Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 64

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 64)

σύοσ δὲ ἀγρίου ἐπεισενεχθέντοσ, ὃσ κατ’ οὐδὲν ἦν ἐλάττων τοῦ καλοῦ γραφομένου Καλυδωνίου. "σοὶ ζητεῖν, φροντιστὰ καὶ λογιστὰ Οὐλπιανέ, τίσ ἱστόρηκε τὸν Καλυδώνιον σῦν θήλειάν τε γεγονέναι καὶ λευκὸν τὴν χρόαν. "ἄνδρεσ γάστρωνεσ, εἰ μὴ κόρον ἤδη ἔχετε τοσούτων ἐμπλησθέντεσ, ὑπερβάλλειν μοι δοκεῖτε πάντασ τοὺσ ἐπὶ πολυφαγίᾳ διαβοήτουσ γενομένουσ· "καὶ τίνεσ εἰσὶν οὗτοι ζητεῖτε, προφέρεσθαι δὲ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶσ σὺν τῷ σ σῦσ ἐτυμώτερον παρὰ τὸ σεύεσθαι γὰρ καὶ ὁρμητικῶσ ἔχειν τὸ ζῷον εἴρηται. "τέτριπται δὲ καὶ τὸ λέγειν χωρὶσ τοῦ κατ’ ἀρχὰσ σ ὗσ. οἱ δὲ σῦν εἰρῆσθαι οἱονεὶ θῦν, τὸν εἰσ θυσίαν εὐθετοῦντα, νῦν δέ, εἰ δοκεῖ, ἀποκρίνασθέ μοι τίσ μνημονεύει κατὰ τὸ σύνθετον ὁμοίωσ ἡμῖν συάγρου ἐπὶ τοῦ συὸσ τοῦ ἀγρίου. "Σοφοκλῆσ μὲν γὰρ ἐν Ἀχιλλέωσ Ἐρασταῖσ ἐπὶ κυνὸσ ἔταξε τοὔνομα ἀπὸ τοῦ σῦσ ἀγρεύειν, λέγων σὺ δ’, ὦ Σύαγρε, Πηλιωτικὸν τρέφοσ· "παρ’ Ἡροδότῳ δὲ ὄνομα κύριον Σύαγροσ Λάκων γένοσ, ὁ πρὸσ Γέλωνα τὸν Συρακόσιον πρεσβεύσασ περὶ τῆσ πρὸσ τοὺσ Μήδουσ συμμαχίασ ἐν τῇ ἐβδόμῃ. καὶ Αἰτωλῶν δὲ οἶδα στρατηγὸν Σύαγρον, οὗ μνημονεύει Φύλαρχοσ ἐν τετάρτῃ ἱστοριῶν. καὶ ὁ Δημόκριτοσ ἔφη· "ἀεί ποτε σύ, ὦ Οὐλπιανέ, οὐδενὸσ μεταλαμβάνειν εἰώθασ τῶν παρασκευαζομένων πρὶν μαθεῖν εἰ ἡ χρῆσισ μὴ εἰή τῶν ὀνομάτων παλαιά, κινδυνεύεισ οὖν ποτε διὰ ταύτασ τὰσ φροντίδασ ὥσπερ ὁ Κῷοσ Φιλίτασ ζητῶν τὸν καλούμενον ψευδολόγον τῶν λόγων ὁμοίωσ ἐκείνῳ ἀφαυανθῆναι. "ἰσχνὸσ γὰρ πάνυ τὸ σῶμα διὰ τὰσ ζητήσεισ γενόμενοσ ἀπέθανεν, ὡσ τὸ πρὸ τοῦ μνημείου αὐτοῦ ἐπίγραμμα δηλοῖ· "ξεῖνε, Φιλίτασ εἰμί. λόγων ὁ ψευδόμενόσ με ὤλεσε καἰνικτῶν φροντίδεσ ἑσπέριοι. "ἵν’ οὖν μὴ καὶ σὺ ζητῶν τὸν σύαγρον ἀφαυανθῇσ, μάθε ὅτι Ἀντιφάνησ μὲν ἐν Ἁρπαζομένῃ οὕτωσ ὠνόμασε· "λαβὼν ἐπανάξω σύαγρον εἰσ τὴν οἰκίαν τῆσ νυκτὸσ αὐτῆσ καὶ λέοντα καὶ λύκον. "Διονύσιοσ δὲ ὁ τύραννοσ ἐν τῷ Ἀδώνιδι· "νυμφῶν ὑπὸ σπήλυγγα τόνδ’ αὐτόστεγον σύαγρον ἐκβόλειον εὔθηρον κυσίν, ὁπλάσ τ’ ἀπαρχὰσ ἀκροθινιάζομαι. "Λυγκεὺσ δ’ ὁ Σάμιοσ ἐν τῇ πρὸσ Ἀπολλόδωρον ἐπιστολῇ γράφει οὕτωσ · "ἵνα τὰ μὲν αἴγεια τοῖσ παισί, τὰ δὲ συάγρεια μετὰ τῶν φίλων αὐτὸσ ἔχῃσ. ’ καὶ Ἱππόλοχοσ δὲ ὁ Μακεδών, οὗ ἐμνημονεύσαμεν ἐν τοῖσ πρὸ τούτων, ἐν τῇ πρὸσ τὸν προειρημένον Λυγκέα ἐπιστολῇ ἐμνήσθη συάγρων πολλῶν. ἐπεὶ δὲ σὺ καὶ τὸ προβληθέν σοι ἀποπροσπεποίησαι περὶ τῆσ χρόασ τοῦ Καλυδωνίου συόσ, εἴ τισ αὐτὸν ἱστορεῖ λευκὸν τὴν χρόαν γεγονότα, ἐροῦμεν ἡμεῖσ τὸν εἰπόντα· "τὸ δὲ μαρτύριον ἀνίχνευσον σύ. πάλαι γὰρ τυγχάνω ἀνεγνωκὼσ τοὺσ Κλεομένουσ τοῦ Ῥηγίνου διθυράμβουσ, ὧν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Μελεάγρῳ τοῦτο ἱστόρηται. "οὐκ ἀγνοῶ δ’ ὅτι οἱ περὶ τὴν Σικελίαν κατοικοῦντεσ ἀσχέδωρον καλοῦσι τὸν σύαγρον. "Αἰσχύλοσ γοῦν ἐν Φορκίσι παρεικάζων τὸν Περσέα τῷ ἀγρίῳ τούτῳ συί φησιν ἔδυ δ’ ἐσ ἄντρον ἀσχέδωροσ ὥσ. καὶ Σκίρασ εἷσ δ’ ἐστὶν οὗτοσ τῆσ Ἰταλικῆσ καλουμένησ κωμῳδίασ ποιητήσ, γένοσ Ταραντῖνοσ ἐν Μελεάγρῳ φησὶν ἔνθ’ οὔτε ποιμὴν ἀξιοῖ νέμειν βοτὰ οὔτε ἀσχέδωροσ νεμόμενοσ καπρώζεται. "ὅτι δὲ Αἰσχύλοσ διατρίψασ ἐν Σικελίᾳ πολλαῖσ κέχρηται φωναῖσ Σικελικαῖσ οὐδὲν θαυμαστόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION