Homer, Odyssey, Book 23

(호메로스, 오디세이아, Book 23)

γρηὺ̈σ δ’ εἰσ ὑπερῷ’ ἀνεβήσετο καγχαλόωσα, δεσποίνῃ ἐρέουσα φίλον πόσιν ἔνδον ἐόντα· γούνατα δ’ ἐρρώσαντο, πόδεσ δ’ ὑπερικταίνοντο. στῆ δ’ ἄρ’ ὑπὲρ κεφαλῆσ καί μιν πρὸσ μῦθον ἐείπεν· "ἔγρεο, Πηνελόπεια, φίλον τέκοσ, ὄφρα ἴδηαι ὀφθαλμοῖσι τεοῖσι τά τ’ ἔλδεαι ἤματα πάντα.

ἦλθ’ Ὀδυσεὺσ καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὀψέ περ ἐλθών. μνηστῆρασ δ’ ἔκτεινεν ἀγήνορασ, οἵ θ’ ἑὸν οἶκον κήδεσκον καὶ κτήματ’ ἔδον βιόωντό τε παῖδα. " τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· "μαῖα φίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, οἵ τε δύνανται ἄφρονα ποιῆσαι καὶ ἐπίφρονά περ μάλ’ ἐόντα, καί τε χαλιφρονέοντα σαοφροσύνησ ἐπέβησαν· οἵ σέ περ ἔβλαψαν· πρὶν δὲ φρένασ αἰσίμη ἦσθα. τίπτε με λωβεύεισ πολυπενθέα θυμὸν ἔχουσαν ταῦτα παρὲξ ἐρέουσα καὶ ἐξ ὕπνου μ’ ἀνεγείρεισ ἡδέοσ, ὅσ μ’ ἐπέδησε φίλα βλέφαρ’ ἀμφικαλύψασ; οὐ γάρ πω τοιόνδε κατέδραθον, ἐξ οὗ Ὀδυσσεὺσ ᾤχετ’ ἐποψόμενοσ Κακοί̈λιον οὐκ ὀνομαστήν. ἀλλ’ ἄγε νῦν κατάβηθι καὶ ἂψ ἔρχευ μέγαρόνδε. εἰ γάρ τίσ μ’ ἄλλη γε γυναικῶν, αἵ μοι ἐάσι, ταῦτ’ ἐλθοῦσ’ ἤγγειλε καὶ ἐξ ὕπνου ἀνέγειρεν, τῷ κε τάχα στυγερῶσ μιν ἐγὼν ἀπέπεμψα νέεσθαι αὖτισ ἔσω μέγαρον· σὲ δὲ τοῦτό γε γῆρασ ὀνήσει. " τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸσ Εὐρύκλεια· "οὔ τί σε λωβεύω, τέκνον φίλον, ἀλλ’ ἔτυμόν τοι ἦλθ’ Ὀδυσεὺσ καὶ οἶκον ἱκάνεται, ὡσ ἀγορεύω, ὁ ξεῖνοσ, τὸν πάντεσ ἀτίμων ἐν μεγάροισι. Τηλέμαχοσ δ’ ἄρα μιν πάλαι ᾔδεεν ἔνδον ἐόντα, ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸσ ἔκευθεν, ὄφρ’ ἀνδρῶν τίσαιτο βίην ὑπερηνορεόντων. ὣσ ἔφαθ’, ἡ δ’ ἐχάρη καὶ ἀπὸ λέκτροιο θοροῦσα γρηὶ̈ περιπλέχθη, βλεφάρων δ’ ἀπὸ δάκρυον ἧκεν·

καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· "εἰ δ’ ἄγε δή μοι, μαῖα φίλη, νημερτὲσ ἐνίσπεσ, εἰ ἐτεὸν δὴ οἶκον ἱκάνεται, ὡσ ἀγορεύεισ, ὅππωσ δὴ μνηστῆρσιν ἀναιδέσι χεῖρασ ἐφῆκε μοῦνοσ ἐών, οἱ δ’ αἰὲν ἀολλέεσ ἔνδον ἔμιμνον.

τὴν δ’ αὖτε προσέειπε φίλη τροφὸσ Εὐρύκλεια·

"οὐκ ἴδον, οὐ πυθόμην, ἀλλὰ στόνον οἰο͂ν ἄκουσα κτεινομένων· ἡμεῖσ δὲ μυχῷ θαλάμων εὐπήκτων ἥμεθ’ ἀτυζόμεναι, σανίδεσ δ’ ἔχον εὖ ἀραρυῖαι, πρίν γ’ ὅτε δή με σὸσ υἱὸσ ἀπὸ μεγάροιο κάλεσσε Τηλέμαχοσ· τὸν γάρ ῥα πατὴρ προέηκε καλέσσαι. εὑρ͂ον ἔπειτ’ Ὀδυσῆα μετὰ κταμένοισι νέκυσσιν ἑσταόθ’· οἱ δέ μιν ἀμφί, κραταίπεδον οὖδασ ἔχοντεσ, κείατ’ ἐπ’ ἀλλήλοισιν· ἰδοῦσά κε θυμὸν ἰάνθησ. νῦν δ’ οἱ μὲν δὴ πάντεσ ἐπ’ αὐλείῃσι θύρῃσιν ἀθρόοι, αὐτὰρ ὁ δῶμα θεειοῦται περικαλλέσ, πῦρ μέγα κηάμενοσ·

σὲ δέ με προέηκε καλέσσαι. ἀλλ’ ἕπευ, ὄφρα σφῶϊν ἐϋφροσύνησ ἐπιβῆτον ἀμφοτέρω φίλον ἦτορ, ἐπεὶ κακὰ πολλὰ πέποσθε. νῦν δ’ ἤδη τόδε μακρὸν ἐέλδωρ ἐκτετέλεσται· ἦλθε μὲν αὐτὸσ ζωὸσ ἐφέστιοσ, εὑρ͂ε δὲ καὶ σὲ καὶ παῖδ’ ἐν μεγάροισι· κακῶσ δ’ οἵ πέρ μιν ἔρεζον μνηστῆρεσ, τοὺσ πάντασ ἐτίσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. τὴν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·

"μαῖα φίλη, μή πω μέγ’ ἐπεύχεο καγχαλόωσα. οἶσθα γὰρ ὥσ κ’ ἀσπαστὸσ ἐνὶ μεγάροισι φανείη πᾶσι, μάλιστα δ’ ἐμοί τε καὶ υἱέϊ, τὸν τεκόμεσθα· ἀλλ’ οὐκ ἔσθ’ ὅδε μῦθοσ ἐτήτυμοσ, ὡσ ἀγορεύεισ, ἀλλά τισ ἀθανάτων κτεῖνε μνηστῆρασ ἀγαυούσ, ὕβριν ἀγασσάμενοσ θυμαλγέα καὶ κακὰ ἔργα. οὔ τινα γὰρ τίεσκον ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτισ σφέασ εἰσαφίκοιτο· τῷ δι’ ἀτασθαλίασ ἔπαθον κακόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺσ ὤλεσε τηλοῦ νόστον Ἀχαιί̈δοσ, ὤλετο δ’ αὐτόσ. τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα φίλη τροφὸσ Εὐρύκλεια·

"τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔποσ φύγεν ἑρ́κοσ ὀδόντων, ἣ πόσιν ἔνδον ἐόντα παρ’ ἐσχάρῃ οὔ ποτ’ ἔφησθα οἴκαδ’ ἐλεύσεσθαι· θυμὸσ δέ τοι αἰὲν ἄπιστοσ. ἀλλ’ ἄγε τοι καὶ σῆμα ἀριφραδὲσ ἄλλο τι εἴπω, οὐλήν, τήν ποτέ μιν σῦσ ἤλασε λευκῷ ὀδόντι. τὴν ἀπονίζουσα φρασάμην, ἔθελον δὲ σοὶ αὐτῇ εἰπέμεν· ἀλλά με κεῖνοσ ἑλὼν ἐπὶ μάστακα χερσὶν οὐκ ἐά εἰπέμεναι πολυϊδρείῃσι νόοιο. ἀλλ’ ἕπευ· αὐτὰρ ἐγὼν ἐμέθεν περιδώσομαι αὐτῆσ, αἴ κέν σ’ ἐξαπάφω, κτεῖναί μ’ οἰκτίστῳ ὀλέθρῳ. " τὴν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα περίφρων Πηνελόπεια· "μαῖα φίλη, χαλεπόν σε θεῶν αἰειγενετάων δήνεα εἴρυσθαι, μὰλα περ πολύϊδριν ἐοῦσαν. ἀλλ’ ἔμπησ ἰόμεν μετὰ παῖδ’ ἐμόν, ὄφρα ἴδωμαι ἄνδρασ μνηστῆρασ τεθνηότασ, ἠδ’ ὃσ ἔπεφνεν. ὣσ φαμένη κατέβαιν’ ὑπερώϊα·

πολλὰ δέ οἱ κῆρ ὡρ́μαιν’, ἢ ἀπάνευθε φίλον πόσιν ἐξερεείνοι, ἦ παρστᾶσα κύσειε κάρη καὶ χεῖρε λαβοῦσα. ἡ δ’ ἐπεὶ εἰσῆλθεν καὶ ὑπέρβη λάϊνον οὐδόν, ἕζετ’ ἔπειτ’ Ὀδυσῆοσ ἐναντίη, ἐν πυρὸσ αὐγῇ, τοίχου τοῦ ἑτέρου· ὁ δ’ ἄρα πρὸσ κίονα μακρὴν ἧστο κάτω ὁρόων, ποτιδέγμενοσ εἴ τί μιν εἴποι ἰφθίμη παράκοιτισ, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν. ἡ δ’ ἄνεω δὴν ἧστο, τάφοσ δέ οἱ ἦτορ ἵκανεν· ὄψει δ’ ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίωσ ἐσίδεσκεν, ἄλλοτε δ’ ἀγνώσασκε κακὰ χροὶ̈ εἵματ’ ἔχοντα. Τηλέμαχοσ δ’ ἐνένιπεν ἔποσ τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαξε· "μῆτερ ἐμή, δύσμητερ, ἀπηνέα θυμὸν ἔχουσα, τίφθ’ οὕτω πατρὸσ νοσφίζεαι, οὐδὲ παρ’ αὐτὸν ἑζομένη μύθοισιν ἀνείρεαι οὐδὲ μεταλλᾷσ;

οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ ἀνδρὸσ ἀφεσταίη, ὅσ οἱ κακὰ πολλὰ μογήσασ ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐσ πατρίδα γαῖαν· σοὶ δ’ αἰεὶ κραδίη στερεωτέρη ἐστὶ λίθοιο. τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·

"τέκνον ἐμόν, θυμόσ μοι ἐνὶ στήθεσσι τέθηπεν, οὐδέ τι προσφάσθαι δύναμαι ἔποσ οὐδ’ ἐρέεσθαι οὐδ’ εἰσ ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον. εἰ δ’ ἐτεὸν δὴ ἔστ’ Ὀδυσεὺσ καὶ οἶκον ἱκάνεται, ἦ μάλα νῶϊ γνωσόμεθ’ ἀλλήλων καὶ λώϊον· ἔστι γὰρ ἡμῖν σήμαθ’, ἃ δὴ καὶ νῶϊ κεκρυμμένα ἴδμεν ἀπ’ ἄλλων. ὣσ φάτο, μείδησεν δὲ πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεύσ, αἶψα δὲ Τηλέμαχον ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

"Τηλέμαχ’, ἦ τοι μητέρ’ ἐνὶ μεγάροισιν ἐάσον πειράζειν ἐμέθεν·

τάχα δὲ φράσεται καὶ ἄρειον. νῦν δ’ ὅττι ῥυπόω, κακὰ δὲ χροὶ̈ εἵματα εἷμαι, τοὔνεκ’ ἀτιμάζει με καὶ οὔ πω φησὶ τὸν εἶναι. ἡμεῖσ δὲ φραζώμεθ’ ὅπωσ ὄχ’ ἄριστα γένηται. καὶ γάρ τίσ θ’ ἕνα φῶτα κατακτείνασ ἐνὶ δήμῳ, ᾧ μὴ πολλοὶ ἐώσιν ἀοσσητῆρεσ ὀπίσσω, φεύγει πηούσ τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν· ἡμεῖσ δ’ ἑρ́μα πόληοσ ἀπέκταμεν, οἳ μέγ’ ἄριστοι κούρων εἰν Ἰθάκῃ· τὰ δέ σε φράζεσθαι ἄνωγα. τὸν δ’ αὖ Τηλέμαχοσ πεπνυμένοσ ἀντίον ηὔδα·

"αὐτὸσ ταῦτά γε λεῦσσε, πάτερ φίλε· σὴν γὰρ ἀρίστην μῆτιν ἐπ’ ἀνθρώπουσ φάσ’ ἔμμεναι, οὐδέ κέ τίσ τοι ἄλλοσ ἀνὴρ ἐρίσειε καταθνητῶν ἀνθρώπων. ἡμεῖσ δ’ ἐμμεμαῶτεσ ἅμ’ ἑψόμεθ’, οὐδέ τί φημι ἀλκῆσ δευήσεσθαι, ὅση δύναμίσ γε πάρεστιν. τὸν δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ "τοιγὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥσ μοι δοκεῖ εἶναι ἄριστα.

πρῶτα μὲν ἂρ λούσασθε καὶ ἀμφιέσασθε χιτῶνασ, δμῳὰσ δ’ ἐν μεγάροισιν ἀνώγετε εἵμαθ’ ἑλέσθαι· αὐτὰρ θεῖοσ ἀοιδὸσ ἔχων φόρμιγγα λίγειαν ἡμῖν ἡγείσθω φιλοπαίγμονοσ ὀρχηθμοῖο, ὥσ κέν τισ φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸσ ἀκούων, ἢ ἀν’ ὁδὸν στείχων, ἢ οἳ περιναιετάουσι· μὴ πρόσθε κλέοσ εὐρὺ φόνου κατὰ ἄστυ γένηται ἀνδρῶν μνηστήρων, πρίν γ’ ἡμέασ ἐλθέμεν ἔξω ἀγρὸν ἐσ ἡμέτερον πολυδένδρεον· ἔνθα δ’ ἔπειτα φρασσόμεθ’ ὅττι κε κέρδοσ Ὀλύμπιοσ ἐγγυαλίξῃ. ὣσ ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο πρῶτα μὲν οὖν λούσαντο καὶ ἀμφιέσαντο χιτῶνασ, ὅπλισθεν δὲ γυναῖκεσ·

ὁ δ’ εἵλετο θεῖοσ ἀοιδὸσ φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε μολπῆσ τε γλυκερῆσ καὶ ἀμύμονοσ ὀρχηθμοῖο. τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν. ὧδε δέ τισ εἴπεσκε δόμων ἔκτοσθεν ἀκούων· "ἦ μάλα δή τισ ἔγημε πολυμνήστην βασίλειαν·

σχετλίη, οὐδ’ ἔτλη πόσιοσ οὗ κουριδίοιο εἴρυσθαι μέγα δῶμα διαμπερέσ, ἡο͂σ ἵκοιτο. ὣσ ἄρα τισ εἴπεσκε, τὰ δ’ οὐκ ἴσαν ὡσ ἐτέτυκτο.

αὐτὰρ Ὀδυσσῆα μεγαλήτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ Εὐρυνόμη ταμίη λοῦσεν καὶ χρῖσεν ἐλαίῳ, ἀμφὶ δέ μιν φᾶροσ καλὸν βάλεν ἠδὲ χιτῶνα· αὐτὰρ κὰκ κεφαλῆσ κάλλοσ πολὺ χεῦεν Ἀθήνη μείζονά τ’ εἰσιδέειν καὶ πάσσονα· κὰδ δὲ κάρητοσ οὔλασ ἧκε κόμασ, ὑακινθίνῳ ἄνθει ὁμοίασ. ὡσ δ’ ὅτε τισ χρυσὸν περιχεύεται ἀργύρῳ ἀνὴρ ἴδρισ, ὃν Ἥφαιστοσ δέδαεν καὶ Παλλὰσ Ἀθήνη τέχνην παντοίην, χαρίεντα δὲ ἔργα τελείει· ὣσ μὲν τῷ περίχευε χάριν κεφαλῇ τε καὶ ὤμοισ. ἐκ δ’ ἀσαμίνθου βῆ δέμασ ἀθανάτοισιν ὁμοῖοσ· ἂψ δ’ αὖτισ κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπὶ θρόνου ἔνθεν ἀνέστη, ἀντίον ἧσ ἀλόχου, καί μιν πρὸσ μῦθον ἐείπε· "δαιμονίη, περί σοί γε γυναικῶν θηλυτεράων κῆρ ἀτέραμνον ἔθηκαν Ὀλύμπια δώματ’ ἔχοντεσ·

οὐ μέν κ’ ἄλλη γ’ ὧδε γυνὴ τετληότι θυμῷ ἀνδρὸσ ἀφεσταίη, ὅσ οἱ κακὰ πολλὰ μογήσασ ἔλθοι ἐεικοστῷ ἔτεϊ ἐσ πατρίδα γαῖαν. ἀλλ’ ἄγε μοι, μαῖα, στόρεσον λέχοσ, ὄφρα καὶ αὐτὸσ λέξομαι· ἦ γὰρ τῇ γε σιδήρεον ἐν φρεσὶ ἦτορ. τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·

"δαιμόνι’, οὔτ’ ἄρ τι μεγαλίζομαι οὔτ’ ἀθερίζω οὔτε λίην ἄγαμαι, μάλα δ’ εὖ οἶδ’ οἱο͂σ ἐήσθα ἐξ Ἰθάκησ ἐπὶ νηὸσ ἰὼν δολιχηρέτμοιο. ἀλλ’ ἄγε οἱ στόρεσον πυκινὸν λέχοσ, Εὐρύκλεια, ἐκτὸσ ἐϋσταθέοσ θαλάμου, τόν ῥ’ αὐτὸσ ἐποίει· ἔνθα οἱ ἐκθεῖσαι πυκινὸν λέχοσ ἐμβάλετ’ εὐνήν, κώεα καὶ χλαίνασ καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. ὣσ ἄρ’ ἔφη πόσιοσ πειρωμένη·

αὐτὰρ Ὀδυσσεὺσ ὀχθήσασ ἄλοχον προσεφώνεε κεδνὰ ἰδυῖαν· "ὦ γύναι, ἦ μάλα τοῦτο ἔποσ θυμαλγὲσ ἐείπεσ·

τίσ δέ μοι ἄλλοσε θῆκε λέχοσ; χαλεπὸν δέ κεν εἰή καὶ μάλ’ ἐπισταμένῳ, ὅτε μὴ θεὸσ αὐτὸσ ἐπελθὼν ῥηϊδίωσ ἐθέλων θείη ἄλλῃ ἐνὶ χώρῃ. ἀνδρῶν δ’ οὔ κέν τισ ζωὸσ βροτόσ, οὐδὲ μάλ’ ἡβῶν, ῥεῖα μετοχλίσσειεν, ἐπεὶ μέγα σῆμα τέτυκται ἐν λέχει ἀσκητῷ· τὸ δ’ ἐγὼ κάμον οὐδέ τισ ἄλλοσ. θάμνοσ ἔφυ τανύφυλλοσ ἐλαίησ ἑρ́κεοσ ἐντόσ, ἀκμηνὸσ θαλέθων· πάχετοσ δ’ ἦν ἠύ̈τε κίων. τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα, πυκνῇσιν λιθάδεσσι, καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα, κολλητὰσ δ’ ἐπέθηκα θύρασ, πυκινῶσ ἀραρυίασ. καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀπέκοψα κόμην τανυφύλλου ἐλαίησ, κορμὸν δ’ ἐκ ῥίζησ προταμὼν ἀμφέξεσα χαλκῷ εὖ καὶ ἐπισταμένωσ, καὶ ἐπὶ στάθμην ἴθυνα, ἑρμῖν’ ἀσκήσασ, τέτρηνα δὲ πάντα τερέτρῳ. ἐκ δὲ τοῦ ἀρχόμενοσ λέχοσ ἔξεον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα, δαιδάλλων χρυσῷ τε καὶ ἀργύρῳ ἠδ’ ἐλέφαντι· ἐκ δ’ ἐτάνυσσα ἱμάντα βοὸσ φοίνικι φαεινόν. οὕτω τοι τόδε σῆμα πιφαύσκομαι· οὐδέ τι οἶδα, ἤ μοι ἔτ’ ἔμπεδόν ἐστι, γύναι, λέχοσ, ἠε͂́ τισ ἤδη ἀνδρῶν ἄλλοσε θῆκε, ταμὼν ὕπο πυθμέν’ ἐλαίησ. ὣσ φάτο, τῆσ δ’ αὐτοῦ λύτο γούνατα καὶ φίλον ἦτορ, σήματ’ ἀναγνούσῃ τά οἱ ἔμπεδα πέφραδ’ Ὀδυσσεύσ·

δακρύσασα δ’ ἔπειτ’ ἰθὺσ δράμεν, ἀμφὶ δὲ χεῖρασ δειρῇ βάλλ’ Ὀδυσῆϊ, κάρη δ’ ἔκυσ’ ἠδὲ προσηύδα· "μή μοι, Ὀδυσσεῦ, σκύζευ, ἐπεὶ τά περ ἄλλα μάλιστα ἀνθρώπων πέπνυσο·

θεοὶ δ’ ὤπαζον ὀϊζύν, οἳ νῶϊν ἀγάσαντο παρ’ ἀλλήλοισι μένοντε ἥβησ ταρπῆναι καὶ γήραοσ οὐδὸν ἱκέσθαι. αὐτὰρ μὴ νῦν μοι τόδε χώεο μηδὲ νεμέσσα, οὕνεκά σ’ οὐ τὸ πρῶτον, ἐπεὶ ἴδον, ὧδ’ ἀγάπησα. αἰεὶ γάρ μοι θυμὸσ ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν ἐρρίγει μή τίσ με βροτῶν ἀπάφοιτο ἔπεσσιν ἐλθών· πολλοὶ γὰρ κακὰ κέρδεα βουλεύουσιν. οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διὸσ ἐκγεγαυῖα, ἀνδρὶ παρ’ ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, εἰ ᾔδη ὅ μιν αὖτισ ἀρήϊοι υἱε͂σ Ἀχαιῶν ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐσ πατρίδ’ ἔμελλον. τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸσ ὤρορεν ἔργον ἀεικέσ· τὴν δ’ ἄτην οὐ πρόσθεν ἑῷ ἐγκάτθετο θυμῷ λυγρήν, ἐξ ἧσ πρῶτα καὶ ἡμέασ ἵκετο πένθοσ. νῦν δ’, ἐπεὶ ἤδη σήματ’ ἀριφραδέα κατέλεξασ εὐνῆσ ἡμετέρησ, ἣν οὐ βροτὸσ ἄλλοσ ὀπώπει, ἀλλ’ οἰοῖ σύ τ’ ἐγώ τε καὶ ἀμφίπολοσ μία μούνη, Ἀκτορίσ, ἥν μοι δῶκε πατὴρ ἔτι δεῦρο κιούσῃ, ἣ νῶϊν εἴρυτο θύρασ πυκινοῦ θαλάμοιο, πείθεισ δή μευ θυμόν, ἀπηνέα περ μάλ’ ἐόντα. ὣσ φάτο, τῷ δ’ ἔτι μᾶλλον ὑφ’ ἵμερον ὦρσε γόοιο·

κλαῖε δ’ ἔχων ἄλοχον θυμαρέα, κεδνὰ ἰδυῖαν. ὡσ δ’ ὅτ’ ἂν ἀσπάσιοσ γῆ νηχομένοισι φανήῃ, ὧν τε Ποσειδάων εὐεργέα νῆ’ ἐνὶ πόντῳ ῥαίσῃ, ἐπειγομένην ἀνέμῳ καὶ κύματι πηγῷ· παῦροι δ’ ἐξέφυγον πολιῆσ ἁλὸσ ἤπειρόνδε νηχόμενοι, πολλὴ δὲ περὶ χροὶ̈ τέτροφεν ἅλμη, ἀσπάσιοι δ’ ἐπέβαν γαίησ, κακότητα φυγόντεσ· ὣσ ἄρα τῇ ἀσπαστὸσ ἐήν πόσισ εἰσοροώσῃ, δειρῆσ δ’ οὔ πω πάμπαν ἀφίετο πήχεε λευκώ. καί νύ κ’ ὀδυρομένοισι φάνη ῥοδοδάκτυλοσ Ηὤσ, εἰ μὴ ἄρ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη. νύκτα μὲν ἐν περάτῃ δολιχὴν σχέθεν, Ηὦ δ’ αὖτε ῥύσατ’ ἐπ’ Ὠκεανῷ χρυσόθρονον, οὐδ’ ἐά ἵππουσ ζεύγνυσθ’ ὠκύποδασ, φάοσ ἀνθρώποισι φέροντασ, Λάμπον καὶ Φαέθονθ’, οἵ τ’ Ηὦ πῶλοι ἄγουσι. καὶ τότ’ ἄρ’ ἣν ἄλοχον προσέφη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ "ὦ γύναι, οὐ γάρ πω πάντων ἐπὶ πείρατ’ ἀέθλων ἤλθομεν, ἀλλ’ ἔτ’ ὄπισθεν ἀμέτρητοσ πόνοσ ἔσται, πολλὸσ καὶ χαλεπόσ, τὸν ἐμὲ χρὴ πάντα τελέσσαι.

ὣσ γάρ μοι ψυχὴ μαντεύσατο Τειρεσίαο ἤματι τῷ ὅτε δὴ κατέβην δόμον Αἴ̈δοσ εἴσω, νόστον ἑταίροισιν διζήμενοσ ἠδ’ ἐμοὶ αὐτῷ. ἀλλ’ ἔρχευ, λέκτρονδ’ ἰόμεν, γύναι, ὄφρα καὶ ἤδη ὕπνῳ ὕπο γλυκερῷ ταρπώμεθα κοιμηθέντε. τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια·

"εὐνὴ μὲν δή σοί γε τότ’ ἔσσεται ὁππότε θυμῷ σῷ ἐθέλῃσ, ἐπεὶ ἄρ σε θεοὶ ποίησαν ἱκέσθαι οἶκον ἐϋκτίμενον καὶ σὴν ἐσ πατρίδα γαῖαν· ἀλλ’ ἐπεὶ ἐφράσθησ καί τοι θεὸσ ἔμβαλε θυμῷ, εἴπ’ ἄγε μοι τὸν ἀέθλον, ἐπεὶ καὶ ὄπισθεν, ὀί̈ω, πεύσομαι, αὐτίκα δ’ ἐστὶ δαήμεναι οὔ τι χέρειον. τὴν δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ·

"δαιμονίη, τί τ’ ἄρ’ αὖ με μάλ’ ὀτρύνουσα κελεύεισ εἰπέμεν; αὐτὰρ ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ’ ἐπικεύσω. οὐ μέν τοι θυμὸσ κεχαρήσεται· οὐδὲ γὰρ αὐτὸσ χαίρω, ἐπεὶ μάλα πολλὰ βροτῶν ἐπὶ ἄστε’ ἄνωγεν ἐλθεῖν, ἐν χείρεσσιν ἔχοντ’ εὐῆρεσ ἐρετμόν, εἰσ ὅ κε τοὺσ ἀφίκωμαι οἳ οὐκ ἴσασι θάλασσαν ἀνέρεσ, οὐδέ θ’ ἅλεσσι μεμιγμένον εἶδαρ ἔδουσιν· οὐδ’ ἄρα τοί γ’ ἴσασι νέασ φοινικοπαρῄουσ, οὐδ’ εὐήρε’ ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλονται. σῆμα δέ μοι τόδ’ ἐείπεν ἀριφραδέσ, οὐδέ σε κεύσω· ὁππότε κεν δή μοι ξυμβλήμενοσ ἄλλοσ ὁδίτησ φήῃ ἀθηρηλοιγὸν ἔχειν ἀνὰ φαιδίμῳ ὤμῳ, καὶ τότε μ’ ἐν γαίῃ πήξαντ’ ἐκέλευεν ἐρετμόν, ἔρξανθ’ ἱερὰ καλὰ Ποσειδάωνι ἄνακτι, ἀρνειὸν ταῦρόν τε συῶν τ’ ἐπιβήτορα κάπρον, οἴκαδ’ ἀποστείχειν, ἔρδειν θ’ ἱερὰσ ἑκατόμβασ ἀθανάτοισι θεοῖσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι, πᾶσι μάλ’ ἑξείησ· θάνατοσ δέ μοι ἐξ ἁλὸσ αὐτῷ ἀβληχρὸσ μάλα τοῖοσ ἐλεύσεται, ὅσ κέ με πέφνῃ γήρασ ὕπο λιπαρῷ ἀρημένον· ἀμφὶ δὲ λαοὶ ὄλβιοι ἔσσονται· τὰ δέ μοι φάτο πάντα τελεῖσθαι. " τὸν δ’ αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· "εἰ μὲν δὴ γῆράσ γε θεοὶ τελέουσιν ἄρειον, ἐλπωρή τοι ἔπειτα κακῶν ὑπάλυξιν ἔσεσθαι. ὣσ οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸσ ἀλλήλουσ ἀγόρευον·

τόφρα δ’ ἄρ’ Εὐρυνόμη τε ἰδὲ τροφὸσ ἔντυον εὐνὴν ἐσθῆτοσ μαλακῆσ, δαί̈δων ὕπο λαμπομενάων. αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχοσ ἐγκονέουσαι, γρηὺ̈σ μὲν κείουσα πάλιν οἶκόνδε βεβήκει, τοῖσιν δ’ Εὐρυνόμη θαλαμηπόλοσ ἡγεμόνευεν ἐρχομένοισι λέχοσδε, δάοσ μετὰ χερσὶν ἔχουσα· ἐσ θάλαμον δ’ ἀγαγοῦσα πάλιν κίεν. οἱ μὲν ἔπειτα ἀσπάσιοι λέκτροιο παλαιοῦ θεσμὸν ἵκοντο· αὐτὰρ Τηλέμαχοσ καὶ βουκόλοσ ἠδὲ συβώτησ παῦσαν ἄρ’ ὀρχηθμοῖο πόδασ, παῦσαν δὲ γυναῖκασ, αὐτοὶ δ’ εὐνάζοντο κατὰ μέγαρα σκιόεντα. τὼ δ’ ἐπεὶ οὖν φιλότητοσ ἐταρπήτην ἐρατεινῆσ, τερπέσθην μύθοισι, πρὸσ ἀλλήλουσ ἐνέποντε, ἡ μὲν ὅσ’ ἐν μεγάροισιν ἀνέσχετο δῖα γυναικῶν, ἀνδρῶν μνηστήρων ἐσορῶσ’ ἀί̈δηλον ὅμιλον, οἳ ἕθεν εἵνεκα πολλά, βόασ καὶ ἴφια μῆλα, ἔσφαζον, πολλὸσ δὲ πίθων ἠφύσσετο οἶνοσ·

αὐτὰρ ὁ διογενὴσ Ὀδυσεὺσ ὅσα κήδε’ ἔθηκεν ἀνθρώποισ ὅσα τ’ αὐτὸσ ὀϊζύσασ ἐμόγησε, πάντ’ ἔλεγ’· ἡ δ’ ἄρ’ ἐτέρπετ’ ἀκούουσ’, οὐδέ οἱ ὕπνοσ πῖπτεν ἐπὶ βλεφάροισι πάροσ καταλέξαι ἅπαντα. ἤρξατο δ’ ὡσ πρῶτον Κίκονασ δάμασ’, αὐτὰρ ἔπειτα ἦλθ’ ἐσ Λωτοφάγων ἀνδρῶν πίειραν ἄρουραν·

ἠδ’ ὅσα Κύκλωψ ἔρξε, καὶ ὡσ ἀπετίσατο ποινὴν ἰφθίμων ἑτάρων, οὓσ ἤσθιεν οὐδ’ ἐλέαιρεν· ἠδ’ ὡσ Αἰόλον ἵκεθ’, ὅ μιν πρόφρων ὑπέδεκτο καὶ πέμπ’, οὐδέ πω αἶσα φίλην ἐσ πατρίδ’ ἱκέσθαι ἠήν, ἀλλά μιν αὖτισ ἀναρπάξασα θύελλα πόντον ἐπ’ ἰχθυόεντα φέρεν βαρέα στενάχοντα· ἠδ’ ὡσ Τηλέπυλον Λαιστρυγονίην ἀφίκανεν, οἳ νῆάσ τ’ ὄλεσαν καὶ ἐϋκνήμιδασ ἑταίρουσ πάντασ· Ὀδυσσεὺσ δ’ οἰο͂σ ὑπέκφυγε νηὶ̈ μελαίνῃ· καὶ Κίρκησ κατέλεξε δόλον πολυμηχανίην τε, ἠδ’ ὡσ εἰσ Αἴ̈δεω δόμον ἤλυθεν εὐρώεντα, ψυχῇ χρησόμενοσ Θηβαίου Τειρεσίαο, νηὶ̈ πολυκλήϊδι, καὶ εἴσιδε πάντασ ἑταίρουσ μητέρα θ’, ἥ μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα· ἠδ’ ὡσ Σειρήνων ἁδινάων φθόγγον ἄκουσεν, ὥσ θ’ ἵκετο Πλαγκτὰσ πέτρασ δεινήν τε Χάρυβδιν Σκύλλην θ’, ἣν οὔ πώ ποτ’ ἀκήριοι ἄνδρεσ ἄλυξαν· ἠδ’ ὡσ Ηἐλίοιο βόασ κατέπεφνον ἑταῖροι· ἠδ’ ὡσ νῆα θοὴν ἔβαλε ψολόεντι κεραυνῷ Ζεὺσ ὑψιβρεμέτησ, ἀπὸ δ’ ἔφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι πάντεσ ὁμῶσ, αὐτὸσ δὲ κακὰσ ὑπὸ κῆρασ ἄλυξεν· ὥσ θ’ ἵκετ’ Ὠγυγίην νῆσον νύμφην τε Καλυψώ, ἣ δή μιν κατέρυκε, λιλαιομένη πόσιν εἶναι, ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι, καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα· ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν· ἠδ’ ὡσ ἐσ Φαίηκασ ἀφίκετο πολλὰ μογήσασ, οἳ δή μιν περὶ κῆρι θεὸν ὣσ τιμήσαντο καὶ πέμψαν σὺν νηὶ̈ φίλην ἐσ πατρίδα γαῖαν, χαλκόν τε χρυσόν τε ἅλισ ἐσθῆτά τε δόντεσ. τοῦτ’ ἄρα δεύτατον εἶπεν ἔποσ, ὅτε οἱ γλυκὺσ ὕπνοσ λυσιμελὴσ ἐπόρουσε, λύων μελεδήματα θυμοῦ. ἡ δ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπισ Ἀθήνη·

ὁππότε δή ῥ’ Ὀδυσῆα ἐέλπετο ὃν κατὰ θυμὸν εὐνῆσ ἧσ ἀλόχου ταρπήμεναι ἠδὲ καὶ ὕπνου, αὐτίκ’ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν ὦρσεν, ἵν’ ἀνθρώποισι φόωσ φέροι· ὦρτο δ’ Ὀδυσσεὺσ εὐνῆσ ἐκ μαλακῆσ, ἀλόχῳ δ’ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν· "ὦ γύναι, ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ’ ἐμὸν πολυκηδέα νόστον κλαίουσ’.

αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺσ ἄλγεσι καὶ θεοὶ ἄλλοι ἱέμενον πεδάασκον ἐμῆσ ἀπὸ πατρίδοσ αἰήσ· νῦν δ’ ἐπεὶ ἀμφοτέρω πολυήρατον ἱκόμεθ’ εὐνήν, κτήματα μὲν τά μοι ἔστι, κομιζέμεν ἐν μεγάροισι, μῆλα δ’ ἅ μοι μνηστῆρεσ ὑπερφίαλοι κατέκειραν, πολλὰ μὲν αὐτὸσ ἐγὼ ληί̈σσομαι, ἄλλα δ’ Ἀχαιοὶ δώσουσ’, εἰσ ὅ κε πάντασ ἐνιπλήσωσιν ἐπαύλουσ. ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ πολυδένδρεον ἀγρὸν ἔπειμι, ὀψόμενοσ πατέρ’ ἐσθλόν, ὅ μοι πυκινῶσ ἀκάχηται· σοὶ δέ, γύναι, τάδ’ ἐπιτέλλω, πινυτῇ περ ἐούσῃ· αὐτίκα γὰρ φάτισ εἶσιν ἅμ’ ἠελίῳ ἀνιόντι ἀνδρῶν μνηστήρων, οὓσ ἔκτανον ἐν μεγάροισιν· εἰσ ὑπερῷ’ ἀναβᾶσα σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν ἧσθαι, μηδέ τινα προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε. ἦ ῥα καὶ ἀμφ’ ὤμοισιν ἐδύσετο τεύχεα καλά, ὦρσε δὲ Τηλέμαχον καὶ βουκόλον ἠδὲ συβώτην, πάντασ δ’ ἔντε’ ἄνωγεν ἀρήϊα χερσὶν ἑλέσθαι.

οἱ δέ οἱ οὐκ ἀπίθησαν, ἐθωρήσσοντο δὲ χαλκῷ, ὠί̈ξαν δὲ θύρασ, ἐκ δ’ ἠί̈ον· ἦρχε δ’ Ὀδυσσεύσ. ἤδη μὲν φάοσ ἠε͂ν ἐπὶ χθόνα, τοὺσ δ’ ἄρ’ Ἀθήνη νυκτὶ κατακρύψασα θοῶσ ἐξῆγε πόληοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION