Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 41

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 41)

Πέρδιξ. τούτων πολλοὶ μὲν μέμνηνται, ὡσ καὶ Ἀριστοφάνησ, τοῦ δὲ ὀνόματοσ αὐτῶν ἔνιοι συστέλλουσι τὴν μέσην συλλαβήν, ὡσ Ἀρχίλοχοσ · πτώσσουσαν ὥστε πέρδικα. οὕτωσ καὶ ὄρτυγα καὶ χοίνικα, πολὺ δὲ ἐστι τὸ ἐκτεινόμενον παρὰ τοῖσ Ἀττικοῖσ. Σοφοκλῆσ Καμικοῖσ· ὄρνιθοσ ἦλθ’ ἐπώνυμοσ πέρδικοσ ἐν κλεινοῖσ Ἀθηναίων πάγοισ. Φερεκράτησ ἢ ὁ πεποιηκὼσ τὸν Χείρωνα· ἔξεισιν ἄκων δεῦρο πέρδικοσ τρόπον. Φρύνιχοσ Τραγῳδοῖσ·

τὸν Κλεόμβροτόν τε τοῦ Πέρδικοσ υἱόν. τὸ δὲ ζῷον ἐπὶ λαγνείασ συμβολικῶσ παρείληπται, Νικοφῶν ἐν Χειρογάστορσι· τοὺσ ἑψητοὺσ καὶ τοὺσ πέρδικασ ἐκείνουσ. Ἐπίχαρμοσ δ’ ἐν Κωμασταῖσ βραχέωσ· σηπίασ τ’ ἆγον νεούσασ πέρδικάσ τε πετομένουσ. φησὶ δ’ Ἀριστοτέλησ περὶ τοῦ ζῴου τάδε· "ὁ πέρδιξ ἐστὶ μὲν χερσαῖοσ, σχιδανόπουσ, ζῇ δὲ ἔτη πεντεκαίδεκα, ἡ δὲ θήλεια καὶ πλείονα, πολυχρονιώτερα γὰρ ἐν τοῖσ ὄρνισι τῶν ἀρρένων τὰ θήλεα, ἐπῳάζει δὲ καὶ ἐκτρέφει καθάπερ ἡ ἀλεκτορίσ. ὅταν δὲ γνῷ ὅτι θηρεύεται, προελθὼν τῆσ νεοττιᾶσ κυλινδεῖται παρὰ τὰ σκέλη τοῦ θηρεύοντοσ, ἐλπίδα ἐμποιῶν τοῦ συλληφθήσεσθαι, ἐξαπατᾷ τε ἑώσ ἂν ἀποπτῶσιν οἱ νεοττοί· "εἶτα καὶ αὐτὸσ ἐξίπταται. "ἐστὶ δὲ τὸ ζῷον κακόηθεσ καὶ πανοῦργον, ἔτι δὲ ἀφροδισιαστικόν. διὸ καὶ τὰ ᾠὰ τῆσ θηλείασ συντρίβει, ἵνα ἀπολαύῃ τῶν ἀφροδισίων, ὅθεν ἡ θήλεια γιγνώσκουσα ἀποδιδράσκουσα τίκτει. τὰ αὐτὰ ἱστορεῖ καὶ Καλλίμαχοσ ἐν τῷ περὶ ὀρνέων.

μάχονται δὲ καὶ οἱ χῆροι αὐτῶν πρὸσ ἀλλήλουσ καὶ ὁ ἡττηθεὶσ ὀχεύεται ὑπὸ τοῦ νικήσαντοσ Ἀριστοτέλησ , δέ φησιν ὅτι τὸν ἡττηθέντα πάντεσ ἐν μέρει ὀχεύουσιν.

ὀχεύουσι δὲ καὶ οἱ τιθασοὶ τοὺσ ἀγρίουσ, ἐπειδὰν δὲ κρατηθῇ τισ ὑπὸ τοῦ δευτέρου, οὗτοσ λάθρᾳ ὀχεύεται ὑπὸ τοῦ κρατιστεύσαντοσ. γίνεται δὲ τοῦτο κατά τινα ὡρ́αν τοῦ ἔτουσ, ὡσ καὶ ὁ Μύνδιόσ φησιν Ἀλέξανδροσ νεοττεύουσι δὲ ἐπὶ γῆσ οἱ ἄρρενεσ καὶ αἱ θήλειαι, διελόμενοι ἕκαστοι οἶκον. ἐπὶ δὲ τὸν θηρεύοντα πέρδικα ὠθεῖται ὁ τῶν ἀγρίων ἡγεμὼν μαχούμενοσ· ἁλόντοσ δὲ τούτου ἕτεροσ ἔρχεται μαχούμενοσ. καὶ ὁπόταν μὲν ἄρρην ᾖ ὁ θηρεύων, τοῦτο ποιεῖ·

’ ὅταν δὲ θήλεια ᾖ ἡ θηρεύουσα, ᾄδει ἑώσ ἂν ἀπαντήσῃ ὁ ἡγεμὼν αὐτῇ, καὶ οἱ ἄλλοι ἀθροισθέντεσ ἀποδιώκουσιν ἀπὸ τῆσ θηλείασ, ὅτι ἐκείνῃ, ἀλλ’ οὐχ ἑαυτοῖσ προσέχει. ὅθεν πολλάκισ διὰ ταῦτα σιγῇ προσέρχεται, ὅπωσ μὴ ἄλλοσ ἀκούσασ τῆσ φωνῆσ ἔλθῃ μαχούμενοσ αὐτῷ. ἐνίοτε δὲ ἡ θήλεια τὸν ἄρρενα προσιόντα κατασιγάζει. πολλάκισ τε ἐπῳάζουσα ἐξίσταται, ὅταν προσερχόμενον ἐπαισθάνηται τὸν ἄρρενα τῇ θηρευούσῃ, ὑπομένει τε ὀχευθῆναι, ἵνα αὐτὸν ἀποσπάσῃ τῆσ θηρευούσησ. ἐπὶ τοσοῦτον δ’ ἐπτόηνται περὶ τὴν ὀχείαν οἱ πέρδικεσ καὶ οἱ ὄρτυγεσ ὡσ εἰσ τοὺσ θηρεύοντασ ἐμπίπτειν καθίζοντασ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν φασὶ δὲ καὶ τοὺσ ἀγομένουσ θήλεισ πέρδικασ ἐπὶ θήραν, ὁπόταν ἴδωσιν ἢ ὄσφρωνται τῶν ἀρρένων κατ’ ἄνεμον στάντων ἢ περιπετομένων, ἐγκύουσ γίγνεσθαι, τινὲσ δὲ καὶ παραυτίκα τίκτειν.

πέτονταί τε περὶ τὸν τῆσ ὀχείασ καιρὸν χάσκοντεσ καὶ τὴν γλῶσσαν ἔξω ἔχοντεσ οἵ τε θήλεισ καὶ οἱ ἄρρενεσ. "χοἰ πέρδικεσ, ἔτι δὲ οἱ ἀλεκτρυόνεσ καὶ οἱ ὄρτυγεσ προϊένται τὴν γονὴν οὐ μόνον ἰδόντεσ τὰσ θηλείασ, ἀλλὰ κἂν ἀκούσωσιν αὐτῶν τὴν φωνήν.

τούτου δὲ αἴτιον ἡ τῇ ψυχῇ γινομένη φαντασία περὶ τῶν πλησιασμῶν. φανερώτατον δὲ γίνεται περὶ τὰσ ὀχείασ, ὅταν ἐξ ἐναντίασ αὐτοῖσ θῇσ κάτοπτρον προστρέχοντεσ γάρ διὰ τὴν ἔμφασιν ἁλίσκονταί τε καὶ προϊένται τὸ σπέρμα, πλὴν τῶν ἀλεκτρυόνων. "τούτουσ δ’ ἡ τῆσ ἐμφάσεωσ αἴσθησισ εἰσ μάχην προάγεται μόνον. ταῦτα μὲν ὁ Κλέαρχοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION