Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 45

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 45)

ἀλλ’ ὅ γε Παρμενίσκοσ οὕτωσ ὑπήρξατο· "Παρμενίσκοσ Μόλπιδι χαίρειν. "πλεονάζων ἐν ταῖσ προσφωνήσεσι πρὸσ σὲ περὶ τῶν ἐπιφανῶν κλήσεων ἀγωνιῶ μή ποτε εἰσ πληθώραν ἐμπεσὼν μεμψιμοιρήσῃσ. διὸ καὶ μεταδοῦναί σοι βούλομαι τοῦ παρὰ Κέβητι τῷ Κυζικηνῷ δείπνου· "προπιὼν δ’ ὑσώπου τὴν ὤραν ἐπάναγε ἐπὶ τὴν ἑστίασιν. "Διονυσίων γὰρ ὄντων Ἀθήνησι παρελήφθην πρὸσ αὐτό. κατέλαβον δὲ κυνικοὺσ μὲν ἀνακειμένουσ ἕξ, ἕνα δὲ κύνουλκον Καρνεῖον τὸν Μεγαρικόν. τοῦ δείπνου δὲ χρονίζοντοσ λόγοσ ἐγένετο ποῖον τῶν ὑδάτων ἥδιστόν ἐστιν. "καὶ τῶν μὲν ἐγκωμιαζόντων τὸ ἀπὸ τῆσ Λέρνησ, ἄλλων δὲ τὸ ἀπὸ τῆσ Πειρήνησ, ὁ Καρνεῖοσ κατὰ Φιλόξενον εἶπε ’ τὸ κατὰ χειρῶν καὶ τῆσ τραπέζησ παρατεθείσησ ἐδειπνοῦμεν καὶ τὴν μὲν ἐξηντλοῦμεν φακῆν, ἡ δ’ ἐπεισέρρει. "εἶτα πάλιν φακοὶ προσηνέχθησαν ὄξει βεβρεγμένοι, καὶ ὁ Διιτρέφησ δραξάμενοσ ἔφη· "Ζεῦ, μὴ λάθοι σε τῶνδ’ ὃσ αἴτιοσ φακῶν καὶ ἄλλοσ ἑξῆσ ἀνεβόησε· "φακόσ σε δαίμων καὶ φακὴ τύχη λάβοι. "ἐμοὶ δὲ κατὰ τὸν κωμικὸν Δίφιλον, φησὶν δ’ οὗτοσ ἐν Πελιάσι· "τὸ δειπνάριον ἀνθηρὸν ἦν, γλαφυρὸν σφόδρα· "φακῆσ κατ’ ἄνδρα τρυβλίον μεστὸν μέγα. "β. πρώτιστον οὐκ ἀνθηρόν. α. ἐπὶ ταύτῃ φέρων εἰσ τὸ μέσον ἐπεχόρευσε σαπέρδησ μέγασ ὑπό τι δυσώδησ. "β. οὗτοσ ἱερὸσ ἀνθίασ,1 ὃσ πολλὰ χαίρειν ταῖσ κίχλαισ ἤδη λέγει. "̓ γέλωτοσ οὖν ἐπιρραγέντοσ παρῆν ἡ θεατροτορύνη Μέλισσα καὶ ἡ κυνάμυια Νίκιον αὗται δ’ ἦσαν τῶν οὐκ ἀσήμων ἑταιρίδων. "ἀποβλέψασαι οὖν αὗται εἰσ τὰ παρακείμενα καὶ θαυμάσασαι ἐγέλων. "καὶ ἡ Νίκιον ἔφη· "’οὐδεὶσ ὑμῶν, ἄνδρεσ γενειοσυλλεκτάδαι, ἰχθὺν ἐσθίει; "ἢ καθάπερ ὁ πρόγονοσ ὑμῶν Μελέαγροσ ὁ Γαδαρεὺσ ἐν ταῖσ Χάρισιν ἐπιγραφομέναισ ἔφη τὸν Ὅμηρον Σύρον ὄντα τὸ γένοσ κατὰ τὰ πάτρια ἰχθύων ἀπεχομένουσ ποιῆσαι τοὺσ Ἀχαιοὺσ δαψιλείασ πολλῆσ οὔσησ κατὰ τὸν Ἑλλήσποντον; "ἢ μόνον ἀνέγνωτε συγγραμμάτων αὐτοῦ τὸ περιέχον λεκίθου καὶ φακῆσ σύγκρισιν; "ὁρῶ γὰρ πολλὴν παρ’ ὑμῖν τῆσ φακῆσ τὴν σκευὴν εἰσ ἣν ἀποβλέπουσα συμβουλεύσαιμ’ ἂν ὑμῖν κατὰ τὸν Σωκρατικὸν Ἀντισθένην ἐξάγειν ἑαυτοὺσ τοῦ βίου τοιαῦτα σιτουμένουσ. "’ πρὸσ ἣν ὁ Καρνεῖοσ ἔφη· "’ Εὐξίθεοσ ὁ Πυθαγορικόσ, ὦ Νίκιον, ὥσ φησι Κλέαρχοσ ὁ περιπατητικὸσ ἐν δευτέρῳ βίων, ἔλεγεν ἐνδεδέσθαι τῷ σώματι καὶ τῷ δεῦρο βίῳ τὰσ ἁπάντων ψυχὰσ τιμωρίασ χάριν, καὶ διείπασθαι τὸν θεὸν ὡσ εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοισ ἑώσ ἂν ἑκὼν αὐτοὺσ λύσῃ, πλείοσι καὶ μείζοσιν ἐμπεσοῦνται τότε λύμαισ. "διὸ πάντασ εὐλαβουμένουσ τὴν τῶν κυρίων ἀνάτασιν φοβεῖσθαι τοῦ ζῆν ἑκόντασ ἐκβῆναι μόνον τε τὸν ἐν τῷ γήρᾳ θάνατον ἀσπασίωσ προσίεσθαι,1 πεπεισμένουσ τὴν ἀπόλυσιν τῆσ ψυχῆσ μετὰ τῆσ τῶν κυρίων γίγνεσθαι γνώμησ, τούτοισ τοῖσ δόγμασιν ἡμεῖσ πειθόμεθα ’ ὑμῖν δὲ φθόνοσ οὐδὲ εἷσ ἑλέσθαι ἕν τι τῶν τριῶν ἔχειν κακῶν, οὐ γάρ ἐπίστασθε, ὦ ταλαίπωροι, ὅτι αἱ βαρεῖαι αὗται τροφαὶ φράττουσι τὸ ἡγεμονικὸν καὶ οὐκ ἐῶσι τὴν φρόνησιν ἐν αὑτῇ εἶναι. "` Θεόπομποσ οὖν ἐν ε Φιλιππικῶν φησι· "τὸ γὰρ ἐσθίειν πολλὰ καὶ κρεοφαγεῖν τοὺσ μὲν λογισμοὺσ ἐξαιρεῖ καὶ τὰσ ψυχὰσ ποιεῖται βραδυτέρασ, ὀργῆσ δὲ καὶ σκληρότητοσ καὶ πολλῆσ σκαιότητοσ ἐμπίπλησι. "καὶ ὁ θαυμάσιοσ δὲ Ξενοφῶν φησιν ὡσ ἡδὺ μὲν μᾶζαν καὶ κάρδαμα φαγεῖν πεινῶντι, ἡδὺ δὲ ὕδωρ ἀρυσάμενον ἐκ ποταμοῦ διψῶντα πιεῖν. Σωκράτησ δὲ καὶ πολλάκισ κατελαμβάνετο διαπεριπατῶν ἑσπέρασ βαθείασ πρὸ τῆσ οἰκίασ καὶ πρὸσ τοὺσ πυνθανομένουσ τί τηνικάδε ; "ἔλεγεν ὄψον συνάγειν πρὸσ τὸ δεῖπνον. "ἡμῖν δὲ αὐτάρκησ μερὶσ ἣν ἂν παρ’ ὑμῶν λάβωμεν, καὶ οὐ χαλεπαίνομεν ὡσ ἔλαττον φερόμενοι, καθάπερ ὁ παρὰ Ἀντικλείδῃ ̔ Ἡρακλῆσ. φησὶ γὰρ οὗτοσ ἐν τῷ β τῶν Νόστων ’ μετὰ τὸ συντελέσαι τοὺσ ἄθλουσ Ἡρακλέα Εὐρυσθέωσ θυσίαν τινὰ ἐπιτελοῦντοσ συμπαραληφθέντα καὶ τῶν τοῦ Εὐρυσθέωσ υἱῶν τὰσ μερίδασ ἑκάστῳ παρατιθέντων, τῷ δ’ Ἡρακλεῖ ταπεινοτέραν παραθέντων, ὁ Ἡρακλῆσ ἀτιμάζεσθαι ὑπολαβὼν ἀπέκτεινε τρεῖσ τῶν παίδων Περιμήδην, Εὐρύβιον, Εὐρύπυλον οὐ τοιοῦτοι οὖν τὸν θυμὸν ἡμεῖσ, εἰ καὶ πάντα ̔ Ἡρακλέουσ ζηλωταί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION