Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 22

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 22)

μέγασ δὲ ἐστι σοφιστὴσ καὶ οὐδὲν ἥττων τῶν ἰατρῶν εἰσ ἀλαζονείαν καὶ ὁ παρὰ Σωσιπάτρῳ μάγειροσ ἐν Καταψευδομένῳ λέγων ὧδε· οὐ παντελῶσ εὐκαταφρόνητοσ ἡ τέχνη, ἂν κατανοήσῃσ, ἐστὶν ἡμῶν, Δημύλε, ἀλλὰ πέπλυται τὸ πρᾶγμα, καὶ πάντεσ σχεδὸν εἶναι μάγειροί φασιν οὐδὲν εἰδότεσ· ὑπὸ τῶν τοιούτων ἡ τέχνη λυμαίνεται, ἐπεὶ μάγειρον ἂν λάβῃσ ἀληθινόν, ἐκ παιδὸσ ὀρθῶσ εἰσ τὸ πρᾶγμ’ εἰσηγμένον καὶ τὰσ δυνάμεισ κατέχοντα καὶ τὰ μαθήματα ἅπαντ’ ἐφεξῆσ εἰδόθ’, ἕτερόν σοι τυχὸν φανήσεται τὸ πρᾶγμα. τρεῖσ ἡμεῖσ μόνοι· ἐσμὲν ἔτι λοιποί, Βοιδίων καὶ Χαριάδησ ἐγώ τε· τοῖσ λοιποῖσ δὲ προσπέρδου. δή. τί φήσ; α. ἐγώ5; τὸ διδασκαλεῖον ἡμεῖσ σῴζομεν τὸ Σίκωνοσ· οὗτοσ τῆσ τέχνησ ἀρχηγὸσ ἦν.

ἐδίδασκεν ἡμᾶσ πρῶτον ἀστρολογεῖν ἔπειτα μετὰ ταῦτ’ εὐθὺσ ἀρχιτεκτονεῖν. περὶ φύσεωσ κατεῖχε πάντασ τοὺσ λόγουσ· ἐπὶ πᾶσι τούτοισ ἔλεγε τὰ στρατηγικά, πρὸ τῆσ τέχνησ ἔσπευδε ταῦθ’ ἡμᾶσ μαθεῖν. δή. ἆρα σύ με κόπτειν οἱο͂σ εἶ γε, φίλτατε; α. οὔκ, ἀλλ’ ἐν ὅσῳ προσέρχετ’ ἐξ ἀγορᾶσ ὁ παῖσ μικρὰ διακινήσω σε περὶ τοῦ πράγματοσ, ἵνα τῷ λαλεῖν λάβωμεν εὔκαιρον χρόνον. δή.

Ἄπολλον, ἐργῶδὲσ γ’. Α. ἄκουσον, ὦγαθέ· δεῖ τὸν μάγειρον εἰδέναι πρώτιστα μὲν περὶ τῶν μετεώρων τάσ τε τῶν ἄστρων δύσεισ καὶ τὰσ ἐπιτολὰσ καὶ τὸν ἥλιον πότε ἐπὶ τὴν μακράν τε καὶ βραχεῖαν ἡμέραν ἐπάνεισι κἀν ποίοισίν ἐστι ζῳδίοισ. τὰ γὰρ ὄψα πάντα καὶ τὰ βρώματα σχεδὸν ἐν τῇ περιφορᾷ τῆσ ὅλησ συντάξεωσ ἑτέραν ἐν ἑτέροισ λαμβάνει τὴν ἡδονήν. ὁ μὲν οὖν κατέχων τὰ τοιαῦτα τὴν ὡρ́αν ἰδὼν τούτων ἑκάστοισ ὡσ προσήκει χρήσεται, ὁ δ’ ἀγνοῶν ταῦτ’ εἰκότωσ τυντλάζεται. πάλιν τὸ περὶ τῆσ ἀρχιτεκτονικῆσ ἴσωσ ἐθαύμασασ τί τῇ τέχνῃ συμβάλλεται.

δὴ, ἐγὼ δ’ ἐθαύμασ1’; α. ἀλλ’ ὅμωσ ἐγὼ φράσω τοὐπτάνιον ὀρθῶσ καταβαλέσθαι καὶ τὸ φῶσ λαβεῖν· ὅσον δεῖ καὶ τὸ πνεῦμ’ ἰδεῖν πόθεν ἐστίν, μεγάλην χρείαν τιν’ εἰσ τὸ πρᾶγμ’ ἔχει. ὁ καπνὸσ φερόμενοσ δεῦρο κἀκεῖ διαφορὰν εἰώθε τοῖσ ὄψοισιν ἐμποιεῖν τινα, τί οὖν;

ἔτι σοι δίειμι τὰ στρατηγικὰ ἔχω γε τὸν μάγειρον. ἡ τάξισ σοφὸν ἁπανταχοῦ μέν ἐστι κἀν πάσῃ τέχνῃ, ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶσ δ’ ὥσπερ ἡγεῖται σχεδόν. τὸ γὰρ παραθεῖναι κἀφελεῖν τεταγμένωσ ἕκαστα καὶ τὸν καιρὸν ἐπὶ τούτοισ ἰδεῖν, πότε δεῖ πυκνότερον ἐπαγαγεῖν καὶ πότε βάδην, καὶ πῶσ ἔχουσι πρὸσ τὸ δεῖπνον καὶ πότε εὔκαιρον αὐτοῖσ ἐστι τῶν ὄψων τὰ μὲν θερμὰ παραθεῖναι, τὰ δ’ ἐπανέντα, τὰ δὲ μέσωσ, τὰ δ’ ὅλωσ ἀποψύξαντα, ταῦτα πάντα δὴ ἐν τοῖσ στρατηγικοῖσιν ἐξετάζεται μαθήμασιν.

δή.

πεισθέντι παραδείξασ ἐμοὶ τὰ δέοντ’ ἀπελθὼν αὐτὸσ ἡσυχίαν ἄγε.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION