Arrian, Anabasis, book 6, chapter 29

(아리아노스, Anabasis, book 6, chapter 29)

Αὐτὸσ δὲ ξὺν τοῖσ κουφοτάτοισ τῶν πεζῶν καὶ ξὺν τῶν ἱππέων τοῖσ ἑταίροισ καὶ μέρει τινὶ τῶν τοξοτῶν ᾔει τὴν ἐπὶ Πασαργάδασ τῆσ Περσίδοσ. Στασάνορα δὲ καταπέμπει ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἑαυτοῦ. ὡσ δὲ ἐπὶ τοῖσ ὁρ́οισ ἦν τῆσ Περσίδοσ, Φρασαόρτην μὲν οὐ κατέλαβε σατραπεύοντα ἔτι ̔νόσῳ γὰρ τετελευτηκὼσ ἐτύγχανεν ἐν Ἰνδοῖσ ἔτι Ἀλεξάνδρου ὄντοσ̓, Ὀρξίνησ δὲ ἐπεμέλετο τῆσ Περσίδοσ, οὐ πρὸσ Ἀλεξάνδρου κατασταθείσ, ἀλλ̓ ὅτι οὐκ ἀπηξίωσεν αὑτὸν ἐν κόσμῳ Πέρσασ διαφυλάξαι Ἀλεξάνδρῳ οὐκ ὄντοσ ἄλλου ἄρχοντοσ.

ἦλθε δὲ ἐσ Πασαργάδασ καὶ Ἀτροπάτησ ὁ Μηδ[ε]ίασ σατράπησ, ἄγων Βαρυάξην ἄνδρα Μῆδον συνειλημμένον, ὅτι ὀρθὴν τὴν κίδαριν περιθέμενοσ βασιλέα προσεῖπεν αὑτὸν Περσῶν καὶ Μήδων, καὶ ξὺν τούτῳ τοὺσ μετασχόντασ αὐτῷ τοῦ νεωτερισμοῦ τε καὶ τῆσ ἀποστάσεωσ.

τούτουσ μὲν δὴ ἀπέκτεινεν Ἀλέξανδροσ. Ἐλύπησε δὲ αὐτὸν ἡ παρανομία ἡ ἐσ τὸν Κύρου τοῦ Καμβύσου τάφον, ὅτι διορωρυγμένον τε καὶ σεσυλημένον κατέλαβε τοῦ Κύρου τὸν τάφον, ὡσ λέγει Ἀριστόβουλοσ.

εἶναι γὰρ ἐν Πασαργάδαισ ἐν τᾷ παραδείσῳ τῷ βασιλικῷ Κύρου ἐκείνου τάφον καὶ περὶ αὐτὸν ἄλσοσ πεφυτεῦσθαι δένδρων παντοίων καὶ ὕδατι εἶναι κατάρρυτον καὶ πόαν βαθεῖαν πεφυκέναι ἐν τῷ λειμῶνι, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν τάφον τὰ κάτω λίθου τετραπέδου ἐσ τετράγωνον σχῆμα πεποιῆσθαι, ἄνωθεν δὲ οἴκημα ἐπεῖναι λίθινον ἐστεγασμένον, θυρίδα ἔχον φέρουσαν ἔσω στενήν, ὡσ μόλισ ἂν εἶναι ἑνὶ ἀνδρὶ οὐ μεγάλῳ πολλὰ κακοπαθοῦντι παρελθεῖν. ἐν δὲ τῷ οἰκήματι πύελον χρυσῆν κεῖσθαι, ἵνα τὸ σῶμα τοῦ Κύρου ἐτέθαπτο, καὶ κλίνην παρὰ τῇ πυέλῳ· πόδασ δὲ εἶναι τῇ κλίνῃ χρυσοῦσ σφυρηλάτουσ καὶ τάπητα ἐπίβλημα τῶν Βαβυλωνίων καὶ καυνάκασ πορφυροῦσ ὑποστρώματα.

ἐπεῖναι δὲ καὶ κάνδυσ καὶ ἄλλουσ χιτῶνασ τῆσ Βαβυλωνίου ἐργασίασ.

καὶ ἀναξυρίδεσ Μηδικαὶ καὶ στολαὶ ὑακινθινοβαφεῖσ λέγει ὅτι ἔκειντο, αἱ δὲ πορφύρασ αἱ δὲ ἄλλησ καὶ ἄλλησ χρόασ, καὶ στρεπτοὶ καὶ ἀκινάκαι καὶ ἐνώτια χρυσοῦ τε καὶ λίθων κολλητά, καὶ τράπεζα ἔκειτο. ἐν μέσῳ δὲ τῆσ κλίνησ ἡ πύελοσ ἔκειτο ἡ τὸ σῶμα τὸ Κύρου ἔχουσα. εἶναι δὲ ἐντὸσ τοῦ περιβόλου πρὸσ τῇ ἀναβάσει τῇ ἐπὶ τὸν τάφον φερούσῃ οἴκημα σμικρὸν τοῖσ Μάγοισ πεποιημένον, οἳ δὴ ἐφύλασσον τὸν Κύρου τάφον ἔτι ἀπὸ Καμβύσου τοῦ Κύρου, παῖσ παρὰ πατρὸσ ἐκδεχόμενοσ τὴν φυλακήν.

καὶ τούτοισ πρόβατόν τε ἐσ ἡμέραν ἐδίδοτο ἐκ βασιλέωσ καὶ ἀλεύρων τε καὶ οἴνου τεταγμένα καὶ ἵπποσ κατὰ μῆνα ἐσ θυσίαν τῷ Κύρῳ. ἐπεγέγραπτο δὲ ὁ τάφοσ Περσικοῖσ γράμμασι·

καὶ ἐδήλου Περσιστὶ τάδε· ὦ ἄνθρωπε, ἐγὼ Κῦρόσ εἰμι ὁ Καμβύσου ὁ τὴν ἀρχὴν Πέρσαισ καταστησάμενοσ καὶ τῆσ Ἀσίασ βασιλεύσασ. μὴ οὖν φθονήσῃσ μοι τοῦ μνήματοσ. Ἀλέξανδροσ δὲ ἑ̓πιμελὲσ γὰρ ἦν αὐτῷ, ὁπότε ἕλοι Πέρσασ, παριέναι ἐσ τοῦ Κύρου τὸν τάφον̓ τὰ μὲν ἄλλα καταλαμβάνει ἐκπεφορημένα πλὴν τῆσ πυέλου καὶ τῆσ κλίνησ· οἱ δὲ καὶ τὸ σῶμα τοῦ Κύρου ἐλωβήσαντο ἀφελόντεσ τὸ πῶμα τῆσ πυέλου καὶ τὸν νεκρὸν ἐξέβαλον·

αὐτὴν δὲ τὴν πύελον ἐπειρῶντο εὐόγκόν σφισι ποιήσασθαι καὶ ταύτῃ εὔφορον τὰ μὲν παρακόπτοντεσ, τὰ δὲ ξυνθλῶντεσ αὐτῆσ. ὡσ δὲ οὐ προὐχώρει αὐτοῖσ τοῦτο τὸ ἔργον, οὕτω δὴ ἐάσαντεσ τὴν πύελον ἀπῆλθον. καὶ λέγει Ἀριστόβουλοσ αὐτὸσ ταχθῆναι πρὸσ Ἀλεξάνδρου κοσμῆσαι ἐξ ὑπαρχῆσ τῷ Κύρῳ τὸν τάφον.

καὶ τοῦ μὲν σώματοσ ὅσαπερ ἔτι σῶα ἦν καταθεῖναι ἐσ τὴν πύελον καὶ τὸ πῶμα ἐπιθεῖναι, ὅσα δὲ λελώβητο αὐτῆσ κατορθῶσαι· καὶ τὴν κλίνην ἐντεῖναι ταινίαισ καὶ τἆλλα ὅσα ἐσ κόσμον ἔκειτο κατὰ ἀριθμόν τε καὶ τοῖσ πάλαι ὅμοια ἀποθεῖναι καὶ τὴν θυρίδα δὲ ἀφανίσαι τὰ μὲν αὐτῆσ λίθῳ ἐνοικοδομήσαντα, τὰ δὲ πηλῷ ἐμπλάσαντα, καὶ ἐπιβαλεῖν τῷ πηλῷ τὸ σημεῖον τὸ βασιλικόν. Ἀλέξανδροσ δὲ ξυλλαβὼν τοὺσ Μάγουσ τοὺσ φύλακασ τοῦ τάφου ἐστρέβλωσεν, ὡσ κατειπεῖν τοὺσ δράσαντασ, οἱ δὲ οὐδὲν οὔτε σφῶν οὔτε ἄλλου κατεῖπον στρεβλούμενοι, οὐδὲ ἄλλῃ πῃ ἐξηλέγχοντο ξυνειδότεσ τῷ ἔργῳ·

καὶ ἐπὶ τῷδε ἀφείθησαν ἐξ Ἀλεξάνδρου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION