Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 2

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 2)

ἔστω οὖν ἐκεῖνα τεθεωρημένα καὶ ὡρίσθω λέξεωσ ἀρετὴ σαφῆ εἶναι σημεῖον γάρ τι ὁ λόγοσ ὤν, ἐὰν μὴ δηλοῖ οὐ ποιήσει τὸ ἑαυτοῦ ἔργον, καὶ μήτε ταπεινὴν μήτε ὑπὲρ τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ πρέπουσαν· ἡ γὰρ ποιητικὴ ἴσωσ οὐ ταπεινή, ἀλλ’ οὐ πρέπουσα λόγῳ. τῶν δ’ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων σαφῆ μὲν ποιεῖ τὰ κύρια, μὴ ταπεινὴν δὲ ἀλλὰ κεκοσμημένην τἆλλα ὀνόματα ὅσα εἴρηται ἐν τοῖσ περὶ ποιητικῆσ·

τὸ γὰρ ἐξαλλάξαι ποιεῖ φαίνεσθαι σεμνοτέραν· ὥσπερ γὰρ πρὸσ τοὺσ ξένουσ οἱ ἄνθρωποι καὶ πρὸσ τοὺσ πολίτασ, τὸ αὐτὸ πάσχουσιν καὶ πρὸσ τὴν λέξιν· διὸ δεῖ ποιεῖν ξένην τὴν διάλεκτον·

θαυμασταὶ γὰρ τῶν ἀπόντων εἰσίν, ἡδὺ δὲ τὸ θαυμαστόν ἐστιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν μέτρων πολλά τε ποιεῖται οὕτω καὶ ἁρμόττει ἐκεῖ πλέον γὰρ ἐξέστηκεν περὶ ἃ καὶ περὶ οὓσ ὁ λόγοσ, ἐν δὲ τοῖσ ψιλοῖσ λόγοισ πολλῷ ἐλάττω· ἡ γὰρ ὑπόθεσισ ἐλάττων, ἐπεὶ καὶ ἐνταῦθα, εἰ δοῦλοσ καλλιεποῖτο ἢ λίαν νέοσ, ἀπρεπέστερον, ἢ περὶ λίαν μικρῶν· ἀλλ’ ἔστι καὶ ἐν τούτοισ ἐπισυστελλόμενον καὶ αὐξανόμενον τὸ πρέπον· διὸ δεῖ λανθάνειν ποιοῦντασ, καὶ μὴ δοκεῖν λέγειν πεπλασμένωσ ἀλλὰ πεφυκότωσ τοῦτο γὰρ πιθανόν, ἐκεῖνο δὲ τοὐναντίον·

ὡσ γὰρ πρὸσ ἐπιβουλεύοντα διαβάλλονται, καθάπερ πρὸσ τοὺσ οἴνουσ τοὺσ μεμιγμένουσ, καὶ οἱο͂ν ἡ Θεοδώρου φωνὴ πέπονθε πρὸσ τὴν τῶν ἄλλων ὑποκριτῶν· ἡ μὲν γὰρ τοῦ λέγοντοσ ἐοίκεν εἶναι, αἱ δ’ ἀλλότριαι. κλέπτεται δ’ εὖ, ἐάν τισ ἐκ τῆσ εἰωθυίασ διαλέκτου ἐκλέγων συντιθῇ·

ὅπερ Εὐριπίδησ ποιεῖ καὶ ὑπέδειξε πρῶτοσ. ὄντων δ’ ὀνομάτων καὶ ῥημάτων ἐξ ὧν ὁ λόγοσ συνέστηκεν, τῶν δὲ ὀνομάτων τοσαῦτ’ ἐχόντων εἴδη ὅσα τεθεώρηται ἐν τοῖσ περὶ ποιήσεωσ, τούτων γλώτταισ μὲν καὶ διπλοῖσ ὀνόμασι καὶ πεποιημένοισ ὀλιγάκισ καὶ ὀλιγαχοῦ χρηστέον ὅπου δέ, ὕστερον ἐροῦμεν, τό τε διὰ τί εἴρηται· ἐπὶ τὸ μεῖζον γὰρ ἐξαλλάττει τοῦ πρέποντοσ, τὸ δὲ κύριον καὶ τὸ οἰκεῖον καὶ μεταφορὰ μόνα χρήσιμα πρὸσ τὴν τῶν ψιλῶν λόγων λέξιν.

σημεῖον δ’ ὅτι τούτοισ μόνοισ πάντεσ χρῶνται· πάντεσ γὰρ μεταφοραῖσ διαλέγονται καὶ τοῖσ οἰκείοισ καὶ τοῖσ κυρίοισ, ὥστε δῆλον ὡσ ἂν εὖ ποιῇ τισ, ἔσται τε ξενικὸν καὶ λανθάνειν ἐνδέξεται καὶ σαφηνιεῖ· αὕτη δ’ ἦν ἡ τοῦ ῥητορικοῦ λόγου ἀρετή. τῶν δ’ ὀνομάτων τῷ μὲν σοφιστῇ ὁμωνυμίαι χρήσιμοι παρὰ ταύτασ γὰρ κακουργεῖ, τῷ ποιητῇ δὲ συνωνυμίαι, λέγω δὲ κύριά τε καὶ συνώνυμα οἱο͂ν τὸ πορεύεσθαι καὶ τὸ βαδίζειν·

ταῦτα γὰρ ἀμφότερα καὶ κύρια καὶ συνώνυμα ἀλλήλοισ. τί μὲν οὖν τούτων ἕκαστόν ἐστι, καὶ πόσα εἴδη μεταφορᾶσ, καὶ ὅτι τοῦτο πλεῖστον δύναται καὶ ἐν ποιήσει καὶ ἐν λόγοισ, αἱ μεταφοραί, εἴρηται, καθάπερ ἐλέγομεν, ἐν τοῖσ περὶ ποιητικῆσ· τοσούτῳ δ’ ἐν λόγῳ δεῖ μᾶλλον φιλοπονεῖσθαι περὶ αὐτῶν, ὅσῳ ἐξ ἐλαττόνων βοηθημάτων ὁ λόγοσ ἐστὶ τῶν μέτρων·

καὶ τὸ σαφὲσ καὶ τὸ ἡδὺ καὶ τὸ ξενικὸν ἔχει μάλιστα ἡ μεταφορά, καὶ λαβεῖν οὐκ ἔστιν αὐτὴν παρ’ ἄλλου. δεῖ δὲ καὶ τὰ ἐπίθετα καὶ τὰσ μεταφορὰσ ἁρμοττούσασ λέγειν.

τοῦτο δ’ ἔσται ἐκ τοῦ ἀνάλογον· εἰ δὲ μή, ἀπρεπὲσ φανεῖται διὰ τὸ παρ’ ἄλληλα τὰ ἐναντία μάλιστα φαίνεσθαι. ἀλλὰ δεῖ σκοπεῖν, ὡσ νέῳ φοινικίσ, οὕτω γέροντι τί οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ πρέπει ἐσθήσ, καὶ ἐάν τε κοσμεῖν βούλῃ, ἀπὸ τῶν βελτίστων τῶν ἐν ταὐτῷ γένει φέρειν τὴν μεταφοράν, ἐάν τε ψέγειν, ἀπὸ τῶν χειρόνων· λέγω δ’ οἱο͂ν, ἐπεὶ τὰ ἐναντία ἐν τῷ αὐτῷ γένει, τὸ φάναι τὸν μὲν πτωχεύοντα εὔχεσθαι τὸν δὲ εὐχόμενον πτωχεύειν, ὅτι ἄμφω αἰτήσεισ, τὸ εἰρημένον ἐστὶ ποιεῖν, ὡσ καὶ Ἰφικράτησ Καλλίαν μητραγύρτην ἀλλ’ οὐ δᾳδοῦχον, ὁ δὲ ἔφη ἀμύητον αὐτὸν εἶναι·

οὐ γὰρ ἂν μητραγύρτην αὐτὸν καλεῖν, ἀλλὰ δᾳδοῦχον· ἄμφω γὰρ περὶ θεόν, ἀλλὰ τὸ μὲν τίμιον τὸ δὲ ἄτιμον. καὶ ὁ μὲν διονυσοκόλακασ, αὐτοὶ δ’ αὑτοὺσ τεχνίτασ καλοῦσιν ταῦτα δ’ ἄμφω μεταφορά, ἡ μὲν ῥυπαινόντων ἡ δὲ τοὐναντίον, καὶ οἱ μὲν λῃσταὶ αὑτοὺσ ποριστὰσ καλοῦσι νῦν διὸ ἔξεστι λέγειν τὸν ἀδικήσαντα μὲν ἁμαρτάνειν, τὸν δ’ ἁμαρτάνοντα ἀδικῆσαι, καὶ τὸν κλέψαντα καὶ λαβεῖν καὶ πορίσασθαι. τὸ δὲ ὡσ ὁ Τήλεφοσ Εὐριπίδου φησίν, κώπησ ἀνάσσων κἀποβὰσ εἰσ Μυσίαν, ἀπρεπέσ, ὅτι μεῖζον τὸ ἀνάσσειν ἢ κατ’ ἀξίαν· οὐ κέκλεπται οὖν. ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖσ συλλαβαῖσ ἁμαρτία, ἐὰν μὴ ἡδείασ ᾖ σημεῖα φωνῆσ, οἱο͂ν Διονύσιοσ προσαγορεύει ὁ χαλκοῦσ ἐν τοῖσ ἐλεγείοισ κραυγὴν Καλλιόπησ τὴν ποίησιν, ὅτι ἄμφω φωναί·

φαύλη δὲ ἡ μεταφορὰ ταῖσ ἀσήμοισ φωναῖσ. ἔτι δὲ οὐ πόρρωθεν δεῖ ἀλλ’ ἐκ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν ὁμοειδῶν μεταφέρειν <ἐπὶ> τὰ ἀνώνυμα ὠνομασμένωσ ὃ λεχθὲν δῆλόν ἐστιν ὅτι συγγενέσ οἱο͂ν ἐν τῷ αἰνίγματι τῷ εὐδοκιμοῦντι ἄνδρ’ εἶδον πυρὶ χαλκὸν ἐπ’ ἀνέρι κολλήσαντα·

ἀνώνυμον γὰρ τὸ πάθοσ, ἔστι δ’ ἄμφω πρόσθεσίσ τισ· κόλλησιν τοίνυν εἶπε τὴν τῆσ σικύασ προσβολήν, καὶ ὅλωσ ἐκ τῶν εὖ ᾐνιγμένων ἔστι μεταφορὰσ λαβεῖν ἐπιεικεῖσ· μεταφοραὶ γὰρ αἰνίττονται, ὥστε δῆλον ὅτι εὖ μετενήνεκται. καὶ ἀπὸ καλῶν·

κάλλοσ δὲ ὀνόματοσ τὸ μὲν ὥσπερ Λικύμνιοσ λέγει, ἐν τοῖσ ψόφοισ ἢ τῷ σημαινομένῳ, καὶ αἶσχοσ δὲ ὡσαύτωσ. ἔτι δὲ τρίτον ὃ λύει τὸν σοφιστικὸν λόγον· οὐ γὰρ ὡσ ἔφη Βρύσων οὐθένα αἰσχρολογεῖν, εἴπερ τὸ αὐτὸ σημαίνει τόδε ἀντὶ τοῦδε εἰπεῖν· τοῦτο γάρ ἐστιν ψεῦδοσ· ἔστιν γὰρ ἄλλο ἄλλου κυριώτερον καὶ ὡμοιωμένον μᾶλλον καὶ οἰκειότερον, τῷ ποιεῖν τὸ πρᾶγμα πρὸ ὀμμάτων. ἔτι οὐχ ὁμοίωσ ἔχον σημαίνει τόδε καὶ τόδε, ὥστε καὶ οὕτωσ ἄλλου ἄλλο κάλλιον καὶ αἴσχιον θετέον· ἄμφω μὲν γὰρ τὸ καλὸν ἢ τὸ αἰσχρὸν σημαίνουσιν, ἀλλ’ οὐχ ᾗ καλὸν ἢ οὐχ ᾗ αἰσχρόν· ἢ ταῦτα μέν, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἧττον. τὰσ δὲ μεταφορὰσ ἐντεῦθεν οἰστέον, ἀπὸ καλῶν ἢ τῇ φωνῇ ἢ τῇ δυνάμει ἢ τῇ ὄψει ἢ ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει. διαφέρει δ’ εἰπεῖν, οἱο͂ν ῥοδοδάκτυλοσ ἠὼσ μᾶλλον ἢ φοινικοδάκτυλοσ, ἢ ἔτι φαυλότερον ἐρυθροδάκτυλοσ. καὶ ἐν τοῖσ ἐπιθέτοισ ἔστιν μὲν τὰσ ἐπιθέσεισ ποιεῖσθαι ἀπὸ φαύλου ἢ αἰσχροῦ, οἱο͂ν ὁ μητροφόντησ, ἔστι δ’ ἀπὸ τοῦ βελτίονοσ, οἱο͂ν ὁ πατρὸσ ἀμύντωρ·

καὶ ὁ Σιμωνίδησ, ὅτε μὲν ἐδίδου μισθὸν ὀλίγον αὐτῷ ὁ νικήσασ τοῖσ ὀρεῦσιν, οὐκ ἤθελε ποιεῖν, ὡσ δυσχεραίνων εἰσ ἡμιόνουσ ποιεῖν, ἐπεὶ δ’ ἱκανὸν ἔδωκεν, ἐποίησε χαίρετ’ ἀελλοπόδων θύγατρεσ ἵππων· καίτοι καὶ τῶν ὄνων θυγατέρεσ ἦσαν. ἔστιν αὖ τὸ ὑποκορίζεσθαι· ἔστιν δὲ ὁ ὑποκορισμὸσ ὃ ἔλαττον ποιεῖ καὶ τὸκακὸν καὶ τὸ ἀγαθόν, ὥσπερ καὶ Ἀριστοφάνησ σκώπτει ἐν τοῖσ Βαβυλωνίοισ, ἀντὶ μὲν χρυσίου χρυσιδάριον, ἀντὶ δ’ ἱματίου ἱματιδάριον, ἀντὶ δὲ λοιδορίασ λοιδορημάτιον καὶ ἀντὶ νοσήματοσ νοσημάτιον.

εὐλαβεῖσθαι δὲ δεῖ καὶ παρατηρεῖν ἐν ἀμφοῖν τὸ μέτριον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION