ μάγειροσ ἄλλο τι. "συνιδεῖν τόπον, ὡρ́αν, τὸν καλοῦντα, τὸν πάλιν δειπνοῦντα, πότε δεῖ καί τίν’ ἰχθὺν ἀγοράσαι, οὐ τοῦ τυχόντοσ, πάντα μὲν λήψει σχεδὸν αἰεὶ γάρ· "οὐκ αἰεὶ δὲ τὴν τούτων χάριν ἔχεισ ὁμοίαν οὐδ’ ἴσην τὴν ἡδονήν. Ἀρχέστρατοσ γέγραφέ τε καὶ δοξάζεται παρά τισιν οὕτωσ ὡσ λέγων τι χρήσιμον. "τὰ πολλὰ δ’ ἠγνόηκε κοὐδὲ ἓν λέγει. "μὴ πάντ’ ἄκουε μηδὲ πάντα μάνθανε. "τῶν βιβλίων ἔσθ’ ἕνεκα τὰ περὶ τὴν τέχνην κενὰ μᾶλλον ἢ τόθ’ ὅτ’ οὐδέπω γεγραμμέν’ ἦν. οὐδ’ ἔστιν εἰπεῖν περὶ μαγειρικῆσ, ἐπεὶ εἶπ’ ἀρτίωσ ὁρ́ον γὰρ οὐκ ἔσχηκεν οὐδὲ κύριον αὐτὴ δ’ ἑαυτῆσ ἐστι δεσπότησ. "ἐὰν δ’ εὖ μὲν σὺ χρήσῃ τῇ τέχνῃ, τὸν τῆσ τέχνησ καιρὸν δ’ ἀπολέσῃσ, παραπόλωλεν ἡ τέχνη. "σιμ. "ἄνθρωπε, μέγασ εἶ. α. τουτονὶ δ’, ὃν ἀρτίωσ ἔφησ ἔχοντα πεῖραν ἥκειν πολυτελῶν πολλῶν τε δείπνων, ἐπιλαθέσθαι, Σιμία, πάντων ποιήσω, θρῖον ἂν δείξω μόνον παραθῶ τε δεῖπνον ὄζον αὔρασ Ἀττικῆσ. ἐξ ἀντλίασ ἥκοντα καὶ γέμοντ’ ἔτι φορτηγικῶν μοι βρωμάτων κἀγωνίασ τἠμῇ ποιήσω νυστάσαι παροψίδι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION