Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 14

(아리스토텔레스, 수사학, Book 3, chapter 14)

τὸ μὲν οὖν προοίμιόν ἐστιν ἀρχὴ λόγου, ὅπερ ἐν ποιήσει πρόλογοσ καὶ ἐν αὐλήσει προαύλιον· πάντα γὰρ ἀρχαὶ ταῦτ’ εἰσί, καὶ οἱο͂ν ὁδοποίησισ τῷ ἐπιόντι. τὸ μὲν οὖν προαύλιον ὅμοιον τῷ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοιμίῳ· καὶ γὰρ οἱ αὐληταί, ὅ τι ἂν εὖ ἔχωσιν αὐλῆσαι, τοῦτο προαυλήσαντεσ συνῆψαν τῷ ἐνδοσίμῳ, καὶ ἐν τοῖσ ἐπιδεικτικοῖσ λόγοισ δεῖ οὕτωσ γράφειν, ὅ τι γὰρ ἂν βούληται εὐθὺ εἰπόντα ἐνδοῦναι καὶ συνάψαι, ὅπερ πάντεσ ποιοῦσιν. παράδειγμα τὸ τῆσ Ἰσοκράτουσ Ἑλένησ προοίμιον· οὐθὲν γὰρ κοινὸν ὑπάρχει τοῖσ ἐριστικοῖσ καὶ Ἑλένῃ. ἅμα δὲ καὶ ἐὰν ἐκτοπίσῃ, ἁρμόττει, καὶ μὴ ὅλον τὸν λόγον ὁμοειδῆ εἶναι. λέγεται δὲ τὰ τῶν ἐπιδεικτικῶν προοίμια ἐξ ἐπαίνου ἢ ψόγου οἱο͂ν Γοργίασ μὲν ἐν τῷ Ὀλυμπικῷ λόγῳ "ὑπὸ πολλῶν ἄξιοι θαυμάζεσθαι, ὦ ἄνδρεσ Ἕλληνεσ" ·

ἐπαινεῖ γὰρ τοὺσ τὰσ πανηγύρεισ συνάγοντασ· Ἰσοκράτησ δὲ ψέγει ὅτι τὰσ μὲν τῶν σωμάτων ἀρετὰσ δωρεαῖσ ἐτίμησαν, τοῖσ δ’ εὖ φρονοῦσιν οὐθὲν ἆθλον ἐποίησαν, καὶ ἀπὸ συμβουλῆσ οἱο͂ν ὅτι δεῖ τοὺσ ἀγαθοὺσ τιμᾶν, διὸ καὶ αὐτὸσ Ἀριστείδην ἐπαινεῖ, ἢ τοὺσ τοιούτουσ οἳ μήτε εὐδοκιμοῦσιν μήτε φαῦλοι, ἀλλ’ ὅσοι ἀγαθοὶ ὄντεσ ἄδηλοι, ὥσπερ Ἀλέξανδροσ ὁ Πριάμου· οὗτοσ γὰρ συμβουλεύει·

ἔτι δ’ ἐκ τῶν δικανικῶν προοιμίων·

τοῦτο δ’ ἐστὶν ἐκ τῶν πρὸσ τὸν ἀκροατήν, εἰ περὶ παραδόξου λόγοσ ἢ περὶ χαλεποῦ ἢ περὶ τεθρυλημένου πολλοῖσ, ὥστε συγγνώμην ἔχειν, οἱο͂ν Χοιρίλοσ νῦν δ’ ὅτε πάντα δέδασται. τὰ μὲν οὖν τῶν ἐπιδεικτικῶν λόγων προοίμια ἐκ τούτων, ἐξ ἐπαίνου, ἐκ ψόγου, ἐκ προτροπῆσ, ἐξ ἀποτροπῆσ, ἐκ τῶν πρὸσ τὸν ἀκροατήν· δεῖ δὲ ἢ ξένα ἢ οἰκεῖα εἶναι τὰ ἐνδόσιμα τῷ λόγῳ. τὰ δὲ τοῦ δικανικοῦ προοίμια δεῖ λαβεῖν ὅτι ταὐτὸ δύναται ὅπερ τῶν δραμάτων οἱ πρόλογοι καὶ τῶν ἐπῶν τὰ προοίμια·

τὰ μὲν γὰρ τῶν διθυράμβων ὅμοια τοῖσ ἐπιδεικτικοῖσ· "διὰ σὲ καὶ τεὰ δῶρα εἴτε σκῦλα" . ἐν δὲ προλόγοισ καὶ ἔπεσι δεῖγμά ἐστιν τοῦ λόγου, ἵνα προειδῶσι περὶ οὗ ᾖ ὁ λόγοσ καὶ μὴ κρέμηται ἡ διάνοια·

τὸ γὰρ ἀόριστον πλανᾷ· ὁ δοὺσ οὖν ὥσπερ εἰσ τὴν χεῖρα τὴν ἀρχὴν ποιεῖ ἐχόμενον ἀκολουθεῖν τῷ λόγῳ. διὰ τοῦτο μῆνιν ἀείδε, θεά ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα ἥγεό μοι λόγον ἄλλον, ὅπωσ Ἀσίασ ἀπὸ γαίησἦλθεν ἐσ Εὐρώπην πόλεμοσ μέγασ. καὶ οἱ τραγικοὶ δηλοῦσι περὶ <οὗ> τὸ δρᾶμα, κἂν μὴ εὐθὺσ ὥσπερ Εὐριπίδησ ἐν τῷ προλόγῳ, ἀλλά πού γε, ὥσπερ καὶ Σοφοκλῆσ ἐμοὶ πατὴρ ἦν Πόλυβοσ. καὶ ἡ κωμῳδία ὡσαύτωσ. τὸ μὲν οὖν ἀναγκαιότατον ἔργον τοῦ προοιμίου καὶ ἴδιον τοῦτο, δηλῶσαι τί ἐστιν τὸ τέλοσ οὗ ἕνεκα ὁ λόγοσ διόπερ ἂν δῆλον ᾖ καὶ μικρὸν τὸ πρᾶγμα, οὐ χρηστέον προοιμίῳ· τὰ δὲ ἄλλα εἴδη οἷσ χρῶνται, ἰατρεύματα καὶ κοινά.

λέγεται δὲ ταῦτα ἔκ τε τοῦ λέγοντοσ καὶ τοῦ ἀκροατοῦ καὶ τοῦ πράγματοσ καὶ τοῦ ἐναντίου περὶ αὐτοῦ μὲν καὶ τοῦ ἀντιδίκου οἱᾶ́ περ διαβολὴν λῦσαι καὶ ποιῆσαι ἔστιν δὲ οὐχ ὁμοίωσ· ἀπολογουμένῳ μὲν γὰρ πρῶτον τὰ πρὸσ διαβολήν, κατηγοροῦντι δ’ ἐν τῷ ἐπιλόγῳ· δι’ ὃ δέ, οὐκ ἄδηλον· τὸν μὲν γὰρ ἀπολογούμενον, ὅταν μέλλῃ εἰσάξειν αὑτόν, ἀναγκαῖον ἀνελεῖν τὰ κωλύοντα, ὥστε λυτέον πρῶτον τὴν διαβολήν· τῷ δὲ διαβάλλοντι ἐν τῷ ἐπιλόγῳ διαβλητέον, ἵνα μνημονεύσωσι μᾶλλον. τὰ δὲ πρὸσ τὸν ἀκροατὴν ἔκ τε τοῦ εὔνουν ποιῆσαι καὶ ἐκ τοῦ ὀργίσαι, καὶ ἐνίοτε τὸ προσεκτικὸν ἢ τοὐναντίον· οὐ γὰρ ἀεὶ συμφέρει ποιεῖν προσεκτικόν, διὸ πολλοὶ εἰσ γέλωτα πειρῶνται προάγειν. εἰσ δὲ εὐμάθειαν ἅπαντα ἀνάξει, ἐάν τισ βούληται, καὶ τὸ ἐπιεικῆ φαίνεσθαι· προσέχουσι γὰρ μᾶλλον τούτοισ. προσεκτικοὶ δὲ τοῖσ μεγάλοισ, τοῖσ ἰδίοισ, τοῖσ θαυμαστοῖσ, τοῖσ ἡδέσιν· διὸ δεῖ ἐμποιεῖν ὡσ περὶ τοιούτων ὁ λόγοσ· ἐὰν δὲ μὴ προσεκτικούσ, ὅτι μικρόν, ὅτι οὐδὲν πρὸσ ἐκείνουσ, ὅτι λυπηρόν. δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν ὅτι πάντα ἔξω τοῦ λόγου τὰ τοιαῦτα·

πρὸσ φαῦλον γὰρ ἀκροατὴν καὶ τὰ ἔξω τοῦ πράγματοσ ἀκούοντα· ἐπεὶ ἂν μὴ τοιοῦτοσ ᾖ, οὐθὲν δεῖ προοιμίου, ἀλλ’ ἢ ὅσον τὸ πρᾶγμα εἰπεῖν κεφαλαιωδῶσ, ἵνα ἔχῃ ὥσπερ σῶμα κεφαλήν. ἔτι τὸ προσεκτικοὺσ ποιεῖν πάντων τῶν μερῶν κοινόν, ἐὰν δέῃ·

πανταχοῦ γὰρ ἀνιᾶσι μᾶλλον ἢ ἀρχόμενοι· διὸ γελοῖον ἐν ἀρχῇ τάττειν, ὅτε μάλιστα πάντεσ προσέχοντεσ ἀκροῶνται· ὥστε ὅπου ἂν ᾖ καιρόσ, λεκτέον "καί μοι προσέχετε τὸν νοῦν· οὐθὲν γὰρ μᾶλλον ἐμὸν ἢ ὑμέτερον" , καὶ "ἐρῶ γὰρ ὑμῖν οἱο͂ν οὐδεπώποτε ἀκηκόατε δεινὸν ἢ οὕτω θαυμαστόν" . τοῦτο δ’ ἐστίν, ὥσπερ ἔφη Πρόδικοσ, ὅτε νυστάζοιεν οἱ ἀκροαταί, παρεμβάλλειν <τι> τῆσ πεντηκονταδράχμου αὐτοῖσ. ὅτι δὲ πρὸσ τὸν ἀκροατὴν οὐχ ᾗπερ ὁ ἀκροατήσ, δῆλον·

πάντεσ γὰρ ἢ διαβάλλουσιν ἢ φόβουσ ἀπολύονται ἐν τοῖσ προοιμίοισ· ἄναξ, ἐρῶ μὲν οὐχ ὅπωσ σπουδῆσ ὕπο, τί φροιμιάζῃ; , καὶ οἱ πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἔχοντεσ ἢ δοκοῦντεσ· πανταχοῦ γὰρ βέλτιον διατρίβειν ἢ ἐν τῷ πράγματι, διὸ οἱ δοῦλοι οὐ τὰ ἐρωτώμενα λέγουσιν ἀλλὰ τὰ κύκλῳ, καὶ προοιμιάζονται. πόθεν δ’ εὔνουσ δεῖ ποιεῖν, εἴρηται, καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον τῶν τοιούτων.

ἐπεὶ δ’ εὖ λέγεται δόσ μ’ ἐσ Φαίηκασ φίλον ἐλθεῖν ἠδ’ ἐλεεινόν, τούτων δεῖ δύο στοχάζεσθαι. ἐν δὲ τοῖσ ἐπιδεικτικοῖσ οἰέσθαι δεῖ ποιεῖν συνεπαινεῖσθαι τὸν ἀκροατήν, ἢ αὐτὸν ἢ γένοσ ἢ ἐπιτηδεύματ’ αὐτοῦ ἢ ἄλλωσ γέ πωσ· ὃ γὰρ λέγει Σωκράτησ ἐν τῷ ἐπιταφίῳ, ἀληθέσ, ὅτι οὐ χαλεπὸν Ἀθηναίουσ ἐν Ἀθηναίοισ ἐπαινεῖν, ἀλλ’ ἐν Λακεδαιμονίοισ. τὰ δὲ τοῦ δημηγορικοῦ ἐκ τῶν τοῦ δικανικοῦ λόγου ἐστίν, φύσει δὲ ἥκιστα ἔχει·

καὶ γὰρ καὶ περὶ οὗ ἴσασιν, καὶ οὐδὲν δεῖται τὸ πρᾶγμα προοιμίου, ἀλλ’ ἢ δι’ αὐτὸν ἢ τοὺσ ἀντιλέγοντασ, ἢ ἐὰν μὴ ἡλίκον βούλει ὑπολαμβάνωσιν, ἀλλ’ ἢ μεῖζον ἢ ἔλαττον, διὸ ἢ διαβάλλειν ἢ ἀπολύεσθαι ἀνάγκη, καὶ ἢ αὐξῆσαι ἢ μειῶσαι. τούτων δὲ ἕνεκα προοιμίου δεῖται, ἢ κόσμου χάριν, ὡσ αὐτοκάβδαλα φαίνεται ἐὰν μὴ ἔχῃ. τοιοῦτον γὰρ τὸ Γοργίου ἐγκώμιον εἰσ Ἠλείουσ· οὐδὲν γὰρ προεξαγκωνίσασ οὐδὲ προανακινήσασ εὐθὺσ ἄρχεται "Ἦλισ, πόλισ εὐδαίμων" .

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION