Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 16

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 16)

καὶ περὶ μὲν διαβολῆσ εἰρήσθω τοσαῦτα, διήγησισ δ’ ἐν μὲν τοῖσ ἐπιδεικτικοῖσ ἐστιν οὐκ ἐφεξῆσ ἀλλὰ κατὰ μέροσ· δεῖ μὲν γὰρ τὰσ πράξεισ διελθεῖν ἐξ ὧν ὁ λόγοσ· σύγκειται γὰρ ἔχων ὁ λόγοσ τὸ μὲν ἄτεχνον οὐθὲν γὰρ αἴτιοσ ὁ λέγων τῶν πράξεων, τὸ δ’ ἐκ τῆσ τέχνησ· τοῦτο δ’ ἐστὶν ἢ ὅτι ἔστι δεῖξαι, ἐὰν ᾖ ἄπιστον, ἢ ὅτι ποιόν, ἢ ὅτι ποσόν, ἢ καὶ ἅπαντα. διὰ δὲ τοῦτ’ ἐνίοτε οὐκ ἐφεξῆσ δεῖ διηγεῖσθαι πάντα, ὅτι δυσμνημόνευτον τὸ δεικνύναι οὕτωσ·

ἐκ μὲν οὖν τούτων ἀνδρεῖοσ, ἐκ δὲ τῶνδε σοφὸσ ἢ δίκαιοσ. καὶ ἁπλούστεροσ ὁ λόγοσ οὗτοσ, ἐκεῖνοσ δὲ ποικίλοσ καὶ οὐ λιτόσ. δεῖ δὲ τὰσ μὲν γνωρίμουσ ἀναμιμνήσκειν·

διὸ οἱ πολλοὶ οὐδὲν δέονται διηγήσεωσ, οἱο͂ν εἰ θέλεισ Ἀχιλλέα ἐπαινεῖν ἴσασι γὰρ πάντεσ τὰσ πράξεισ, ἀλλὰ χρῆσθαι αὐταῖσ δεῖ. ἐὰν δὲ Κριτίαν, δεῖ· οὐ γὰρ πολλοὶ ἴσασιν . . . . νῦν δὲ γελοίωσ τὴν διήγησίν φασι δεῖν εἶναι ταχεῖαν.

καίτοι ὥσπερ ὁ τῷ μάττοντι ἐρομένῳ πότερον σκληρὰν ἢ μαλακὴν μάξῃ "τί δ’" , ἔφη <τισ>, "εὖ ἀδύνατον; , καὶ ἐνταῦθα ὁμοίωσ· δεῖ γὰρ μὴ μακρῶσ διηγεῖσθαι ὥσπερ οὐδὲ προοιμιάζεσθαι μακρῶσ, οὐδὲ τὰσ πίστεισ λέγειν. οὐδὲ γὰρ ἐνταῦθά ἐστι τὸ εὖ ἢ τὸ ταχὺ ἢ τὸ συντόμωσ, ἀλλὰ τὸ μετρίωσ· τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ λέγειν ὅσα δηλώσει τὸ πρᾶγμα, ἢ ὅσα ποιήσει ὑπολαβεῖν γεγονέναι ἢ βεβλαφέναι ἢ ἠδικηκέναι, ἢ τηλικαῦτα ἡλίκα βούλει, τῷ δὲ ἐναντίῳ τὰ ἐναντία· παραδιηγεῖσθαι δὲ ὅσα εἰσ τὴν σὴν ἀρετὴν φέρει οἱο͂ν "ἐγὼ δ’ ἐνουθέτουν, ἀεὶ τὰ δίκαια λέγων, μὴ τὰ τέκνα ἐγκαταλείπειν" , ἢ θατέρου κακίαν·

"ὁ δὲ ἀπεκρίνατό μοι ὅτι, οὗ ἂν ᾖ αὐτόσ, ἔσται ἄλλα παιδία" , ὃ τοὺσ ἀφισταμένουσ Αἰγυπτίουσ ἀποκρίνασθαί φησιν ὁ Ἡρόδοτοσ· ἢ ὅσα ἡδέα τοῖσ δικασταῖσ. ἀπολογουμένῳ δὲ ἐλάττων ἡ διήγησισ·

αἱ γὰρ ἀμφισβητήσεισ ἢ μὴ γεγονέναι ἢ μὴ βλαβερὸν εἶναι ἢ μὴ ἄδικον ἢ μὴ τηλικοῦτον, ὥστε περὶ τὸ ὁμολογούμενον οὐ διατριπτέον, ἐὰν μή τι εἰσ ἐκεῖνο συντείνῃ, οἱο͂ν εἰ πέπρακται, ἀλλ’ οὐκ ἄδικον. ἔτι πεπραγμένα δεῖ λέγειν ὅσα μὴ πραττόμενα ἢ οἶκτον ἢ δείνωσιν φέρει·

παράδειγμα ὁ Ἀλκίνου ἀπόλογοσ, ὃσ πρὸσ τὴν Πηνελόπην ἐν ἑξήκοντα ἔπεσιν πεποίηται, καὶ ὡσ Φάϋλλοσ τὸν κύκλον, καὶ ὁ ἐν τῷ Οἰνεῖ πρόλογοσ. ἠθικὴν δὲ χρὴ τὴν διήγησιν εἶναι·

ἔσται δὲ τοῦτο, ἂν εἰδῶμεν τί ἦθοσ ποιεῖ. ἓν μὲν δὴ τὸ προαίρεσιν δηλοῦν, ποιὸν δὲ τὸ ἦθοσ τῷ ποιὰν ταύτην, ἡ δὲ προαίρεσισ ποιὰ τῷ τέλει· διὰ τοῦτο <δ’> οὐκ ἔχουσιν οἱ μαθηματικοὶ λόγοι ἤθη, ὅτι οὐδὲ προαίρεσιν τὸ γὰρ οὗ ἕνεκα οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ’ οἱ Σωκρατικοί· περὶ τοιούτων γὰρ λέγουσιν. ἄλλα δ’ ἠθικὰ τὰ ἑπόμενα ἑκάστῳ ἤθει, οἱο͂ν ὅτι ἅμα λέγων ἐβάδιζεν·

δηλοῖ γὰρ θρασύτητα καὶ ἀγροικίαν ἤθουσ. καὶ μὴ ὡσ ἀπὸ διανοίασ λέγειν, ὥσπερ οἱ νῦν, ἀλλ’ ὡσ ἀπὸ προαιρέσεωσ· "ἐγὼ δὲ ἐβουλόμην· καὶ προειλόμην γὰρ τοῦτο· ἀλλ’ εἰ μὴ ὠνήμην, βέλτιον" · τὸ μὲν γὰρ φρονίμου τὸ δὲ ἀγαθοῦ· φρονίμου μὲν γὰρ ἐν τῷ τὸ ὠφέλιμον διώκειν, ἀγαθοῦ δ’ ἐν τῷ τὸ καλόν. ἂν δ’ ἄπιστον ᾖ, τότε τὴν αἰτίαν ἐπιλέγειν, ὥσπερ Σοφοκλῆσ ποιεῖ· παράδειγμα τὸ ἐκ τῆσ Ἀντιγόνησ, ὅτι μᾶλλον τοῦ ἀδελφοῦ ἐκήδετο ἢ ἀνδρὸσ ἢ τέκνων· τὰ μὲν γὰρ ἂν γενέσθαι ἀπολομένων, μητρὸσ δ’ ἐν Αἵδου καὶ πατρὸσ βεβηκότωνοὐκ ἔστ’ ἀδελφὸσ ὅσ τισ ἂν βλάστοι ποτέ. ἐὰν δὲ μὴ ἔχῃσ αἰτίαν, ἀλλ’ ὅτι οὐκ ἀγνοεῖσ ἄπιστα λέγων, ἀλλὰ φύσει τοιοῦτοσ εἶ· ἀπιστοῦσι γὰρ ἄλλο τι πράττειν ἑκόντα πλὴν τὸ συμφέρον. ἔτι ἐκ τῶν παθητικῶν λέγε διηγούμενοσ καὶ τὰ ἑπόμενα καὶ ἃ ἴσασι, καὶ τὰ ἴδια ἢ σεαυτῷ ἢ ἐκείνῳ προσόντα·

"ὁ δ’ ᾤχετό με ὑποβλέψασ" . καὶ ὡσ περὶ Κρατύλου Αἰσχίνησ, ὅτι διασίζων, τοῖν χειροῖν διασείων· πιθανὰ γάρ, διότι σύμβολα γίγνεται ταῦτα ἃ ἴσασιν ἐκείνων ὧν οὐκ ἴσασιν. πλεῖστα δὲ τοιαῦτα λαβεῖν ἐξ Ὁμήρου ἔστιν· ὧσ ἄρ’ ἔφη, γρῆυσ δὲ κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα· οἱ γὰρ δακρύειν ἀρχόμενοι ἐπιλαμβάνονται τῶν ὀφθαλμῶν. καὶ εὐθὺσ εἴσαγε καὶ σεαυτὸν ποιόν τινα, ἵνα ὡσ τοιοῦτον θεωρῶσιν, καὶ τὸν ἀντίδικον· λανθάνων δὲ ποίει. ὅτι δὲ ῥᾴδιον, ὁρ́α ἐκ τῶν ἀπαγγελλόντων· περὶ ὧν γὰρ μηθὲν ἴσμεν, ὅμωσ λαμβάνομεν ὑπόληψιν τινά. πολλαχοῦ δὲ δεῖ διηγεῖσθαι, καὶ ἐνίοτε οὐκ ἐν ἀρχῇ. ἐν δὲ δημηγορίᾳ ἥκιστα διήγησισ ἔστιν, ὅτι περὶ τῶν μελλόντων οὐθεὶσ διηγεῖται·

ἀλλ’ ἐάν περ διήγησισ ᾖ, τῶν γενομένων ἔστω, ἵνα ἀναμνησθέντεσ ἐκείνων βέλτιον βουλεύσωνται περὶ τῶν ὕστερον, ἢ διαβάλλοντοσ ἢ ἐπαινοῦντοσ· ἀλλὰ τότε οὐ τὸ τοῦ συμβούλου ποιεῖ ἔργον. ἂν δ’ ᾖ ἄπιστον, ὑπισχνεῖσθαι δεῖ καὶ αἰτίαν λέγειν εὐθὺσ καὶ διατάττειν ὡσ βούλονται, οἱο͂ν ἡ Ιὀκάστη ἡ Καρκίνου ἐν τῷ Οἰδίποδι ἀεὶ ὑπισχνεῖται πυνθανομένου τοῦ ζητοῦντοσ τὸν υἱόν, καὶ ὁ Αἵμων ὁ Σοφοκλέουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION