Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 11

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 11)

ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀστεῖα ἐκ μεταφορᾶσ τε τῆσ ἀνάλογον λέγεται καὶ τῷ πρὸ ὀμμάτων ποιεῖν, εἴρηται· λεκτέον δὲ τί λέγομεν πρὸ ὀμμάτων, καὶ τί ποιοῦσι γίγνεται τοῦτο. λέγω δὴ πρὸ ὀμμάτων ταῦτα ποιεῖν ὅσα ἐνεργοῦντα σημαίνει, οἱο͂ν τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα φάναι εἶναι τετράγωνον μεταφορά, ἄμφω γὰρ τέλεια, ἀλλ’ οὐ σημαίνει ἐνέργειαν·

ἀλλὰ τὸ "ἀνθοῦσαν ἔχοντοσ τὴν ἀκμήν" ἐνέργεια, καὶ τὸ "σὲ δ’ ὥσπερ ἄφετον" ἐλεύθερον ἐνέργεια, καὶ <τοὐντεῦθεν οὖν> Ἕλληνεσ ᾄξαντεσ ποσίν· τὸ ᾄξαντεσ ἐνέργεια καὶ μεταφορά· ταχὺ γὰρ λέγει. καὶ ὡσ κέχρηται πολλαχοῦ Ὅμηροσ, τὸ τὰ ἄψυχα ἔμψυχα ποιεῖν διὰ τῆσ μεταφορᾶσ.

ἐν πᾶσι δὲ τῷ ἐνέργειαν ποιεῖν εὐδοκιμεῖ, οἱο͂ν ἐν τοῖσδε, αὖτισ ἐπὶ δάπεδόνδε κυλίνδετο λᾶασ ἀναιδήσ, καὶ ἔπτατ’ ὀιστόσ, καὶ ἐπιπτέσθαι μενεαίνων, καὶ ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸσ ἆσαι, καὶ αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα. ἐν πᾶσι γὰρ τούτοισ διὰ τὸ ἔμψυχα εἶναι ἐνεργοῦντα φαίνεται· τὸ ἀναισχυντεῖν γὰρ καὶ μαιμᾶν καὶ τὰ ἄλλα ἐνέργεια. ταῦτα δὲ προσῆψε διὰ τῆσ κατ’ ἀναλογίαν μεταφορᾶσ· ὡσ γὰρ ὁ λίθοσ πρὸσ τὸν Σίσυφον, ὁ ἀναισχυντῶν πρὸσ τὸν ἀναισχυντούμενον. ποιεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖσ εὐδοκιμούσαισ εἰκόσιν ἐπὶ τῶν ἀψύχων ταὐτά·

κυρτά, φαληριόωντα· πρὸ μέν τ’ ἄλλ’, αὐτὰρ ἐπ’ ἄλλα· κινούμενα γὰρ καὶ ζῶντα ποιεῖ πάντα, ἡ δ’ ἐνέργεια κίνησισ. δεῖ δὲ μεταφέρειν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἀπὸ οἰκείων καὶ μὴ φανερῶν, οἱο͂ν καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ τὸ ὅμοιον καὶ ἐν πολὺ διέχουσι θεωρεῖν εὐστόχου, ὥσπερ Ἀρχύτασ ἔφη ταὐτὸν εἶναι διαιτητὴν καὶ βωμόν·

ἐπ’ ἄμφω γὰρ τὸν ἀδικούμενον καταφεύγειν. ἢ εἴ τισ φαίη ἄγκυραν καὶ κρεμάθραν τὸ αὐτὸ εἶναι· ἄμφω γὰρ ταὐτό τι, ἀλλὰ διαφέρει τῷ ἄνωθεν καὶ κάτωθεν. καὶ τὸ ἀνωμαλίσθαι τὰσ πόλεισ ἐν πολὺ διέχουσιν ταὐτό, ἐν ἐπιφανείᾳ καὶ δυνάμεσι τὸ ἴσον. ἔστιν δὲ καὶ τὰ ἀστεῖα τὰ πλεῖστα διὰ μεταφορᾶσ καὶ ἐκ τοῦ προσεξαπατᾶν·

μᾶλλον γὰρ γίγνεται δῆλον ὅ τι ἔμαθε παρὰ τὸ ἐναντίωσ ἔχειν, καὶ ἐοίκεν λέγειν ἡ ψυχὴ "ὡσ ἀληθῶσ, ἐγὼ δὲ ἥμαρτον" . καὶ τῶν ἀποφθεγμάτων δὲ τὰ ἀστεῖά ἐστιν ἐκ τοῦ μὴ ὅ φησι λέγειν, οἱο͂ν τὸ Στησιχόρου, ὅτι οἱ τέττιγεσ ἑαυτοῖσ χαμόθεν ᾄσονται. καὶ τὰ εὖ ᾐνιγμένα διὰ τὸ αὐτὸ ἡδέα μάθησισ γάρ ἐστι καὶ μεταφορά, καὶ ὃ λέγει Θεόδωροσ τὸ καινὰ λέγειν. γίγνεται δὲ ὅταν παράδοξον ᾖ, καὶ μή, ὡσ ἐκεῖνοσ λέγει, πρὸσ τὴν ἔμπροσθεν δόξαν, ἀλλ’ ὥσπερ ἐν τοῖσ γελοίοισ τὰ παραπεποιημένα ὅπερ δύναται καὶ τὰ παρὰ γράμμα σκώμματα· ἐξαπατᾷ γάρ, καὶ ἐν τοῖσ μέτροισ· οὐ γὰρ ὥσπερ ὁ ἀκούων ὑπέλαβεν· ἔστειχε δ’ ἔχων ὑπὸ ποσσὶ χίμεθλα· ὁ δ’ ᾤετο πέδιλα ἐρεῖν. τούτου δ’ ἅμα λεγομένου δεῖ δῆλον εἶναι. τὰ δὲ παρὰ γράμμα ποιεῖ οὐχ ὃ λέγει λέγειν, ἀλλ’ ὃ μεταστρέφει ὄνομα, οἱο͂ν τὸ Θεοδώρου εἰσ Νίκωνα τὸν κιθαρῳδὸν "θράξει σε" , προσποιεῖται γὰρ λέγειν τὸ "Θρᾷξ εἶ σύ" καὶ ἐξαπατᾷ· ἄλλο γὰρ λέγει. διὸ μαθόντι ἡδύ, ἐπεὶ εἰ μὴ ὑπολαμβάνει Θρᾷκα εἶναι, οὐ δόξει ἀστεῖον εἶναι. καὶ τὸ "βούλει αὐτὸν πέρσαι" .

δεῖ δὲ ἀμφότερα προσηκόντωσ λεχθῆναι. οὕτω δὲ καὶ τὰ ἀστεῖα, οἱο͂ν τὸ φάναι Ἀθηναίοισ τὴν τῆσ θαλάττησ ἀρχὴν μὴ ἀρχὴν εἶναι τῶν κακῶν· ὄνασθαι γάρ. ἢ ὥσπερ Ἰσοκράτησ τὴν ἀρχὴν τῇ πόλει ἀρχὴν εἶναι τῶν κακῶν. ἀμφοτέρωσ γὰρ ὃ οὐκ ἂν ᾠήθη τισ ἐρεῖν, τοῦτ’ εἴρηται, καὶ ἐγνώσθη ὅτι ἀληθέσ· τό τε γὰρ τὴν ἀρχὴν φάναι ἀρχὴν εἶναι οὐθὲν σοφόν, ἀλλ’ οὐχ οὕτω λέγει ἀλλ’ ἄλλωσ, καὶ ἀρχὴν οὐχ ὃ εἶπεν ἀπόφησιν, ἀλλ’ ἄλλωσ. ἐν ἅπασι δὲ τούτοισ, ἐὰν προσηκόντωσ τὸ ὄνομα ἐνέγκῃ ὁμωνυμίᾳ ἢ μεταφορᾷ, τότε τὸ εὖ.

οἱο͂ν "Ἀνάσχετοσ οὐκ ἀνασχετόσ" ὁμωνυμίᾳ ἀπέφησε, ἀλλὰ προσηκόντωσ, εἰ ἀηδήσ. καὶ οὐκ ἂν γένοιο μᾶλλον ἤ σε δεῖ ξένοσ· "ξένοσ" <γὰρ> "οὐ μᾶλλον ἤ σε δεῖ" τὸ αὐτὸ καὶ "οὐ δεῖ τὸν ξένον ξένον ἀεὶ εἶναι" · ἀλλότριον γὰρ καὶ τοῦτο. τὸ αὐτὸ καὶ τὸ Ἀναξανδρίδου τὸ ἐπαινούμενον, καλόν γ’ ἀποθανεῖν πρὶν θανάτου δρᾶν ἄξιον· ταὐτὸ γάρ ἐστι τῷ εἰπεῖν "ἄξιόν γ’ ἀποθανεῖν μὴ ὄντα ἄξιον ἀποθανεῖν" , ἢ "ἄξιόν γ’ ἀποθανεῖν μὴ θανάτου ἄξιον ὄντα" , ἢ "μὴ ποιοῦντα θανάτου ἄξια" . τὸ μὲν οὖν εἶδοσ τὸ αὐτὸ τῆσ λέξεωσ τούτων·

ἀλλ’ ὅσῳ ἂν <ἐν> ἐλάττονι καὶ ἀντικειμένωσ λεχθῇ, τοσούτῳ εὐδοκιμεῖ μᾶλλον. τὸ δ’ αἴτιον ὅτι ἡ μάθησισ διὰ μὲν τὸ ἀντικεῖσθαι μᾶλλον, διὰ δὲ τὸ ἐν ὀλίγῳ θᾶττον γίνεται. δεῖ δ’ ἀεὶ προσεῖναι ἢ τὸ πρὸσ ὃν λέγεται ἢ ὀρθῶσ λέγεσθαι, εἰ τὸ λεγόμενον ἀληθὲσ καὶ μὴ ἐπιπόλαιον <ἔσται>·

ἔστιν γὰρ ταῦτα χωρὶσ ἔχειν, οἱο͂ν "ἀποθνῄσκειν δεῖ μηθὲν ἁμαρτάνοντα" ἀλλ’ οὐκ ἀστεῖον, "τὴν ἀξίαν δεῖ γαμεῖν τὸν ἄξιον" , ἀλλ’ οὐκ ἀστεῖον, ἀλλ’ <ἢ> ἐὰν ἅμα ἄμφω ἔχῃ· "ἄξιόν γ’ ἀποθανεῖν μὴ ἄξιον ὄντα τοῦ ἀποθανεῖν" . ὅσῳ δ’ ἂν πλείω ἔχῃ, τοσούτῳ ἀστειότερον φαίνεται, οἱο͂ν εἰ καὶ τὰ ὀνόματα μεταφορὰ εἰή καὶ μεταφορὰ τοιαδὶ καὶ ἀντίθεσισ καὶ παρίσωσισ, καὶ ἔχοι ἐνέργειαν. εἰσὶν δὲ καὶ αἱ εἰκόνεσ, ὥσπερ εἴρηται καὶ ἐν τοῖσ ἄνω, αἱ εὐδοκιμοῦσαι τρόπον τινὰ μεταφοραί·

ἀεὶ γὰρ ἐκ δυοῖν λέγονται, ὥσπερ ἡ ἀνάλογον μεταφορά, οἱο͂ν "ἡ ἀσπίσ" , φαμέν, "ἐστι φιάλη Ἄρεωσ" , καὶ "<τὸ> τόξον φόρμιγξ ἄχορδοσ" . οὕτω μὲν οὖν λέγουσιν οὐχ ἁπλοῦν, τὸ δ’ εἰπεῖν τὸ τόξον φόρμιγγα ἢ τὴν ἀσπίδα φιάλην ἁπλοῦν. καὶ εἰκάζουσιν δὲ οὕτωσ, οἱο͂ν πιθήκῳ αὐλητήν, λύχνῳ ψακαζομένῳ εἰσ μύωπα·

ἄμφω γὰρ συνάγεται. τὸ δὲ εὖ ἐστὶν ὅταν μεταφορὰ ᾖ·

ἔστιν γὰρ εἰκάσαι τὴν ἀσπίδα φιάλῃ Ἄρεωσ καὶ τὸ ἐρείπιον ῥάκει οἰκίασ, καὶ τὸ τὸν Νικήρατον φάναι Φιλοκτήτην εἶναι δεδηγμένον ὑπὸ Πράτυοσ, ὥσπερ εἴκασεν Θρασύμαχοσ ἰδὼν τὸν Νικήρατον ἡττημένον ὑπὸ Πράτυοσ ῥαψῳδοῦντα, κομῶντα δὲ καὶ αὐχμηρὸν ἔτι. ἐν οἷσ μάλιστά τ’ ἐκπίπτουσιν οἱ ποιηταὶ ἐὰν μὴ εὖ, καὶ ἐὰν εὖ, εὐδοκιμοῦσιν· λέγω δ’ ὅταν ἀποδιδῶσιν· ὥσπερ σέλινον οὖλα τὰ σκέλη φορεῖ. ὥσπερ Φιλάμμων ζυγομαχῶν τῷ κωρύκῳ. καὶ τὰ τοιαῦτα πάντ’ εἰκόνεσ εἰσίν. αἱ δ’ εἰκόνεσ ὅτι μεταφοραί, εἴρηται πολλάκισ. καὶ αἱ παροιμίαι δὲ μεταφοραὶ ἀπ’ εἴδουσ ἐπ’ εἶδοσ εἰσίν·

οἱο͂ν ἄν τισ ὡσ ἀγαθὸν πεισόμενοσ αὐτὸσ ἐπαγάγηται, εἶτα βλαβῇ, "ὡσ ὁ Καρπάθιόσ" , φασιν, "τὸν λαγώ" · ἄμφω γὰρ τὸ εἰρημένον πεπόνθασιν. ὅθεν μὲν οὖν τὰ ἀστεῖα λέγεται καὶ διότι, σχεδὸν εἴρηται τὸ αἴτιον· εἰσὶν δὲ καὶ <αἱ> εὐδοκιμοῦσαι ὑπερβολαὶ μεταφοραί, οἱο͂ν εἰσ ὑπωπιασμένον "ᾠήθητε δ’ ἂν αὐτὸν εἶναι συκαμίνων κάλαθον" ·

ἐρυθρὸν γάρ τι τὸ ὑπώπιον, ἀλλὰ τοῦτο πολὺ σφόδρα. τὸ δὲ "ὥσπερ τὸ καὶ τὸ" ὑπερβολὴ τῇ λέξει διαφέρουσα. ὥσπερ Φιλάμμων ζυγομαχῶν τῷ κωρύκῳ, "ᾠήθησ δ’ ἂν αὐτὸν Φιλάμμωνα εἶναι μαχόμενον τῷ κωρύκῳ" . ὥσπερ σέλινον οὖλα τὰ σκέλη φορεῖν, "ᾠήθησ δ’ ἂν οὐ σκέλη ἀλλὰ σέλινα ἔχειν, οὕτωσ οὖλα" . εἰσὶ δ’ αἱ ὑπερβολαὶ μειρακιώδεισ·

σφοδρότητα γὰρ δηλοῦσιν. διὸ ὀργιζόμενοι λέγουσιν μάλιστα· οὐδ’ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψάμαθόσ τε κόνισ τε. κούρην δ’ οὐ γαμέω Ἀγαμέμνονοσ Ἀτρεί̈δαο,οὐδ’ εἰ χρυσείῃ Ἀφροδίτῃ κάλλοσ ἐρίζοι,ἔργα δ’ Ἀθηναίῃ· διὸ πρεσβυτέρῳ λέγειν ἀπρεπέσ· χρῶνται δὲ μάλιστα τούτῳ Ἀττικοὶ ῥήτορεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION