Strabo, Geography, Book 11, chapter 8

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 8)

ἀπὸ δὲ τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ προϊόντι ἐπὶ τὴν ἑώ δεξιὰ μέν ἐστι τὰ ὄρη μέχρι τῆσ Ἰνδικῆσ θαλάττησ παρατείνοντα, ἅπερ οἱ Ἕλληνεσ ὀνομάζουσι Ταῦρον, ἀρξάμενα ἀπὸ τῆσ Παμφυλίασ καὶ τῆσ Κιλικίασ καὶ μέχρι δεῦρο προϊόντα ἀπὸ τῆσ ἑσπέρασ συνεχῆ καὶ τυγχάνοντα ἄλλων καὶ ἄλλων ὀνομάτων. προσοικοῦσι δ’ αὐτοῦ τὰ προσάρκτια μέρη πρῶτοι μὲν οἱ Γῆλαι καὶ Καδούσιοι καὶ Ἄμαρδοι, καθάπερ εἴρηται, καὶ τῶν Ὑρκανίων τινέσ, ἔπειτα τὸ τῶν Παρθυαίων ἔθνοσ καὶ τὸ τῶν Μαργιανῶν καὶ τῶν Ἀρίων καὶ ἡ ἔρημοσ, ἣν ἀπὸ τῆσ Ὑρκανίασ ὁρίζει ὁ Σάρνιοσ ποταμὸσ πρὸσ ἑώ βαδίζουσι καὶ ἐπὶ τὸν Ὦχον. καλεῖται δὲ τὸ μέχρι δεῦρο ἀπὸ τῆσ Ἀρμενίασ διατεῖνον ἢ μικρὸν ἀπολεῖπον Παραχοάθρασ. ἔστι δὲ ἀπὸ τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ εἰσ τοὺσ Ἀρίουσ περὶ ἑξακισχιλίουσ σταδίουσ· εἶθ’ ἡ Βακτριανή ἐστι καὶ ἡ Σογδιανή, τελευταῖοι δὲ Σκύθαι νομάδεσ. τὰ δ’ ὄρη Μακεδόνεσ μὲν ἅπαντα τὰ ἐφεξῆσ ἀπὸ Ἀρίων Καύκασον ἐκάλεσαν, παρὰ δὲ τοῖσ βαρβάροισ τά τε ἄκρα κατὰ μέροσ ὠνομάζετο ὁ Παροπάμισοσ τὰ προσβόρεια καὶ τὰ Ἠμωδὰ καὶ τὸ Ἴμαον καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα ἑκάστοισ μέρεσιν ἐπέκειτο. ἐν ἀριστερᾷ δὲ τούτοισ ἀντιπαράκειται τὰ Σκυθικὰ ἔθνη καὶ τὰ νομαδικὰ ἅπασαν ἐκπληροῦντα τὴν βόρειον πλευράν.

οἱ μὲν δὴ πλείουσ τῶν Σκυθῶν ἀπὸ τῆσ Κασπίασ θαλάττησ ἀρξάμενοι Δᾶαι προσαγορεύονται, τοὺσ δὲ προσεῴουσ τούτων μᾶλλον Μασσαγέτασ καὶ Σάκασ ὀνομάζουσι, τοὺσ δ’ ἄλλουσ κοινῶσ μὲν Σκύθασ ὀνομάζουσιν ἰδίᾳ δ’ ὡσ ἑκάστουσ· ἅπαντεσ δ’ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ νομάδεσ. μάλιστα δὲ γνώριμοι γεγόνασι τῶν νομάδων οἱ τοὺσ Ἕλληνασ ἀφελόμενοι τὴν Βακτριανήν, Ἄσιοι καὶ Πασιανοὶ καὶ Τόχαροι καὶ Σακάραυλοι, ὁρμηθέντεσ ἀπὸ τῆσ περαίασ τοῦ Ιἀξάρτου τῆσ κατὰ Σάκασ καὶ Σογδιανούσ, ἣν κατεῖχον Σάκαι. καὶ τῶν Δαῶν οἱ μὲν προσαγορεύονται Ἄπαρνοι οἱ δὲ Ξάνθιοι οἱ δὲ Πίσσουροι. οἱ μὲν οὖν Ἄπαρνοι πλησιαίτατα τῇ Ὑρκανίᾳ παράκεινται καὶ τῇ κατ’ αὐτὴν θαλάττῃ, οἱ δὲ λοιποὶ διατείνουσι καὶ μέχρι τῆσ ἀντιπαρηκούσησ τῇ Ἀρίᾳ. μεταξὺ δ’ αὐτῶν καὶ τῆσ Ὑρκανίασ καὶ τῆσ Παρθυαίασ μέχρι Ἀρίων ἔρημοσ πρόκειται πολλὴ καὶ ἄνυδροσ, ἣν διεξιόντεσ μακραῖσ ὁδοῖσ κατέτρεχον τήν τε Ὑρκανίαν καὶ τὴν Νησαίαν καὶ τὰ τῶν Παρθυαίων πεδία·

οἱ δὲ συνέθεντο φόρουσ· φόροσ δ’ ἦν τὸ ἐπιτρέπειν τακτοῖσ τισι χρόνοισ τὴν χώραν κατατρέχειν καὶ φέρεσθαι λείαν. ἐπιπολαζόντων δ’ αὐτῶν παρὰ τὰ συγκείμενα ἐπολεμεῖτο, καὶ πάλιν διαλύσεισ καὶ ἀναπολεμήσεισ ὑπῆρχον. τοιοῦτοσ δὲ καὶ ὁ τῶν ἄλλων νομάδων βίοσ, ἀεὶ τοῖσ πλησίον ἐπιτιθεμένων τοτὲ δ’ αὖ διαλλαττομένων. Σάκαι μέντοι παραπλησίασ ἐφόδουσ ἐποιήσαντο τοῖσ Κιμμερίοισ καὶ Τρήρεσι, τὰσ μὲν μακροτέρασ τὰσ δὲ καὶ ἐγγύθεν·

καὶ γὰρ τὴν Βακτριανὴν κατέσχον καὶ τῆσ Ἀρμενίασ κατεκτήσαντο τὴν ἀρίστην γῆν, ἣν καὶ ἐπώνυμον ἑαυτῶν κατέλιπον τὴν Σακασηνήν, καὶ μέχρι Καππαδόκων καὶ μάλιστα τῶν πρὸσ Εὐξείνῳ οὓσ Ποντικοὺσ νῦν καλοῦσι, προῆλθον. ἐπιθέμενοι δ’ αὐτοῖσ πανηγυρίζουσιν ἀπὸ τῶν λαφύρων οἱ ταύτῃ τότε τῶν Περσῶν στρατηγοὶ νύκτωρ ἄρδην αὐτοὺσ ἠφάνισαν. ἐν δὲ τῷ πεδίῳ πέτραν τινὰ προσχώματι συμπληρώσαντεσ εἰσ βουνοειδὲσ σχῆμα ἐπέθηκαν τεῖχοσ καὶ τὸ τῆσ Ἀναί̈τιδοσ καὶ τῶν συμβώμων θεῶν ἱερὸν ἱδρύσαντο, Ὠμανοῦ καὶ Ἀναδάτου Περσικῶν δαιμόνων, ἀπέδειξάν τε πανήγυριν κατ’ ἔτοσ ἱεράν, τὰ Σάκαια, ἣν μέχρι νῦν ἐπιτελοῦσιν οἱ τὰ Ζῆλα ἔχοντεσ· οὕτω γὰρ καλοῦσι τὸν τόπον· ἔστι δὲ ἱεροδούλων πόλισμα τὸ πλέον· Πομπήιοσ δὲ προσθεὶσ χώραν ἀξιόλογον καὶ τοὺσ ἐν αὐτῇ συνοικίσασ εἰσ τὸ τεῖχοσ μίαν τῶν πόλεων ἀπέφηνεν ὧν διέταξε μετὰ τὴν Μιθριδάτου κατάλυσιν. οἱ μὲν οὖν οὕτω λέγουσι περὶ τῶν Σακῶν, οἱ δ’ ὅτι Κῦροσ ἐπιστρατεύσασ τοῖσ Σάκαισ ἡττηθεὶσ τῇ μάχῃ φεύγει, στρατοπεδευσάμενοσ δ’ ἐν ᾧ χωρίῳ τὰσ παρασκευὰσ ἀπολελοίπει πλήρεισ ἀφθονίασ ἁπάσησ καὶ μάλιστα οἴνου, διαναπαύσασ μικρὰ τὴν στρατιάν, ἤλαυνεν ἀφ’ ἑσπέρασ ὡσ φεύγων, πλήρεισ ἀφεὶσ τὰσ σκηνάσ·

προελθὼν δ’ ὅσον ἐδόκει συμφέρειν ἱδρύθη· ἐπιόντεσ δ’ ἐκεῖνοι καὶ καταλαβόντεσ ἔρημον ἀνδρῶν τὸ στρατόπεδον τῶν δὲ πρὸσ ἀπόλαυσιν μεστόν, ἀνέδην ἐνεπίμπλαντο· ὁ δ’ ὑποστρέψασ ἐξοίνουσ κατέλαβε καὶ παραπλῆγασ, ὥσθ’ οἱ μὲν ἐν κάρῳ κείμενοι καὶ ὕπνῳ κατεκόπτοντο, οἱ δ’ ὀρχούμενοι καὶ βακχεύοντεσ γυμνοὶ περιέπιπτον τοῖσ τῶν πολεμίων ὅπλοισ, ὀλίγου δ’ ἀπώλοντο ἅπαντεσ. ὁ δὲ θεῖον νομίσασ τὸ εὐτύχημα, τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἀνιερώσασ τῇ πατρίῳ θεῷ προσηγόρευσε Σάκαια· ὅπου δ’ ἂν ᾖ τῆσ θεοῦ ταύτησ ἱερόν, ἐνταῦθα νομίζεται καὶ ἡ τῶν Σακαίων ἑορτὴ βακχεία τισ μεθ’ ἡμέραν καὶ νύκτωρ, διεσκευασμένων σκυθιστί, πινόντων ἅμα καὶ πληκτιζομένων πρὸσ ἀλλήλουσ ἅμα τε καὶ τὰσ συμπινούσασ γυναῖκασ. Μασσαγέται δ’ ἐδήλωσαν τὴν σφετέραν ἀρετὴν ἐν τῷ πρὸσ Κῦρον πολέμῳ, περὶ οὗ θρυλοῦσι πολλοί, καὶ δεῖ πυνθάνεσθαι παρ’ ἐκείνων.

ἄργυροσ δ’ οὐ γίνεται παρ’ αὐτοῖσ, σίδηροσ δ’ ὀλίγοσ, χαλκὸσ δὲ καὶ χρυσὸσ ἄφθονοσ. λέγεται δὲ καὶ τοιαῦτα περὶ τῶν Μασσαγετῶν, ὅτι κατοικοῦσιν οἱ μὲν ὄρη τινὲσ δ’ αὐτῶν πεδία οἱ δὲ ἕλη ἃ ποιοῦσιν οἱ ποταμοί, οἱ δὲ τὰσ ἐν τοῖσ ἕλεσι νήσουσ. μάλιστα δέ φασι τὸν Ἀράξην ποταμὸν κατακλύζειν τὴν χώραν πολλαχῆ σχιζόμενον, ἐκπίπτοντα δὲ τοῖσ μὲν ἄλλοισ στόμασιν εἰσ τὴν ἄλλην τὴν πρὸσ ἄρκτοισ θάλατταν, ἑνὶ δὲ μόνῳ πρὸσ τὸν κόλπον τὸν Ὑρκάνιον. θεὸν δὲ ἥλιον μόνον ἡγοῦνται, τούτῳ δὲ ἱπποθυτοῦσι· γαμεῖ δ’ ἕκαστοσ μίαν, χρῶνται δὲ καὶ ταῖσ ἀλλήλων οὐκ ἀφανῶσ, ὁ δὲ μιγνύμενοσ τῇ ἀλλοτρίᾳ τὴν φαρέτραν ἐξαρτήσασ ἐκ τῆσ ἁμάξησ φανερῶσ μίγνυται· θάνατοσ δὲ νομίζεται παρ’ αὐτοῖσ ἄριστοσ, ὅταν γηράσαντεσ κατακοπῶσι μετὰ προβατείων κρεῶν καὶ ἀναμὶξ βρωθῶσι· τοὺσ δὲ νόσῳ θανόντασ ῥίπτουσιν ὡσ ἀσεβεῖσ καὶ ἀξίουσ ὑπὸ θηρίων βεβρῶσθαι. ἀγαθοὶ δὲ ἱππόται καὶ πεζοί, τόξοισ δὲ χρῶνται καὶ μαχαίραισ καὶ θώραξι καὶ σαγάρεσι χαλκαῖσ, ζῶναι δὲ αὐτοῖσ εἰσι χρυσαῖ καὶ διαδήματα ἐν ταῖσ μάχαισ· οἵ τε ἵπποι χρυσοχάλινοι, καὶ μασχαλιστῆρεσ δὲ χρυσοῖ· οἱ μὲν οὖν ἐν ταῖσ νήσοισ οὐκ ἔχοντεσ σπόριμα ῥιζοφαγοῦσι καὶ ἀγρίοισ χρῶνται καρποῖσ, ἀμπέχονται δὲ τοὺσ τῶν δένδρων φλοιούσ οὐδὲ γὰρ βοσκήματα ἔχουσι, πίνουσι δὲ τὸν ἐκ τῶν δένδρων καρπὸν ἐκθλίβοντεσ·

οἱ δ’ ἐν τοῖσ ἕλεσιν ἰχθυοφαγοῦσιν, ἀμπέχονται δὲ τὰ τῶν φωκῶν δέρματα τῶν ἐκ θαλάττησ ἀνατρεχουσῶν· οἱ δ’ ὄρειοι τοῖσ ἀγρίοισ τρέφονται καὶ αὐτοὶ καρποῖσ· ἔχουσι δὲ καὶ πρόβατα ὀλίγα ὥστ’ οὐδὲ κατακόπτουσι φειδόμενοι τῶν ἐρίων χάριν καὶ τοῦ γάλακτοσ· τὴν δ’ ἐσθῆτα ποικίλλουσιν ἐπιχρίστοισ φαρμάκοισ δυσεξίτηλον ἔχουσι τὸ ἄνθοσ. οἱ δὲ πεδινοὶ καίπερ ἔχοντεσ χώραν οὐ γεωργοῦσιν, ἀλλὰ ἀπὸ προβάτων καὶ ἰχθύων ζῶσι νομαδικῶσ καὶ Σκυθικῶσ. ἔστι γάρ τισ καὶ κοινὴ δίαιτα πάντων τῶν τοιούτων ἣν πολλάκισ λέγω, καὶ ταφαὶ δ’ εἰσὶ παραπλήσιαι καὶ ἤθη καὶ ὁ σύμπασ βίοσ, αὐθέκαστοσ μὲν σκαιόσ τε καὶ ἄγριοσ καὶ πολεμικόσ, πρὸσ δὲ τὰ συμβόλαια ἁπλοῦσ καὶ ἀκάπηλοσ. τοῦ δὲ τῶν Μασσαγετῶν καὶ τῶν Σακῶν ἔθνουσ καὶ οἱ Ἀττάσιοι καὶ οἱ Χωράσμιοι, εἰσ οὓσ ἀπὸ τῶν Βακτριανῶν καὶ τῶν Σογδιανῶν ἔφυγε Σπιταμένησ, εἷσ ἐκ τῶν ἀποδράντων Περσῶν τὸν Ἀλέξανδρον, καθάπερ καὶ Βῆσσοσ·

καὶ ὕστερον δὲ Ἀρσάκησ τὸν Καλλίνικον φεύγων Σέλευκον εἰσ τοὺσ Ἀπασιάκασ ἐχώρησε. φησὶ δ’ Ἐρατοσθένησ τοὺσ Ἀραχωτοὺσ καὶ Μασσαγέτασ τοῖσ Βακτρίοισ παρακεῖσθαι πρὸσ δύσιν παρὰ τὸν Ὦξον, καὶ Σάκασ μὲν καὶ Σογδιανοὺσ τοῖσ ὅλοισ ἐδάφεσιν ἀντικεῖσθαι τῇ Ἰνδικῇ, Βακτρίουσ δ’ ἐπ’ ὀλίγον· τὸ γὰρ πλέον τῷ Παροπαμισῷ παρακεῖσθαι· διείργειν δὲ Σάκασ μὲν καὶ Σογδιανοὺσ τὸν Ιἀξάρτην, καὶ Σογδιανοὺσ δὲ καὶ Βακτριανοὺσ τὸν Ὦξον, μεταξὺ δὲ Ὑρκανῶν καὶ Ἀρίων Ταπύρουσ οἰκεῖν· κύκλῳ δὲ περὶ τὴν θάλατταν μετὰ τοὺσ Ὑρκανοὺσ Ἀμάρδουσ τε καὶ Ἀναριάκασ καὶ Καδουσίουσ καὶ Ἀλβανοὺσ καὶ Κασπίουσ καὶ Οὐιτίουσ, τάχα δὲ καὶ ἑτέρουσ μέχρι Σκυθῶν, ἐπὶ θάτερα δὲ μέρη τῶν Ὑρκανῶν Δέρβικασ, τοὺσ δὲ Καδουσίουσ συμψαύειν Μήδων καὶ Ματιανῶν ὑπὸ τὸν Παραχοάθραν. τὰ δὲ διαστήματα οὕτω λέγει·

ἀπὸ μὲν τοῦ Κασπίου ἐπὶ τὸν Κῦρον ὡσ χιλίουσ ὀκτακοσίουσ σταδίουσ, ἔνθεν δ’ ἐπὶ Κασπίασ πύλασ πεντακισχιλίουσ ἑξακοσίουσ, εἶτ’ εἰσ Ἀλεξάνδρειαν τὴν ἐν Ἀρίοισ ἑξακισχιλίουσ τετρακοσίουσ, εἶτ’ εἰσ Βάκτραν τὴν πόλιν, ἣ καὶ Ζαριάσπα καλεῖται, τρισχιλίουσ ὀκτακοσίουσ ἑβδομήκοντα, εἶτ’ ἐπὶ τὸν Ιἀξάρτην ποταμόν, ἐφ’ ὃν Ἀλέξανδροσ ἧκεν, ὡσ πεντακισχιλίουσ· ὁμοῦ δισμύριοι δισχίλιοι ἑξακόσιοι ἑβδομήκοντα. λέγει δὲ καὶ οὕτω τὰ διαστήματα ἀπὸ Κασπίων πυλῶν εἰσ Ἰνδούσ· εἰσ μὲν Ἑκατόμπυλον χιλίουσ ἐνακοσίουσ ἑξήκοντά φασιν, εἰσ δ’ Ἀλεξάνδρειαν τὴν ἐν Ἀρίοισ τετρακισχιλίουσ πεντακοσίουσ τριάκοντα, εἶτ’ εἰσ Προφθασίαν τὴν ἐν Δραγγῇ χιλίουσ ἑξακοσίουσ, οἱ δὲ πεντακοσίουσ, εἶτ’ εἰσ Ἀραχωτοὺσ τὴν πόλιν τετρακισχιλίουσ ἑκατὸν εἴκοσιν, εἶτ’ εἰσ Ὀρτόσπανα ἐπὶ τὴν ἐκ Βάκτρων τρίοδον δισχιλίουσ, εἶτ’ εἰσ τὰ ὁρ́ια τῆσ Ἰνδικῆσ χιλίουσ· ὁμοῦ μύριοι πεντακισχίλιοι τριακόσιοι. ἐπ’ εὐθείασ δὲ τῷ διαστήματι τούτῳ τὸ συνεχὲσ δεῖ νοεῖν, τὸ ἀπὸ τοῦ Ἰνδοῦ μέχρι τῆσ ἑῴασ θαλάττησ μῆκοσ τῆσ Ἰνδικῆσ. ταῦτα μὲν τὰ περὶ τοὺσ Σάκασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION