Homer, Odyssey, Book 7

(호메로스, 오디세이아, Book 7)

ὧσ ὁ μὲν ἔνθ’ ἠρᾶτο πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεύσ, κούρην δὲ προτὶ ἄστυ φέρεν μένοσ ἡμιόνοιιν. ἡ δ’ ὅτε δὴ οὗ πατρὸσ ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκανε, στῆσεν ἄρ’ ἐν προθύροισι, κασίγνητοι δέ μιν ἀμφὶσ ἵσταντ’ ἀθανάτοισ ἐναλίγκιοι, οἵ ῥ’ ὑπ’ ἀπήνησ ἡμιόνουσ ἔλυον ἐσθῆτά τε ἔσφερον εἴσω. αὐτὴ δ’ ἐσ θάλαμον ἑὸν ἠιέ· δαῖε δέ οἱ πῦρ γρῆυσ Ἀπειραίη, θαλαμηπόλοσ Εὐρυμέδουσα, τήν ποτ’ Ἀπείρηθεν νέεσ ἤγαγον ἀμφιέλισσαι· Ἀλκινόῳ δ’ αὐτὴν γέρασ ἔξελον, οὕνεκα πᾶσιν Φαιήκεσσιν ἄνασσε, θεοῦ δ’ ὣσ δῆμοσ ἄκουεν· ἣ τρέφε Ναυσικάαν λευκώλενον ἐν μεγάροισιν. ἥ οἱ πῦρ ἀνέκαιε καὶ εἴσω δόρπον ἐκόσμει. καὶ τότ’ Ὀδυσσεὺσ ὦρτο πόλινδ’ ἴμεν·

ἀμφὶ δ’ Ἀθήνη πολλὴν ἠέρα χεῦε φίλα φρονέουσ’ Ὀδυσῆι, μή τισ Φαιήκων μεγαθύμων ἀντιβολήσασ κερτομέοι τ’ ἐπέεσσι καὶ ἐξερέοιθ’ ὅτισ εἰή. ἀλλ’ ὅτε δὴ ἄρ’ ἔμελλε πόλιν δύσεσθαι ἐραννήν, ἔνθα οἱ ἀντεβόλησε θεά, γλαυκῶπισ Ἀθήνη, παρθενικῇ ἐικυῖα νεήνιδι, κάλπιν ἐχούσῃ. στῆ δὲ πρόσθ’ αὐτοῦ, ὁ δ’ ἀνείρετο δῖοσ Ὀδυσσεύσ· "ὦ τέκοσ, οὐκ ἄν μοι δόμον ἀνέροσ ἡγήσαιο Ἀλκινόου, ὃσ τοῖσδε μετ’ ἀνθρώποισι ἀνάσσει;

καὶ γὰρ ἐγὼ ξεῖνοσ ταλαπείριοσ ἐνθάδ’ ἱκάνω τηλόθεν ἐξ ἀπίησ γαίησ· τῷ οὔ τινα οἶδα ἀνθρώπων, οἳ τήνδε πόλιν καὶ γαῖαν ἔχουσιν. τὸν δ’ αὖτε προσέειπε θεά, γλαυκῶπισ Ἀθήνη·

"τοιγὰρ ἐγώ τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμον, ὅν με κελεύεισ, δείξω, ἐπεί μοι πατρὸσ ἀμύμονοσ ἐγγύθι ναίει. ἀλλ’ ἴθι σιγῇ τοῖον, ἐγὼ δ’ ὁδὸν ἡγεμονεύσω, μηδέ τιν’ ἀνθρώπων προτιόσσεο μηδ’ ἐρέεινε. οὐ γὰρ ξείνουσ οἵδε μάλ’ ἀνθρώπουσ ἀνέχονται, οὐδ’ ἀγαπαζόμενοι φιλέουσ’ ὅσ κ’ ἄλλοθεν ἔλθῃ. νηυσὶ θοῇσιν τοί γε πεποιθότεσ ὠκείῃσι λαῖτμα μέγ’ ἐκπερόωσιν, ἐπεί σφισι δῶκ’ ἐνοσίχθων· τῶν νέεσ ὠκεῖαι ὡσ εἰ πτερὸν ἠὲ νόημα. ὣσ ἄρα φωνήσασ’ ἡγήσατο Παλλὰσ Ἀθήνη καρπαλίμωσ·

ὁ δ’ ἔπειτα μετ’ ἴχνια βαῖνε θεοῖο. τὸν δ’ ἄρα Φαίηκεσ ναυσικλυτοὶ οὐκ ἐνόησαν ἐρχόμενον κατὰ ἄστυ διὰ σφέασ· οὐ γὰρ Ἀθήνη εἰά ἐυπλόκαμοσ, δεινὴ θεόσ, ἥ ῥά οἱ ἀχλὺν θεσπεσίην κατέχευε φίλα φρονέουσ’ ἐνὶ θυμῷ. θαύμαζεν δ’ Ὀδυσεὺσ λιμένασ καὶ νῆασ ἐίσασ αὐτῶν θ’ ἡρώων ἀγορὰσ καὶ τείχεα μακρὰ ὑψηλά, σκολόπεσσιν ἀρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι. ἀλλ’ ὅτε δὴ βασιλῆοσ ἀγακλυτὰ δώμαθ’ ἵκοντο, τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεά, γλαυκῶπισ Ἀθήνη· "οὗτοσ δή τοι, ξεῖνε πάτερ, δόμοσ, ὅν με κελεύεισ πεφραδέμεν·

δήεισ δὲ διοτρεφέασ βασιλῆασ δαίτην δαινυμένουσ· σὺ δ’ ἔσω κίε, μηδέ τι θυμῷ τάρβει· θαρσαλέοσ γὰρ ἀνὴρ ἐν πᾶσιν ἀμείνων ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι. δέσποιναν μὲν πρῶτα κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν· Ἀρήτη δ’ ὄνομ’ ἐστὶν ἐπώνυμον, ἐκ δὲ τοκήων τῶν αὐτῶν οἵ περ τέκον Ἀλκίνοον βασιλῆα. Ναυσίθοον μὲν πρῶτα Ποσειδάων ἐνοσίχθων γείνατο καὶ Περίβοια, γυναικῶν εἶδοσ ἀρίστη, ὁπλοτάτη θυγάτηρ μεγαλήτοροσ Εὐρυμέδοντοσ, ὅσ ποθ’ ὑπερθύμοισι Γιγάντεσσιν βασίλευεν. ἀλλ’ ὁ μὲν ὤλεσε λαὸν ἀτάσθαλον, ὤλετο δ’ αὐτόσ· τῇ δὲ Ποσειδάων ἐμίγη καὶ ἐγείνατο παῖδα Ναυσίθοον μεγάθυμον, ὃσ ἐν Φαίηξιν ἄνασσε· Ναυσίθοοσ δ’ ἔτεκεν Ῥηξήνορά τ’ Ἀλκίνοόν τε. τὸν μὲν ἄκουρον ἐόντα βάλ’ ἀργυρότοξοσ Ἀπόλλων νυμφίον ἐν μεγάρῳ, μίαν οἰήν παῖδα λιπόντα Ἀρήτην· τὴν δ’ Ἀλκίνοοσ ποιήσατ’ ἄκοιτιν, καί μιν ἔτισ’, ὡσ οὔ τισ ἐπὶ χθονὶ τίεται ἄλλη, ὅσσαι νῦν γε γυναῖκεσ ὑπ’ ἀνδράσιν οἶκον ἔχουσιν. ὣσ κείνη περὶ κῆρι τετίμηταί τε καὶ ἔστιν ἔκ τε φίλων παίδων ἔκ τ’ αὐτοῦ Ἀλκινόοιο καὶ λαῶν, οἵ μίν ῥα θεὸν ὣσ εἰσορόωντεσ δειδέχαται μύθοισιν, ὅτε στείχῃσ’ ἀνὰ ἄστυ. οὐ μὲν γάρ τι νόου γε καὶ αὐτὴ δεύεται ἐσθλοῦ· ᾗσι τ’ ἐὺ φρονέῃσι καὶ ἀνδράσι νείκεα λύει. εἴ κέν τοι κείνη γε φίλα φρονέῃσ’ ἐνὶ θυμῷ, ἐλπωρή τοι ἔπειτα φίλουσ τ’ ἰδέειν καὶ ἱκέσθαι οἶκον ἐσ ὑψόροφον καὶ σὴν ἐσ πατρίδα γαῖαν. ὣσ ἄρα φωνήσασ’ ἀπέβη γλαυκῶπισ Ἀθήνη πόντον ἐπ’ ἀτρύγετον, λίπε δὲ Σχερίην ἐρατεινήν, ἵκετο δ’ ἐσ Μαραθῶνα καὶ εὐρυάγυιαν Ἀθήνην, δῦνε δ’ Ἐρεχθῆοσ πυκινὸν δόμον.

αὐτὰρ Ὀδυσσεὺσ Ἀλκινόου πρὸσ δώματ’ ἰέ κλυτά· πολλὰ δέ οἱ κῆρ ὡρ́μαιν’ ἱσταμένῳ, πρὶν χάλκεον οὐδὸν ἱκέσθαι. ὥσ τε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνησ δῶμα καθ’ ὑψερεφὲσ μεγαλήτοροσ Ἀλκινόοιο. χάλκεοι μὲν γὰρ τοῖχοι ἐληλέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα, ἐσ μυχὸν ἐξ οὐδοῦ, περὶ δὲ θριγκὸσ κυάνοιο· χρύσειαι δὲ θύραι πυκινὸν δόμον ἐντὸσ ἐέργον· σταθμοὶ δ’ ἀργύρεοι ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ, ἀργύρεον δ’ ἐφ’ ὑπερθύριον, χρυσέη δὲ κορώνη. χρύσειοι δ’ ἑκάτερθε καὶ ἀργύρεοι κύνεσ ἦσαν, οὓσ Ἥφαιστοσ ἔτευξεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι δῶμα φυλασσέμεναι μεγαλήτοροσ Ἀλκινόοιο, ἀθανάτουσ ὄντασ καὶ ἀγήρωσ ἤματα πάντα. ἐν δὲ θρόνοι περὶ τοῖχον ἐρηρέδατ’ ἔνθα καὶ ἔνθα, ἐσ μυχὸν ἐξ οὐδοῖο διαμπερέσ, ἔνθ’ ἐνὶ πέπλοι λεπτοὶ ἐύννητοι βεβλήατο, ἔργα γυναικῶν. ἔνθα δὲ Φαιήκων ἡγήτορεσ ἑδριόωντο πίνοντεσ καὶ ἔδοντεσ· ἐπηετανὸν γὰρ ἔχεσκον. χρύσειοι δ’ ἄρα κοῦροι ἐυδμήτων ἐπὶ βωμῶν ἕστασαν αἰθομένασ δαί̈δασ μετὰ χερσὶν ἔχοντεσ, φαίνοντεσ νύκτασ κατὰ δώματα δαιτυμόνεσσι. πεντήκοντα δέ οἱ δμωαὶ κατὰ δῶμα γυναῖκεσ αἱ μὲν ἀλετρεύουσι μύλῃσ ἔπι μήλοπα καρπόν, αἱ δ’ ἱστοὺσ ὑφόωσι καὶ ἠλάκατα στρωφῶσιν ἥμεναι, οἱᾶ́ τε φύλλα μακεδνῆσ αἰγείροιο· καιρουσσέων δ’ ὀθονέων ἀπολείβεται ὑγρὸν ἔλαιον. ὅσσον Φαίηκεσ περὶ πάντων ἴδριεσ ἀνδρῶν νῆα θοὴν ἐνὶ πόντῳ ἐλαυνέμεν, ὣσ δὲ γυναῖκεσ ἱστῶν τεχνῆσσαι·

πέρι γάρ σφισι δῶκεν Ἀθήνη ἔργα τ’ ἐπίστασθαι περικαλλέα καὶ φρένασ ἐσθλάσ. ἔκτοσθεν δ’ αὐλῆσ μέγασ ὄρχατοσ ἄγχι θυράων τετράγυοσ· περὶ δ’ ἑρ́κοσ ἐλήλαται ἀμφοτέρωθεν. ἔνθα δὲ δένδρεα μακρὰ πεφύκασι τηλεθόωντα, ὄγχναι καὶ ῥοιαὶ καὶ μηλέαι ἀγλαόκαρποι συκέαι τε γλυκεραὶ καὶ ἐλαῖαι τηλεθόωσαι. τάων οὔ ποτε καρπὸσ ἀπόλλυται οὐδ’ ἀπολείπει χείματοσ οὐδὲ θέρευσ, ἐπετήσιοσ· ἀλλὰ μάλ’ αἰεὶ Ζεφυρίη πνείουσα τὰ μὲν φύει, ἄλλα δὲ πέσσει. ὄγχνη ἐπ’ ὄγχνῃ γηράσκει, μῆλον δ’ ἐπὶ μήλῳ, αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ σταφυλή, σῦκον δ’ ἐπὶ σύκῳ. ἔνθα δέ οἱ πολύκαρποσ ἀλωὴ ἐρρίζωται, τῆσ ἕτερον μὲν θειλόπεδον λευρῷ ἐνὶ χώρῳ τέρσεται ἠελίῳ, ἑτέρασ δ’ ἄρα τε τρυγόωσιν, ἄλλασ δὲ τραπέουσι· πάροιθε δέ τ’ ὄμφακέσ εἰσιν ἄνθοσ ἀφιεῖσαι, ἕτεραι δ’ ὑποπερκάζουσιν. ἔνθα δὲ κοσμηταὶ πρασιαὶ παρὰ νείατον ὄρχον παντοῖαι πεφύασιν, ἐπηετανὸν γανόωσαι· ἐν δὲ δύω κρῆναι ἡ μέν τ’ ἀνὰ κῆπον ἅπαντα σκίδναται, ἡ δ’ ἑτέρωθεν ὑπ’ αὐλῆσ οὐδὸν ἱήσι πρὸσ δόμον ὑψηλόν, ὅθεν ὑδρεύοντο πολῖται. τοῖ’ ἄρ’ ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα. ἔνθα στὰσ θηεῖτο πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεύσ.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑῷ θηήσατο θυμῷ, καρπαλίμωσ ὑπὲρ οὐδὸν ἐβήσετο δώματοσ εἴσω. εὑρ͂ε δὲ Φαιήκων ἡγήτορασ ἠδὲ μέδοντασ σπένδοντασ δεπάεσσιν ἐυσκόπῳ ἀργεϊφόντῃ, ᾧ πυμάτῳ σπένδεσκον, ὅτε μνησαίατο κοίτου. αὐτὰρ ὁ βῆ διὰ δῶμα πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεὺσ πολλὴν ἠέρ’ ἔχων, ἥν οἱ περίχευεν Ἀθήνη, ὄφρ’ ἵκετ’ Ἀρήτην τε καὶ Ἀλκίνοον βασιλῆα. ἀμφὶ δ’ ἄρ’ Ἀρήτησ βάλε γούνασι χεῖρασ Ὀδυσσεύσ, καὶ τότε δή ῥ’ αὐτοῖο πάλιν χύτο θέσφατοσ ἀήρ. οἱ δ’ ἄνεῳ ἐγένοντο, δόμον κάτα φῶτα ἰδόντεσ· θαύμαζον δ’ ὁρόωντεσ. ὁ δὲ λιτάνευεν Ὀδυσσεύσ· "Ἀρήτη, θύγατερ Ῥηξήνοροσ ἀντιθέοιο, σόν τε πόσιν σά τε γούναθ’ ἱκάνω πολλὰ μογήσασ τούσδε τε δαιτυμόνασ·

τοῖσιν θεοὶ ὄλβια δοῖεν ζωέμεναι, καὶ παισὶν ἐπιτρέψειεν ἕκαστοσ κτήματ’ ἐνὶ μεγάροισι γέρασ θ’ ὅ τι δῆμοσ ἔδωκεν· αὐτὰρ ἐμοὶ πομπὴν ὀτρύνετε πατρίδ’ ἱκέσθαι θᾶσσον, ἐπεὶ δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχω. ὣσ εἰπὼν κατ’ ἄρ’ ἕζετ’ ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν πὰρ πυρί·

οἱ δ’ ἄρα πάντεσ ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἡρ́ωσ Ἐχένηοσ, ὃσ δὴ Φαιήκων ἀνδρῶν προγενέστεροσ ἠε͂ν καὶ μύθοισι κέκαστο, παλαιά τε πολλά τε εἰδώσ· ὅ σφιν ἐὺ φρονέων ἀγορήσατο καὶ μετέειπεν· "Ἀλκίνο’, οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον, οὐδὲ ἐοίκε, ξεῖνον μὲν χαμαὶ ἧσθαι ἐπ’ ἐσχάρῃ ἐν κονίῃσιν, οἵδε δὲ σὸν μῦθον ποτιδέγμενοι ἰσχανόωνται. ἄλλ’ ἄγε δὴ ξεῖνον μὲν ἐπὶ θρόνου ἀργυροήλου εἷσον ἀναστήσασ, σὺ δὲ κηρύκεσσι κέλευσον οἶνον ἐπικρῆσαι, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ σπείσομεν, ὅσ θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ· δόρπον δὲ ξείνῳ ταμίη δότω ἔνδον ἐόντων. αὐτὰρ ἐπεὶ τό γ’ ἄκουσ’ ἱερὸν μένοσ Ἀλκινόοιο, χειρὸσ ἑλὼν Ὀδυσῆα δαί̈φρονα ποικιλομήτην ὦρσεν ἀπ’ ἐσχαρόφιν καὶ ἐπὶ θρόνου εἷσε φαεινοῦ, υἱὸν ἀναστήσασ ἀγαπήνορα Λαοδάμαντα, ὅσ οἱ πλησίον ἷζε, μάλιστα δέ μιν φιλέεσκεν.

χέρνιβα δ’ ἀμφίπολοσ προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα καλῇ χρυσείῃ ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητοσ, νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν. σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα, εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων. αὐτὰρ ὁ πῖνε καὶ ἦσθε πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεύσ. καὶ τότε κήρυκα προσέφη μένοσ Ἀλκινόοιο· "Ποντόνοε, κρητῆρα κερασσάμενοσ μέθυ νεῖμον πᾶσιν ἀνὰ μέγαρον, ἵνα καὶ Διὶ τερπικεραύνῳ σπείσομεν, ὅσ θ’ ἱκέτῃσιν ἅμ’ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ.

ὣσ φάτο, Ποντόνοοσ δὲ μελίφρονα οἶνον ἐκίρνα, νώμησεν δ’ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμενοσ δεπάεσσιν.

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιόν θ’, ὅσον ἤθελε θυμόσ, τοῖσιν δ’ Ἀλκίνοοσ ἀγορήσατο καὶ μετέειπε· "κέκλυτε, Φαιήκων ἡγήτορεσ ἠδὲ μέδοντεσ ὄφρ’ εἴπω τά με θυμὸσ ἐνὶ στήθεσσι κελεύει.

νῦν μὲν δαισάμενοι κατακείετε οἴκαδ’ ἰόντεσ· ἠῶθεν δὲ γέροντασ ἐπὶ πλέονασ καλέσαντεσ ξεῖνον ἐνὶ μεγάροισ ξεινίσσομεν ἠδὲ θεοῖσιν ῥέξομεν ἱερὰ καλά, ἔπειτα δὲ καὶ περὶ πομπῆσ μνησόμεθ’, ὥσ χ’ ὁ ξεῖνοσ ἄνευθε πόνου καὶ ἀνίησ πομπῇ ὑφ’ ἡμετέρῃ ἣν πατρίδα γαῖαν ἵκηται χαίρων καρπαλίμωσ, εἰ καὶ μάλα τηλόθεν ἐστί, μηδέ τι μεσσηγύσ γε κακὸν καὶ πῆμα πάθῃσι, πρίν γε τὸν ἧσ γαίησ ἐπιβήμεναι· ἔνθα δ’ ἔπειτα πείσεται, ἅσσα οἱ αἶσα κατὰ κλῶθέσ τε βαρεῖαι γιγνομένῳ νήσαντο λίνῳ, ὅτε μιν τέκε μήτηρ. εἰ δέ τισ ἀθανάτων γε κατ’ οὐρανοῦ εἰλήλουθεν, ἄλλο τι δὴ τόδ’ ἔπειτα θεοὶ περιμηχανόωνται.

αἰεὶ γὰρ τὸ πάροσ γε θεοὶ φαίνονται ἐναργεῖσ ἡμῖν, εὖτ’ ἔρδωμεν ἀγακλειτὰσ ἑκατόμβασ, δαίνυνταί τε παρ’ ἄμμι καθήμενοι ἔνθα περ ἡμεῖσ. εἰ δ’ ἄρα τισ καὶ μοῦνοσ ἰὼν ξύμβληται ὁδίτησ, οὔ τι κατακρύπτουσιν, ἐπεί σφισιν ἐγγύθεν εἰμέν, ὥσ περ Κύκλωπέσ τε καὶ ἄγρια φῦλα Γιγάντων. τὸν δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ·

"Ἀλκίνο’, ἄλλο τί τοι μελέτω φρεσίν· οὐ γὰρ ἐγώ γε ἀθανάτοισιν ἐοίκα, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, οὐ δέμασ οὐδὲ φυήν, ἀλλὰ θνητοῖσι βροτοῖσιν. οὕσ τινασ ὑμεῖσ ἴστε μάλιστ’ ὀχέοντασ ὀιζὺν ἀνθρώπων, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην. καὶ δ’ ἔτι κεν καὶ μᾶλλον ἐγὼ κακὰ μυθησαίμην, ὅσσα γε δὴ ξύμπαντα θεῶν ἰότητι μόγησα. ἀλλ’ ἐμὲ μὲν δορπῆσαι ἐάσατε κηδόμενόν περ· οὐ γάρ τι στυγερῇ ἐπὶ γαστέρι κύντερον ἄλλο ἔπλετο, ἥ τ’ ἐκέλευσεν ἑό μνήσασθαι ἀνάγκῃ καὶ μάλα τειρόμενον καὶ ἐνὶ φρεσὶ πένθοσ ἔχοντα, ὡσ καὶ ἐγὼ πένθοσ μὲν ἔχω φρεσίν, ἡ δὲ μάλ’ αἰεὶ ἐσθέμεναι κέλεται καὶ πινέμεν, ἐκ δέ με πάντων ληθάνει ὅσσ’ ἔπαθον, καὶ ἐνιπλησθῆναι ἀνώγει. ὑμεῖσ δ’ ὀτρύνεσθαι ἅμ’ ἠοῖ φαινομένηφιν, ὥσ κ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐμῆσ ἐπιβήσετε πάτρησ καί περ πολλὰ παθόντα· ἰδόντα με καὶ λίποι αἰὼν κτῆσιν ἐμήν, δμῶάσ τε καὶ ὑψερεφὲσ μέγα δῶμα. ὣσ ἔφαθ’, οἱ δ’ ἄρα πάντεσ ἐπῄνεον ἠδ’ ἐκέλευον πεμπέμεναι τὸν ξεῖνον, ἐπεὶ κατὰ μοῖραν ἐείπεν.

αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ’ ἔπιον θ’ ὅσον ἤθελε θυμόσ, οἱ μὲν κακκείοντεσ ἔβαν οἶκόνδε ἕκαστοσ, αὐτὰρ ὁ ἐν μεγάρῳ ὑπελείπετο δῖοσ Ὀδυσσεύσ, πὰρ δέ οἱ Ἀρήτη τε καὶ Ἀλκίνοοσ θεοειδὴσ ἥσθην· ἀμφίπολοι δ’ ἀπεκόσμεον ἔντεα δαιτόσ. τοῖσιν δ’ Ἀρήτη λευκώλενοσ ἤρχετο μύθων· ἔγνω γὰρ φᾶρόσ τε χιτῶνά τε εἵματ’ ἰδοῦσα καλά, τά ῥ’ αὐτὴ τεῦξε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξί· καί μιν φωνήσασ’ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· "ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·

τίσ πόθεν εἰσ ἀνδρῶν; τίσ τοι τάδε εἵματ’ ἔδωκεν; οὐ δὴ φῆσ ἐπὶ πόντον ἀλώμενοσ ἐνθάδ’ ἱκέσθαι; τὴν δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ·

"ἀργαλέον, βασίλεια, διηνεκέωσ ἀγορεῦσαι κήδε’, ἐπεί μοι πολλὰ δόσαν θεοὶ Οὐρανίωνεσ· τοῦτο δέ τοι ἐρέω ὅ μ’ ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾷσ. Ὠγυγίη τισ νῆσοσ ἀπόπροθεν εἰν ἁλὶ κεῖται· ἔνθα μὲν Ἄτλαντοσ θυγάτηρ, δολόεσσα Καλυψὼ ναίει ἐυπλόκαμοσ, δεινὴ θεόσ· οὐδέ τισ αὐτῇ μίσγεται οὔτε θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων. ἀλλ’ ἐμὲ τὸν δύστηνον ἐφέστιον ἤγαγε δαίμων οἰο͂ν, ἐπεί μοι νῆα θοὴν ἀργῆτι κεραυνῷ Ζεὺσ ἔλσασ ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ. ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντεσ ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ ἑταῖροι, αὐτὰρ ἐγὼ τρόπιν ἀγκὰσ ἑλὼν νεὸσ ἀμφιελίσσησ ἐννῆμαρ φερόμην· δεκάτῃ δέ με νυκτὶ μελαίνῃ νῆσον ἐσ Ὠγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ ναίει ἐυπλόκαμοσ, δεινὴ θεόσ, ἥ με λαβοῦσα ἐνδυκέωσ ἐφίλει τε καὶ ἔτρεφεν ἠδὲ ἔφασκε θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα· ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν. ἔνθα μὲν ἑπτάετεσ μένον ἔμπεδον, εἵματα δ’ αἰεὶ δάκρυσι δεύεσκον, τά μοι ἄμβροτα δῶκε Καλυψώ· ἀλλ’ ὅτε δὴ ὀγδόατόν μοι ἐπιπλόμενον ἔτοσ ἦλθεν, καὶ τότε δή μ’ ἐκέλευσεν ἐποτρύνουσα νέεσθαι Ζηνὸσ ὑπ’ ἀγγελίησ, ἢ καὶ νόοσ ἐτράπετ’ αὐτῆσ. πέμπε δ’ ἐπὶ σχεδίησ πολυδέσμου, πολλὰ δ’ ἔδωκε, σῖτον καὶ μέθυ ἡδύ, καὶ ἄμβροτα εἵματα ἕσσεν, οὖρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε λιαρόν τε. ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέον ἤματα ποντοπορεύων, ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα γαίησ ὑμετέρησ, γήθησε δέ μοι φίλον ἦτορ δυσμόρῳ· ἦ γὰρ ἔμελλον ἔτι ξυνέσεσθαι ὀιζυῖ πολλῇ, τήν μοι ἐπῶρσε Ποσειδάων ἐνοσίχθων, ὅσ μοι ἐφορμήσασ ἀνέμουσ κατέδησε κέλευθον, ὤρινεν δὲ θάλασσαν ἀθέσφατον, οὐδέ τι κῦμα εἰά ἐπὶ σχεδίησ ἁδινὰ στενάχοντα φέρεσθαι. τὴν μὲν ἔπειτα θύελλα διεσκέδασ’· αὐτὰρ ἐγώ γε νηχόμενοσ τόδε λαῖτμα διέτμαγον, ὄφρα με γαίῃ ὑμετέρῃ ἐπέλασσε φέρων ἄνεμόσ τε καὶ ὕδωρ. ἔνθα κέ μ’ ἐκβαίνοντα βιήσατο κῦμ’ ἐπὶ χέρσου, πέτρῃσ πρὸσ μεγάλῃσι βαλὸν καὶ ἀτερπέι χώρῳ· ἀλλ’ ἀναχασσάμενοσ νῆχον πάλιν, ἡο͂σ ἐπῆλθον ἐσ ποταμόν, τῇ δή μοι ἐείσατο χῶροσ ἄριστοσ, λεῖοσ πετράων, καὶ ἐπὶ σκέπασ ἦν ἀνέμοιο. ἐκ δ’ ἔπεσον θυμηγερέων, ἐπὶ δ’ ἀμβροσίη νὺξ ἤλυθ’. ἐγὼ δ’ ἀπάνευθε διιπετέοσ ποταμοῖο ἐκβὰσ ἐν θάμνοισι κατέδραθον, ἀμφὶ δὲ φύλλα ἠφυσάμην· ὕπνον δὲ θεὸσ κατ’ ἀπείρονα χεῦεν. ἔνθα μὲν ἐν φύλλοισι φίλον τετιημένοσ ἦτορ εὗδον παννύχιοσ καὶ ἐπ’ ἠῶ καὶ μέσον ἦμαρ.

δείλετό τ’ ἠέλιοσ καί με γλυκὺσ ὕπνοσ ἀνῆκεν. ἀμφιπόλουσ δ’ ἐπὶ θινὶ τεῆσ ἐνόησα θυγατρὸσ παιζούσασ, ἐν δ’ αὐτὴ ἐήν ἐικυῖα θεῇσι· τὴν ἱκέτευσ’· ἡ δ’ οὔ τι νοήματοσ ἤμβροτεν ἐσθλοῦ, ὡσ οὐκ ἂν ἔλποιο νεώτερον ἀντιάσαντα ἐρξέμεν· αἰεὶ γάρ τε νεώτεροι ἀφραδέουσιν. ἥ μοι σῖτον ἔδωκεν ἅλισ ἠδ’ αἴθοπα οἶνον καὶ λοῦσ’ ἐν ποταμῷ καί μοι τάδε εἵματ’ ἔδωκε. ταῦτά τοι ἀχνύμενόσ περ ἀληθείην κατέλεξα. τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοοσ ἀπαμείβετο φώνησέν τε·

"ξεῖν’, ἦ τοι μὲν τοῦτο γ’ ἐναίσιμον οὐκ ἐνόησε παῖσ ἐμή, οὕνεκά σ’ οὔ τι μετ’ ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν ἦγεν ἐσ ἡμέτερον, σὺ δ’ ἄρα πρώτην ἱκέτευσασ. τὸν δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη πολύμητισ Ὀδυσσεύσ·

"ἡρ́ωσ, μή τοι τοὔνεκ’ ἀμύμονα νείκεε κούρην· ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι, ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσασ αἰσχυνόμενόσ τε, μή πωσ καὶ σοὶ θυμὸσ ἐπισκύσσαιτο ἰδόντι· δύσζηλοι γάρ τ’ εἰμὲν ἐπὶ χθονὶ φῦλ’ ἀνθρώπων. τὸν δ’ αὖτ’ Ἀλκίνοοσ ἀπαμείβετο φώνησέν τε·

"ξεῖν’, οὔ μοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι φίλον κῆρ μαψιδίωσ κεχολῶσθαι· ἀμείνω δ’ αἴσιμα πάντα. αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον, τοῖοσ ἐὼν οἱο͂́σ ἐσσι, τά τε φρονέων ἅ τ’ ἐγώ περ, παῖδά τ’ ἐμὴν ἐχέμεν καὶ ἐμὸσ γαμβρὸσ καλέεσθαι αὖθι μένων· οἶκον δέ κ’ ἐγὼ καὶ κτήματα δοίην, εἴ κ’ ἐθέλων γε μένοισ· ἀέκοντα δέ σ’ οὔ τισ ἐρύξει Φαιήκων· μὴ τοῦτο φίλον Διὶ πατρὶ γένοιτο. πομπὴν δ’ ἐσ τόδ’ ἐγὼ τεκμαίρομαι, ὄφρ’ ἐὺ εἰδῇσ, αὔριον ἔσ·

τῆμοσ δὲ σὺ μὲν δεδμημένοσ ὕπνῳ λέξεαι, οἱ δ’ ἐλόωσι γαλήνην, ὄφρ’ ἂν ἵκηαι πατρίδα σὴν καὶ δῶμα, καὶ εἴ πού τοι φίλον ἐστίν, εἴ περ καὶ μάλα πολλὸν ἑκαστέρω ἔστ’ Εὐβοίησ, τήν περ τηλοτάτω φάσ’ ἔμμεναι, οἵ μιν ἴδοντο λαῶν ἡμετέρων, ὅτε τε ξανθὸν Ῥαδάμανθυν ἦγον ἐποψόμενον Τιτυὸν Γαιήιον υἱόν. καὶ μὲν οἱ ἔνθ’ ἦλθον καὶ ἄτερ καμάτοιο τέλεσσαν ἤματι τῷ αὐτῷ καὶ ἀπήνυσαν οἴκαδ’ ὀπίσσω. εἰδήσεισ δὲ καὶ αὐτὸσ ἐνὶ φρεσὶν ὅσσον ἄρισται νῆεσ ἐμαὶ καὶ κοῦροι ἀναρρίπτειν ἅλα πηδῷ. ὣσ φάτο, γήθησεν δὲ πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεύσ, εὐχόμενοσ δ’ ἄρα εἶπεν, ἔποσ τ’ ἔφατ’ ἔκ τ’ ὀνόμαζεν·

"Ζεῦ πάτερ, αἴθ’ ὅσα εἶπε τελευτήσειεν ἅπαντα Ἀλκίνοοσ· τοῦ μέν κεν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν ἄσβεστον κλέοσ εἰή, ἐγὼ δέ κε πατρίδ’ ἱκοίμην. ὣσ οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸσ ἀλλήλουσ ἀγόρευον·

κέκλετο δ’ Ἀρήτη λευκώλενοσ ἀμφιπόλοισιν δέμνι’ ὑπ’ αἰθούσῃ θέμεναι καὶ ῥήγεα καλὰ πορφύρε’ ἐμβαλέειν, στορέσαι τ’ ἐφύπερθε τάπητασ χλαίνασ τ’ ἐνθέμεναι οὔλασ καθύπερθεν ἕσασθαι. αἱ δ’ ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάοσ μετὰ χερσὶν ἔχουσαι· αὐτὰρ ἐπεὶ στόρεσαν πυκινὸν λέχοσ ἐγκονέουσαι, ὤτρυνον δ’ Ὀδυσῆα παριστάμεναι ἐπέεσσιν· "ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή. ὣσ φάν, τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἐείσατο κοιμηθῆναι.

ὣσ ὁ μὲν ἔνθα καθεῦδε πολύτλασ δῖοσ Ὀδυσσεὺσ τρητοῖσ ἐν λεχέεσσιν ὑπ’ αἰθούσῃ ἐριδούπῳ· Ἀλκίνοοσ δ’ ἄρα λέκτο μυχῷ δόμου ὑψηλοῖο, πὰρ δὲ γυνὴ δέσποινα λέχοσ πόρσυνε καὶ εὐνήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION