Strabo, Geography, Book 11, chapter 7

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 7)

τοὺσ δ’ οὖν ἐν ἀριστερᾷ εἰσπλέοντι τὸ Κάσπιον πέλαγοσ παροικοῦντασ νομάδασ Δάασ οἱ νῦν προσαγορεύουσι τοὺσ ἐπονομαζομένουσ Πάρνουσ· εἶτ’ ἔρημοσ πρόκειται μεταξύ, καὶ ἐφεξῆσ ἡ Ὑρκανία, καθ’ ἣν ἤδη πελαγίζει μέχρι τοῦ συνάψαι τοῖσ Μηδικοῖσ ὄρεσι καὶ τοῖσ Ἀρμενίων. τούτων δ’ ἐστὶ μηνοειδὲσ τὸ σχῆμα κατὰ τὰσ ὑπωρείασ, αἳ τελευτῶσαι πρὸσ θάλατταν ποιοῦσι τὸν μυχὸν τοῦ κόλπου. οἰκεῖ δὲ τὴν παρώρειαν ταύτην μέχρι τῶν ἄκρων ἀπὸ θαλάττησ ἀρξαμένοισ ἐπὶ μικρὸν μὲν τῶν Ἀλβανῶν τι μέροσ καὶ τῶν Ἀρμενίων, τὸ δὲ πλέον Γῆλαι καὶ Καδούσιοι καὶ Ἄμαρδοι καὶ Οὐίτιοι καὶ Ἀναριάκαι. φασὶ δὲ Παρρασίων τινὰσ συνοικῆσαι τοῖσ Ἀναριάκαισ, οὓσ καλεῖσθαι νῦν Παρσίουσ· Αἰνιᾶνασ δ’ ἐν τῇ Οὐιτίᾳ τειχίσαι πόλιν ἣν Αἰνιάνα καλεῖσθαι, καὶ δείκνυσθαι ὅπλα τε Ἑλληνικὰ ἐνταῦθα καὶ σκεύη χαλκᾶ καὶ ταφάσ· ἐνταῦθα δὲ καὶ πόλιν Ἀναριάκην, ἐν ᾗ, φασί, δείκνυται μαντεῖον ἐγκοιμωμένων . . . καὶ ἄλλα τινὰ ἔθνη λῃστρικὰ καὶ μάχιμα μᾶλλον ἢ γεωργικά· ποιεῖ δὲ τοῦτο ἡ τραχύτησ τῶν τόπων. τὸ μέντοι πλέον τῆσ περὶ τὴν ὀρεινὴν παραλίασ Καδούσιοι νέμονται, σχεδὸν δέ τι ἐπὶ πεντακισχιλίουσ σταδίουσ, ὥσ φησι Πατροκλῆσ, ὃσ καὶ πάρισον ἡγεῖται τὸ πέλαγοσ τοῦτο τῷ Ποντικῷ. ταῦτα μὲν οὖν τὰ χωρία λυπρά. ἡ δ’ Ὑρκανία σφόδρα εὐδαίμων καὶ πολλὴ καὶ τὸ πλέον πεδιὰσ πόλεσί τε ἀξιολόγοισ διειλημμένη, ὧν ἐστι Ταλαβρόκη καὶ Σαμαριανὴ καὶ Κάρτα καὶ τὸ βασίλειον Τάπη, ὅ φασι μικρὸν ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ ἱδρυμένον διέχειν τῶν Κασπίων πυλῶν σταδίουσ χιλίουσ τετρακοσίουσ.

σημεῖα δὲ τῆσ εὐδαιμονίασ· ἡ μὲν γὰρ ἄμπελοσ μετρητὴν οἴνου φέρει, ἡ δὲ συκῆ μεδίμνουσ ἑξήκοντα, ὁ δὲ σῖτοσ ἐκ τοῦ ἐκπεσόντοσ καρποῦ τῆσ καλάμησ φύεται, ἐν δὲ τοῖσ δένδρεσι σμηνουργεῖται καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεῖ μέλι· τοῦτο δὲ γίνεται καὶ τῆσ Μηδίασ ἐν τῇ Ματιανῇ καὶ τῆσ Ἀρμενίασ ἐν τῇ Σακασηνῇ καὶ τῇ Ἀραξηνῇ. τῆσ μέντοι προσηκούσησ ἐπιμελείασ οὐκ ἔτυχεν οὔτε αὐτὴ οὔτε ἡ ἐπώνυμοσ αὐτῇ θάλαττα ἄπλουσ τε οὖσα καὶ ἀργόσ· νῆσοί τέ εἰσιν οἰκεῖσθαι δυνάμεναι, ὡσ δ’ εἰρήκασί τινεσ καὶ χρυσῖτιν ἔχουσαι γῆν. αἴτιον δ’ ὅτι καὶ οἱ ἡγεμόνεσ οἵ τ’ ἐξ ἀρχῆσ ἐτύγχανον βάρβαροι ὄντεσ οἱ τῶν Ὑρκανῶν, Μῆδοί τε καὶ Πέρσαι καὶ οἱ ὕστατοι Παρθυαῖοι, χείρουσ ἐκείνων ὄντεσ, καὶ ἡ γείτων ἅπασα χώρα λῃστῶν καὶ νομάδων μεστὴ καὶ ἐρημίασ. Μακεδόνεσ δ’ ὀλίγον μὲν χρόνον ἐπῆρξαν, ἀλλ’ ἐν πολέμοισ ὄντεσ καὶ τὰ πόρρω σκοπεῖν οὐ δυνάμενοι. φησὶ δ’ Ἀριστόβουλοσ ὑλώδη οὖσαν τὴν Ὑρκανίαν δρῦν ἔχειν, πεύκην δὲ καὶ ἐλάτην καὶ πίτυν μὴ φύειν, τὴν δ’ Ἰνδικὴν πληθύειν τούτοισ. τῆσ δὲ Ὑρκανίασ ἐστὶ καὶ ἡ Νησαία· τινὲσ δὲ καὶ καθ’ αὑτὴν τιθέασι τὴν Νησαίαν. διαρρεῖται δὲ καὶ ποταμοῖσ ἡ Ὑρκανία τῷ τε Ὤχῳ καὶ Ὤξῳ μέχρι τῆσ εἰσ θάλατταν ἐκβολῆσ, ὧν ὁ Ὦχοσ καὶ διὰ τῆσ Νησαίασ ῥεῖ·

ἔνιοι δὲ τὸν Ὦχον εἰσ τὸν Ὦξον ἐμβάλλειν φασίν. Ἀριστόβουλοσ δὲ καὶ μέγιστον ἀποφαίνει τὸν Ὦξον τῶν ἑωραμένων ὑφ’ ἑαυτοῦ κατὰ τὴν Ἀσίαν πλὴν τῶν Ἰνδικῶν· φησὶ δὲ καὶ εὔπλουν εἶναι καὶ οὗτοσ καὶ Ἐρατοσθένησ παρὰ Πατροκλέουσ λαβών, καὶ πολλὰ τῶν Ἰνδικῶν φορτίων κατάγειν εἰσ τὴν Ὑρκανίαν θάλατταν, ἐντεῦθεν δ’ εἰσ τὴν Ἀλβανίαν περαιοῦσθαι καὶ διὰ τοῦ Κύρου καὶ τῶν ἑξῆσ τόπων εἰσ τὸν Εὔξεινον καταφέρεσθαι. οὐ πάνυ δὲ ὑπὸ τῶν παλαιῶν ὁ Ὦχοσ ὀνομάζεται· Ἀπολλόδωροσ μέντοι ὁ τὰ Παρθικὰ γράψασ συνεχῶσ αὐτὸν ὀνομάζει ὡσ ἐγγυτάτω τοῖσ Παρθυαίοισ ῥέοντα. προσεδοξάσθη δὲ καὶ περὶ τῆσ θαλάττησ ταύτησ πολλὰ ψευδῆ διὰ τὴν Ἀλεξάνδρου φιλοτιμίαν·

ἐπειδὴ γὰρ ὡμολόγητο ἐκ πάντων ὅτι διείργει τὴν Ἀσίαν ἀπὸ τῆσ Εὐρώπησ ὁ Τάναϊσ ποταμόσ, τὸ δὲ μεταξὺ τῆσ θαλάττησ καὶ τοῦ Τανάιδοσ πολὺ μέροσ τῆσ Ἀσίασ ὂν οὐχ ὑπέπιπτε τοῖσ Μακεδόσι, στρατηγεῖν δ’ ἔγνωστο ὥστε τῇ φήμῃ γε κἀκείνων δόξαι τῶν μερῶν κρατεῖν τὸν Ἀλέξανδρον, εἰσ ἓν συνῆγον τήν τε Μαιῶτιν λίμνην τὴν δεχομένην τὸν Τάναϊν καὶ τὴν Κασπίαν θάλατταν, λίμνην καὶ ταύτην καλοῦντεσ καὶ συντετρῆσθαι φάσκοντεσ πρὸσ ἀλλήλασ ἀμφοτέρασ, ἑκατέραν δὲ εἶναι μέροσ τῆσ ἑτέρασ. Πολύκλειτοσ δὲ καὶ πίστεισ προφέρεται περὶ τοῦ λίμνην εἶναι τὴν θάλατταν ταύτην, ὄφεισ τε γὰρ ἐκτρέφειν καὶ ὑπόγλυκυ εἶναι τὸ ὕδωρ· ὅτι δὲ καὶ οὐχ ἑτέρα τῆσ Μαιώτιδόσ ἐστι, τεκμαιρόμενοσ ἐκ τοῦ τὸν Τάναϊν εἰσ αὐτὴν ἐμβάλλειν· ἐκ γὰρ τῶν αὐτῶν ὀρῶν τῶν Ἰνδικῶν ἐξ ὧν ὅ τε Ὦχοσ καὶ ὁ Ὦξοσ καὶ ἄλλοι πλείουσ φέρεται καὶ ὁ Ιἀξάρτησ ἐκδίδωσί τε ὁμοίωσ ἐκείνοισ εἰσ τὸ Κάσπιον πέλαγοσ πάντων ἀρκτικώτατοσ. τοῦτον οὖν ὠνόμασαν Τάναϊν, καὶ προσέθεσάν γε τούτῳ πίστιν, ὡσ εἰή Τάναϊσ ὃν εἴρηκεν ὁ Πολύκλειτοσ· τὴν γὰρ περαίαν τοῦ ποταμοῦ τούτου φέρειν ἐλάτην καὶ οἰστοῖσ ἐλατίνοισ χρῆσθαι τοὺσ ταύτῃ Σκύθασ· τοῦτο δὲ καὶ τεκμήριον τοῦ τὴν χώραν τὴν πέραν τῆσ Εὐρώπησ εἶναι, μὴ τῆσ Ἀσίασ· τὴν γὰρ Ἀσίαν τὴν ἄνω καὶ τὴν πρὸσ ἑώ μὴ φύειν ἐλάτην. Ἐρατοσθένησ δέ φησι καὶ ἐν τῇ Ἰνδικῇ φύεσθαι ἐλάτην καὶ ἐντεῦθεν ναυπηγήσασθαι τὸν στόλον Ἀλέξανδρον· πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τοιαῦτα συγκρούειν Ἐρατοσθένησ πειρᾶται, ἡμῖν δ’ ἀποχρώντωσ εἰρήσθω περὶ αὐτῶν. καὶ τοῦτο δ’ ἐκ τῶν κατὰ τὴν Ὑρκανίαν ἱστορουμένων παραδόξων ἐστὶν ὑπὸ Εὐδόξου καὶ ἄλλων, ὅτι πρόκεινταί τινεσ ἀκταὶ τῆσ θαλάττησ ὕπαντροι, τούτων δὲ μεταξὺ καὶ τῆσ θαλάττησ ὑπόκειται ταπεινὸσ αἰγιαλόσ, ἐκ δὲ τῶν ὕπερθεν κρημνῶν ποταμοὶ ῥέοντεσ τοσαύτῃ προφέρονται βίᾳ ὥστε ταῖσ ἀκταῖσ συνάψαντεσ ἐξακοντίζουσι τὸ ὕδωρ εἰσ τὴν θάλατταν, ἄρραντον φυλάττοντεσ τὸν αἰγιαλὸν ὥστε καὶ στρατοπέδοισ ὁδεύσιμον εἶναι σκεπαζομένοισ τῷ ῥεύματι, οἱ δ’ ἐπιχώριοι κατάγονται πολλάκισ εὐωχίασ καὶ θυσίασ χάριν εἰσ τὸν τόπον, καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ τοῖσ ἄντροισ κατακλίνονται, ποτὲ δ’ ὑπ’ αὐτῷ τῷ ῥεύματι ἡλιαζόμενοι ἄλλωσ ἄλλοι τέρπονται, παραφαινομένησ ἅμα καὶ τῆσ θαλάττησ ἑκατέρωθεν καὶ τῆσ ᾐόνοσ ποώδουσ καὶ ἀνθηρᾶσ οὔσησ διὰ τὴν ἰκμάδα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION