Athenaeus, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 14

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 9, book 9, chapter 14)

κολοκύντη. χειμῶνοσ δὲ ὡρ́ᾳ ποτὲ κολοκυντῶν ἡμῖν περιενεχθεισῶν πάντεσ ἐθαυμάζομεν νεαρὰσ εἶναι νομίζοντεσ, καὶ ὑπεμιμνησκόμεθα ὧν ἐν ̔̀ Ὥραισ ὁ χαρίεισ Ἀριστοφάνησ εἶπεν ἐπαινῶν τὰσ καλὰσ Ἀθήνασ ἐν τούτοισ· ὄψει δὲ χειμῶνοσ μέσου σικυούσ, βότρυσ, ὀπώραν, στεφάνουσ ἰών, ῥόδων, κρίνων, κονιορτὸν ἐκτυφλοῦντα. αὑτὸσ δ’ ἀνὴρ πωλεῖ κίχλασ, ἀπίουσ, σχαδόνασ, ἐλάασ, πυόν, χόρια, χελιδόνια, τέττιγασ, ἐμβρύεια. ὑρίσουσ δ’ ἴδοισ ἂν νειφομένουσ σύκων ὁμοῦ τε μύρτων ἔπειτα κολοκύντασ ὁμοῦ ταῖσ γογγυλίσιν ἀροῦσιν, ὥστ’ οὐκέτ’ οὐδεὶσ οἶδ’ ὁπηνίκ’ ἐστὶ τοὐνιαυτοῦ μέγιστον ἀγαθόν, εἴπερ ἔστι δι’ ἐνιαυτοῦ ὅτου τισ ἐπιθυμεῖ λαβεῖν. β. κακὸν μὲν οὖν μέγιστον εἰ μὴ γὰρ ἦν, οὐκ ἂν ἐπεθύμουν οὐδ’ ἂν ἐδαπανῶντο . ἐγὼ δὲ ταῦτ’ ὀλίγον χρόνον χρήσασ ἀφειλόμην ἄν. α. κἄγωγε ταῖσ ἄλλαισ πόλεσι δρῶ ταῦτα πλὴν Ἀθηνῶν. τούτοισ δ’ ὑπάρχει ταῦτ’, ἐπειδὴ τοὺσ θεοὺσ σέβουσιν.

ἐζήτει οὖν ὁ Λαρήνσιοσ εἰ καὶ τὴν χρῆσιν ταύτην ἠπίσταντο οἱ ἀρχαῖοι, καὶ ὁ Οὐλπιανὸσ ἔφη· β. ἀπέλαυσαν ἄρα σέβοντεσ ὑμᾶσ, ὡσ σὺ φήσ. α. τιὴ τί; β. Αἴγυπτον αὐτῶν τὴν πόλιν πεποίηκασ ἀντ’ Ἀθηνῶν. ἐθαυμάζομεν οὖν τὰσ κολοκύντασ μηνὶ Ιἀνουαρίῳ ἐσθίοντεσ· χλωραί τε γὰρ ἦσαν καὶ τὸ ἴδιον ἀπεδίδοσαν τοῦ χυμοῦ, ἐτύγχανον δ’ οὖσαι τῶν συντεθειμένων ὑπὸ τῶν τὰ τοιαῦτα μαγγανεύειν εἰδότων ὀψαρτυτῶν. "Νίκανδροσ ὁ Κολοφώνιοσ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Γεωργικῶν μνημονεύει ταύτησ τῆσ χρήσεωσ σικύασ ὀνομάζων τὰσ κολοκύντασ·

"οὕτωσ γὰρ ἐκαλοῦντο, ὡσ πρότερον εἰρήκαμεν λέγει δ’ οὕτωσ · "αὐτὰσ μὴν σικύασ τμήγων ἀνὰ κλώσμασι πείραισ, ἠέρι δὲ ξήρανον ἐπεγκρεμάσαιο δὲ καπνῷ, χείμασιν ὄφρ’ ἂν δμῶεσ ἅλισ περιχανδέα χύτρον πλήσαντεσ ῥοφέωσιν ἀεργέεσ, ἑφθά τε μάκτρῃ ὄσπρια πανσπερμηδὸν ἐπεγχεύῃσιν ἀλετρίσ. τῇ ἔνι μὲν σικύησ ὁρ́μουσ βάλον ἐκπλύναντεσ, ἐν δὲ μύκην σειράσ τε πάλαι λαχάνοισι πλακείσασ αὐοτέροισ καυλοῖσ τε μιγήμεναι ἔστ’ ἐάρ ἵξῃ. ὄρνεισ.

ἐπεὶ δὲ καὶ ὄρνεισ ἐπῆσαν ταῖσ κολοκύνταισ καὶ ἄλλοισ κνιστοῖσ λαχάνοισ οὕτωσ δ’ εἴρηκεν Ἀριστοφάνησ ἐν Δηλίᾳ τὰ σύγκοπτα λάχανα, κνιστὰ ἢ στέμφυλα, ὁ Μυρτίλοσ ἔφη· "ἀλλὰ μὴν καὶ ὄρνιθασ καὶ ὀρνίθια νῦν μόνωσ ἡ συνήθεια καλεῖ τὰσ θηλείασ, ὧν ὁρῶ περιφερόμενον πλῆθοσ καὶ Χρύσιπποσ δ’ ὁ φιλόσοφοσ ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆσ ἡδονῆσ γράφει οὕτωσ · "’ καθάπερ τινὲσ τὰσ λευκὰσ ὄρνιθασ τῶν μελαινῶν ἡδίουσ εἶναι μᾶλλον̓, ἀλεκτρυόνασ δὲ καὶ ἀλεκτοριδέασ τοὺσ ἄρρενασ· "τῶν ἀρχαίων δὲ τὸ ὄρνισ καὶ ἀρσενικῶσ καὶ θηλυκῶσ λεγόντων ἐπ’ ἄλλων ὀρνέων, οὐ περὶ τούτου τοῦ εἰδικοῦ, περὶ οὗ φησιν ἡ συνήθεια ὄρνιθασ ὠνήσασθαι. "Ὅμηροσ μὲν οὖν φησι· "ὄρνιθεσ δέ τε πολλοὶ ὑπ’ αὐγὰσ ἠελίοιο. "καὶ ἀλλαχόθι θηλυκῶσ ὄρνιθι λιγυρῇ. καί· "ὡσ δ’ ὄρνισ ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσι μάστακ’ ἐπεί κε λάβῃσι, κακῶσ δὲ τὲ οἱ πέλει αὐτῇ. Μένανδροσ δ’ ἐν Ἐπικλήρῳ πρώτῃ σαφῶσ τὸ ἐπὶ τῆσ συνηθείασ φησὶν ἐμφανίζων οὕτωσ· "’ ἀλεκτρυών τισ ἐκεκράγει μέγα. "οὐ σοβήσετ’ ἔξω, ’ φησί, τὰσ ὄρνιθασ ἀφ’ ἡμῶν; "καὶ πάλιν αὕτη ποτ’ ἐξεσόβησε τὰσ ὄρνισ μόλισ. "ὀρνίθια δ’ εἴρηκε Κρατῖνοσ ἐν Νεμέσει οὕτωσ · "τἄλλα πάντ’ ὀρνίθια. "’ ἐπὶ δὲ τοῦ ἀρσενικοῦ οὐ μόνον ὄρνιν ἀλλὰ καὶ ὄρνιθα, ὁ αὐτὸσ Κρατῖνοσ ἐν τῷ αὐτῷ δράματι· "ὄρνιθα φοινικόπτερον. "’ καὶ πάλιν ὄρνιθα τοίνυν δεῖ σε γίγνεσθαι μέγαν. "καὶ Σοφοκλῆσ Ἀντηνορίδαισ · "ὄρνιθα καὶ κήρυκα καὶ διάκονον. "Αἰσχύλοσ Καβείροισ· "ὄρνιθα δ’ οὐ ποιῶ σε τῆσ ἐμῆσ ὁδοῦ. Ξενοφῶν δ’ ἐν δευτέρῳ Παιδείασ· "’ ἐπὶ μὲν τοὺσ ὄρνιθασ τῷ ἰσχυροτάτῳ χειμῶνι. "’ Μένανδροσ Διδύμαισ, ’ ὄρνεισ φέρων ἐλήλυθα. "’ καὶ ἑξῆσ ὄρνιθασ ἀποστέλλει φησίν. ὅτι δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πληθυντικοῦ ὄρνισ λέγουσι πρόκειται τὸ Μενάνδρειον μαρτύριον ἀλλὰ καὶ Ἀλκμάν πού φησι· "λῦσαν δ’ ἄπρακτα νεάνιδεσ ὥστ’ ὄρνισ ἱέρακοσ ὑπερπταμένω. "καὶ Εὔπολισ ἐν Δήμοισ· "οὐ δεινὸν οὖν κριοὺσ ἔμ’ ἐκγεννᾶν τέκνα ὄρνισ θ’ ὁμοίουσ τοὺσ νεοττοὺσ τῷ πατρί; "τὸν δ’ ἀλεκτρυόνα ἐκ τῶν ἐναντίων οἱ ἀρχαῖοι καὶ θηλυκῶσ εἰρήκασι. "Κρατῖνοσ Νεμέσει· "Λήδα, σὸν ἔργον δεῖ σ1’ ὅπωσ εὐσχήμονοσ ἀλεκτρυόνοσ μηδὲν διοίσει τοὺσ τρόπουσ, ἐπὶ τῷδ’ ἐπῴζουσ1’, ὡσ ἂν ἐκλέψῃσ καλὸν ἡμῖν τι καὶ θαυμαστὸν ἐκτοῦδ’ ὄρνεον. "Στράττισ Ψυχασταῖσ· "αἱ δ’ ἀλεκτρυόνεσ ἅπασαι καὶ τὰ χοιρίδια τέθνηκε καὶ τὰ μίκρ’ ὀρνίθια. "Ἀναξανδρίδησ Τηρεῖ· "ὀχευομένουσ δὲ τοὺσ κάπρουσ καὶ τὰσ ἀλεκτρυόνασ θεωροῦσ1’ ἄσμενοι. "ἐπεὶ δὲ τοῦ κωμικοῦ τούτου ἐμνήσθην καὶ οἶδα τὸ δρᾶμα τὸν Τηρέα αὐτοῦ μὴ κεκριμένον ἐν τοῖσ πρώτοισ ἐκθήσομαι ὑμῖν, ἄνδρεσ φίλοι, εἰσ κρίσιν ἃ εἴρηκε περὶ αὐτοῦ Χαμαιλέων ὁ Ἡρακλεώτησ ἐν ἕκτῳ περὶ κωμῳδίασ γράφων ὧδε· "’ Ἀναξανδρίδησ διδάσκων ποτὲ διθύραμβον Ἀθήνησιν εἰσῆλθεν ἐφ’ ἵππου καὶ ἀπήγγειλέν τι τῶν ἐκ τοῦ ᾄσματοσ, ἦν δὲ τὴν ὄψιν καλὸσ καὶ μέγασ καὶ κόμην ἔτρεφε καὶ ἐφόρει ἁλουργίδα καὶ κράσπεδα χρυσᾶ, πικρὸσ δ’ ὢν τὸ ἦθοσ ἐποίει τι τοιοῦτο περὶ τὰσ κωμῳδίασ· "ὅτε γὰρ μὴ νικῴη, λαμβάνων ἔδωκεν εἰσ τὸν λιβανωτὸν κατατεμεῖν καὶ οὐ μετεσκεύαζεν ὥσπερ οἱ πολλοί, καὶ πολλὰ ἔχοντα κομψῶσ τῶν δραμάτων ἠφάνιζε, δυσκολαίνων τοῖσ θεαταῖσ διὰ τὸ γῆρασ. "’ λέγεται δ’ εἶναι τὸ γένοσ Ῥόδιοσ ἐκ Καμίρου. "θαυμάζω οὖν πῶσ καὶ ὁ Τηρεὺσ περιεσώθη μὴ τυχὼν νίκησ καὶ ἄλλα δράματα τῶν ὁμοίων τοῦ αὐτοῦ, καὶ Θεόπομποσ δὲ ἐν Εἰρήνῃ ἐπὶ τῆσ θηλείασ ἔταξε τὸν ἀλεκτρυόνα λέγων οὕτωσ ἄχθομαι δ’ ἀπολωλεκὼσ ἀλεκτρυόνα τίκτουσαν ᾠὰ πάγκαλα. "καὶ Ἀριστοφάνησ Δαιδάλῳ· "ᾠὸν μέγιστον τέτοκεν, ὡσ ἀλεκτρυών, καὶ πάλιν πολλαὶ τῶν ἀλεκτρυόνων βίᾳ ὑπηνέμια τίκτουσιν ᾠὰ πολλάκισ. "ἐν δὲ Νεφέλαισ διδάσκων τὸν πρεσβύτην περὶ ὀνόματοσ διαφορᾶσ φησι· "νῦν δὲ πῶσ με χρὴ καλεῖν; ". ἀλεκτρύαιναν, τὸν δ’ ἕτερον ἀλέκτορα. "λέγεται δὲ καὶ ἀλεκτορὶσ καὶ ἀλέκτωρ. "Σιμωνίδησ ’ ἱμερόφων’ ἀλέκτωρ ’ ἔφη. "Κρατῖνοσ ̔̀ Ὥραισ· "ὥσπερ ὁ Περσικὸσ ὡρ́αν πᾶσαν καναχῶν ὁλόφωνοσ ἀλέκτωρ. "εἴρηται δ’ οὕτωσ ἐπειδὴ καὶ ἐκ τοῦ λέκτρου ἡμᾶσ διεγείρει. "οἱ δὲ Δωριεῖσ λέγοντεσ ὄρνιξ τὴν γενικὴν διὰ τοῦ χ λέγουσιν ὄρνιχοσ. "Ἀλκμὰν δὲ διὰ τοῦ σ τὴν εὐθεῖαν ἐκφέρει· "ἁλιπόρφυροσ εἰάροσ ὄρνισ. δέλφαξ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION