Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 1

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 1)

ἐπειδὴ τρία ἐστὶν ἃ δεῖ πραγματευθῆναι περὶ τὸν λόγον, ἓν μὲν ἐκ τίνων αἱ πίστεισ ἔσονται, δεύτερον δὲ περὶ τὴν λέξιν, τρίτον δὲ πῶσ χρὴ τάξαι τὰ μέρη τοῦ λόγου, περὶ μὲν τῶν πίστεων εἴρηται, καὶ ἐκ πόσων, ὅτι ἐκ τριῶν εἰσί, καὶ ταῦτα ποῖα, καὶ διὰ τί τοσαῦτα μόνα ἢ γὰρ τῷ αὐτοί τι πεπονθέναι οἱ κρίνοντεσ, ἢ τῷ ποιούσ τινασ ὑπολαμβάνειν τοὺσ λέγοντασ, ἢ τῷ ἀποδεδεῖχθαι, πείθονται πάντεσ, εἴρηται δὲ καὶ τὰ ἐνθυμήματα, πόθεν δεῖ πορίζεσθαι ἔστι γὰρ τὰ μὲν εἴδη τῶν ἐνθυμημάτων, τὰ δὲ τόποι· περὶ δὲ τῆσ λέξεωσ ἐχόμενόν ἐστιν εἰπεῖν·

οὐ γὰρ ἀπόχρη τὸ ἔχειν ἃ δεῖ λέγειν, ἀλλ’ ἀνάγκη καὶ ταῦτα ὡσ δεῖ εἰπεῖν, καὶ συμβάλλεται πολλὰ πρὸσ τὸ φανῆναι ποιόν τινα τὸν λόγον. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐζητήθη κατὰ φύσιν ὅπερ πέφυκε πρῶτον, αὐτὰ τὰ πράγματα ἐκ τίνων ἔχει τὸ πιθανόν, δεύτερον δὲ τὸ ταῦτα τῇ λέξει διαθέσθαι, τρίτον δὲ τούτων ὃ δύναμιν μὲν ἔχει μεγίστην, οὔπω δ’ ἐπικεχείρηται, τὰ περὶ τὴν ὑπόκρισιν.

καὶ γὰρ εἰσ τὴν τραγικὴν καὶ ῥαψῳδίαν ὀψὲ παρῆλθεν· ὑπεκρίνοντο γὰρ αὐτοὶ τὰσ τραγῳδίασ οἱ ποιηταὶ τὸ πρῶτον. δῆλον οὖν ὅτι καὶ περὶ τὴν ῥητορικήν ἐστι τὸ τοιοῦτον ὥσπερ καὶ περὶ τὴν ποιητικήν, ὅπερ ἕτεροί <τέ> τινεσ ἐπραγματεύθησαν καὶ Γλαύκων ὁ Τήιοσ. ἔστιν δὲ αὕτη μὲν ἐν τῇ φωνῇ, πῶσ αὐτῇ δεῖ χρῆσθαι πρὸσ ἕκαστον πάθοσ, οἱο͂ν πότε μεγάλῃ καὶ πότε μικρᾷ καὶ μέσῃ, καὶ πῶσ τοῖσ τόνοισ, οἱο͂ν ὀξείᾳ καὶ βαρείᾳ καὶ μέσῃ, καὶ ῥυθμοῖσ τίσι πρὸσ ἕκαστα.

τρία γάρ ἐστιν περὶ ἃ σκοποῦσιν· ταῦτα δ’ ἐστὶ μέγεθοσ ἁρμονία ῥυθμόσ. τὰ μὲν οὖν ἆθλα σχεδὸν ἐκ τῶν ἀγώνων οὗτοι λαμβάνουσιν, καὶ καθάπερ ἐκεῖ μεῖζον δύνανται νῦν τῶν ποιητῶν οἱ ὑποκριταί, καὶ κατὰ τοὺσ πολιτικοὺσ ἀγῶνασ, διὰ τὴν μοχθηρίαν τῶν πολιτῶν. οὔπω δὲ σύγκειται τέχνη περὶ αὐτῶν, ἐπεὶ καὶ τὸ περὶ τὴν λέξιν ὀψὲ προῆλθεν·

καὶ δοκεῖ φορτικὸν εἶναι, καλῶσ ὑπολαμβανόμενον. ἀλλ’ ὅλησ οὔσησ πρὸσ δόξαν τῆσ πραγματείασ τῆσ περὶ τὴν ῥητορικήν, οὐχ ὡσ ὀρθῶσ ἔχοντοσ ἀλλ’ ὡσ ἀναγκαίου τὴν ἐπιμέλειαν ποιητέον, ἐπεὶ τό γε δίκαιόν <ἐστι> μηδὲν πλέον ζητεῖν περὶ τὸν λόγον ἢ ὥστε μήτε λυπεῖν μήτ’ εὐφραίνειν· δίκαιον γὰρ αὐτοῖσ ἀγωνίζεσθαι τοῖσ πράγμασιν, ὥστε τἆλλα ἔξω τοῦ ἀποδεῖξαι περίεργα ἐστίν· ἀλλ’ ὅμωσ μέγα δύναται, καθάπερ εἴρηται, διὰ τὴν τοῦ ἀκροατοῦ μοχθηρίαν. τὸ μὲν οὖν τῆσ λέξεωσ ὅμωσ ἔχει τι μικρὸν ἀναγκαῖον ἐν πάσῃ διδασκαλίᾳ·

διαφέρει γάρ τι πρὸσ τὸ δηλῶσαι ὡδὶ ἢ ὡδὶ εἰπεῖν, οὐ μέντοι τοσοῦτον, ἀλλ’ ἅπαντα φαντασία ταῦτ’ ἐστί, καὶ πρὸσ τὸν ἀκροατήν· διὸ οὐδεὶσ οὕτω γεωμετρεῖν διδάσκει. ἐκείνη μὲν οὖν ὅταν ἔλθῃ ταὐτὸ ποιήσει τῇ ὑποκριτικῇ, ἐγκεχειρήκασιν δὲ ἐπ’ ὀλίγον περὶ αὐτῆσ εἰπεῖν τινέσ, οἱο͂ν Θρασύμαχοσ ἐν τοῖσ Ἐλέοισ·

καὶ ἔστιν φύσεωσ τὸ ὑποκριτικὸν εἶναι, καὶ ἀτεχνότερον, περὶ δὲ τὴν λέξιν ἔντεχνον. διὸ καὶ τοῖσ τοῦτο δυναμένοισ γίνεται πάλιν ἆθλα, καθάπερ καὶ τοῖσ κατὰ τὴν ὑπόκρισιν ῥήτορσιν· οἱ γὰρ γραφόμενοι λόγοι μεῖζον ἰσχύουσι διὰ τὴν λέξιν ἢ διὰ τὴν διάνοιαν. ἤρξαντο μὲν οὖν κινῆσαι τὸ πρῶτον, ὥσπερ πέφυκεν, οἱ ποιηταί·

τὰ γὰρ ὀνόματα μιμήματα ἐστίν, ὑπῆρξεν δὲ καὶ ἡ φωνὴ πάντων μιμητικώτατον τῶν μορίων ἡμῖν· διὸ καὶ αἱ τέχναι συνέστησαν ἥ τε ῥαψῳδία καὶ ἡ ὑποκριτικὴ καὶ ἄλλαι γε. ἐπεὶ δ’ οἱ ποιηταί, λέγοντεσ εὐήθη, διὰ τὴν λέξιν ἐδόκουν πορίσασθαι τὴν δόξαν, διὰ τοῦτο ποιητικὴ πρώτη ἐγένετο λέξισ, οἱο͂ν ἡ Γοργίου, καὶ νῦν ἔτι οἱ πολλοὶ τῶν ἀπαιδεύτων τοὺσ τοιούτουσ οἰόνται διαλέγεσθαι κάλλιστα.

τοῦτο δ’ οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ ἑτέρα λόγου καὶ ποιήσεωσ λέξισ ἐστίν. δηλοῖ δὲ τὸ συμβαῖνον· οὐδὲ γὰρ οἱ τὰσ τραγῳδίασ ποιοῦντεσ ἔτι χρῶνται τὸν αὐτὸν πρόπον, ἀλλ’ ὥσπερ καὶ ἐκ τῶν τετραμέτρων εἰσ τὸ ἰαμβεῖον μετέβησαν διὰ τὸ τῷ λόγῳ τοῦτο τῶν μέτρων ὁμοιότατον εἶναι τῶν ἄλλων, οὕτω καὶ τῶν ὀνομάτων ἀφείκασιν ὅσα παρὰ τὴν διάλεκτόν ἐστιν, οἷσ δ’ οἱ πρῶτοι ἐκόσμουν, καὶ ἔτι νῦν οἱ τὰ ἑξάμετρα ποιοῦντεσ ἀφείκασιν. διὸ γελοῖον μιμεῖσθαι τούτουσ οἳ αὐτοὶ οὐκέτι χρῶνται ἐκείνῳ τῷ τρόπῳ, ὥστε φανερὸν ὅτι οὐχ ἅπαντα ὅσα περὶ λέξεωσ ἔστιν εἰπεῖν ἀκριβολογητέον ἡμῖν, ἀλλ’ ὅσα περὶ τοιαύτησ οἱάσ λέγομεν. περὶ δ’ ἐκείνησ εἴρηται ἐν τοῖσ περὶ ποιητικῆσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION