Strabo, Geography, Book 11, chapter 1

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 1)

τῇ δ’ Εὐρώπῃ συνεχήσ ἐστιν ἡ Ἀσία κατὰ τὸν Τάναϊν συνάπτουσα αὐτῇ· περὶ ταύτησ οὖν ἐφεξῆσ ῥητέον διελόντασ φυσικοῖσ τισιν ὁρ́οισ τοῦ σαφοῦσ χάριν. ὅπερ οὖν Ἐρατοσθένησ ἐφ’ ὅλησ τῆσ οἰκουμένησ ἐποίησε, τοῦθ’ ἡμῖν ἐπὶ τῆσ Ἀσίασ ποιητέον. ὁ γὰρ Ταῦροσ μέσην πωσ διέζωκε ταύτην τὴν ἤπειρον ἀπὸ τῆσ ἑσπέρασ ἐπὶ τὴν ἑώ τεταμένοσ, τὸ μὲν αὐτῆσ ἀπολείπων πρὸσ βορρᾶν τὸ δὲ μεσημβρινόν.

καλοῦσι δὲ αὐτῶν οἱ Ἕλληνεσ τὸ μὲν ἐντὸσ τοῦ Ταύρου τὸ δὲ ἐκτόσ. εἴρηται δὲ ταῦθ’ ἡμῖν καὶ πρότερον, ἀλλ’ εἰρήσθω καὶ νῦν ὑπομνήσεωσ χάριν. πλάτοσ μὲν οὖν ἔχει τὸ ὄροσ πολλαχοῦ καὶ τρισχιλίων σταδίων, μῆκοσ δ’ ὅσον καὶ τὸ τῆσ Ἀσίασ, τεττάρων που μυριάδων καὶ πεντακισχιλίων, ἀπὸ τῆσ Ῥοδίων περαίασ ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆσ Ἰνδικῆσ καὶ Σκυθίασ πρὸσ τὰσ ἀνατολάσ.

διῄρηται δ’ εἰσ μέρη πολλὰ καὶ ὀνόματα περιγραφαῖσ καὶ μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν ἀφωρισμένα.

ἐπεὶ δ’ ἐν τῷ τοσούτῳ πλάτει τοῦ ὄρουσ ἀπολαμβάνεταί τινα ἔθνη, τὰ μὲν ἀσημότερα τὰ δὲ καὶ παντελῶσ γνώριμα καθάπερ ἡ Παρθυαία καὶ Μηδία καὶ Ἀρμενία καὶ Καππαδοκῶν τινεσ καὶ Κίλικεσ καὶ Πισίδαι, τὰ μὲν πλεονάζοντα ἐν τοῖσ προσβόρροισ μέρεσιν ἐνταῦθα τακτέον, τὰ δ’ ἐν τοῖσ νοτίοισ εἰσ τὰ νότια, καὶ τὰ ἐν μέσῳ δὲ τῶν ὀρῶν κείμενα διὰ τὰσ τῶν ἀέρων ὁμοιότητασ πρὸσ βορρᾶν πωσ θετέον· ψυχροὶ γάρ εἰσιν, οἱ δὲ νότιοι θερμοί. καὶ τῶν ποταμῶν δὲ αἱ ῥύσεισ ἐνθένδε ἰοῦσαι πᾶσαι σχεδόν τι εἰσ τἀναντία αἱ μὲν εἰσ τὰ βόρεια αἱ δ’ εἰσ τὰ νότια μέρη τά γε πρῶτα, κἂν ὕστερόν τινεσ ἐπιστρέφωσι πρὸσ ἀνατολὰσ ἢ δύσεισ, ἔχουσί τι εὐφυὲσ πρὸσ τὸ τοῖσ ὄρεσιν ὁρίοισ χρῆσθαι κατὰ τὴν εἰσ δύο μέρη διαίρεσιν τῆσ Ἀσίασ· καθάπερ καὶ ἡ θάλαττα ἡ ἐντὸσ στηλῶν, ἐπ’ εὐθείασ πωσ οὖσα ἡ πλείστη τοῖσ ὄρεσι τούτοισ, ἐπιτηδεία γεγένηται πρὸσ τὸ δύο ποιεῖν ἠπείρουσ, τήν τε Εὐρώπην καὶ τὴν Λιβύην, ὁρ́ιον ἀμφοῖν οὖσα ἀξιόλογον. τοῖσ δὲ μεταβαίνουσιν ἀπὸ τῆσ Εὐρώπησ ἐπὶ τὴν Ἀσίαν ἐν τῇ γεωγραφίᾳ τὰ πρὸσ βορρᾶν ἐστι πρῶτα τῆσ εἰσ δύο διαιρέσεωσ, ὥστε ἀπὸ τούτων ἀρκτέον.

"δοκῶ δέ" φησί "μὴ πολὺ διαφέρειν μηδὲ τὸν ἀπὸ τῆσ Μαιώτιδοσ εἰσ τὸν Ὠκεανόν. αὐτῶν δὲ τούτων πρῶτά ἐστι τὰ περὶ τὸν Τάναϊν, ὅνπερ τῆσ Εὐρώπησ καὶ τῆσ Ἀσίασ ὁρ́ιον ὑπεθέμεθα. ἔστι δὲ ταῦτα τρόπον τινὰ χερρονησίζοντα· περιέχεται γὰρ ἐκ μὲν τῆσ ἑσπέρασ τῷ ποταμῷ τῷ Τανάιδι καὶ τῇ Μαιώτιδι μέχρι τοῦ Βοσπόρου καὶ τῆσ τοῦ Εὐξείνου παραλίασ τῆσ τελευτώσησ εἰσ τὴν Κολχίδα· ἐκ δὲ τῶν ἄρκτων τῷ Ὠκεανῷ μέχρι τοῦ στόματοσ τῆσ Κασπίασ θαλάττησ· ἑώθεν δὲ αὐτῇ ταύτῃ τῇ θαλάττῃ μέχρι τῶν μεθορίων τῆσ τε Ἀλβανίασ καὶ τῆσ Ἀρμενίασ, καθ’ ἃ ὁ Κῦροσ καὶ ὁ Ἀράξησ ἐκδιδοῦσι ποταμοί, ῥέοντεσ ὁ μὲν διὰ τῆσ Ἀρμενίασ Κῦροσ δὲ διὰ τῆσ Ἰβηρίασ καὶ τῆσ Ἀλβανίασ· ἐκ νότου δὲ τῇ ἀπὸ τῆσ ἐκβολῆσ τοῦ Κύρου μέχρι τῆσ Κολχίδοσ, ὅσον τρισχιλίων οὔσῃ σταδίων ἀπὸ θαλάττησ ἐπὶ θάλατταν, δι’ Ἀλβανῶν καὶ Ἰβήρων, ὥστε ἰσθμοῦ λόγον ἔχειν. οἱ δ’ ἐπὶ τοσοῦτον συναγαγόντεσ τὸν ἰσθμὸν ἐφ’ ὅσον Κλείταρχοσ, ἐπίκλυστον φήσασ ἐξ ἑκατέρου τοῦ πελάγουσ, οὐδ’ ἂν λόγου ἀξιοῖντο. Ποσειδώνιοσ δὲ χιλίων καὶ πεντακοσίων εἴρηκε τὸν ἰσθμόν, ὅσον καὶ τὸν ἀπὸ Πηλουσίου ἰσθμὸν εἰσ τὴν Ἐρυθράν. οὐκ οἶδα δὲ πῶσ ἄν τισ περὶ τῶν ἀδήλων αὐτῷ πιστεύσειε μηδὲν εἰκὸσ ἔχοντι εἰπεῖν περὶ αὐτῶν, ὅταν περὶ τῶν φανερῶν οὕτω παραλόγωσ λέγῃ, καὶ ταῦτα φίλοσ Πομπηίῳ γεγονὼσ τῷ στρατεύσαντι ἐπὶ τοὺσ Ἴβηρασ καὶ τοὺσ Ἀλβανοὺσ μέχρι τῆσ ἐφ’ ἑκάτερα θαλάττησ τῆσ τε Κασπίασ καὶ τῆσ Κολχικῆσ.

φασὶ γοῦν ἐν Ῥόδῳ γενόμενον τὸν Πομπήιον, ἡνίκα ἐπὶ τὸν λῃστρικὸν πόλεμον ἐξῆλθεν εὐθὺσ δ’ ἔμελλε καὶ ἐπὶ Μιθριδάτην ὁρμήσειν καὶ τὰ μέχρι τῆσ Κασπίασ ἔθνη, παρατυχεῖν διαλεγομένῳ τῷ Ποσειδωνίῳ, ἀπιόντα δ’ ἐρέσθαι εἴ τι προστάττει, τὸν δ’ εἰπεῖν αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων. προστίθει δὲ τούτοισ ὅτι καὶ τὴν ἱστορίαν συνέγραψε τὴν περὶ αὐτόν. διὰ δὴ ταῦτα ἐχρῆν φροντίσαι τἀληθοῦσ πλέον τι. δεύτερον δ’ ἂν εἰή μέροσ τὸ ὑπὲρ τῆσ Ὑρκανίασ θαλάττησ, ἣν καὶ Κασπίαν καλοῦμεν, μέχρι τῶν κατ’ Ἰνδοὺσ Σκυθῶν.

τρίτον δὲ μέροσ τὸ συνεχὲσ τῷ λεχθέντι ἰσθμῷ καὶ τὰ ἑξῆσ τούτῳ καὶ ταῖσ Κασπίαισ πύλαισ, τῶν ἐντὸσ τοῦ Ταύρου καὶ τῆσ Εὐρώπησ ἐγγυτάτω· ταῦτα δ’ ἐστὶ Μηδία καὶ Ἀρμενία καὶ Καππαδοκία καὶ τὰ μεταξύ. τέταρτον δ’ ἡ ἐντὸσ Ἅλυοσ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῷ τῷ Ταύρῳ καὶ ἐκτὸσ ὅσα εἰσ τὴν χερρόνησον ἐμπίπτει, ἣν ποιεῖ ὁ διείργων ἰσθμὸσ τήν τε Ποντικὴν καὶ τὴν Κιλικίαν θάλατταν. τῶν δὲ ἄλλων τῶν ἔξω τοῦ Ταύρου τήν τε Ἰνδικὴν τίθεμεν καὶ τὴν Ἀριανὴν μέχρι τῶν ἐθνῶν τῶν καθηκόντων πρόσ τε τὴν κατὰ Πέρσασ θάλατταν καὶ τὸν Ἀράβιον κόλπον καὶ τὸν Νεῖλον καὶ πρὸσ τὸ Αἰγύπτιον πέλαγοσ καὶ τὸ Ἰσσικόν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION