Strabo, Geography, Book 11, chapter 13

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 13)

ἡ δὲ Μηδία δίχα διῄρηται· καλοῦσι δὲ τὴν μὲν μεγάλην, ἧσ μητρόπολισ τὰ Ἐκβάτανα, μεγάλη πόλισ καὶ τὸ βασίλειον ἔχουσα τῆσ Μήδων ἀρχῆσ· διατελοῦσι δὲ καὶ νῦν οἱ Παρθυαῖοι τούτῳ χρώμενοι βασιλείῳ, καὶ θερίζουσί γε ἐνταῦθα οἱ βασιλεῖσ· ψυχρὰ γὰρ ἡ Μηδία· τὸ δὲ χειμάδιόν ἐστιν αὐτοῖσ ἐν Σελευκείᾳ τῇ ἐπὶ τῷ Τίγριδι πλησίον Βαβυλῶνοσ. ἡ δ’ ἑτέρα μερίσ ἐστιν ἡ Ἀτροπάτιοσ Μηδία· τοὔνομα δ’ ἔσχεν ἀπὸ τοῦ ἡγεμόνοσ Ἀτροπάτου, ὃσ ἐκώλυσεν ὑπὸ τοῖσ Μακεδόσι γίνεσθαι καὶ ταύτην μέροσ οὖσαν μεγάλησ Μηδίασ· καὶ δὴ καὶ βασιλεὺσ ἀναγορευθεὶσ ἰδίᾳ συνέταξε καθ’ αὑτὴν τὴν χώραν ταύτην, καὶ ἡ διαδοχὴ σώζεται μέχρι νῦν ἐξ ἐκείνου, πρόσ τε τοὺσ Ἀρμενίων βασιλέασ ποιησαμένων ἐπιγαμίασ τῶν ὕστερον καὶ Σύρων καὶ μετὰ ταῦτα Παρθυαίων. κεῖται δὲ ἡ χώρα τῇ μὲν Ἀρμενίᾳ πρὸσ ἑώ τῇ δὲ μεγάλῃ Μηδίᾳ πρὸσ δύσιν, πρὸσ ἄρκτον δ’ ἀμφοτέραισ·

τοῖσ δὲ περὶ τὸν μυχὸν τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ καὶ τῇ Ματιανῇ ἀπὸ νότου παράκειται. ἔστι δ’ οὐ μικρὰ κατὰ τὴν δύναμιν, ὥσ φησιν Ἀπολλωνίδησ, ἥ γε καὶ μυρίουσ ἱππέασ δύναται παρέχεσθαι, πεζῶν δὲ τέτταρασ μυριάδασ. λίμνην δ’ ἔχει τὴν Καπαῦτα, ἐν ᾗ ἅλεσ ἐπανθοῦντεσ πήττονται· εἰσὶ δὲ κνησμώδεισ καὶ ἐπαλγεῖσ· ἔλαιον δὲ τοῦ πάθουσ ἄκοσ, ὕδωρ δὲ γλυκὺ τοῖσ καπυρωθεῖσιν ἱματίοισ, εἴ τισ κατ’ ἄγνοιαν βάψειεν εἰσ αὐτὴν πλύσεωσ χάριν. ἔχουσι δ’ ἰσχυροὺσ γείτονασ τοὺσ Ἀρμενίουσ καὶ τοὺσ Παρθυαίουσ, ὑφ’ ὧν περικόπτονται πολλάκισ· ἀντέχουσι δ’ ὅμωσ καὶ ἀπολαμβάνουσι τὰ ἀφαιρεθέντα, καθάπερ τὴν Συμβάκην ἀπέλαβον παρὰ τῶν Ἀρμενίων ὑπὸ Ῥωμαίοισ γεγονότων, καὶ αὐτοὶ προσεληλύθασι τῇ φιλίᾳ τῇ πρὸσ Καίσαρα· θεραπεύουσι δ’ ἅμα καὶ τοὺσ Παρθυαίουσ. βασίλειον δ’ αὐτῶν θερινὸν μὲν ἐν πεδίῳ ἱδρυμένον Γάζακα, χειμερινὸν δὲ ἐν φρουρίῳ ἐρυμνῷ Ουἔρα, ὅπερ Ἀντώνιοσ ἐπολιόρκησε κατὰ τὴν ἐπὶ Παρθυαίουσ στρατείαν.

διέχει δὲ τοῦτο τοῦ Ἀράξου ποταμοῦ τοῦ ὁρίζοντοσ τήν τε Ἀρμενίαν καὶ τὴν Ἀτροπατηνὴν σταδίουσ δισχιλίουσ καὶ τετρακοσίουσ, ὥσ φησιν ὁ Δέλλιοσ ὁ τοῦ Ἀντωνίου φίλοσ, συγγράψασ τὴν ἐπὶ Παρθυαίουσ αὐτοῦ στρατείαν ἐν ᾗ παρῆν καὶ αὐτὸσ ἡγεμονίαν ἔχων. ἔστι δὲ τῆσ χώρασ ταύτησ τὰ μὲν ἄλλα εὐδαίμονα χωρία, ἡ δὲ προσάρκτιοσ ὀρεινὴ καὶ τραχεῖα καὶ ψυχρά, Καδουσίων κατοικία τῶν ὀρεινῶν καὶ Ἀμάρδων καὶ Ταπύρων καὶ Κυρτίων καὶ ἄλλων τοιούτων, οἳ μετανάσται εἰσὶ καὶ λῃστρικοί. καὶ γὰρ ὁ Ζάγροσ καὶ ὁ Νιφάτησ κατεσπαρμένα ἔχουσι τὰ ἔθνη ταῦτα, καὶ οἱ ἐν τῇ Περσίδι Κύρτιοι καὶ Μάρδοι καὶ γὰρ οὕτω λέγονται οἱ Ἄμαρδοι καὶ οἱ ἐν τῇ Ἀρμενίᾳ μέχρι νῦν ὁμωνύμωσ προσαγορευόμενοι τῆσ αὐτῆσ εἰσὶν ἰδέασ. οἱ δ’ οὖν Καδούσιοι πλήθει τῷ πεζῷ μικρὸν ἀπολείπονται τῶν Ἀριανῶν, ἀκοντισταὶ δ’ εἰσὶν ἄριστοι, ἐν δὲ τοῖσ τραχέσιν ἀνθ’ ἱππέων πεζοὶ διαμάχονται.

Ἀντωνίῳ δὲ χαλεπὴν τὴν στρατείαν ἐποίησεν οὐχ ἡ τῆσ χώρασ φύσισ, ἀλλ’ ὁ τῶν ὁδῶν ἡγεμών, ὁ τῶν Ἀρμενίων βασιλεὺσ Ἀρταουάσδησ, ὃν εἰκῆ ἐκεῖνοσ ἐπιβουλεύοντα αὐτῷ σύμβουλον ἐποιεῖτο καὶ κύριον τῆσ περὶ τοῦ πολέμου γνώμησ· ἐτιμωρήσατο μὲν οὖν αὐτόν, ἀλλ’ ὀψέ, ἡνίκα πολλῶν αἴτιοσ κατέστη κακῶν Ῥωμαίοισ καὶ αὐτὸσ καὶ ἐκεῖνοσ, ὅστισ τὴν ἀπὸ τοῦ Ζεύγματοσ ὁδὸν τοῦ κατὰ τὸν Εὐφράτην μέχρι τοῦ ἅψασθαι τῆσ Ἀτροπατηνῆσ ὀκτακισχιλίων σταδίων ἐποίησε, πλέον ἢ διπλασίαν τῆσ εὐθείασ, διὰ ὀρῶν καὶ ἀνοδιῶν καὶ κυκλοπορίασ. ἡ δὲ μεγάλη Μηδία τὸ μὲν παλαιὸν τῆσ Ἀσίασ ἡγήσατο πάσησ καταλύσασα τὴν τῶν Σύρων ἀρχήν·

ὕστερον δ’ ὑπὸ Κύρου καὶ Περσῶν ἀφαιρεθεῖσα τὴν τοσαύτην ἐξουσίαν ἐπὶ Ἀστυάγου διεφύλαττεν ὅμωσ πολὺ τοῦ πατρίου ἀξιώματοσ, καὶ ἦν τὰ Ἐκβάτανα χειμάδιον τοῖσ Πέρσαισ· ὁμοίωσ δὲ καὶ τοῖσ ἐκείνουσ καταλύσασι Μακεδόσι τοῖσ τὴν Συρίαν ἔχουσι, καὶ νῦν ἔτι τοῖσ Παρθυαίων βασιλεῦσι τὴν αὐτὴν παρέχεται χρείαν τε καὶ ἀσφάλειαν. ὁρίζεται δ’ ἀπὸ μὲν τῆσ ἑώ τῇ τε Παρθυαίᾳ καὶ τοῖσ Κοσσαίων ὄρεσι λῃστρικῶν ἀνθρώπων, οἳ τοξότασ μυρίουσ καὶ τρισχιλίουσ παρέσχοντό ποτε Ἐλυμαίοισ συμμαχοῦντεσ ἐπὶ Σουσίουσ καὶ Βαβυλωνίουσ.

Νέαρχοσ δέ φησι τεττάρων ὄντων λῃστρικῶν ἐθνῶν, ὧν Μάρδοι μὲν Πέρσαισ προσεχεῖσ ἦσαν, Οὔξιοι δὲ καὶ Ἐλυμαῖοι τούτοισ τε καὶ Σουσίοισ, Κοσσαῖοι δὲ Μήδοισ, πάντασ μὲν φόρουσ πράττεσθαι τοὺσ βασιλέασ, Κοσσαίουσ δὲ καὶ δῶρα λαμβάνειν, ἡνίκα ὁ βασιλεὺσ θερίσασ ἐν Ἐκβατάνοισ εἰσ τὴν Βαβυλωνίαν καταβαίνοι· καταλῦσαι δ’ αὐτῶν τὴν πολλὴν τόλμαν Ἀλέξανδρον ἐπιθέμενον χειμῶνοσ. τούτοισ τε δὴ ἀφορίζεται πρὸσ ἑώ καὶ ἔτι τοῖσ Παραιτακηνοῖσ, οἳ συνάπτουσι Πέρσαισ ὀρεινοὶ καὶ αὐτοὶ καὶ λῃστρικοί· ἀπὸ δὲ τῶν ἄρκτων τοῖσ ὑπεροικοῦσι τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ Καδουσίοισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ, οὓσ ἄρτι διήλθομεν· πρὸσ νότον δὲ τῇ Ἀπολλωνιάτιδι, ἣν Σιτακηνὴν ἐκάλουν οἱ παλαιοί, καὶ τῷ Ζάγρῳ, καθ’ ὃ ἡ Μασσαβατικὴ κεῖται τῆσ Μηδίασ οὖσα, οἱ δὲ τῆσ Ἐλυμαίασ φασί· πρὸσ δύσιν δὲ τοῖσ Ἀτροπατίοισ καὶ τῶν Ἀρμενίων τισίν. εἰσὶ δὲ καὶ Ἑλληνίδεσ πόλεισ κτίσματα τῶν Μακεδόνων ἐν τῇ Μηδίᾳ, ὧν Λαοδίκειά τε καὶ Ἀπάμεια καὶ ἡ πρὸσ Ῥάγαισ Ἡράκλεια καὶ αὐτὴ Ῥάγα, τὸ τοῦ Νικάτοροσ κτίσμα, ὃ ἐκεῖνοσ μὲν Εὐρωπὸν ὠνόμασε, Πάρθοι δὲ Ἀρσακίαν, νοτιωτέραν οὖσαν τῶν Κασπίων πυλῶν πεντακοσίοισ που σταδίοισ, ὥσ φησιν Ἀπολλόδωροσ Ἀρτεμιτηνόσ. ἡ πολλὴ μὲν οὖν ὑψηλή ἐστι καὶ ψυχρά·

τοιαῦτα δὲ καὶ τὰ ὑπερκείμενα τῶν Ἐκβατάνων ὄρη καὶ τὰ περὶ τὰσ Ῥάγασ καὶ τὰσ Κασπίουσ πύλασ καὶ καθόλου τὰ προσάρκτια μέρη τὰ ἐντεῦθεν μέχρι πρὸσ τὴν Ματιανὴν καὶ τὴν Ἀρμενίαν. ἡ δ’ ὑπὸ ταῖσ Κασπίοισ πύλαισ ἐν ταπεινοῖσ ἐδάφεσι καὶ κοίλοισ οὖσα εὐδαίμων σφόδρα ἐστὶ καὶ πάμφοροσ πλὴν ἐλαίασ· εἰ δὲ καὶ φύεταί που, ἀλιπήσ τέ ἐστι καὶ ξηρά· ἱππόβοτοσ δὲ καὶ αὕτη ἐστὶ διαφερόντωσ καὶ ἡ Ἀρμενία· καλεῖται δέ τισ καὶ λειμὼν ἱππόβοτοσ, ὃν καὶ διεξίασιν οἱ ἐκ τῆσ Περσίδοσ καὶ Βαβυλῶνοσ εἰσ Κασπίουσ πύλασ ὁδεύοντεσ, ἐν ᾧ πέντε μυριάδασ ἵππων θηλείων νέμεσθαί φασιν ἐπὶ τῶν Περσῶν, εἶναι δὲ τὰσ ἀγέλασ ταύτασ βασιλικάσ. τοὺσ δὲ Νησαίουσ ἵππουσ, οἷσ ἐχρῶντο οἱ βασιλεῖσ ἀρίστοισ οὖσι καὶ μεγίστοισ, οἱ μὲν ἐνθένδε λέγουσι τὸ γένοσ, οἱ δ’ ἐξ Ἀρμενίασ· ἰδιόμορφοι δέ εἰσιν, ὥσπερ καὶ οἱ Παρθικοὶ λεγόμενοι νῦν, παρὰ τοὺσ Ἑλλαδικοὺσ καὶ τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ παρ’ ἡμῖν. καὶ τὴν βοτάνην δὲ τὴν μάλιστα τρέφουσαν τοὺσ ἵππουσ ἀπὸ τοῦ πλεονάζειν ἐνταῦθα ἰδίωσ μηδίκην καλοῦμεν. φέρει δὲ καὶ σίλφιον ἡ χώρα, ἀφ’ οὗ ὁ Μηδικὸσ καλούμενοσ ὀπόσ, πολὺ λειπόμενοσ τοῦ Κυρηναϊκοῦ· ἔστι δ’ ὅτε καὶ διαφέρων ἐκείνου, εἴτε παρὰ τὰσ τῶν τόπων διαφορὰσ εἴτε τοῦ φυτοῦ κατ’ εἶδοσ ἐξαλλάττοντοσ, εἴτε καὶ παρὰ τοὺσ ὀπίζοντασ καὶ σκευάζοντασ ὥστε συμμένειν πρὸσ τὴν ἀπόθεσιν καὶ τὴν χρείαν. τοιαύτη μέν τισ ἡ χώρα·

τὸ δὲ μέγεθοσ πάρισόσ πώσ ἐστιν εἰσ πλάτοσ καὶ μῆκοσ· δοκεῖ δὲ μέγιστον εἶναι μῆκοσ τῆσ Μηδίασ τὸ ἀπὸ τῆσ τοῦ Ζάγρου ὑπερθέσεωσ, ἥπερ καλεῖται Μηδικὴ πύλη, εἰσ Κασπίουσ πύλασ διὰ τῆσ Σιγριανῆσ σταδίων τετρακισχιλίων ἑκατόν. τῷ δὲ μεγέθει καὶ τῇ δυνάμει τῆσ χώρασ ὁμολογεῖ καὶ ἡ περὶ τῶν φόρων ἱστορία· τῆσ γὰρ Καππαδοκίασ παρεχούσησ τοῖσ Πέρσαισ κατ’ ἐνιαυτὸν πρὸσ τῷ ἀργυρικῷ τέλει ἵππουσ χιλίουσ καὶ πεντακοσίουσ, ἡμιόνουσ δὲ δισχιλίουσ, προβάτων δὲ πέντε μυριάδασ, διπλάσια σχεδόν τι τούτων ἐτέλουν οἱ Μῆδοι. ἔθη δὲ τὰ πολλὰ μὲν τὰ αὐτὰ τούτοισ τε καὶ τοῖσ Ἀρμενίοισ διὰ τὸ καὶ τὴν χώραν παραπλησίαν εἶναι.

τοὺσ μέντοι Μήδουσ ἀρχηγέτασ εἶναί φασι καὶ τούτοισ καὶ ἔτι πρότερον Πέρσαισ τοῖσ ἔχουσιν αὐτοὺσ καὶ διαδεξαμένοισ τὴν τῆσ Ἀσίασ ἐξουσίαν. ἡ γὰρ νῦν λεγομένη Περσικὴ στολὴ καὶ ὁ τῆσ τοξικῆσ καὶ ἱππικῆσ ζῆλοσ καὶ ἡ περὶ τοὺσ βασιλέασ θεραπεία καὶ κόσμοσ καὶ σεβασμὸσ θεοπρεπὴσ παρὰ τῶν ἀρχομένων εἰσ τοὺσ Πέρσασ παρὰ Μήδων ἀφῖκται. καὶ ὅτι τοῦτ’ ἀληθὲσ ἐκ τῆσ ἐσθῆτοσ μάλιστα δῆλον· τιάρα γάρ τισ καὶ κίταρισ καὶ πῖλοσ καὶ χειριδωτοὶ χιτῶνεσ καὶ ἀναξυρίδεσ ἐν μὲν τοῖσ ψυχροῖσ τόποισ καὶ προσβόρροισ ἐπιτήδειά ἐστι φορήματα, οἱοῖ́ εἰσιν οἱ Μηδικοί, ἐν δὲ τοῖσ νοτίοισ ἥκιστα· οἱ δὲ Πέρσαι τὴν πλείστην οἴκησιν ἐπὶ τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάττῃ κέκτηνται, μεσημβρινώτεροι καὶ Βαβυλωνίων ὄντεσ καὶ Σουσίων· μετὰ δὲ τὴν κατάλυσιν τὴν τῶν Μήδων προσεκτήσαντό τινα καὶ τῶν προσαπτομένων Μηδίᾳ. ἀλλ’ οὕτωσ ἐφάνη σεμνὰ καὶ τοῦ βασιλικοῦ προσχήματοσ οἰκεῖα τὰ ἔθη τοῖσ νικήσασι τὰ τῶν νικηθέντων, ὥστ’ ἀντὶ γυμνητῶν καὶ ψιλῶν θηλυστολεῖν ὑπέμειναν, καὶ κατηρεφεῖσ εἶναι τοῖσ σκεπάσμασι. τινὲσ δὲ Μήδειαν καταδεῖξαι τὴν ἐσθῆτα ταύτην φασὶ δυναστεύσασαν ἐν τοῖσ τόποισ, καθάπερ καὶ Ιἄσονα, καὶ ἐπικρυπτομένην τὴν ὄψιν ὅτε ἀντὶ τοῦ βασιλέωσ ἐξίοι·

τοῦ μὲν οὖν Ιἄσονοσ ὑπομνήματα εἶναι τὰ Ιἀσόνια ἡρῷα τιμώμενα σφόδρα ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἔστι δὲ καὶ ὄροσ μέγα ὑπὲρ τῶν Κασπίων πυλῶν ἐν ἀριστερᾷ καλούμενον Ιἀσόνιον, τῆσ δὲ Μηδείασ τὴν ἐσθῆτα καὶ τοὔνομα τῆσ χώρασ. λέγεται δὲ καὶ Μῆδοσ υἱὸσ αὐτῆσ διαδέξασθαι τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν χώραν ἐπώνυμον αὑτοῦ καταλιπεῖν. ὁμολογεῖ δὲ τούτοισ καὶ τὰ κατὰ τὴν Ἀρμενίαν Ιἀσόνια καὶ τὸ τῆσ χώρασ ὄνομα καὶ ἄλλα πλείω περὶ ὧν ἐροῦμεν. καὶ τοῦτο δὲ Μηδικὸν τὸ βασιλέα αἱρεῖσθαι τὸν ἀνδρειότατον, ἀλλ’ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖσ ὀρείοισ·

μᾶλλον δὲ τὸ τοῖσ βασιλεῦσιν πολλὰσ εἶναι γυναῖκασ· τοῖσ δ’ ὀρείοισ τῶν Μήδων καὶ πᾶσιν ἔθοσ τοῦτο, ἐλάττουσ δὲ τῶν πέντε οὐκ ἔξεστιν· ὡσ δ’ αὕτωσ τὰσ γυναῖκάσ φασιν ἐν καλῷ τίθεσθαι ὅτι πλείστουσ νέμειν ἄνδρασ, τῶν πέντε δὲ ἐλάττουσ συμφορὰν ἡγεῖσθαι. τῆσ δ’ ἄλλησ Μηδίασ εὐδαιμονούσησ τελέωσ λυπρά ἐστιν ἡ προσάρκτιοσ ὀρεινή· σιτοῦνται γοῦν ἀπὸ ἀκροδρύων, ἔκ τε μήλων ξηρῶν κοπέντων ποιοῦνται μάζασ, ἀπὸ δ’ ἀμυγδάλων φωχθέντων ἄρτουσ, ἐκ δὲ ῥιζῶν τινων οἶνον ἐκθλίβουσι, κρέασι δὲ χρῶνται θηρείοισ, ἥμερα δὲ οὐ τρέφουσι θρέμματα. τοσαῦτα καὶ περὶ Μήδων φαμέν· περὶ δὲ τῶν νομίμων κοινῇ τῆσ συμπάσησ Μηδίασ, ἐπειδὴ ταὐτὰ τοῖσ Περσικοῖσ γεγένηται διὰ τὴν τῶν Περσῶν ἐπικράτειαν, ἐν τῷ περὶ ἐκείνων λόγῳ φήσομεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION