Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 28

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 28)

"τὰ τοιαῦτα ἐκμανθάνειν τοὺσ μαγείρουσ ἢ ἅπερ παρά τινι τῶν πολιτῶν ἡμῶν, ὃσ ὑπὸ πλούτου καὶ τρυφῆσ τοὺσ τοῦ θαυμασιωτάτου Πλάτωνοσ διαλόγουσ ἠνάγκαζεν ἐκμανθάνοντασ τοὺσ μαγείρουσ φέροντάσ τε τὰσ λοπάδασ ἅμα λέγειν ’ εἷσ, δύο, τρεῖσ· "ὁ δὲ δή τέταρτοσ ἡμῖν, ὦ φίλε Τίμαιε, ποῦ τῶν χθὲσ μὲν δαιτυμόνων, τὰ νῦν δ’ ἑστιατόρων; "’ ἔπειτ’ ἄλλοσ ἀπεκρίνατο ἀσθένειά τισ αὐτῷ ξυνέπεσεν, ὦ Σώκρατεσ. "’ διεξήρχοντό τε τοῦ διαλόγου τὰ πολλὰ τὸν τρόπον τοῦτον, ὡσ ἄχθεσθαι μὲν τοὺσ εὐωχουμένουσ, ὑβρίζεσθαι δὲ τὸν πάνσοφον ἐκεῖνον ἄνθρωπον ὁσημέραι, καὶ διὰ τοῦτο πολλοὺσ τῶν καθαρείων ἐξόμνυσθαι τὰσ παρ’ ἐκείνῳ ἑστιάσεισ, οἱ δὲ ἡμέτεροι οὗτοι ἅμα ἴσωσ ταῦτ’ ἐκμανθάνοντεσ οὐκ ὀλίγην ὑμῖν θυμηδίαν παρέχουσιν. "ἢ εἰρήκασιν οἱ πρὸ ἐμοῦ;

"ἢ ἐπὶ μετρίουσ ἐμαυτὸν ἄγω οὐ μεγαλαυχούμενοσ ἐπ’ ἐμαυτῷ; "καίτοι καὶ ὁ πρῶτοσ τῶν τὸν Ὀλυμπίασιν ἀγῶνα ἀναδησαμένων Κόροιβοσ ὁ Ἠλεῖοσ μάγειροσ ἦν καὶ οὐχ οὕτωσ ὠγκύλλετο ἐπὶ τῇ τέχνῃ ὡσ ὁ παρὰ Στράτωνι μάγειροσ ἐν τῷ Φοινικίδῃ, περὶ οὗ τοιαῦτα λέγει ὁ μεμισθωμένοσ· "σφίγγ’ ἄρρεν’, οὐ μάγειρον, εἰσ τὴν οἰκίαν εἴληφ’ ἁπλῶσ γὰρ οὐδὲ ἓν μὰ τοὺσ θεοὺσ ὅσ1’ ἂν λέγῃ συνίημι· "καινὰ ῥήματα πεπορισμένοσ πάρεστιν. "ὡσ εἰσῆλθε γάρ, εὐθὺσ μ’ ἐπηρώτησε προσβλέψασ μέγα ’ πόσουσ κέκληκασ μέροπασ ἐπὶ δεῖπνον; "λέγε ἐγὼ κέκληκα μέροπασ ἐπὶ δεῖπνον; "χολᾷσ. τοὺσ δέ μέροπασ τούτουσ με γινώσκειν δοκεῖσ; "οὐδεὶσ παρέσται. "τοῦτο γὰρ νὴ τὸν Δία ἐστὶ κατάλοιπον μέροπασ ἐπὶ δεῖπνον καλεῖν. οὐδ’ ἄρα παρέσται δαιτυμὼν οὐδεὶσ ὅλωσ; "οὐκ οἰόμαί γε Δαιτυμών. ἐλογιζόμην ἥξει Φιλῖνοσ, Μοσχίων, Νικήρατοσ, ὁ δεῖν’, ὁ δεῖνα· "κατ’ ὄνομ’ ἀνελογιζόμην οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖσ οὐδὲ εἷσ μοι Δαιτυμών. οὐδεὶσ παρέσται, φημί. ’ τί λέγεισ; "οὐδὲ εἷσ; "’ σφόδρ’ ἠγανάκτησ1’ ὥσπερ ἠδικημένοσ, εἰ μὴ κέκληκα Δαιτυμόνα. "καινὸν πάνυ. "’ σῦν ἄρα θύεισ ἐρυσίχθον’; "’ οὔκ, ἔφην ἐγώ. ’ βοῦν δ’ εὐρυμέτωπον; "οὐ θύω βοῦν, ἄθλιε. "μῆλα θυσιάζεισ ἆρα; "μὰ Δί’ ἐγὼ μὲν οὔ, οὐδέτερον αὐτῶν, προβάτιον δ’. ’ οὔκουν, ἔφη, τὰ μῆλα πρόβατα; "` μῆλα πρόβατ’; "οὐ μανθάνω· "οὐκ οἶδα τούτων οὐδὲν οὐδὲ βούλομαι. "ἀγροικότερόσ εἰμ’; "ὥσθ’ ἁπλῶσ μοι διαλέγου. "Ὅμηροσ, οὐκ οἶσθ’, ἔλεγε ταῦτα; "’ καὶ μάλα ἐξῆν ὃ βούλοιτ’, ὦ μάγειρ’, αὐτῷ λέγειν. "ἀλλὰ τί πρὸσ ἡμᾶσ τοῦτο, πρὸσ τῆσ Ἑστίασ; "’ κατ’ ἐκεῖνον ἤδη πρόσεχε καὶ τὰ λοιπὰ μοι Ὁμηρικῶσ γὰρ διανοεῖ μ’ ἀπολλύναι; "’ οὕτω λαλεῖν εἰώθα. "’ μὴ τοίνυν λάλει οὕτω παρ’ ἔμοιγ’ ὤν. ἀλλὰ διὰ τὰσ τέτταρασ δραχμὰσ ἀποβάλω φησί, ι τὴν προαίρεσιν; "τὰσ οὐλοχύτασ φέρε δεῦρο. "’ τοῦτο δ’· "ἐστὶ τί; "κριθαί. τί οὖν, ἀπόπληκτε, περιπλοκὰσ λέγεισ; "’ πηγὸσ πάρεστι; "πηγόσ; "οὐχὶ λαικάσει, ὁ ἐρεῖσ σαφέστερὸν θ’ ὃ βούλει μοι λέγειν; "ἀτάσθαλὸσ γ’ εἶ, πρέσβυ, ’ φησ1’ ̔ ἅλασ φέρε τοῦτ’ ἔστι πηγόσ; "’ ἀλλὰ δεῖξον χέρνιβα. "’ παρῆν. ἔθυεν, ἔλεγεν ἄλλα ῥήματα τοιαῦθ’ ἃ μὰ τὴν Γῆν οὐδὲ εἷσ ἤκουσεν ἄν, μίστυλλα, μοίρασ, δίπτυχ’, ὀβελούσ, ὥστε με τῶν τοῦ Φιλίτα λαμβάνοντα βιβλίων σκοπεῖν ἕκαστα τί δύναται τῶν ῥημάτων, πλὴν ἱκέτευον αὐτὸν ἤδη μεταβαλεῖν ἀνθρωπίνωσ λαλεῖν τε. "τὸν δ’ οὐκ ἂν ταχὺ ἔπεισεν ἡ Πειθὼ μὰ τὴν Γῆν οἶδ’ ὅτι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION