Plutarch, Sulla, chapter 12

(플루타르코스, Sulla, chapter 12)

Σύλλασ δὲ τὰσ μὲν ἄλλασ πόλεισ εὐθὺσ εἶχεν ἐπιπρεσβευομένασ καὶ καλούσασ, ταῖσ δὲ Ἀθήναισ διὰ τὸν τύραννον Ἀριστίωνα βασιλεύεσθαι ἠναγκασμέναισ ἄθρουσ ἐπέστη καὶ τὸν Πειραιᾶ περιλαβὼν ἐπολιόρκει, μηχανήν τε πᾶσαν ἐφιστὰσ καὶ μάχασ παντοδαπὰσ ποιούμενοσ. καίτοι χρόνον οὐ πολὺν ἀνασχομένῳ παρῆν ἀκινδύνωσ ἑλεῖν τὴν ἄνω πόλιν, ὑπὸ λιμοῦ συνηγμένην ἤδη τῇ χρείᾳ τῶν ἀναγκαίων εἰσ τὸν ἔσχατον καιρόν ἀλλ’ ἐπειγόμενοσ εἰσ Ῥώμην καὶ δεδιὼσ τὸν ἐκεῖ νεωτερισμόν, πολλοῖσ μὲν κινδύνοισ, πολλαῖσ δὲ μάχαισ, μεγάλαισ δὲ δαπάναισ κατέσπευδε τὸν πόλεμον, ᾧ γε δίχα τῆσ ἄλλησ παρασκευῆσ ἡ περὶ τὰ μηχανήματα πραγματεία ζεύγεσι μυρίοισ ὀρικοῖσ ἐχορηγεῖτο, καθ’ ἡμέραν ἐνεργοῖσ οὖσι πρὸσ τήν ὑπηρεσίαν.

ἐπιλειπούσησ δὲ τῆσ ὕλησ διὰ τὸ κόπτεσθαι πολλὰ τῶν ἔργων περικλώμενα τοῖσ αὑτῶν βρίθεσι καὶ πυρπολεῖσθαι βαλλόμενα συνεχῶσ ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἐπεχείρησε τοῖσ ἱεροῖσ ἄλσεσι, καὶ τήν τε Ἀκαδήμειαν ἔκειρε δενδροφορωτάτην προαστείων οὖσαν καὶ τὸ Λύκειον.

ἐπεὶ δὲ καὶ χρημάτων ἔδει πολλῶν πρὸσ τὸν πόλεμον, ἐκίνει τὰ τῆσ Ἑλλάδοσ ἄσυλα, τοῦτο μὲν ἐξ Ἐπιδαύρου, τοῦτο δὲ ἐξ Ὀλυμπίασ, τὰ κάλλιστα καὶ πολυτελέστατα τῶν ἀναθημάτων μεταπεμπόμενοσ. ἔγραψε δὲ καὶ τοῖσ Ἀμφικτύοσιν εἰσ Δελφοὺσ ὅτι τὰ χρήματα τοῦ θεοῦ βέλτιον εἰή κομισθῆναι πρὸσ αὐτόν ἢ γὰρ φυλάξειν ἀσφαλέστερον ἢ καὶ ἀποχρησάμενοσ ἀποδώσειν οὐκ ἐλάττω·

καὶ τῶν φίλων ἀπέστειλε Κάφιν τὸν Φωκέα κελεύσασ σταθμῷ παραλαβεῖν ἕκαστον. ὁ δὲ Κάφισ ἧκε μὲν εἰσ Δελφούσ, ὤκνει δὲ τῶν ἱερῶν θιγεῖν, καὶ πολλὰ τῶν Ἀμφικτυόνων παρόντων ἀπεδάκρυσε τήν ἀνάγκην. ἐνίων δὲ φασκόντων ἀκοῦσαι φθεγγομένησ τῆσ ἐν τοῖσ ἀνακτόροισ κιθάρασ, εἴτε πιστεύσασ εἴτε τὸν Σύλλαν βουλόμενοσ ἐμβαλεῖν εἰσ δεισιδαιμονίαν, ἐπέστειλε πρὸσ αὐτόν, ὁ δὲ σκώπτων ἀντέγραψε θαυμάζειν τὸν Κάφιν, εἰ μὴ συνίησιν ὅτι χαίροντοσ, οὐ χαλεπαίνοντοσ, εἰή τὸ ᾅδειν·

ὥστε θαρροῦντα λαμβάνειν ἐκέλευσεν, ὡσ ἡδομένου τοῦ θεοῦ καὶ διδόντοσ. τὰ μὲν οὖν ἄλλα διέλαθε τούσ γε πολλοὺσ Ἕλληνασ ἐκπεμπόμενα, τὸν δὲ ἀργυροῦν πίθον, ὃσ ἦν ὑπόλοιποσ ἔτι τῶν βασιλικῶν, διὰ βάροσ καὶ μέγεθοσ οὐ δυναμένων ἀναλαβεῖν τῶν ὑποζυγίων, ἀναγκαζόμενοι κατακόπτειν οἱ Ἀμφικτύονεσ εἰσ μνήμην ἐβάλοντο τοῦτο μὲν Τίτον Φλαμινῖνον καὶ Μάνιον Ἀκύλιον, τοῦτο δὲ Αἰμίλιον Παῦλον, ὧν ὁ μὲν Ἀντίοχον ἐξελάσασ τῆσ Ἑλλάδοσ, οἱ δὲ τούσ Μακεδόνων βασιλεῖσ καταπολεμήσαντεσ οὐ μόνον ἀπέσχοντο τῶν ἱερῶν τῶν Ἑλληνικῶν, ἀλλὰ καὶ δῶρα καὶ τιμὴν αὐτοῖσ καὶ σεμνότητα πολλὴν προσέθεσαν.

ἀλλ’ ἐκεῖνοι μὲν ἀνδρῶν τε σωφρόνων καὶ μεμαθηκότων σιωπῇ τοῖσ ἄρχουσι παρέχειν τὰσ χεῖρασ ἡγούμενοι κατὰ νόμον, αὐτοί τε ταῖσ ψυχαῖσ βασιλικοὶ καὶ ταῖσ δαπάναισ εὐτελεῖσ ὄντεσ, μετρίοισ ἐχρῶντο καὶ τεταγμένοισ ἀναλώμασι, τὸ κολακεύειν τούσ στρατιώτασ αἴσχιον ἡγούμενοι τοῦ δεδιέναι τούσ πολεμίουσ·

οἱ δὲ τότε στρατηγοὶ βίᾳ τὸ πρωτεῖον, οὐκ ἀρετῇ, κτώμενοι, καὶ μᾶλλον ἐπ’ ἀλλήλουσ δεόμενοι τῶν ὅπλων ἢ τούσ πολεμίουσ, ἠναγκάζοντο δημαγωγεῖν ἐν τῷ στρατηγεῖν, εἶθ’ ὧν εἰσ τὰσ ἡδυπαθείασ τοῖσ στρατευομένοισ ἀνήλισκον ὠνούμενοι τούσ πόνουσ αὑτῶν, ἔλαθον ὤνιον ὅλην τήν πατρίδα ποιήσαντεσ ἑαυτούσ τε δούλουσ τῶν κακίστων ἐπὶ τῷ τῶν βελτιόνων ἄρχειν.

ταῦτα ἐξήλαυνε Μάριον, εἶτ’ αὖθισ ἐπὶ Σύλλαν κατῆγε, ταῦτα Ὀκταουϊού τούσ περὶ Κίνναν, ταῦτα Φλάκκου τούσ περὶ Φιμβρίαν αὐτόχειρασ ἐποίησεν. ὧν οὐχ ἥκιστα Σύλλασ ἐνέδωκεν ἀρχάσ, ἐπὶ τῷ διαφθείρειν καὶ μετακαλεῖν τούσ ὑπ’ ἄλλοισ ταττομένουσ καταχορηγῶν εἰσ τούσ ὑφ’ αὑτῷ καὶ δαπανώμενοσ, ὥστε ἅμα τούσ ἄλλουσ μὲν εἰσ προδοσίαν, τούσ δὲ ὑφ’ αὑτῷ εἰσ ἀσωτίαν διαφθείρων χρημάτων δεῖσθαι πολλῶν, καὶ μάλιστα πρὸσ τὴν πολιορκίαν ἐκείνην.

SEARCH

MENU NAVIGATION