Arrian, Anabasis, book 6, chapter 11

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 11)

Ἐν τούτῳ δὲ οἱ μὲν ἔκτεινον τοὺσ Ἰνδούσ, καὶ ἀπέκτεινάν γε πάντασ οὐδὲ γυναῖκα ἢ παῖδα ὑπελείποντο, οἱ δὲ ἐξέφερον τὸν βασιλέα ἐπὶ τῆσ ἀσπίδοσ κακῶσ ἔχοντα, οὔπω γιγνώσκοντεσ βιώσιμον ὄντα. τὸ δὲ βέλοσ ἐξελκύσαι ἐκ τοῦ τραύματοσ ἐπιτεμόντα τὴν πληγὴν οἱ μὲν Κριτόδημον ἀνέγραψαν, ἰατρὸν Κῶον, τὸ γένοσ τῶν Ἀσκληπιαδῶν, οἱ δὲ Περδίκκαν τὸν σωματοφύλακα, οὐ παρόντοσ ἐν τῷ δεινῷ ἰατροῦ, ἐγκελευσαμένου Ἀλεξάνδρου τῷ ξίφει ἐπιτεμεῖν τὴν πληγὴν καὶ κομίσασθαι τὸ βέλοσ. ἐν δὲ τῇ κομιδῇ φορὰ αἵματοσ πολλοῦ γίγνεται, ὥστε λειποψυχῆσαι αὖθισ Ἀλέξανδρον καὶ οὕτω σχεθῆναι αὐτῷ τὸ αἷμα ὑπὸ τῇ λειποψυχίᾳ.

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἀναγέγραπται τοῖσ ξυγγραφεῦσιν ὑπὲρ τοῦ παθήματοσ, καὶ ἡ φήμη παραδεξαμένη αὐτὰ κατὰ τοὺσ πρώτουσ ψευσαμένουσ ἔτι καὶ εἰσ ἡμᾶσ διασώζει, οὐδὲ ἀφήσει παραδιδοῦσα καὶ ἐφεξῆσ ἄλλοισ τὰ ψευδῆ, εἰ μὴ ὑπὸ τῆσδε τῆσ ξυγγραφῆσ παύσεται. Αὐτίκα ἐν Ὀξυδράκαισ τὸ πάθημα τοῦτο γενέσθαι Ἀλεξάνδρῳ ὁ πᾶσ λόγοσ κατέχει·

τὸ δὲ ἐν Μαλλοῖσ ἔθνει αὐτονόμῳ Ἰνδικῷ ξυνέβη, καὶ ἥ τε πόλισ Μαλλῶν ἦν καὶ οἱ βαλόντεσ Ἀλέξανδρον Μαλλοί, οἳ δὴ ἐγνώκεσαν μὲν ξυμμίξαντεσ τοῖσ Ὀξυδράκαισ οὕτω διαγωνίζεσθαι, ἔφθη δὲ διὰ τῆσ ἀνύδρου ἐπ̓ αὐτοὺσ ἐλάσασ πρίν τινα ὠφέλειαν αὐτοῖσ παρὰ τῶν Ὀξυδρακῶν γενέσθαι ἢ αὐτοὺσ ἐκείνοισ τι ἐπωφελῆσαι. ἐπεὶ καὶ τὴν τελευταίαν μάχην τὴν πρὸσ Δαρεῖον γενομένην, καθ̓ ἥντινα ἔφυγε Δαρεῖοσ οὐδὲ πρόσθεν ἔληξε τῆσ φυγῆσ πρὶν ξυλληφθῆναι ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Βῆσσον καὶ προσάγοντοσ ἤδη Ἀλεξάνδρου ἀποθανεῖν, πρὸσ Ἀρβήλοισ γενέσθαι ὁ πᾶσ λόγοσ κατέχει, καθάπερ οὖν καὶ τὴν πρὸ ταύτησ ἐν Ἰσσῷ καὶ τὴν πρώτην ἱππομαχίαν πρὸσ Γρανίκῳ.

ἀλλὰ πρὸσ Γρανίκῳ μὲν ξυνέβη ἡ μάχη ἡ ἱππικὴ καὶ πρὸσ Ἰσσῷ ἡ αὖθισ πρὸσ Δαρεῖον μάχη, Ἄρβηλα δὲ τοῦ χώρου, ἐν ᾧ τὴν ἐσχάτην μάχην Δαρεῖόσ τε καὶ Ἀλέξανδροσ ἐμαχέσαντο, οἱ μὲν τὰ πλεῖστα ξυγγράψαντεσ λέγουσιν ὅτι ἑξακοσίουσ σταδίουσ ἀπέχει, οἱ δὲ τὰ ἐλάχιστα, ὅτι ἐσ πεντακοσίουσ.

ἀλλὰ ἐν Γαυγαμήλοισ γὰρ γενέσθαι τὴν μάχην πρὸσ ποταμῷ Βουμήλῳ λέγει Πτολεμαῖοσ καὶ Ἀριστόβουλοσ. πόλισ δὲ οὐκ ἦν τὰ Γαυγάμηλα, ἀλλὰ κώμη μεγάλη, οὐδὲ ὀνομαστὸσ ὁ χῶροσ οὐδὲ ἐσ ἀκοὴν ἡδὺ τὸ ὄνομα·

ἔνθεν δή μοι δοκεῖ πόλισ οὖσα τὰ Ἄρβηλα ἀπηνέγκατο τὴν δόξαν τῆσ μεγάλησ μάχησ. εἰ δὲ πρὸσ Ἀρβήλοισ χρὴ οἰέσθαι γενέσθαι τὸ ἔργον ἐκεῖνο ἐσ τοσόνδε Ἀρβήλων ἀπέχον, καὶ τὴν ἐν Σαλαμῖνι γενομένην ναυμαχίαν πρὸσ ἰσθμῷ τῷ Κορινθίων ἔξεστι λέγειν ὅτι ἐγένετο, καὶ τὴν ἐπ̓ Ἀρτεμισίῳ τῆσ Εὐβοίασ πρὸσ Αἰγίνῃ ἢ Σουνίῳ. Καὶ μὴν ὑπὲρ τῶν ὑπερασπισάντων ἐν τῷ κινδύνῳ Ἀλεξάνδρου, Πευκέσταν μὲν γενέσθαι ξύμπαντεσ ὁμολογοῦσιν, ὑπὲρ Λεοννάτου δὲ οὐκέτι ξυμφέρονται οὐδὲ ὑπὲρ Ἀβρέου τοῦ διμοιρίτου.

καὶ οἱ μὲν ξύλῳ πληγέντα κατὰ τοῦ κράνουσ Ἀλέξανδρον καὶ ἰλιγγιάσαντα πεσεῖν, αὖθισ δὲ ἀναστάντα βληθῆναι βέλει διὰ τοῦ θώρακοσ ἐσ τὸ στῆθοσ· Πτολεμαῖοσ δὲ ὁ Λάγου ταύτην μόνην τὴν πληγὴν πληγῆναι λέγει τὴν ἐσ τὸ στῆθοσ. τὸ δὲ δὴ μέγιστον πλημμέλημα τῶν ξυγγραψάντων τὰ ἀμφὶ Ἀλέξανδρον ἐκεῖνο τίθεμαι ἔγωγε.

Πτολεμαῖον γὰρ τὸν Λάγου ἔστιν οἳ ἀνέγραψαν ξυναναβῆναί τε Ἀλεξάνδρῳ κατὰ τὴν κλίμακα ὁμοῦ Πευκέστᾳ καὶ ὑπερασπίσαι κειμένου, καὶ ἐπὶ τῷδε Σωτῆρα ἐπικληθῆναι τὸν Πτολεμαῖον· καίτοι αὐτὸσ Πτολεμαῖοσ ἀναγέγραφεν οὐδὲ παραγενέσθαι τούτῳ τῷ ἔργῳ, ἀλλὰ στρατιᾶσ γὰρ αὐτὸσ ἡγούμενοσ ἄλλασ μάχεσθαι μάχασ καὶ πρὸσ ἄλλουσ βαρβάρουσ. ταῦτα μὲν δὴ ἐν ἐκβολῇ τοῦ λόγου ἀναγεγράφθω μοι, ὡσ μὴ ἀταλαίπωρον γίγνεσθαι τοῖσ ἔπειτα ἀνθρώποισ τὴν ὑπὲρ τῶν τηλικούτων ἔργων τε καὶ παθημάτων ἀφήγησιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION